Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 marca 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2023 r., godz. 12:04 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 166.333 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 10 (508) z dnia 10.05.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Pobranie z wynagrodzenia pracownika składek ZUS, gdy pracodawca na mocy specustawy jest zwolniony z ich opłacania
W UiPP nr 9/2020, na str. 15-17 pisaliśmy na temat rozliczenia składkowo-podatkowego pracownika zatrudnionego w firmie korzystającej ze zwolnienia z opłacania składek ZUS. W artykule (...)
str. 4
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika, który w danym miesiącu uzyskał zasiłek macierzyński i wynagrodzenie za pracę
Pracownica pod koniec kwietnia br. wróciła do pracy po urlopie macierzyńskim. W tym miesiącu otrzymała zasiłek macierzyński i wynagrodzenie za kilka dni pracy. Jak dokonywać (...)
str. 5
2.
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy pracownika korzystającego z dodatkowego zasiłku opiekuńczego
Pracownik pełnoetatowy jest zatrudniony w organizacji podstawowej od poniedziałku do piątku, za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej wysokości (3.200 zł). W kwietniu br. przez wszystkie (...)
str. 7
3.
Zwolnienie z opłacenia nieopłaconych składek ZUS przez przedsiębiorcę zgłaszającego mniej niż 50 ubezpieczonych
1) Spółka z o.o. od kilku lat prowadzi działalność gospodarczą. Na dzień 29 lutego 2020 r. zgłaszała do ubezpieczeń społecznych 40 pracowników i zamierza wystąpić (...)
str. 9
4.
Przedsiębiorco, zapłaciłeś składki ZUS za marzec br., a na mocy specustawy korzystasz ze zwolnienia z ich opłacenia - sprawdź jak nie stracić ulgi za kwiecień
Na mocy art. 31zo ust. 1-2 specustawy, płatnik składek może skorzystać ze zwolnienia z opłacenia nieopłaconych składek ZUS należnych za okres od 1 marca do (...)
str. 11
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Objęcie ubezpieczeniami w ZUS w trakcie wykonywania umowy zlecenia
W firmie umowę zlecenia wykonuje osoba (w wieku 22 lat), która do 31 marca 2020 r. miała status studenta (z tym dniem została skreślona z (...)
str. 12
2.
Ubezpieczenia w KRUS czy w ZUS rolnika prowadzącego działalność gospodarczą?
Rolnik (domownik) podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, rozpoczynający prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, podlega nadal temu ubezpieczeniu, jeżeli spełnia jednocześnie warunki określone w art. (...)
str. 14
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wliczanie do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych składnika, którego wypłatę czasowo zawieszono
Od 1 kwietnia 2020 r. ze względu na pogorszenie sytuacji finansowej spółki spowodowanej występowaniem koronawirusa, na mocy porozumienia z przedstawicielami pracowników, zawiesiliśmy do końca roku (...)
str. 15
2.
Wynagrodzenie za przestój ekonomiczny w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
1) W firmie od 1 kwietnia 2020 r. wprowadziliśmy przestój ekonomiczny na 3 miesiące. Pracownik wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości ma obniżone wynagrodzenie do 80% (...)
str. 16
3.
Okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego po udzieleniu pracownicy urlopu wychowawczego
Pracownica po urlopie rodzicielskim wróciła do pracy. Po kilku miesiącach złożyła wniosek o udzielenie jej urlopu wychowawczego na 12 miesięcy. Przed przejściem na ten urlop (...)
str. 18
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy, w tym zwolnionego z opłacenia nieopłaconych składek ZUS
1) Osoba prowadząca pozarolniczą działalność jest jednocześnie zatrudniona w innej firmie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Z działalności opłaca tylko (...)
str. 19
2.
Dla wypłaty zasiłku macierzyńskiego w czasie epidemii ZUS we własnym zakresie pozyska akt urodzenia dziecka
Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek albo ZUS jest dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty (...)
str. 20
V.
Emerytury i renty
1.
Przedłużenie wypłaty renty z tytułu niezdolności do pracy
W kwietniu 2020 r. upłynął termin, do którego ZUS przyznał mi rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jeszcze w marcu br. złożyłem wniosek o wydanie (...)
str. 21
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zatrudnienie dwóch osób w ramach umowy na zastępstwo jednego nieobecnego pracownika
Jedna z naszych pracownic, zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, przebywa na urlopie wychowawczym. Czy możemy na jej miejsce zatrudnić na zastępstwo dwóch pracowników? Jeżeli (...)
str. 23
2.
Praca na dwóch stanowiskach w ramach jednej czy dwóch umów?
Zamierzamy zatrudnić pracownika, który pracowałby w dwóch działach (marketingu i spedycji międzynarodowej). Czy powinniśmy podpisać z nim dwie oddzielne umowy o pracę, czy też możemy (...)
str. 24
3.
Zatrudnianie cudzoziemca po ustawowym przedłużeniu dokumentu legalizującego pracę
Zatrudniamy pracowników-cudzoziemców, których dokumenty legalizujące pracę w Polsce zostały wydłużone na mocy specustawy. Czy w związku z tym musimy ich dalej zatrudniać? Zasadniczo podmiot zatrudniający (...)
str. 25
4.
Ustalenie okresu wypowiedzenia w zależności od zakładowego stażu pracy
Jak ustalić okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, jeśli pracownik był zatrudniony w naszym zakładzie w latach 2006-2007 (w tym na okres próbny) i 2011-2012, (...)
str. 26
5.
Zasady rozwiązywania stosunków pracy w czasie występowania zagrożenia koronawirusem
Jak prawidłowo rozwiązywać z pracownikami umowy o pracę w okresie występowania stanu epidemii? Stan zagrożenia epidemicznego/epidemii koronawirusa nie zmienił sposobów i procedur rozwiązywania stosunków pracy (...)
str. 27
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Rozliczenie czasu pracy w razie wystąpienia w tym samym okresie absencji i dodatkowej pracy
Pracownik zatrudniony w normach podstawowych, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, w organizacji od poniedziałku do piątku, przepracował dodatkowo w dwie soboty, w każdej po 6 godzin. (...)
str. 29
2.
Wprowadzenie przestoju po obniżeniu wymiaru czasu pracy
Z powodu COVID-19 pracodawca zawarł porozumienie z przedstawicielami pracowników w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy na stanowiskach produkcyjnych, jednak ze względu na spadek zamówień po (...)
str. 30
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Dodatek za pracę w nocy na przełomie miesięcy kalendarzowych
Czy za pracę w nocy przypadającą na przełomie miesięcy kalendarzowych przysługuje dodatek obliczony według dwóch różnych stawek? Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek (...)
str. 31
2.
Zaliczanie dodatku wyrównawczego do podstawy wynagrodzenia przestojowego i odpraw pieniężnych
1) Pracownica zatrudniona w samorządowym zakładzie budżetowym, wynagradzana stawką zasadniczą i dodatkami: funkcyjnym i stażowym, została z przyczyn pracodawcy (zwolnienia grupowe) przeniesiona na inne, niższe (...)
str. 33
3.
Jak w firmie wprowadzić akordowy system wynagradzania?
Jesteśmy firmą produkującą różnego rodzaju palety. Zamierzamy wprowadzić akordowy system wynagradzania. Na co zwrócić szczególną uwagę w procesie jego wdrażania? Czy w postanowieniach regulaminu musimy (...)
str. 35
4.
Wynagrodzenie nauczyciela za urlop uzupełniający po urlopie zdrowotnym
Nauczycielka dyplomowana od 2 stycznia 2019 r. do 1 stycznia 2020 r. przebywała na urlopie zdrowotnym. Urlopu uzupełniającego nie wykorzystała bezpośrednio po zakończeniu zdrowotnego, ale (...)
str. 38
5.
Odstąpienie od wypłat nagród jubileuszowych przewidzianych w regulaminie wynagradzania
Regulamin wynagradzania przewiduje nagrody jubileuszowe. Wobec pogorszenia sytuacji finansowej chcemy zawiesić na rok prawo do nagród. W jakim trybie powinniśmy tego dokonać? Należy to uczynić (...)
str. 39
6.
Wpływ przestoju wywołanego koronawirusem na prawo nauczyciela do trzynastki
Czy nieświadczenie pracy przez nauczycieli podlegających Karcie Nauczyciela z powodu zamknięcia placówek oświatowych w związku z koronawirusem będzie miało wpływ na ich prawo do trzynastki? (...)
str. 41
IX.
Dokumentacja kadrowa
1.
Dokumentowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Pracownik za zgodą pracodawcy podnosi kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych. Czy w związku z tym pracodawca powinien ponosić jakieś koszty? Jeśli tak, to jakie dokumenty (...)
str. 42
2.
Informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika młodocianego
Właściciel salonu fryzjerskiego zatrudnia dwóch pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu, ur. w 2004 r. i 2002 r. Jakie dane należało (...)
str. 43
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Wykonywanie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej
Umowa o pracę zawarta z pracownikiem na czas określony rozwiąże się z dniem 31 maja br. Jest to już trzecia umowa tego samego rodzaju obejmująca (...)
str. 47
2.
Do 1 czerwca br. termin przekazania pierwszej raty odpisów na ZFŚS
Zbliża się termin pierwszej raty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dalej Fundusz. Według stanu prawnego na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku, każdy (...)
str. 48
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Kwalifikacja wypadku podczas wykonywania pracy zdalnej
Czy wypadek pracownika w miejscu zamieszkania podczas wykonywania pracy zdalnej należy uznać za wypadek przy pracy? Każde zdarzenie, które spełnia przesłanki określone w definicji wypadku (...)
str. 49
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Zmiana terminu zawarcia umowy o PPK tylko dla podmiotów, które nie wdrożyły go wcześniej
Firma od 1 stycznia 2020 r. objęta ustawą o PPK podpisała umowę o zarządzanie w lutym br., a na początku marca br. umowę o prowadzenie (...)
str. 50
2.
Dokonanie wpłaty do PPK po ustawowym terminie wraz z odsetkami
Podmiot zatrudniający wpłaty do PPK od wynagrodzeń wypłaconych w lutym br. przekazał do wybranej instytucji finansowej po ustawowym terminie. Czy powinien był do nich doliczyć (...)
str. 51
E.
VADEMECUM KADROWCA
XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Wypłata świadczenia postojowego zleceniobiorcy
1) Od 1 marca do 31 lipca 2020 r. zawarliśmy umowę zlecenia z dwiema osobami. Z tego tytułu zostały one zgłoszone do ubezpieczeń społecznych i (...)
str. 52
2.
Złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego
1) Osoba prowadząca działalność gospodarczą sprawuje opiekę nad 4-letnim dzieckiem w okresie zamknięcia przedszkola z powodu COVID-19. W jakim terminie powinna złożyć wniosek o wypłatę (...)
str. 53
3.
Wysokość świadczenia chorobowego dla pracownika, który wykonywał u pracodawcy dwie umowy o pracę
Od kilku lat zatrudniamy pracownika na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. W okresie od 1 kwietnia 2018 (...)
str. 54
4.
Wydanie świadectwa pracy w razie rozwiązania jednej z dwóch umów o pracę
1) Zatrudniamy pracownika w ramach dwóch umów o pracę (na różnych stanowiskach). Jedna z nich się kończy i zamierzamy podpisać kolejną. Nawet gdybyśmy z pracownikiem (...)
str. 55
5.
Obowiązek informacyjny względem pracownika, z którym dochodzi do rozwiązania umowy o pracę
1) Czy osobie zatrudnionej w naszym zakładzie pracy przed 1 stycznia 2019 r., za którą nie przekazaliśmy raportu informacyjnego ZUS RIA mamy obowiązek wydać informację (...)
str. 56
6.
Odpowiedzialność porządkowa za naruszenie warunków pracy zdalnej
Jakie działania może podjąć pracodawca, jeśli pracownik narusza warunki pracy zdalnej? Pracę zdalną (poza miejscem stałego jej wykonywania) pracodawca może polecić na czas określony na (...)
str. 57
7.
Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zatrudniającego pracowników
1) Ze względu na trudną sytuację finansową chciałbym zawiesić działalność gospodarczą. Zatrudniam jednak kilku pracowników. Czy w takiej sytuacji jest to możliwe? Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników (...)
str. 58
1.
Podmioty objęte kontrolą inspekcji pracy
W zakresie sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i (...)
str. 59
2.
Termin rozpoczęcia oraz miejsce przeprowadzenia kontroli przez inspektora
Co do zasady pracodawca jest informowany o terminie wizyty i przeprowadzenia czynności kontrolnych. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie (...)
str. 60
3.
Prawa podmiotu kontrolowanego
Czynności kontrolne wykonuje się w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania zakładu (art. 52 ustawy o przedsiębiorcach). Przedsiębiorca ma prawo zwrócić uwagę kontrolującemu, że wykonywane (...)
str. 62
4.
Obowiązki podmiotu kontrolowanego
Podmiot kontrolowany ma obowiązek zapewnić inspektorowi pracy warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności: na żądanie inspektora niezwłocznie przedstawiać wskazane przez (...)
str. 63
5.
Uprawnienia i obowiązki kontrolującego
W toku postępowania kontrolnego inspektor pracy: musi mieć zapewniony swobodny wstęp na teren oraz do obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego, może przeprowadzać oględziny obiektów, pomieszczeń, (...)
str. 63
6.
Działania inspektora w razie stwierdzenia nieprawidłowości
Państwowa Inspekcja Pracy posiada szereg narzędzi, przy użyciu których, w razie stwierdzenia naruszeń, może interweniować. Organ Państwowej Inspekcji Pracy w myśl art. 11 ustawy o (...)
str. 64
7.
Dokumentacja związana z kontrolą
Ustalenia kontroli zamieszcza się w protokole, którego kopię pozostawia się kontrolowanemu (art. 53 ustawy o przedsiębiorcach i art. 31 ust. 9 ustawy o inspekcji pracy). (...)
str. 65
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty… (Dz. U. poz. (...)
str. 66
2.
Wprowadzenie - do odwołania - kwarantanny po przekroczeniu granicy i zmiany w obowiązku zakrywania ust i nosa
W Dzienniku Ustaw z dnia 26 kwietnia 2020 r. pod poz. 750 ogłoszono rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 66
3.
Wydłużenie terminu przekazania do PFRON sprawozdania finansowego - informacja PFRON
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji… (Dz. U. poz. 570) wydłużony został (...)
str. 67
4.
Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r
Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.