Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 7 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.12.2023 r., godz. 9:08 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 54.820 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 8 (506) z dnia 10.04.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Zasady ogólne
Z dniem 31 marca 2020 r. generalnie weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z (...)
str. 4
2.
Dofinansowanie wynagrodzeń w mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwie
W celu złagodzenia negatywnych skutków jakie wywołuje pandemia koronawirusa w działalności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, wymienieni przedsiębiorcy, o ile odnotowali spadek obrotów gospodarczych w (...)
str. 4
3.
Dopłata do wynagrodzeń w okresie przestoju oraz obniżonego czasu pracy
Przestój ekonomiczny lub obniżenie wymiaru czasu pracy może wprowadzić przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo przedsiębiorców: u którego w następstwie (...)
str. 6
4.
Elastyczny czas pracy
Stosownie do art. 15zf specustawy, u pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań składkowo-podatkowych (...)
str. 9
5.
Zawieszenie wykonywania badań profilaktycznych
Nowela wprowadza przejściowe uregulowania związane z badaniami profilaktycznymi pracowników. Zgodnie z art. 12a specustawy, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia (...)
str. 9
6.
Zwolnienie młodocianego ze świadczenia pracy
Nowelą dodano do specustawy art. 15f. Zgodnie z jego treścią, w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, które wprowadzono na podstawie art. (...)
str. 10
7.
Dopuszczalna praca w handlu w niedzielę
W myśl art. 5 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. (...)
str. 11
8.
Legalność zatrudnienia cudzoziemców
Szczególna sytuacja spowodowała również, że ustawodawca zdecydował się na wydłużenie cudzoziemcom, pod pewnymi warunkami, ważności zezwoleń na pracę. W myśl art. 88 ustawy o promocji (...)
str. 11
9.
Zwolnienie przedsiębiorcy z opłacania składek ZUS
Nowela wprowadza zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. (art. 31zo (...)
str. 12
10.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
W myśl zmienionego nowelą ust. 1 w art. 4 specustawy, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko (...)
str. 14
11.
Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
Nowela w art. 17 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. (...)
str. 16
12.
Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności
W myśl art. 15h specustawy, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które zostało wydane na czas określony (...)
str. 17
13.
Nowy obowiązek informacyjny względem ZUS
Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie (...)
str. 18
14.
Wynagrodzenie postojowe dla samozatrudnionych
Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, dalej zwanej przedsiębiorcą oraz osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, (...)
str. 18
15.
Nowy termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK
Nowela wydłuża termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych przez podmioty, które od 1 stycznia 2020 r. zostały objęte (...)
str. 20
16.
Wprowadzenie przestoju ekonomicznego a dokonywanie wpłat do PPK
Zgodnie z art. 25 ust. 4 pkt 1 ustawy o PPK, podmiot zatrudniający i uczestnik PPK w okresie przestoju ekonomicznego, o którym mowa w art. (...)
str. 20
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
II.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika wykonującego umowę zlecenia zawartą z własnym pracodawcą
Zatrudniamy pracownika na część etatu, za wynagrodzeniem w wysokości 1.100 zł. W marcu br. wykonywał on umowę zlecenia, w której odpłatność określono na 1.500 zł. (...)
str. 21
2.
Składki ZUS osoby współpracującej w wieku do ukończenia 26 lat zatrudnionej na podstawie umowy o pracę
1) Przedsiębiorca zatrudnił na podstawie umowy o pracę syna (w wieku 20 lat), z którym prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Z tego tytułu zgłosił go do (...)
str. 23
3.
Rozliczenie składkowo-podatkowe zleceniobiorcy otrzymującego za część miesiąca zasiłek
W spółce z o.o. od kilku miesięcy umowę zlecenia wykonuje osoba fizyczna. Z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. W (...)
str. 25
III.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy będącego równocześnie osobą współpracującą
Przedsiębiorca prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą i z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składki na ubezpieczenia społeczne do końca stycznia br. opłacał na (...)
str. 28
2.
Obowiązek ubezpieczeń w ZUS członka komisji rewizyjnej powołanego uchwałą wspólników
Spółka z o.o. uchwałą Zgromadzenia Wspólników powołała komisję rewizyjną. Jej członkowie nie podpisali żadnych dodatkowych umów, a z tytułu pełnienia tej funkcji otrzymują wynagrodzenie. Czy (...)
str. 30
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
IV.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Nagroda roczna w podstawie wymiaru zasiłków w razie zmiany wymiaru czasu pracy
1) W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracownikowi, któremu w ostatnim czasie kilkakrotnie zmieniano wymiar czasu pracy? Nadmieniamy, że oprócz wynagrodzenia zasadniczego w (...)
str. 31
2.
Świadczenie chorobowe po wypracowaniu w danym miesiącu pełnego wymiaru czasu pracy
Pracownik jest zatrudniony na część etatu i wynagradzany stałą stawką miesięczną. Do połowy marca 2020 r. wypracował obowiązujący go limit godzin pracy, a następnie stał (...)
str. 34
V.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy za okres kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski
Począwszy od 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Polski wprowadzono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (§ 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia (...)
str. 35
2.
Wypłata zasiłku chorobowego po rozwiązaniu umowy o pracę zawartej na czas zastępstwa
Zatrudnialiśmy pracownika, który przez 4 tygodnie wykonywał pracę innej osoby w okresie jej usprawiedliwionej nieobecności w pracy (umowa na zastępstwo). Kilka dni przed rozwiązaniem umowy (...)
str. 39
3.
Zasiłek macierzyński w razie urodzenia dziecka w czasie świadczenia rehabilitacyjnego
Pracownica po wykorzystaniu 270-dniowego okresu zasiłkowego otrzymała świadczenie rehabilitacyjne na 4 miesiące. Kilka dni po przejściu na to świadczenie urodziła dziecko. Czy ZUS uchyli decyzję (...)
str. 40
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Skutki wydłużenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Chcielibyśmy rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, któremu w umowie zastrzegliśmy dłuższy niż kodeksowy, 6-miesięczny okres wypowiedzenia. Czy w takiej sytuacji możemy skrócić okres wypowiedzenia (...)
str. 41
2.
Maksymalny czas trwania umowy terminowej cudzoziemca
Pracownik, obywatel Ukrainy, otrzymał zezwolenie typu A na pracę na okres trzech lat. Czy można go zatrudnić na umowę o pracę na wskazany w zezwoleniu (...)
str. 42
3.
Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
Z kilkoma pracownikami, którzy dezorganizują pracę całego zespołu, zatrudnionymi na czas nieokreślony, chcielibyśmy rozwiązać stosunki pracy. Ich zachowanie nie kwalifikuje się do zwolnienia dyscyplinarnego. Jakie (...)
str. 43
4.
Przejście pracowników innego zakładu pracy w trybie art. 231 K.p.
Nowo powstała spółka prawa handlowego zamierza zatrudnić kilku pracowników istniejącej już spółki, od której zakupiła część półproduktów pozwalających na rozpoczęcie produkcji. Obie spółki zostały utworzone (...)
str. 45
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wynagrodzenie za okres wykonywania pracy zdalnej w okresie zagrożenia koronawirusem
Z powodu epidemii koronawirusa zamknęliśmy prowadzony w ramach działalności lokal usługowy. Osoby, których stanowisko na to pozwala pracują zdalnie. Czy za okres pracy w tych (...)
str. 47
2.
Uwzględnienie wynagrodzenia prowizyjnego w podstawie urlopowej
Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop, jeżeli pracownik otrzymuje stawkę miesięczną oraz prowizję od zawartych umów? Nadmieniamy, że prowizja jest wypłacana w danym miesiącu za poprzedni, (...)
str. 48
3.
Premia uznaniowa w wynagrodzeniu za pracę nadliczbową
Czy wynikającą z treści regulaminu wynagradzania premię uznaniową należy zaliczać do podstawy normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe? Nadmieniamy, że do umów o pracę wprowadzany jest (...)
str. 49
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Zapis o pracy nauczyciela w szczególnym charakterze w treści świadectwa pracy
Nauczycielka zatrudniona w szkole od 1 września 1986 r. z dniem 31 sierpnia 2020 r. przechodzi na emeryturę. Jak prawidłowo wypełnić świadectwo pracy w punkcie (...)
str. 51
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Urlop po podjęciu kolejnego zatrudnienia
Zawarliśmy umowę o pracę z osobą, która równocześnie pozostaje w zatrudnieniu u innego pracodawcy, z tym że obecnie rozpoczęła u niego urlop wychowawczy, poprzedzony wcześniej (...)
str. 52
2.
Ustalenie prawa do pierwszego dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności
Pracownik na początku marca br. przedłożył pracodawcy wydane 14 stycznia br. orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym (na czas nieokreślony). W dokumencie tym wskazano, że (...)
str. 54
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych w przypadku pracy zdalnej
Pracownicy w związku z używaniem pojazdów prywatnych do celów służbowych w jazdach lokalnych mają przyznany ryczałt. Czy powinien być on pomniejszony za okres świadczenia pracy (...)
str. 55
2.
Coroczny przegląd danych osobowych zgromadzonych na potrzeby ZFŚS
Pracodawca jest zobowiązany przeglądać dokumenty zawierające dane osobowe, przedkładane i przechowywane do celów korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W jakim terminie należy tego dokonać? (...)
str. 56
3.
Poniesienie przez pracodawcę kosztów mandatu, którym ukarany został pracownik
Pracownik korzystający z samochodu służbowego został ukarany mandatem. za przekroczenie prędkości. Kto powinien ponieść koszt mandatu? O odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w (...)
str. 58
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Kto może przeprowadzać szkolenia bhp w zakładzie pracy?
W zakładzie mamy pracownika, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp. Czy taki pracownik może prowadzić szkolenia wstępne ogólne oraz okresowe w zakresie bezpieczeństwa i (...)
str. 59
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Maksymalny limit wpłat do PPK
Zatrudniamy kilku pracowników-uczestników PPK, którzy otrzymują wysokie wynagrodzenia. Czy wpłaty do PPK są pobierane od całości ich wynagrodzenia? Wpłaty do PPK ustala się od wynagrodzenia (...)
str. 61
E.
VADEMECUM KADROWCA
XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Odliczenie w zeznaniu składek ZUS zapłaconych przez przedsiębiorcę na własne ubezpieczenia
1) W 2019 r. opłacałem składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru wyższej od najniższej. Czy w zeznaniu od dochodu odliczam składki na te ubezpieczenia (...)
str. 62
2.
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w podstawie wymiaru składek ZUS
Firma nie może zapewnić pracownikom prania odzieży roboczej. Co miesiąc wraz z wynagrodzeniem za pracę wypłaca im więc z tego tytułu ekwiwalent pieniężny. Kalkulując jego (...)
str. 62
3.
Ustalanie uprawnień do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego
1) Przedszkole, do którego uczęszcza dziecko pracownika zostało zamknięte z powodu koronawirusa. W związku z tym pracownik korzystał z opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku (...)
str. 63
4.
Wypowiedzenie umowy na okres próbny
W dniu 2 marca 2020 r. zatrudniliśmy pracownika na okres próbny, do 31 maja 2020 r. Pracownik nie sprawdza się na powierzonym mu stanowisku, dlatego (...)
str. 65
5.
Zwolnienie pracownika w trybie dyscyplinarnym
1) Zamierzamy rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z pracownikiem, który kilkakrotnie nie stawił się do pracy. Czy w oświadczeniu należy umieścić uzasadnienie, jeśli umowa (...)
str. 66
6.
Wynagrodzenie za pracę przypadającą w noc wprowadzenia czasu letniego
Czy pracownik zatrudniony w ruchu ciągłym, pracujący w noc wprowadzenia czasu letniego, zachował prawo do wynagrodzenia za pełny wymiar, skoro przepracował o jedną godzinę mniej? (...)
str. 66
7.
Potrącenia z ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
Czy egzekucja z wynagrodzenia za pracę obejmuje również ekwiwalent za pranie odzieży roboczej? Nie. W myśl art. 881 K.p.c., komornik sądowy przystępuje do egzekucji z (...)
str. 67
1.
Warunki powstania prawa do wynagrodzenia przestojowego
Przestój nie jest pojęciem zdefiniowanym, mimo że art. 81 K.p. się nim posługuje. Jego doprecyzowanie nastąpiło w doktrynie i orzecznictwie, gdzie przyjmuje się, że to (...)
str. 68
2.
Zakres podmiotowy prawa do wynagrodzenia przestojowego
Wynagrodzenie przestojowe na mocy art. 81 K.p. przysługuje osobom pozostającym w stosunkach pracy z pracodawcami prywatnymi i ze sfery budżetowej, w tym nauczycielom bez względu (...)
str. 69
3.
Reguły ustalania wynagrodzenia przestojowego
Wynagrodzenie przestojowe to wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika, określone stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków (...)
str. 70
3.1.
Wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania
Przepisy nie określają, jak należy rozumieć pojęcie "wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania". Jego wyjaśnieniem zajmował się natomiast wielokrotnie Sąd Najwyższy, którego orzecznictwo nie jest jednak (...)
str. 71
3.2.
Wynagrodzenie określone w inny sposób niż godzinowo lub miesięcznie
W razie braku określenia wynagrodzenia pracownika stawką godzinową lub miesięczną, wynagrodzenie za przestój wywołany koronawirusem stanowi 60% wynagrodzenia, ustalanego zgodnie z regułami obowiązującymi przy liczeniu (...)
str. 72
4.
Powierzenie pracy zdalnej lub innej pracy
Na mocy art. 3 specustawy pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej (nie należy mylić z telepracą, uregulowaną w art. 67 5 i nast. K.p.). (...)
str. 73
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Stanowisko GIP w sprawie badań profilaktycznych i szkolenia bhp w okresie zagrożenia koronawirusem
Państwowa Inspekcja Pracy udostępniła naszemu Wydawnictwu stanowisko Głównego Inspektora Pracy z 23 marca 2020 r. (znak GIP-GNN.50.2.2020.5), w zakresie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne (...)
str. 74
2.
Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej
Okres Kwota 1.04.2020 r. - 31.03.2021 r. 984 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 984 zł za każdy procent stałego lub (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.