Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 2 czerwca 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 1.06.2023 r., godz. 12:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 152.464 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 19 (523) z dnia 01.10.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Kolejne przesunięcie terminu zatwierdzenia sprawozdania niektórych jednostek - projekt rozporządzenia
PROJEKT ROZPORZĄDZENIA Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl opublikowano projekt z 4 września 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych (...)
str. 4
2.
Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Standardów Rachunkowości
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce O ministerstwie/Rady, komisje, komitety, zespoły/Komitet Standardów Rachunkowości/Prace Komitetu/Posiedzenia Komitetu X kadencji zamieszczono sprawozdanie z 20. posiedzenia Komitetu (...)
str. 5
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Odpowiedzialność za błędy w przypadku prowadzenia ksiąg przez biuro rachunkowe
Spółka przekazała prowadzenie ksiąg rachunkowych do biura rachunkowego. Kto ponosi odpowiedzialność za popełnione błędy - kierownik jednostki, czy biuro rachunkowe? Powierzenie przez spółkę prowadzenia ksiąg (...)
str. 6
1.
Odpowiedzialność za rachunkowość w świetle przepisów o rachunkowości
Jednostka, na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości, może powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg (...)
str. 6
2.
Odpowiedzialność biura rachunkowego wynikająca z innych przepisów prawa
Z treści art. 26 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) wynika że, to (...)
str. 8
II.
Termin rozpoczęcia inwentaryzacji przez podmiot zewnętrzny
Rokiem obrotowym w naszej jednostce jest rok kalendarzowy. W związku z dużą ilością prac związanych z zakończeniem roku chcemy zlecić przeprowadzenie inwentaryzacji firmie zewnętrznej. Czy (...)
str. 9
1.
Zlecenie prac inwentaryzacyjnych firmie zewnętrznej
Zagadnienie zlecenia przeprowadzenia spisu z natury firmie zewnętrznej porusza stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych (...)
str. 9
2.
Aktywa, których inwentaryzację można rozpocząć w ostatnim kwartale roku
Stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości, inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego w drodze spisu z natury rzeczowych składników (...)
str. 11
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Dostosowanie ewidencji syntetycznej i analitycznej do prowadzenia rozrachunków ze wspólnikami
Do ewidencji rozrachunków ze wspólnikami w spółkach osobowych (jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych) oraz spółkach cywilnych (które według art. 1a pkt 1 ustawy o podatku (...)
str. 12
2.
Typowe operacje ujmowane na koncie służącym do ewidencji rozrachunków ze wspólnikami
Wkłady pieniężne i niepieniężne wnoszone na poczet kapitału podstawowego Wartość kapitału podstawowego w spółkach osobowych powinna wynikać z umowy spółki. Wartości tej bowiem nie określają (...)
str. 13
3.
Weryfikacja salda konta rozrachunków ze wspólnikami na dzień bilansowy
W ramach rocznej inwentaryzacji należy, na dzień bilansowy, poddać analizie konto rozrachunków ze wspólnikami i ustalić, czy salda pozostające na tym koncie mają charakter przejściowy, (...)
str. 17
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Lista warunków, których spełnienie pozwala uznać składnik majątku za środek trwały - checklista
W naszej jednostce często mamy wątpliwości czy dany składnik majątku uznać za środek trwały. Co należy uwzględnić kwalifikując składnik aktywów do środków trwałych? Dany składnik (...)
str. 18
2.
Zwrot do sprzedawcy w ramach reklamacji środka trwałego częściowo zamortyzowanego
W 2018 r. zakupiliśmy środek trwały (rower) i rozpoczęliśmy jego amortyzację. W 2020 r. w ramach gwarancji zwróciliśmy go sprzedawcy, co zostało potwierdzone fakturą korygującą (...)
str. 19
3.
Kwalifikacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w księgach rachunkowych
Zamierzamy kupić mieszkanie spółdzielcze na firmę. Czy powinniśmy je ująć w księgach jako środek trwały, czy jako wartość niematerialną i prawną? Spółdzielcze własnościowe prawo do (...)
str. 20
4.
Koszty zabiegów pielęgnacyjnych przeprowadzonych przed oddaniem środka trwałego do używania
Jesteśmy spółką z o.o. Na podstawie umowy kontrahent wykonał dla nas usługę polegającą na rewitalizacji boiska do piłki nożnej, którego jesteśmy dzierżawcą. W zakres prac (...)
str. 21
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Zasady ewidencji kosztów ubezpieczenia komunikacyjnego w księgach rachunkowych
Składki na ubezpieczenie samochodu osobowego zalicza się w księgach rachunkowych do kosztów działalności operacyjnej jednostki. Kosztem ubezpieczenia komunikacyjnego obciąża się konto 40-9 "Pozostałe koszty rodzajowe". (...)
str. 23
2.
Rozliczenie podatkowe składek na ubezpieczenie samochodu osobowego
Moment ujęcia składek na ubezpieczenie samochodu dla celów podatkowych Dla celów podatkowych wydatki na ubezpieczenie składników majątku, w tym ubezpieczenie samochodów osobowych, zalicza się do (...)
str. 25
3.
Ewidencja księgowa kosztów ubezpieczenia przy uwzględnieniu przepisów podatkowych
Jeśli wartość posiadanego przez jednostkę samochodu osobowego przyjęta dla celów ubezpieczenia przekracza kwotę 150.000 zł, to składka AC jest zaliczana do kosztów podatkowych tylko w (...)
str. 26
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Zakup termometru bezdotykowego w jednostce oświatowej w związku z zapobieganiem COVID-19
Jesteśmy jednostką oświatową. W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19 zakupiliśmy termometr bezdotykowy do badania temperatury uczniom naszej szkoły. Czy wydatki na ten zakup sklasyfikować (...)
str. 29
2.
Koszty upomnienia nałożone na rodziców w związku z niespełnianiem obowiązku szkolnego dziecka
Jesteśmy szkołą podstawową (jednostką budżetową). W związku z nieuczęszczaniem dziecka do szkoły wysłaliśmy do rodziców upomnienie. Jak zaksięgować nałożone na rodziców koszty upomnienia? W świetle (...)
str. 29
3.
Refundacja kosztów poniesionych w ramach programu informatyzacji w ochronie zdrowia
Pod koniec 2019 r. SP ZOZ zawarł umowę z wojewódzką jednostką wdrażania programów unijnych w ramach programu informatyzacji w ochronie zdrowia w zakresie wdrożenia e-usług (...)
str. 31
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Regulacje prawne dotyczące podróży służbowych
Stosownie do art. 77 5 § 1 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub (...)
str. 32
2.
Ujęcie w kosztach podatkowych kwot należności wypłacanych z tytułu rozliczenia podróży służbowych
Kwota należności z tytułu diet oraz zwrotu kosztów pracownikowi, który odbył podróż w celach służbowych, jest kosztem uzyskania przychodów na zasadach przewidzianych w art. 15 (...)
str. 34
3.
Kurs stosowany do rozliczania zagranicznej podróży służbowej dla celów podatkowych i bilansowych
W przypadku zagranicznej podróży służbowej koszty tej podróży zazwyczaj są ponoszone w walucie obcej. W celu ujęcia tych wydatków w księgach rachunkowych oraz kosztach podatkowych (...)
str. 35
4.
Rozliczenie kosztów podróży służbowej w księgach rachunkowych na przykładach liczbowych
Koszty poniesione w ramach podróży służbowej pracownika zalicza się do kosztów podstawowej działalności operacyjnej i ujmuje - zgodnie z zasadą memoriału - w księgach rachunkowych (...)
str. 37
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VI.
Wycena produktów, gdy nie jest możliwe ustalenie kosztu wytworzenia - KSR nr 13
Jednostka wycenia produkty według cen sprzedaży netto takiego samego lub podobnego produktu pomniejszonej o przeciętnie osiągany przy sprzedaży produktów zysk brutto ze sprzedaży. Czy wyceniając (...)
str. 41
1.
Ogólne zasady wyceny produktów określone w prawie bilansowym
Elementy wchodzące w skład kosztu wytworzenia produktów wymienia art. 28 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości. Więcej informacji na temat ustalania kosztu wytworzenia produktów (...)
str. 41
2.
Uproszczenia przy obliczaniu kosztu wytworzenia produktów
Jednostki mogą w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji (...)
str. 42
3.
Wycena produktów według skorygowanej ceny sprzedaży netto
Ustawa o rachunkowości dopuszcza - ale tylko w wyjątkowych sytuacjach - stosowanie do wyceny wyrobów gotowych ceny sprzedaży netto takiego samego lub podobnego produktu, pomniejszonej (...)
str. 42
4.
Wpływ wyceny wyrobów według skorygowanej ceny sprzedaży netto na wynik finansowy
Przykład Ustalanie kosztów wytworzenia produktów, gdy przypisuje się koszty bezpośrednie i koszty pośrednie do produktów w wysokości kosztów planowanych I. Założenia: Przedsiębiorstwo "S" wytwarza w (...)
str. 43
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jakim dokumentem zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe w spółce komandytowej?
Jesteśmy spółką komandytową. Czy uchwała podpisana przez wszystkich wspólników wystarczy do zatwierdzenia sprawozdania finansowego? Roczne sprawozdanie finansowe jednostki zatwierdza jej organ zatwierdzający, którym w przypadku (...)
str. 49
2.
Które spółki jawne mają obowiązek sporządzać sprawozdanie z działalności?
Z ustawy o rachunkowości wynika obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności przez spółki jawne. Jakich dokładnie spółek jawnych dotyczy ten obowiązek? Sprawozdanie z działalności obowiązkowo sporządzają (...)
str. 50
3.
Czy całkowicie zamortyzowany samochód osobowy powinien pozostać w ewidencji środków trwałych?
Samochód osobowy wykorzystywany jest do celów służbowych i stanowi środek trwały jednostki. W październiku będzie już całkowicie zamortyzowany. Czy w związku z tym należy go (...)
str. 50
4.
Czy konieczne jest umieszczanie dekretu na fakturach?
Prowadzimy biuro rachunkowe. Czy mamy obowiązek umieszczać odręczne dekrety na wszystkich fakturach, jeśli znajdują się one w systemie finansowo--księgowym i w każdej chwili mogą być (...)
str. 51
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Spis z natury używanych przez jednostkę obcych opakowań zwrotnych
Na terenie naszej firmy znajdują się składniki majątku, które nie są naszą własnością, tj. palety, czy butle do dystrybutorów na wodę, które będą podlegały zwrotowi. (...)
str. 52
2.
Korekta odpisu aktualizującego wartość należności objętych ubezpieczeniem
W naszych księgach rachunkowych figurują należności objęte w 80% ubezpieczeniem, natomiast 20% stanowi udział własny. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 r. błędnie utworzyliśmy odpis (...)
str. 52
3.
Rozliczenie w księgach rachunkowych dofinansowania do cen energii elektrycznej
Spółka otrzymała dofinansowanie do cen energii elektrycznej w ramach pomocy de minimis. Czy dofinansowanie należy odnieść w pozostałe przychody operacyjne, czy jako zmniejszenie kosztów energii (...)
str. 53
4.
Wyksięgowanie podwójnie wprowadzonych w roku ubiegłym faktur kosztowych
W naszej spółce z o.o. w ubiegłym roku obrotowym zaksięgowaliśmy podwójnie trzy faktury kosztowe, ujmując je po stronie Wn konta w zespole 4, po stronie (...)
str. 55
5.
Kwalifikacja przychodów z dzierżawy gruntów rolnych dla celów bilansowych i podatkowych
Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz posiadającą gospodarstwo rolne. Prowadzę księgi rachunkowe. Zamierzam część gruntów rolnych oddać w dzierżawę osobie trzeciej. Czy przychody z (...)
str. 56
6.
Kwota dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS otrzymana w związku z COVID-19
Nasza spółka otrzymała od powiatowego urzędu pracy dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń z tytułu COVID-19. Na jakie konto powinniśmy zaksięgować kwotę otrzymanego dofinansowania? Czy kwota dofinansowania (...)
str. 58
7.
Inwentaryzacja zapasów materiałów znajdujących się w strzeżonych składowiskach
Przepisy ustawy o rachunkowości dopuszczają przeprowadzenie spisu z natury zapasów materiałów znajdujących się w strzeżonych składowiskach raz w ciągu dwóch lat. Co oznacza - w (...)
str. 59
8.
Zachowanie kolejności zapisów w dzienniku przy zmianie programu księgowego
W dzienniku księgowym funkcjonują dzienniki częściowe. Jednym z nich jest dziennik grupujący faktury kosztowe. Poprzedni program księgowy po ujęciu faktur kosztowych w danym miesiącu dawał (...)
str. 60
9.
Zakup i rozliczenie kart przedpłaconych dla pracowników w celu zapewnienia posiłków profilaktycznych
Firma planuje zakup kart przedpłaconych dla pracowników oraz ich comiesięczne zasilanie w celu realizacji obowiązków w zakresie posiłków profilaktycznych. Konto każdej karty będzie zasilane, a (...)
str. 61
10.
Rozliczenie kosztów przerobu handlowego towarów, zleconego firmie zewnętrznej
Zajmujemy się sprzedażą bawełnianych koszulek. W celu zwiększenia sprzedaży zamierzamy zlecić firmie zewnętrznej naszycie na nich różnych aplikacji. Jak ująć poniesione na ten cel wydatki? (...)
str. 62
11.
Korekta błędu popełnionego w latach poprzednich, polegającego na rozliczeniu dotacji w zawyżonej kwocie
Nasza jednostka otrzymała w poprzednich latach częściową dotację na budowę obiektów. Po zakończeniu budowy środki trwałe wprowadzono do ewidencji bilansowej, a otrzymaną dotację, ujętą na (...)
str. 64
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.