Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 23 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2024 r., godz. 11:51 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.059 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 21 (591) z dnia 01.11.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Godzinowe wykorzystywanie zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, z uwzględnieniem odpowiedzi MRiPS na pytanie naszego Wydawnictwa
Od 26 kwietnia 2023 r. obowiązuje art. 148 1 K.p. Na jego podstawie pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej (...)
str. 4
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składki ZUS od wynagrodzenia z umowy zlecenia wypłaconego za okres przed powstaniem obowiązku ubezpieczeń - interpretacja indywidualna ZUS
Osoba wykonująca umowę zlecenia z tego tytułu podlega: obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym ( art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o sus), dobrowolnie ubezpieczeniu (...)
str. 6
2.
Składki na FP, FS i FGŚP opłacane za pracownicę łączącą urlop rodzicielski z pracą na część etatu
Pracownica po urodzeniu dziecka wykorzystała urlop macierzyński, a bezpośrednio po nim przebywa na urlopie rodzicielskim. Ostatnie 8 tygodni urlopu rodzicielskiego (od 2 października do 26 (...)
str. 8
3.
Pracodawco, tylko do 1 stycznia 2024 r. możesz złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych za niektóre okresy
Płatnik składek jest zobowiązany złożyć imienny raport miesięczny korygujący w formie nowego dokumentu zawierającego wszystkie prawidłowe informacje określone w art. 41 ust. 3-5 ustawy o (...)
str. 10
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Ustalenie tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych dla pracownika będącego przedsiębiorcą i wykonującego umowę zlecenia
Pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu za wynagrodzeniem w wysokości 2.000 zł i równocześnie prowadzi działalność gospodarczą, z tytułu której składki na ubezpieczenia społeczne opłaca (...)
str. 11
2.
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne z umowy zlecenia wykonywanej przez emeryta pozostającego równocześnie w stosunku pracy
Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą mającą ustalone prawo do emerytury. Jest ona dodatkowo zatrudniona na podstawie umowy o pracę w innym podmiocie. Zlecenia nie wykonuje (...)
str. 14
3.
Zgłoszenie dziecka pracownika jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
1) Syn pracownika w wieku 23 lat do 31 października br. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Od 1 października br. rozpoczął studia drugiego (...)
str. 15
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wliczanie do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego składnika rocznego wypłaconego za niepełny rok
Od 5 września 2022 r. zatrudniamy pracownika na 4/22 etatu. Za 2022 r. wypłaciliśmy mu dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 211,28 zł. W czerwcu 2023 (...)
str. 18
2.
Wpływ urlopu opiekuńczego i zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych
W jaki sposób uzupełnia się wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego za miesiąc, w którym wystąpił urlop opiekuńczy lub zwolnienie od pracy z powodu (...)
str. 19
3.
Ustalenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego dla pracownika przejętego w trybie art. 231 K.p.
Do końca września 2023 r. pracownik był zatrudniony w spółce, która z dniem 1 października 2023 r. została przejęta przez inną spółkę. W tym czasie (...)
str. 21
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Okres płatności zasiłku opiekuńczego, gdy opieka przypada bezpośrednio przed urlopem bezpłatnym
Pracownikowi na jego wniosek został udzielony urlop bezpłatny na okres od 2 do 13 października 2023 r. Przed jego rozpoczęciem otrzymał on zwolnienie lekarskie z (...)
str. 23
2.
Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy na potrzeby wypłaty zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego
Pracownik uległ wypadkowi przy pracy i od 16 października 2023 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z (...)
str. 24
3.
Okres wypłaty zasiłku chorobowego dla zatrudnionego emeryta
Zatrudniamy emeryta na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony. Pod koniec października 2023 r. stał się on niezdolny do pracy z powodu choroby, (...)
str. 25
4.
Termin złożenia wniosku o wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru
Ubezpieczonej - matce dziecka, która nie później niż 21 dni po porodzie, złoży pisemny wniosek o wypłacenie jej zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu (...)
str. 26
V.
Emerytury i renty
1.
Prawo do najniższej emerytury po udowodnieniu wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego
Osoba fizyczna w przyszłym roku osiągnie wiek emerytalny i zamierza przejść na emeryturę. Od kilku lat wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia, z tytułu której (...)
str. 27
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Nakaz sądu dotyczący dalszego zatrudnienia pracownika
Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1667) wprowadziła zmiany m.in. w (...)
str. 29
1.1.
Obowiązek dalszego zatrudnienia po wyroku sądu I instancji
Czy sąd I instancji, który nieprawomocnie przywrócił pracownika do pracy, może badać zasadność wniosku pracownika o nakazanie jego dalszego zatrudnienia do końca procesu? Nie, możliwość (...)
str. 29
1.2.
Nakaz zatrudnienia pracowników szczególnie chronionych i jego zmiana
Pracodawca zwolnił dyscyplinarnie pracownika w wieku przedemerytalnym z powodu wykonywania przez niego pracy pod wpływem alkoholu. Było to już kolejne tego typu przewinienie w tym (...)
str. 30
2.
Dorozumiane rozwiązanie poprzedniej umowy o pracę
Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w dziale handlowym, pod koniec października 2021 r. zawarł z tym samym pracodawcą na okres (...)
str. 32
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Opłacenie dodatkowej pracy niepełnoetatowca
1) Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy, w wymiarze 1/2 etatu, pracuje od poniedziałku do piątku po 4 godziny. Jego limit godzin ponadwymiarowych ustalono (...)
str. 33
2.
Rekompensata za czas dyżuru
Zatrudniamy pracownika w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku od 6 00 do 14 00 w ramach 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego. Raz w miesiącu pełni on (...)
str. 36
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Zwolnienie z powodu działania siły wyższej na część dnia i ustalenie wynagrodzenia za ten dzień
Po otrzymaniu telefonu o złym stanie zdrowia dziecka pracownik pełnoetatowy złożył wniosek o zwolnienie od pracy od 11 30 do 16 00 z powodu działania (...)
str. 38
2.
Ustalenie wynagrodzenia za miesiąc, w którym wystąpił tzw. urlop okolicznościowy
Pracownica jest zatrudniona w systemie równoważnego czasu pracy w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. W dniach 26 i 27 października br. skorzystała ze zwolnienia od pracy w (...)
str. 40
3.
Czy wypłacić wynagrodzenie za czas akcji ratowniczej dla pracownika - strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej?
Pracownik będący czynnym członkiem ochotniczej straży pożarnej, która działa w ramach KSRG, brał udział w akcji ratowniczo-gaśniczej w godzinach pracy. Czy za ten czas ma (...)
str. 41
4.
Potrącenie z wynagrodzenia na wniosek matki dzieci pracownika
Pracodawca otrzymał od pracownika wniosek matki jego małoletnich dzieci o potrącanie z wynagrodzenia pracownika świadczeń alimentacyjnych i przesyłanie na wskazany przez nią rachunek bankowy. We (...)
str. 43
IX.
Dokumentacja kadrowa
1.
Treść regulaminu pracy oraz obowiązek informacyjny
Wobec wzrostu zatrudnienia obowiązani jesteśmy wprowadzić regulamin pracy. Jakie postanowienia powinien zawierać ten dokument? Czy pracodawca ma obowiązek jego konsultacji z pracownikami, jeżeli w zakładzie (...)
str. 44
X.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Wymiar urlopu pracownika niepełnoetatowego z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
W dniu 11 września br. zatrudniliśmy na czas określony (12 m-cy) na 1/4 etatu pracownika z ponad 20-letnim stażem urlopowym, legitymującego się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. (...)
str. 45
2.
Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym w razie zmiany pracodawcy
Pracownik został zatrudniony od 1 września 2023 r. na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Legitymuje się on ponad 10-letnim stażem urlopowym. Jak ustalić (...)
str. 47
3.
Wykorzystywanie urlopu rodzicielskiego przez pracownika - ojca dziecka
1) Dziecko pracownika urodziło się na początku sierpnia 2023 r. Z ilu tygodni urlopu rodzicielskiego może skorzystać pracownik? Jakie dokumenty powinien złożyć, ubiegając się o (...)
str. 48
XI.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Skutki przerwania urlopu wypoczynkowego dla świadczenia urlopowego i sposoby ich niwelowania
Samorządowa instytucja kultury nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, lecz wypłaca świadczenie urlopowe w ostatnim dniu poprzedzającym urlop wypoczynkowy. Przerwanie 14-dniowego urlopu (np. z powodu (...)
str. 50
2.
Ustalanie wynagrodzenia i potwierdzanie liczby godzin w umowie zlecenia
1) Na okres jednego roku planujemy zawrzeć umowy zlecenia z kilkoma osobami. Czy wysokość stawek za te same czynności wykonywane przez różnych zleceniobiorców może być (...)
str. 53
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Obowiązek wdrożenia PPK w razie przejęcia pracowników w trybie art. 231 K.p.
Z dniem 1 października 2023 r. została utworzona spółka z o.o., która przejęła pracowników innego podmiotu (niezobowiązanego do prowadzenia PPK) w trybie art. 23 1 (...)
str. 56
E.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Zasady ogólne
Odpowiednie przygotowanie pracownika do pracy stanowi jeden z najważniejszych obowiązków każdego pracodawcy. Zgodnie bowiem z art. 237 3 § 1 K.p., pracodawcy nie wolno dopuścić (...)
str. 57
2.
Obowiązkowe szkolenia dotyczące wszystkich pracowników
2.1. Szkolenia w dziedzinie bhp Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych (...)
str. 57
2.1.
Szkolenia w dziedzinie bhp
Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (art. (...)
str. 57
2.2.
Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając pracownikom ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany zapoznać ich z przepisami przeciwpożarowymi. Przepis art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy (...)
str. 59
2.3.
Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
Pracodawca jest obowiązany zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wyznaczyć pracowników do udzielania takiej pomocy (art. 209 1 § 1 (...)
str. 60
3.
Obowiązkowe szkolenia dotyczące pracowników wykonujących określone prace
3.1. Uprawnienia energetyczne Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 (...)
str. 61
3.1.
Uprawnienia energetyczne
Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie (...)
str. 61
3.2.
Operatorzy wózków jezdniowych
Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają: zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane (...)
str. 62
3.3.
Obsługa urządzeń transportu bliskiego
Osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i (...)
str. 63
3.4.
Uprawnienia spawalnicze
W myśl § 27 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr (...)
str. 63
3.5.
Uprawnienia do pracy na wysokości
Za pracę na wysokości uważa się pracę wykonywaną na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi (§ 105 (...)
str. 64
3.6.
Uprawnienia do pracy przy transporcie materiałów niebezpiecznych
Kierowca pojazdu lub inna osoba przewożąca towary niebezpieczne jest obowiązana mieć przy sobie i okazywać na żądanie osób uprawnionych do przeprowadzania kontroli wymagane dokumenty (art. (...)
str. 64
3.7.
Uprawnienia do obsługi maszyn budowlanych
Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych przeznaczonych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki (...)
str. 65
3.8.
Uprawnienia do obsługi pilarki do drewna
W myśl § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu (...)
str. 66
3.9.
Szkolenia dla pracowników podmiotów leczniczych
Stosownie do postanowień § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z (...)
str. 66
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Przedłużenie terminu przyznawania pomocy przedsiębiorcom legitymującym się niepełnosprawnością
W Dzienniku Ustaw z dnia 13 października 2023 r. pod poz. 2209 i 2210 zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 (...)
str. 67
2.
Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 października do 31 grudnia 2023 r.
Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne (z pewnymi wyjątkami) stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.