Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 30 września 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2023 r., godz. 12:04 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 49.309 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 17 (515) z dnia 01.09.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Nowe rozwiązania pomocowe dla niektórych branż - zmiany do specustawy
Sejm 14 sierpnia 2020 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych (...)
str. 4
2.1.
Wysokość świadczenia urlopowego wypłacanego w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy
Zgodnie z art. 15g ust. 1 i 8 oraz art. 15gb ust. 1 pkt 1 specustawy, w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych, o (...)
str. 6
2.2.
Wsparcie na ochronę miejsc pracy wynikające z przepisów specustawy
Czy przedsiębiorca, który korzystał z dofinansowania wynagrodzeń na podstawie art. 15g specustawy przez maksymalny okres 3 miesięcy, może - na inny okres - ubiegać się (...)
str. 7
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składki ZUS pracownika - absolwenta niezdolnego do pracy z powodu choroby
Od 1 czerwca 2020 r. zatrudniliśmy pracownika w wieku 24 lat, który w tym miesiącu przez kilka dni chorował (od 22 do 26 czerwca). Za (...)
str. 8
2.
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP, FS i FGŚP, gdy z urlopów związanych z rodzicielstwem korzystają rodzice dziecka
1) Pracodawca od kilku lat zatrudnia pracowników będących małżeństwem. Pracownica w marcu 2018 r. powróciła do pracy po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i części urlopu rodzicielskiego. (...)
str. 11
3.
Rozliczenie składkowo-podatkowe ponoszonych przez pracodawcę kosztów polisy ubezpieczeniowej pracownika
Pracodawca z własnych środków finansuje pracownikom polisę na grupowe ubezpieczenie na życie. Czy po stronie pracowników powstanie przychód podlegający oskładkowaniu i opodatkowaniu? Jeśli tak, to (...)
str. 13
4.
Zwrot nadpłaty składek po zwolnieniu płatnika z ich zapłaty na mocy specustawy
Jak już pisaliśmy w UiPP nr 16/2020 na str. 5-6, Sejm uchwalił ustawę z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników (...)
str. 14
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Objęcie emeryta ubezpieczeniami społecznymi z kilku umów zlecenia
W sierpniu br. w naszej firmie umowę zlecenia wykonywał emeryt. Z tego tytułu otrzymał w tym miesiącu wynagrodzenie w wysokości niższej od minimalnej płacy. Czy (...)
str. 15
2.
Tytuł do ubezpieczeń społecznych dla pracownika prowadzącego równocześnie działalność gospodarczą
1) Osoba prowadząca działalność gospodarczą jest równocześnie pracownikiem zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. Z działalności opłaca tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W lipcu br. (...)
str. 16
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wpływ niewypłaconej premii kwartalnej na wysokość świadczeń chorobowych
Pracownicy otrzymują wynagrodzenie stałe oraz premie kwartalne wypłacane w miesiącu następnym po zakończeniu kwartału. W myśl regulaminu, warunkiem utworzenia funduszu premiowego jest uzyskanie dodatniego wyniku (...)
str. 18
2.
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
1) Pracownik chorował przez kilka dni sierpnia 2020 r. Do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy wliczyć m.in. wynagrodzenie za kwiecień 2020 r., w którym korzystał (...)
str. 19
3.
Uzupełnianie dodatku stażowego przed wliczeniem do podstawy wymiaru świadczenia za czas choroby
Pracownik oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje dodatek stażowy obliczany jako określony procent płacy zasadniczej uzyskanej za dany miesiąc. Dodatek jest więc zmniejszany proporcjonalnie za okresy absencji (...)
str. 21
4.
Zasiłek chorobowy dla wykonującego kolejne umowy zlecenia u tego samego zleceniodawcy
Od kilku miesięcy zawieramy z tą samą osobą fizyczną umowy zlecenia na okresy dwumiesięczne. Z tego tytułu podlega ona ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, oraz (...)
str. 22
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zasiłek za czas opieki nad zdrowym dzieckiem w związku z nieprzewidzianym zamknięciem przedszkola
Pracownica od 12 marca do 26 lipca 2020 r. pobierała dodatkowy zasiłek opiekuńczy na 4-letnie dziecko. Następnie za okres od 27 lipca do 31 sierpnia (...)
str. 24
2.
Skutki niestawienia się pracownika na badania w związku z kontrolą zwolnienia lekarskiego
1) Wystąpiliśmy do ZUS z wnioskiem o kontrolę zwolnienia lekarskiego pracownika. Nie stawił się on na badania kontrolne, a ZUS oczekuje na "zwrotkę" z poczty. (...)
str. 25
3.
Wypłata zasiłku macierzyńskiego dla pracownika - ojca dziecka po podjęciu pracy przez matkę dziecka
Niepracująca żona pracownika urodziła dziecko 5 maja br. i pobierała świadczenie rodzicielskie. W okresie letnim podjęła pracę sezonową na 1/2 etatu. Pracownik złożył wniosek o (...)
str. 28
V.
Emerytury i renty
1.
Prawo do świadczenia emerytalnego z ZUS dla osoby uprawnionej do emerytury mundurowej
Zatrudniamy (od 1 października 1997 r.) pracownika uprawnionego do emerytury z tytułu pełnionej zawodowej służby wojskowej (na emeryturę wojskową przeszedł 30 września 1997 r.). Pod (...)
str. 29
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Umowa na zastępstwo w razie rozwiązania stosunku pracy przez zastępowanego
Pracownica zatrudniona na zastępstwo jest w ciąży i obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim. Na jej miejsce nie przyjmowaliśmy nowej osoby, ponieważ zastępowana miała wkrótce wrócić (...)
str. 31
2.
Obowiązek przyjęcia do pracy byłych pracowników po ogłoszeniu rekrutacji
Po okresie zastoju w pełni wznawiamy działalność i zamierzamy zatrudnić kilku nowych pracowników. Ponieważ wcześniej rozstaliśmy się z pewną grupą zatrudnionych, czy mamy obowiązek w (...)
str. 32
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Dodatkowa praca osoby zatrudnionej na część etatu
Czy dodatkowe godziny pracy pracownika zatrudnionego na pół etatu stanowią nadgodziny? Czy powinny być opłacone normalnym wynagrodzeniem i dodatkami? Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca (...)
str. 33
2.
Domniemanie polecenia wykonania pracy w godzinach nadliczbowych
Zdarza się, że pracownicy z własnej inicjatywy pozostają w pracy po godzinach, pomimo że pracodawca nie wydaje im takiego polecenia. Czy w takiej sytuacji należy (...)
str. 35
3.
Rozliczanie pracy w dniu wolnym udzielonym za święto przypadające 15 sierpnia
W zakładzie obowiązuje system podstawowy, a praca jest wykonywana od poniedziałku do piątku w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Za święto przypadające 15 sierpnia br. (Wniebowzięcie Najświętszej (...)
str. 36
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Premia motywacyjna w wynagrodzeniu urlopowym
Pracownicy obok stałej stawki miesięcznej otrzymują również premię motywacyjną w wysokości 10% płacy zasadniczej, która nie przysługuje w razie choroby pracownika. Czy premię należy przyjmować (...)
str. 38
2.
Prawo i wysokość dodatku stażowego dla nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach
Nauczyciel jest równolegle zatrudniony w trzech szkołach, przy czym w ostatniej od 1 września 2020 r. Jak ustalić prawo do dodatku za wysługę lat i (...)
str. 38
3.
Ustalenie wysokości odprawy emerytalnej dla pracownika samorządowego
Jednostka samorządowa zatrudniła od 1 stycznia 2019 r. osobę, która zamierza rozwiązać zawartą umowę o pracę celem uzyskania emerytury. W jakiej wysokości należy wypłacić jej (...)
str. 40
4.
Przyznanie nagrody jubileuszowej i innych świadczeń dyrektorowi gminnej biblioteki
1) Na podstawie jakich przepisów burmistrz gminy powinien przyznać nagrodę jubileuszową dyrektorowi biblioteki (ustawy kominowej czy o działalności kulturalnej)? Zasady wynagradzania dyrektora gminnej biblioteki określa (...)
str. 42
IX.
Dokumentacja kadrowa
1.
Obowiązek informacyjny w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Pracownik był zatrudniony w naszej firmie od 1 do 31 października 2018 r., a następnie od 1 stycznia 2019 r. do 20 sierpnia 2020 r. (...)
str. 45
X.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku pracy zawodowej
W dniu 31 stycznia br. zatrudniliśmy pracownika, dla którego jest to pierwsza praca w życiu. Kiedy nabył on prawo do pierwszego i następnych urlopów cząstkowych? (...)
str. 47
2.
Urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego przez część roku szkolnego
Nauczyciel został zatrudniony od 1 września 2020 r. na zastępstwo. Jego stosunek pracy rozwiąże się przed feriami zimowymi. Jak obliczyć wymiar przysługującego mu urlopu wypoczynkowego? (...)
str. 49
3.
Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego z tytułu niepełnosprawności
Pracownik pełnoetatowy dostarczył (1 lutego br.) pracodawcy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydane 25 września 2019 r. Zgodnie z treścią tego dokumentu stopień niepełnosprawności datuje (...)
str. 50
4.
Wykorzystanie urlopu w naturze w razie kolejnego zatrudnienia
Umowa o pracę pracownika zatrudnionego na czas określony (12 m-cy) rozwiąże się w połowie września br. Zamierzamy zawrzeć z nim kolejną umowę, również na czas (...)
str. 52
XI.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Służba przygotowawcza i kandydacka w Policji w stażu zakładowym pracownika samorządowego
1) Jednostka samorządowa zatrudniła pracownika, który przedłożył świadectwo służby przygotowawczej w Policji. Czy powinna zaliczyć ten okres do stażu warunkującego dodatek stażowy oraz nagrodę jubileuszową? (...)
str. 53
2.
Wypłata zapomogi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych po ustaniu zatrudnienia
Na wniosek pracownika została mu przyznana zapomoga z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zanim nastąpiła jej wypłata pracownik rozwiązał stosunek pracy za porozumieniem stron. W efekcie (...)
str. 54
XII.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy po zmianie stanowiska pracy
Pracownika zatrudnionego dotychczas na hali produkcyjnej w charakterze robotnika zamierzamy przenieść do magazynu. Jakie w związku z tym spoczywają na pracodawcy obowiązki związane z bezpieczeństwem (...)
str. 55
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Pracownik z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z symbolem 03-L wydanym na czas określony doniósł zaświadczenie od lekarza specjalisty wskazujące na wystąpienie co najmniej jednego ze schorzeń, (...)
str. 56
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Nie każdy uczestnik PPK otrzyma dopłatę roczną
Od ubiegłego roku w naszej firmie działa pracowniczy plan kapitałowy. Z powodu wprowadzenia na trzy miesiące przestoju ekonomicznego zarówno pracodawca, jak i pracownicy nie dokonywali (...)
str. 58
F.
VADEMECUM KADROWCA
1.1.
Zasady ogólne wypowiedzenia umowy
Kodeks pracy nie określa wymagań stawianych wypowiedzeniu umowy o pracę w sposób kompleksowy. Wskazuje jedynie, iż powinno ono zostać złożone w formie pisemnej oraz że (...)
str. 60
1.2.
Niewłaściwa reprezentacja wypowiadającego umowę
Wypowiedzenie umowy o pracę dla swej ważności wymaga, aby złożyła je osoba uprawniona, a zatem sam pracodawca albo osoba, która faktycznie może występować w jego (...)
str. 60
1.3.
Pozorna przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę lub jej brak
Obowiązek podania przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia aktualizuje się jedynie w razie wypowiadania umów na czas nieokreślony. Nie wywiąże się z tej powinności, jeżeli w ogóle (...)
str. 61
1.4.
Wadliwość wypowiedzenia wynikająca z niezastosowania przepisów ochronnych
Bez względu na to, czy umowa o pracę jest zawarta na okres próbny, czas określony czy też nieokreślony jej wypowiedzenie ma na celu zakończenie stosunku (...)
str. 62
1.5.
Brak pouczenia o możliwości odwołania się do sądu pracy
Brak pouczenia o możliwości odwołania się do sądu pracy nie stanowi o bezskuteczności wypowiedzenia. Rozpocznie ono swój bieg (zasadniczo od dnia, w którym pracownik dowiedział (...)
str. 63
1.6.
Skutki wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę
Jeżeli pracodawca dokona wypowiedzenia w sposób wadliwy, to i tak będzie ono skuteczne, a zatem rozpocznie swój bieg. Błędy pracodawcy mogą jednak być podstawą do (...)
str. 64
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Od 1 września br. - podwyżki wynagrodzeń nauczycieli
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku trwają prace nad rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, (...)
str. 66
2.
Kontrole punktowe PIP sprawdzające utrzymanie reżimu sanitarnego w zakładach pracy
W dniu 11 sierpnia br. Główny Inspektor Pracy na spotkaniu z dziennikarzami poinformował o włączeniu się Państwowej Inspekcji Pracy w prowadzenie kontroli punktowych w utrzymanie (...)
str. 66
3.
Stanowisko UODO w sprawie kontroli przez pracodawcę służbowej poczty elektronicznej pracownika
Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych została opublikowana informacja w sprawie kontroli przez pracodawcę służbowej poczty elektronicznej pracownika. Czytamy w niej, że: "Coraz częściej (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.