Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 23 (593) z dnia 01.12.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
Informacja dla Czytelników
Drodzy Czytelnicy Wzorem lat ubiegłych w pierwszym grudniowym numerze Ubezpieczeń i Prawa Pracy, zwracam się do Państwa z podziękowaniem za zaufanie, którym od lat obdarzacie (...)
str. 4
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Odpowiedzi ZUS na pytania naszego Wydawnictwa dotyczące świadczeń z ubezpieczeń społecznych
1.1.
Wyrównanie świadczenia chorobowego z odsetkami po zmianie stanowiska ZUS w sprawie wliczenia do podstawy ich wymiaru wynagrodzenia ze zlecenia zawartego z własnym pracodawcą
Jak już pisaliśmy w UiPP nr 19/2023, str. 7, ZUS zmienił stanowisko w sprawie wliczania do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej (tj. (...)
str. 5
1.2.
Termin złożenia wniosku o wyrównanie zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru
Zasiłek macierzyński wynosi 100% podstawy wymiaru za okres urlopu macierzyńskiego i 70% podstawy wymiaru za okres urlopu rodzicielskiego. Przy czym może on być wypłacany w (...)
str. 7
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowe zleceniobiorcy po zmianie rodzajów ubezpieczeń
W marcu 2023 r. zawarliśmy umowę zlecenia z osobą fizyczną, która była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w innym podmiocie za wynagrodzeniem niższym niż (...)
str. 9
2.
Składka na Fundusz Pracy, gdy wynagrodzenie pracownika jest niższe od minimalnej płacy
Zatrudniliśmy pracownika na część etatu za wynagrodzeniem niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Czy mamy za niego opłacać składkę na Fundusz Pracy? Nadmieniamy, że pobiera (...)
str. 11
3.
Do 31 grudnia 2023 r. część przedsiębiorców może wnioskować o przedłużenie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS plus
Dla Prenumeratorów GOFIN H Kalkulator podstawy wymiaru składek... dostępny w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl » Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 (...)
str. 13
4.
Stopa procentowa składki wypadkowej w razie przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o.o.
Osoba prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG dokonała jej przekształcenia w jednoosobową spółkę z o.o. Dotychczas z działalności opłacała składkę na ubezpieczenie wypadkowe (...)
str. 15
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Nie zawsze można zastosować wyłączenie z oskładkowania korzyści materialnej wynikającej z przepisów płacowych
Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą polegającą na wynajmie samochodów osobowych zamierza wynajmować je także własnym pracownikom. Stosowny zapis zostanie wprowadzony do regulaminu wynagradzania. Za wynajem pracownicy (...)
str. 16
2.
Świadczenia dla pracowników z okazji świąt Bożego Narodzenia w podstawie oskładkowania i opodatkowania
1) Pracownicy z okazji świąt Bożego Narodzenia otrzymają dodatkowe świadczenia, które zostaną częściowo sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy oraz z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Ponadto (...)
str. 17
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Uzupełnianie dla celów zasiłkowych wynagrodzenia godzinowego i premii procentowej
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie określone w stawce godzinowej (20 zł/godz.) i premię procentową (do 20%). Zgodnie z regulaminem wynagradzania, premia jest ustalana od wynagrodzenia za czas (...)
str. 20
2.
Uwzględnianie w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego tzw. bonusa akordowego
Pracownik oprócz wynagrodzenia w stawce godzinowej (20 zł/godz.) otrzymuje bonus, którego wysokość uzależniona jest od ilości wykonanej w danym miesiącu partii materiału, tzw. bonus akordowy. (...)
str. 23
3.
Ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego przy ponownym zatrudnieniu
Z pracownikiem zatrudnionym od 2012 r. z dniem 26 lutego 2023 r. została rozwiązana umowa o pracę, a następnie od 1 marca 2023 r. został (...)
str. 24
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Uprawnienie do świadczeń chorobowych w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej
Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jest niezdolna do pracy z powodu choroby przypadającej na okres ciąży i pobiera zasiłek chorobowy. Czy jeśli zawiesi wykonywanie działalności, (...)
str. 25
2.
Zasiłek macierzyński, gdy poród nastąpi w trakcie urlopu wychowawczego lub po jego przerwaniu
1) Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym jest w kolejnej ciąży. Czy może przerwać ten urlop, a jeśli tak, to jakich formalności powinna dopełnić? Pracownik zatrudniony (...)
str. 26
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Dokumentowa forma czynności prawnych przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy
Czy w sprawach z zakresu prawa pracy można stosować formę dokumentową? Forma dokumentowa czynności prawnych jest uregulowana w ogólnych przepisach Kodeksu cywilnego o czynnościach prawnych, (...)
str. 29
2.
Miejsce wykonywania pracy określone w umowie o pracę pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy
Jak w umowie o pracę określić miejsce wykonywania pracy przez pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy? Nadmieniamy, że w ramach zatrudnienia będzie obsługiwał na zmianę przewozy (...)
str. 30
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Czas pracy w razie choroby pracownika obejmującej dzień wolny wyznaczony za sobotnie święto 11 listopada
W zakładzie pracy obowiązuje system podstawowy, praca od poniedziałku do piątku w ramach 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego. Za święto 11 listopada przypadające w bieżącym roku w (...)
str. 32
2.
Wymiar czasu pracy pracownika młodocianego, w tym w okresie ferii
1) Zatrudniamy pracowników młodocianych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Jaki czas pracy obowiązuje ich w okresie ferii szkolnych? Czy ma do (...)
str. 34
3.
Elastyczne formy zatrudnienia pracownika będącego rodzicem dziecka z niepełnosprawnością
Pracownica będąca matką dziecka z niepełnosprawnością, które ukończyło 14 lat, wystąpiła z wnioskiem o ruchomy czas pracy. Czy pracodawca obowiązany jest uwzględnić jej wniosek? Co (...)
str. 35
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wynagrodzenie za pracę w niedzielę i udzielony za nią dzień wolny
Pracownik pełnoetatowy jest objęty systemem podstawowym w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym i wynagradzany stałą stawką miesięczną. We wrześniu br. został wezwany do pracy w niedzielę na (...)
str. 37
2.
Ustalenie wynagrodzenia za miesiąc, w którym obok nadgodzin wystąpiło zwolnienie od pracy w celach prywatnych
Pracownik w danym miesiącu w jednym dniu pracował w nadgodzinach (2 godz.), a w innym dniu zwolnił się z pracy na 2 godziny w celu (...)
str. 38
3.
Wysokość wynagrodzenia pracownika, który był członkiem komisji wyborczej
W październiku 2023 r. pracownik, który był członkiem obwodowej komisji wyborczej, z tego tytułu skorzystał z dwóch dni zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do (...)
str. 40
4.
Kwota potrącenia z wynagrodzenia w razie zbiegu zajęć komorniczych
Jak należy ustalić kwotę potrącenia z wynagrodzenia pracownika, które jest zajęte na stałą miesięczną kwotę alimentów oraz na poczet niespłaconego kredytu na kilkadziesiąt tysięcy złotych? (...)
str. 41
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Dokumenty obowiązkowo przekazywane nowemu pracownikowi i zleceniobiorcy
W przypadku stosunku pracy zakres dokumentów, jakie nowy pracownik powinien otrzymać od pracodawcy jest określony przepisami prawa pracy oraz w zakresie ochrony danych osobowych. Ich (...)
str. 42
1.1.
Dokumenty związane ze stosunkiem pracy
Jeśli pracodawca stosuje kwestionariusze osobowe w celu pozyskania danych osobowych kandydata do pracy i pracownika, wówczas są to pierwsze formularze (po uzupełnieniu dokumenty), jakie przekazuje (...)
str. 42
1.2.
Dokumenty związane ze stosunkiem cywilnoprawnym
Liczba dokumentów przekazywanych zleceniobiorcy, które wynikają z przepisów prawa jest ograniczona. Dodajmy przy tym, że strony posiadają swobodę w zakresie kształtowania treści stosunku cywilnoprawnego (art. (...)
str. 45
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Wymiar urlopu u kolejnego pracodawcy przy równoległym zatrudnieniu w poprzednich miejscach pracy
Od 1 września br. zatrudniamy na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika legitymującego się 10-letnim stażem pracy. Pracownik dostarczył dwa świadectwa pracy, z (...)
str. 45
2.
Czy udzielić dodatkowego urlopu wypoczynkowego na turnus rehabilitacyjny?
Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, której przysługuje 10 dni urlopu dodatkowego z tytułu niepełnosprawności, wystąpiła z wnioskiem o udzielenie jej urlopu na 14-dniowy turnus rehabilitacyjny. (...)
str. 47
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Zasady obliczania świadczenia urlopowego dla nauczyciela placówki publicznej
W jakim zakresie szkoła publiczna musi stosować przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnym do obliczania świadczenia urlopowego dla nauczyciela? Przy obliczaniu świadczenia urlopowego dla (...)
str. 49
2.
Zakres stosowania Karty Nauczyciela w przedszkolu niepublicznym
Które przepisy Karty Nauczyciela musi stosować przedszkole niepubliczne wobec zatrudnianych nauczycieli? Prawa i obowiązki nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek określa ustawa KN (art. 6 ustawy (...)
str. 50
3.
Obowiązki pracodawcy, którego pracownik należy do ochotniczej straży pożarnej
Pracownik będący strażakiem ratownikiem ochotniczej straży pożarnej przekazał pracodawcy zaświadczenie o uczestnictwie w ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Jakie obowiązki ciążą w związku z (...)
str. 53
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Skierowanie pracownika na badania wstępne
Wysłaliśmy potencjalnego pracownika na wstępne badania lekarskie w zamiarze zatrudnienia na okres próbny, jednak ostatecznie przyjęliśmy tę osobę na praktykę absolwencką. Po odbyciu tej praktyki (...)
str. 55
2.
Do 28 grudnia 2023 r. czas na realizację zaległych szkoleń bhp oraz okresowych badań lekarskich
Na mocy art. 12a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19... (...)
str. 56
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Z dniem 31 grudnia br. traci ważność część orzeczeń o niepełnosprawności przedłużonych w czasie pandemii
Do 31 grudnia 2023 r. została przedłużona ważność orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony na podstawie ustawy o rehabilitacji, (...)
str. 57
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
PFR po raz kolejny wzywa podmioty zatrudniające do zawarcia umowy o zarządzanie PPK
Terminy, w których podmioty zatrudniające zobowiązane są zawrzeć umowę o zarządzanie PPK określa ustawa o PPK. Sprawdzenia czy dany podmiot wywiązał się z tego obowiązku (...)
str. 59
F.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Charakterystyka umowy o pracę na zastępstwo, z uwzględnieniem odpowiedzi MRiPS na pytanie naszego Wydawnictwa
Umowę o pracę na zastępstwo, dalej zwaną umową na zastępstwo, zalicza się do umów na czas określony, która wyróżnia się szczególnym charakterem. Może ona być (...)
str. 60
2.
Procedura zmiany rodzaju umowy o pracę
Rodzaj umowy o pracę (na okres próbny, na czas określony lub na czas nieokreślony) musi być wskazany w jej treści, obok stron, daty zawarcia oraz (...)
str. 61
3.
Dokumentacja związana ze zmianą rodzaju umowy
Zmiana umowy na zastępstwo na zwykłą umowę o pracę pociąga za sobą obowiązki dokumentacyjne po stronie pracodawcy, lecz ich zakres zależy od kilku czynników. Wśród (...)
str. 63
3.1.
Kwestionariusz osobowy
Przekształcenie umowy na zastępstwo w zwykłą umowę o pracę w obydwu omawianych ścieżkach nie wymaga ponownego wypełnienia przez pracownika kwestionariusza osobowego (jeśli pracodawca go stosuje) (...)
str. 63
3.2.
Informacja o warunkach zatrudnienia
Pracodawca jest zobowiązany przekazać pracownikowi informację o warunkach zatrudnienia, gdy zmiana umowy na zastępstwo w zwykłą umowę o pracę nastąpiła w drodze: zawarcia nowej umowy (...)
str. 63
3.3.
Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy
Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy do czasu przedstawienia aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy (...)
str. 65
3.4.
Dokumentacja pracownicza
Kontynuacja zatrudnienia w ramach zwykłej umowy o pracę powstałej z umowy na zastępstwo w drodze porozumienia zmieniającego nie wymaga zakładania nowej dokumentacji pracowniczej. Zasada ta (...)
str. 65
3.5.
Świadectwo pracy
W świetle art. 97 § 1 zd. 1 K.p., wydanie świadectwa pracy nie jest konieczne, gdy przekształcenie umowy na zastępstwo w zwykłą umowę o pracę (...)
str. 65
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
W Dzienniku Ustaw z dnia 2 listopada 2023 r. pod poz. 2367 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. (...)
str. 66
2.
Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2024 r.
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 listopada 2023 r., wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w (...)
str. 67
3.
Czy w Wigilię Bożego Narodzenia dopuszczalna będzie praca w handlu?
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.