Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2024 r., godz. 7:19 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 9 (579) z dnia 01.05.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Ważne dla pracodawców terminy wynikające z nowelizacji Kodeksu pracy i innych ustaw
W Dzienniku Ustaw z dnia 4 kwietnia 2023 r. pod poz. 641 opublikowano ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks (...)
str. 4
2.
Pracodawco, sprawdź jakie zmiany zostaną wprowadzone w rozporządzeniach wykonawczych do Kodeksu pracy
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji dostępne są projekty rozporządzeń wykonawczych do Kodeksu pracy, w tym dwa zmieniające i jedno nowe. Potrzeba ich wprowadzenia wynika z (...)
str. 6
2.1.
Więcej informacji w treści świadectwa pracy
Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. wprowadziła do Kodeksu pracy dwie nowe instytucje, tj.: zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych (...)
str. 6
2.2.
Nowe dokumenty przechowywane w dokumentacji pracowniczej
Powołana wcześniej ustawa z dnia 9 marca 2023 r. dodała do Kodeksu pracy nowe uprawnienia, które wymagają wniosku pracownika i obligują pracodawcę do udzielenia na (...)
str. 7
2.3.
Rozporządzenie w sprawie dokumentowania prawa do urlopów związanych z rodzicielstwem
Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. wprowadziła zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem, które opisywaliśmy w UiPP nr 7/2023, str. 6. Wspomnijmy jedynie, że (...)
str. 9
3.1.
Przejazd z miejscowości wykonywania pracy zdalnej do miejscowości, w której mieści się siedziba pracodawcy nie jest podróżą służbową
Praca zdalna to praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w (...)
str. 10
3.2.
Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia okularów korekcyjnych pracownikowi wykonującemu pracę zdalnie
Obowiązek zapewnienia pracownikom okularów korekcyjnych wynika z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie (...)
str. 11
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Opłacone przez płatnika zaległe składki ZUS, które powinien sfinansować ubezpieczony nie podlegają oskładkowaniu i opodatkowaniu
W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2023 r. pod poz. 42 opublikowana została interpretacja ogólna nr DD3.8203.1.2023 Ministra Finansów z dnia 30 (...)
str. 12
2.
Rozliczenia składek ZUS za kwiecień 2023 r. w nowych dokumentach rozliczeniowych
Od 1 maja 2023 r. obowiązują nowe wzory dokumentów rozliczeniowych przekazywanych do ZUS, tj.: imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA (...)
str. 15
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania tzw. wczasów pod gruszą sfinansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przewiduje dopłaty do wypoczynku, tzw. wczasy pod gruszą, z uwzględnieniem kryterium socjalnego. Czy w razie dopłaty w wysokości 2.000 zł, (...)
str. 16
2.
Wypłata świadczenia urlopowego w 2023 r. oraz jego oskładkowanie i opodatkowanie
Spółka z o.o. ze sfery pozabudżetowej na dzień 1 stycznia 2023 r. zatrudniała mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Nie tworzy ZFŚS, (...)
str. 18
3.
Zwrot pracownikowi kosztów wyżywienia podczas podróży służbowej w podstawie wymiaru składek ZUS i opodatkowania
Pracownikom odbywającym krajowe podróże służbowe zwracamy koszty wyżywienia w wysokości określonej fakturą wyższe niż kwota diety określona rozporządzeniem w sprawie podróży służbowej. Czy kwota ta (...)
str. 19
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Sposób uzupełnienia dla celów zasiłkowych wynagrodzenia za miesiąc, w którym wystąpiła choroba i urlop wypoczynkowy
Pracownik ma ustalone wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości, a ponadto otrzymuje dodatek funkcyjny (500 zł) i zmienną premię uznaniową (obydwa te składniki są zmniejszane proporcjonalnie (...)
str. 22
2.
Obliczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy, który wcześniej wykonywał umowę o pracę
Od 1 kwietnia 2023 r. z byłym pracownikiem (zatrudnionym na czas określony od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.) na kilka miesięcy (...)
str. 24
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Poszczególne absencje chorobowe zliczane do jednego okresu zasiłkowego
Pracownik (w wieku 55 lat) chorował od 1 do 14 lutego 2022 r., od 8 do 16 września 2022 r. i od 3 października 2022 (...)
str. 26
2.
Ustalanie prawa i okresu pobierania zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad chorym małoletnim dzieckiem
Pracownica w okresie od 12 grudnia 2022 r. do 15 stycznia 2023 r. korzystała z zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem (...)
str. 28
3.
Wypłata zasiłku macierzyńskiego w wyższej wysokości po zmianie od 26 kwietnia 2023 r. ustawy zasiłkowej
Pracownica urodziła dziecko 23 marca 2023 r. i obecnie korzysta z urlopu macierzyńskiego. Ponieważ wniosek o urlop rodzicielski złożyła w trybie tzw. "z góry", zasiłek (...)
str. 29
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 53 K.p. i ponowne zatrudnienie po zakończeniu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego
1) Pracownik zatrudniony od 2021 r. na czas nieokreślony choruje od czerwca 2022 r. W marcu 2023 r. minęły 3 miesiące pobierania przez niego świadczenia (...)
str. 32
2.
Osoba uprawniona do wypowiedzenia umowy o pracę w spółce
Czy w spółce, która ma zarząd wieloosobowy trzeba uchwałą zarządu przegłosować wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę? Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę jest czynnością z zakresu (...)
str. 34
3.
Termin złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 52 K.p.
Jaki jest termin na rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika? Artykuł 52 § 2 K.p. przewiduje miesięczny termin na podjęcie (...)
str. 35
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Skutki planowania stałej liczby godzin pracy w każdym tygodniu pracy dla pracownika niepełnoetatowego
Osoba zatrudniona na część etatu pracuje w określonym z góry stałym układzie dni i godzin o niejednakowej długości. Suma godzin w tygodniu jest proporcjonalna do (...)
str. 37
2.
Prawo pracownika do przerw w pracy
Jakie konsekwencje grożą pracodawcy w przypadku niezapewnienia pracownikowi 15 minut przerwy wliczanej do czasu pracy? Jak pilnować prawa do przerwy w przypadku, gdy pracownik przepracuje (...)
str. 39
3.
Czas pracy w instytucji kultury
Część pracowników instytucji kultury świadczy pracę zgodnie z rozkładem czasu pracy, od środy do niedzieli po 8 godzin dziennie w podstawowym systemie czasu pracy, w (...)
str. 40
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Podwyższenie wynagrodzenia do poziomu minimalnego w trakcie nieobecności "zasiłkowej"
Niekiedy pracownicy wynagradzani na poziomie minimalnym przebywają na długotrwałym zwolnieniu lekarskim (np. z uwagi na zagrożoną ciążę) lub korzystają z urlopów związanych z rodzicielstwem. Czy (...)
str. 43
2.
Obniżenie wynagrodzenia i zastosowanie odpowiedzialności porządkowej wobec pracownika spóźniającego się do pracy
Pracownik w ostatnim miesiącu kilka razy spóźnił się do pracy. Bezpośredni przełożony przeprowadził z nim rozmowę dyscyplinującą, jednak nie przyniosła ona oczekiwanego skutku, dlatego zamierzamy (...)
str. 44
3.
Średnia z godzin ponadwymiarowych nauczyciela akademickiego w wynagrodzeniu urlopowym
Uczelnia publiczna wypłaca nauczycielom akademickim wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Czy powinna je uwzględnić w średniej wysokości z 12 miesięcy poprzedzających urlop wypoczynkowy w wynagrodzeniu urlopowym (...)
str. 46
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Udostępnienie pracownikowi "historycznej" ewidencji czasu pracy
Były pracownik, zatrudniony w latach 1989-2017, wystąpił z wnioskiem o udostępnienie ewidencji jego czasu pracy. Nie posiadamy już tych dokumentów, a jedynie akta osobowe, które (...)
str. 47
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Uprawnienia urlopowe po zmianie pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego
Pracownik legitymujący się 10-letnim stażem urlopowym został zatrudniony od 1 kwietnia 2023 r. na 1/2 etatu na okres 2 lat. U poprzedniego pracodawcy świadczył pracę (...)
str. 48
2.
Wymiar urlopu zaległego po przedłożeniu orzeczenia o niepełnosprawności
Pracownik ze stażem pracy dłuższym niż 10 lat jest zatrudniony od 1 stycznia 2022 r. na 7/8 etatu. W dniu 27 grudnia 2022 r. dostarczył (...)
str. 50
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Zasady ustalania ryczałtu za pracę zdalną
Zamierzamy wprowadzić ryczałt za pracę zdalną. Ma on objąć koszty energii elektrycznej, internetu, zużycia wody oraz używania biurka, krzesła i szafki. W jaki sposób obliczać (...)
str. 51
2.
Uwzględnienie emerytów i rencistów - byłych pracowników w grupie osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS
Czy regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych może zawierać stwierdzenie, że u pracodawcy nie występują emeryci zakładowi? Czy jego postanowienia mogą dotyczyć tylko pracowników i ich (...)
str. 54
3.
Zagraniczna podróż służbowa członka zarządu spółki z o.o.
Członek zarządu spółki z o.o. czasami sam kieruje służbowym pojazdem w trakcie służbowego wyjazdu zagranicznego. Czy ma prawo do diet, jeśli jest zatrudniony na podstawie (...)
str. 56
4.
Kurs walutowy do rozliczenia zagranicznej podróży służbowej pracownika
Jaki kurs walutowy należy przyjąć do rozliczenia zagranicznej podróży służbowej w przypadku, gdy pracodawca nie wypłacił pracownikowi zaliczki na niezbędne koszty podróży? Zaliczka na poczet (...)
str. 57
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Prowadzenie szkolenia nauczycieli z udzielania pierwszej pomocy
Zgodnie z przepisami bhp nauczyciele muszą cyklicznie przechodzić szkolenia z pierwszej pomocy. Kto może takie szkolenia prowadzić? Przepisy nie precyzują kwalifikacji, jakie powinna posiadać osoba (...)
str. 59
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Uchylenie art. 15h specustawy przedłużającego ważność orzeczeń o niepełnosprawności
W uzupełnieniu do artykułu pt. " Do kiedy zachowają ważność orzeczenia o niepełnosprawności przedłużone na mocy art. 15h specustawy? " opublikowanego w UiPP nr 8/2023, (...)
str. 60
2.
Stany zatrudnienia dla celów wypełnienia poz. 39 i 41 we wniosku Wn-D
W UiPP nr 6/2023, str. 58 pisaliśmy na temat wypełniania we wniosku Wn-D pozycji dotyczącej bieżących stanów zatrudnienia w okresie sprawozdawczym ogółem (poz. 39) i (...)
str. 61
3.
Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej i urlop opiekuńczy bez wpływu na sprawozdawczość PFRON
Czy korzystanie przez pracowników ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej oraz urlopu opiekuńczego ma wpływ na stany zatrudnienia wykazywane w informacji INF-I, (...)
str. 61
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Terminy zawarcia umów o zarządzanie PPK i o prowadzenie PPK przez przedsiębiorcę po utracie statusu mikroprzedsiębiorcy - stanowisko PFR
W UiPP nr 8/2023, str. 56 opublikowaliśmy artykuł pt. "Weryfikacja statusu mikroprzed- siębiorcy uprawniającego do dalszego zwolnienia ze stosowania przepisów ustawy o PPK". Wyjaśniliśmy w (...)
str. 63
F.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Zasady ogólne
Z dniem 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych (...)
str. 64
2.
Tożsamość stron stosunku pracy
Umowa o pracę określa strony umowy, adres siedziby pracodawcy, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną nieposiadającego siedziby - adres zamieszkania, a także rodzaj umowy, (...)
str. 64
3.
Rodzaj wykonywanej pracy
Do zasadniczych aspektów pracy art. 4 ust. 2 lit. c dyrektywy 2019/1152 zalicza jeden lub dwa poniższe elementy: tytuł, stopień, charakter lub kategorię pracy, do (...)
str. 65
4.
Miejsce lub miejsca wykonywania pracy
Od 26 kwietnia 2023 r. w umowie o pracę można wpisywać nie tylko jedno miejsce wykonywania pracy, lecz również kilka. Pozwala na to art. 29 (...)
str. 65
5.
Warunki płacowe, wymiar czasu pracy, dzień rozpoczęcia pracy
Niezmieniona jest zasada wskazywania w umowie o pracę wynagrodzenia za pracę odpowiadającego rodzajowi pracy wraz z jego składnikami (art. 29 § 1 pkt 3 K.p. (...)
str. 66
6.
Warunki dotyczące czasu trwania umowy na okres próbny
Począwszy od 26 kwietnia 2023 r. w umowie o pracę na okres próbny powinny znaleźć się następujące postanowienia: czas jej trwania lub dzień jej zakończenia, (...)
str. 66
7.
Okres trwania umowy terminowej
Pracownik, który ma być zatrudniony na czas określony, powinien być poinformowany o spodziewanym czasie trwania stosunku pracy lub dacie jego zakończenia. To wymóg art. 4 (...)
str. 66
8.
Pozostałe postanowienia określone w umowie o pracę
Cel lub przyczyny umowy terminowej wyłączonej z limitu 3/33 Ustawa zmieniająca nie zmodyfikowała art. 29 § 1 1 K.p. Oznacza to, że w przypadku zawarcia (...)
str. 67
9.
Przykładowe treści umów o pracę, w tym wykonywaną zdalnie
Założenia 1: Pracodawca zatrudnił pracownika na 2-miesięczny okres próbny, po którym planuje zawrzeć z nim umowę terminową na 10 m-cy. Ponieważ powierzył mu stanowisko kontrolera (...)
str. 68
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.