Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2024 r., godz. 7:19 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 18 (588) z dnia 10.09.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Wysokość świadczenia urlopowego w 2023 r. - najnowsze stanowisko MRiPS
W myśl art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 998 (...)
str. 4
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika korzystającego z urlopu opiekuńczego
Pracownik jest wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości (4.000 zł). W sierpniu br. przebywał przez dwa dni (16 i 31) na urlopie opiekuńczym. Jak ustalić wynagrodzenie (...)
str. 5
2.
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FS oraz na FGŚP za pracownika będącego wcześniej osobą bezrobotną
Od 3 lipca br. zatrudniliśmy pracownika w wieku 51 lat na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Czy przysługuje nam zwolnienie z opłacania składek (...)
str. 7
3.
Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS plus
1) Osoba prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG od 8 września 2022 r. do 6 września 2023 r. pobierała zasiłek macierzyński (zgłoszona do (...)
str. 8
4.
Korekta podstawy wymiaru składek ZUS z tytułu urlopu wychowawczego w związku ze zmianą tytułu ubezpieczenia
Pracownica do 31 grudnia 2023 r. korzysta z urlopu wychowawczego i z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Na początku (...)
str. 10
5.
Od 1 września br. zmiany w wyłączeniach niektórych rodzajów przychodów z oskładkowania
W Dzienniku Ustaw z dnia 22 sierpnia 2023 r. pod poz. 1665 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 sierpnia 2023 r. (...)
str. 12
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wpływ zmiany etatu na podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Od 1 sierpnia br. pracownikowi podwyższono wymiar czasu pracy z 1/2 do pełnego etatu. Pracownik chorował od 28 lipca do 4 sierpnia br. oraz od (...)
str. 13
2.
Premia pomniejszana za czas absencji zasiłkowej przypadającej na dni robocze w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Pracownicy otrzymują premię miesięczną w wysokości 15% wynagrodzenia określonego w umowie o pracę. Jest ona pomniejszana proporcjonalnie za każdy roboczy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy. (...)
str. 14
3.
Wysokość podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego wypłacanego za okres po ustaniu zatrudnienia
1) Z końcem sierpnia 2023 r. w związku z likwidacją pracodawcy rozwiązano umowę o pracę z pracownicą będącą w ciąży. Od 5 maja 2023 r. (...)
str. 16
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Wniosek o wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do wysokości 100% podstawy wymiaru
Pracownica urodziła dziecko 30 kwietnia 2023 r. i w ciągu 21 dni po porodzie złożyła wniosek o wypłacanie jej zasiłku macierzyńskiego w wysokości 81,5% podstawy (...)
str. 18
2.
Dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego pracownikowi - ojcu dziecka za okres urlopu rodzicielskiego
Pracownik złożył wniosek o udzielenie od 19 września 2023 r. urlopu rodzicielskiego w wymiarze 16 tygodni, na dziecko urodzone 2 maja 2023 r. Wskazał w (...)
str. 19
IV.
Emerytury i renty
1.
Uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych - od 1 stycznia 2024 r. zmiany w ustawie pomostowej
W Dzienniku Ustaw z dnia 22 sierpnia 2023 r. pod poz. 1667 została opublikowana ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o (...)
str. 20
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Przekształcenie naruszającej limit czasowy umowy na czas określony w kontrakt bezterminowy
Czy umowa o pracę na czas określony zawarta przed wejściem w życie obecnych przepisów limitujących jej okres, tj. przed 22 lutego 2016 r., której termin (...)
str. 23
2.
Sposób rozwiązania umowy o pracę pracownika powołanego na dyrektora SPZOZ
Pracownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SPZOZ) poinformował, że został powołany na dyrektora w innym SPZOZ. Jest on zatrudniony na podstawie umowy o pracę na (...)
str. 25
3.
Konsekwencje zwolnienia z pracy w trybie art. 52 K.p., gdy pracownik nie popełnił czynu stanowiącego podstawę zwolnienia
Pracodawca podejrzewając, że pracownik popełnił przestępstwo na jego szkodę zamierza zwolnić go dyscyplinarnie. Czy wskazanie jako przyczyny rozwiązania umowy o pracę czynu, który w opinii (...)
str. 26
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Miejsce pracy montera instalacji elektrycznych i jego wpływ na czas pracy
Jak prawidłowo określić miejsce pracy montera instalacji elektrycznych? Czy w przypadku takiego pracownika można stosować zasady obowiązujące pracowników budowlanych, pozwalające określić tzw. zmienne miejsce świadczenia (...)
str. 28
2.
Zajęcia weekendowe w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych a czas pracy
Dwóch pracowników firmy produkującej leki i suplementy diety zwróciło się do pracodawcy z prośbą o sfinansowanie studiów. Pracownik marketingu poprosił o pokrycie kosztów rocznych studiów (...)
str. 30
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik chorował we wszystkie dni robocze
1) Pracownik wynagradzany stawką miesięczną jest nieobecny w pracy z powodu choroby przez wszystkie wynikające z jego rozkładu czasu pracy dni robocze (np. od poniedziałku (...)
str. 31
2.
Wypłata należności ze stosunku pracy w razie śmierci pracownika osobom uprawnionym
Pracownik zmarł w połowie lipca br. Komu mamy wypłacić wynagrodzenie i inne świadczenia po zmarłym? Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa (art. 63 1 (...)
str. 33
3.
Potrącanie przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika składki związkowej
Czy pracodawca może potrącać składkę związkową na podstawie zgody pracownika - członka związku zawodowego, w której wysokość potrącenia jest określona jako 0,82% jego miesięcznych przychodów? (...)
str. 35
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Wprowadzenie tekstu jednolitego regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Funkcjonujący w zakładzie pracy regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych był już wielokrotnie aneksowany. Chcielibyśmy wprowadzić jego jednolity tekst. W jaki sposób tego dokonać? Przepisy nie (...)
str. 36
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnoetatowego w związku z korzystaniem z urlopu bezpłatnego
Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu przez dwa miesiące korzystał z urlopu bezpłatnego (od 1 marca do 30 kwietnia). Jak ustalić wymiar przysługującego mu urlopu wypoczynkowego (...)
str. 38
2.
Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlop rodzicielski dla rodziców adopcyjnych
Pracownica dostarczyła postanowienie o przysposobieniu dzieci w wieku 4 i 5 lat. Czy ma ona prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a następnie rodzicielskiego? (...)
str. 40
3.
Do 30 września br. należy udzielić zaległego urlopu wypoczynkowego
Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego ( art. 152 § 1 K.p.), udzielanego zgodnie z planem urlopów ustalanym przez pracodawcę, którym nie (...)
str. 42
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Czas na drugą ratę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pracodawca zobowiązany do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dalej Funduszu corocznie dokonuje odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych oraz ewentualnie określonych zwiększeń (...)
str. 43
2.
Wykorzystywanie zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych
Pracownik pracuje w równoważnym systemie czasu pracy. W sierpniu br. złożył wniosek o udzielenie mu dwóch dni zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej (...)
str. 45
3.
Rodzaj umowy cywilnoprawnej na utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych
1) Zamierzamy zatrudnić osobę do utrzymania czystości pomieszczeń biurowych na zasadach cywilnoprawnych. Czy możemy zawrzeć umowę zlecenia, czy też powinna to być umowa o świadczenie (...)
str. 46
4.
Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym
Z dniem 30 września 2023 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym... (Dz. (...)
str. 49
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Przełożenie orzeczenia o częściowej niezdolności do pracy na stopień niepełnosprawności i obniżenie wpłaty na PFRON
1) Zatrudniliśmy pracownika legitymującego się orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS wydanym w czerwcu 1998 r., w którym został zaliczony do osób częściowo niezdolnych do pracy, wydanym (...)
str. 50
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Ważność deklaracji o niedokonywaniu wpłat do PPK złożonej w trakcie poprzedniego zatrudnienia
Na początku września 2023 r. ponownie zatrudniliśmy pracownika (w wieku 45 lat), który świadczył u nas pracę w okresie od 1 października 2019 r. do (...)
str. 52
F.
VADEMECUM KADROWCA
XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Ubezpieczenia pracownicze dziecka przedsiębiorcy zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w celu nauki zawodu
Przedsiębiorca zawarł z synem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Czy zgłasza go do ubezpieczeń jako osobę współpracującą, czy jako pracownika? Pracodawca powinien zgłosić (...)
str. 54
2.
Obliczanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
1) Pracownik po trzymiesięcznym okresie próbnym został zatrudniony od 1 lipca 2023 r. na czas określony i otrzymał podwyżkę wynagrodzenia. W sierpniu 2023 r. zachorował. (...)
str. 54
3.
Urlop rodzicielski dla pracownika ojca dziecka
Pracownikowi na początku sierpnia 2023 r. urodziło się dziecko. Matka dziecka miała umowę o pracę przedłużoną do dnia porodu. Czy pracownik ma prawo do urlopu (...)
str. 55
4.
Określenie miejsca rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej i jego wpływ na jej długość
Jak liczyć długość podróży pracowników, jeśli rozpoczynają oni podróż służbową z miejsca zamieszkania, a po zakończonym zadaniu wspólnik odwozi ich samochodem do domów? Pracodawca określa (...)
str. 56
5.
Sporządzenie odpisu świadectwa pracy
Były pracownik zwrócił się z wnioskiem o ponowne wydanie mu świadectwa pracy w związku z zagubieniem otrzymanego wcześniej dokumentu. Czy w obecnym stanie prawnym prawidłowym (...)
str. 56
6.
Wysokość refundacji okularów korekcyjnych zakupionych przez pracownika użytkującego komputer
Do jakiej kwoty pracodawca może dofinansować pracownikowi zakup okularów korekcyjnych? Pracodawca ma obowiązek zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań (...)
str. 57
7.
Dni wolne od pracy dla pracownika oddającego krew
Pracownik w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym, udzielonym na podstawie art. 174 § 1 K.p., oddał krew, dostarczając pracodawcy stosowne zaświadczenie. Czy w związku z (...)
str. 57
1.
Regulacje ogólne
W Dzienniku Ustaw z dnia 4 sierpnia 2023 r. pod poz. 1523 opublikowano ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie (...)
str. 58
2.
Minimalne warunki zatrudnienia
Przewoźnik drogowy delegujący kierowcę na terytorium RP musi zapewnić takiemu kierowcy minimalne warunki zatrudnienia obowiązujące na terytorium Polski. W praktyce oznacza to, że kierowca ma (...)
str. 59
3.
Obowiązki przewoźnika z UE delegującego kierowcę na terytorium RP
Podstawowym obowiązkiem jest zgłoszenie delegowania kierowcy najpóźniej w momencie jego rozpoczęcia. Przewoźnik korzysta w tym zakresie z interfejsu publicznego, połączonego z systemem wymiany informacji na (...)
str. 59
4.
Obowiązki przewoźnika spoza UE delegującego kierowcę na terytorium RP
W przypadku przewoźników z państw trzecich, delegujących kierowcę na terytorium RP zgłoszenie delegowania kierowcy składa się do PIP każdorazowo, najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania, przy (...)
str. 60
5.
Kontrole delegowania kierowców na terytorium RP
Kontrole drogowe kierowców delegowanych na terytorium RP są przeprowadzane przez ITD w zakresie obejmującym dopełnienie przez przewoźnika obowiązku: dokonania i aktualizacji zgłoszenia delegowania, zgodności danych (...)
str. 62
6.
Zmiany w ustawie o transporcie drogowym
Ustawa o transporcie drogowym została uzupełniona o mechanizm dokonywania zgłoszeń w przypadkach, gdy do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy przez zagraniczny podmiot niemający siedziby w (...)
str. 63
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Omówienie kolejnych zmian w Karcie Nauczyciela
W UiPP nr 17/2023, str. 65 omówiliśmy część zmian w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. (...)
str. 65
2.
Wyższy limit odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych
Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych..., zwana nowelą, w art. 3 wprowadza - od 1 stycznia 2024 r. (...)
str. 67
3.
Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2023 r.
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 sierpnia 2023 r., wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.