Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 13 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2024 r., godz. 12:01 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 46.348 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Urlopy wypoczynkowe w 2023 roku
Dodatek nr 10
do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10
z dnia 10.05.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
Uprawnienie do urlopu wypoczynkowego jest jednym z podstawowych praw socjalnych pracownika, a jego istotą jest okresowe zwolnienie osoby pozostającej w zatrudnieniu pracowniczym z obowiązku świadczenia (...)
str. 3
I.
PRAWO I WYMIAR KODEKSOWEGO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
1.
Podstawa urlopu
Nabywanie prawa do urlopu oraz zasady jego udzielania i sposób wynagradzania regulują przepisy art. 152 i nast. K.p. oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (...)
str. 3
2.
Wymiar urlopu
Aktualnie w prawie urlopowym funkcjonują dwa wymiary urlopu wypoczynkowego, które są uzależnione od tzw. stażu urlopowego, tj. 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej (...)
str. 4
3.
Urlop w pierwszym roku pracy
Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 (...)
str. 6
4.
Urlop "kolejny"
W każdym następnym roku kalendarzowym zatrudnienia pracownik uzyskuje prawo do urlopu tzw. kolejnego. Jeśli pozostaje w zatrudnieniu w dniu 1 stycznia, to uzyskuje uprawnienia urlopowe (...)
str. 8
5.
Staż urlopowy
Staż urlopowy to okres aktywności, który należy osiągnąć, aby nabyć prawo albo wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego. Tak więc prawo urlopowe wyróżnia dwa rodzaje stażu urlopowego, (...)
str. 9
6.
Urlop wypoczynkowy w dodatkowym zatrudnieniu
Pracownikowi pozostającemu w dwóch lub więcej stosunkach pracy ustala się urlop w każdym z tych stosunków osobno. Przy czym do okresu zatrudnienia, od którego zależą (...)
str. 13
7.
Wymiar urlopu w roku osiągnięcia 10-letniego stażu pracy
Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający (art. (...)
str. 13
8.
Urlop w przypadku zatrudnienia na część etatu
Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na część etatu należy, zgodnie z art. 154 § 2 K.p., ustalić proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy. Za podstawę przyjmuje (...)
str. 14
9.
Urlop proporcjonalny
Wymiar urlopu wypoczynkowego podlega proporcjonalnemu obniżeniu nie tylko stosownie do wielkości etatu, ale także z powodu nieprzepracowania pełnego roku. Poniżej przedstawiamy okoliczności oraz zasady na (...)
str. 16
9.1.
Rozpoczęcie lub zakończenie zatrudnienia w trakcie roku
W myśl art. 155 1 § 1 K.p., w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi temu przysługuje (...)
str. 16
9.2.
Okresowe przerwy w wykonywaniu pracy
W sytuacji, gdy pracownik powraca do pracy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej miesiąc okresie niewykonywania pracy, wymienionym w art. 155 2 K.p., (...)
str. 18
II.
URLOP WYPOCZYNKOWY SZCZEGÓLNYCH GRUP ZAWODOWYCH
1.
Pracownicy młodociani
Wymiar urlopu tej grupy pracowników jest zróżnicowany w zależności od roku nauki i wieku młodocianego. Jak wynika z art. 205 K.p., młodociany nabywa prawo do (...)
str. 20
2.
Nauczyciele
Nauczycielom przysługują urlopy wypoczynkowe, których wymiar zależy od tego, czy placówka, w której są zatrudnieni ma charakter feryjny, czy też nie przewidziano w niej ferii (...)
str. 22
2.1.
Placówki feryjne
Nauczyciele zatrudnieni w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, mają prawo do urlopu w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich (...)
str. 22
2.2.
Urlop uzupełniający
Problematykę urlopu uzupełniającego reguluje art. 66 Karty Nauczyciela. Według tej normy, urlop w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni przysługuje nauczycielowi, który nie wykorzystał w całości (...)
str. 24
2.3.
Placówki nieferyjne
Nauczycielom placówek, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów (...)
str. 25
3.
str. 26
3.1.
Żołnierze zawodowi
Żołnierze zawodowi nabywają corocznie prawo do 26 dni roboczych urlopu wypoczynkowego (art. 280 ust. 1 ustawy o obronie Ojczyzny). W roku kalendarzowym, w którym żołnierz (...)
str. 26
3.2.
Funkcjonariusze Policji
Wymiar urlopu policjanta pozostaje na poziomie analogicznym do ogólnego, różni się jedynie sposób nabywania prawa do niego. Policjantowi przysługuje prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego (...)
str. 26
3.3.
Straż Pożarna
Urlop w roku debiutu strażaka przysługuje na zasadach analogicznych jak kodeksowe. Strażakowi, podejmującemu służbę przygotowawczą lub stałą, przysługuje w roku kalendarzowym, w którym podjął tę (...)
str. 26
III.
DODATKOWE URLOPY WYPOCZYNKOWE
Niektórzy pracownicy są uprawnieni na podstawie różnych tytułów prawnych do urlopów dodatkowych albo do urlopów w zwiększonym wymiarze m.in. z powodu stanu ich zdrowia (np. (...)
str. 27
IV.
UDZIELANIE URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
1.
Regulacje ogólne
Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu (...)
str. 30
2.
Planowanie urlopu wypoczynkowego
Jak wynika z art. 163 K.p., urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala samodzielnie pracodawca. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (...)
str. 34
3.
Rozdrobnienie urlopu
W myśl art. 152 K.p., pracownik ma prawo do corocznego nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Powyższe prowadzi do wniosku, że zasadą jest udzielanie jednorazowo pełnego urlopu. Normę (...)
str. 37
4.
Przesunięcie terminu urlopu
Zmiana terminu wykorzystania urlopu, zarówno na wcześniejszy niż zamieszczony w planie urlopów albo uzgodniony w trybie art. 163 § 1 1 K.p., jak i na (...)
str. 39
5.
Przerwanie urlopu wypoczynkowego
Przesłanki powodujące przerwanie z mocy prawa już rozpoczętego urlopu wypoczynkowego zostały enumeratywnie wymienione w art. 166 K.p. Część urlopu niewykorzystaną z powodu: czasowej niezdolności do (...)
str. 40
6.
Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
Dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego uregulowano w art. 167 § 1 K.p. Odwołanie z urlopu jest możliwe przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek: gdy zachodzą (...)
str. 41
7.
Termin wykorzystania zaległego urlopu
Jeśli nie zachodzą żadne subiektywne ani obiektywne przeszkody, urlop powinien być wykorzystywany na bieżąco, zgodnie z planem urlopów albo w terminach uzgodnionych z pracownikami, w (...)
str. 42
8.
Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim
Stosownie do art. 163 § 3 K.p., obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie na wniosek pracownicy przysługującego jej za dany rok urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. (...)
str. 43
9.
Urlop "na żądanie" pracownika
Problematykę urlopu na żądanie reguluje art. 167 2 K.p. Jest to urlop, którego wykorzystanie następuje w szczególnym trybie, tj. na żądanie pracownika i w terminie (...)
str. 44
10.
Jednostronne udzielanie urlopu przez pracodawcę
Pracodawca może udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie biegnącego wypowiedzenia bez wniosku, a nawet bez zgody pracownika. Nie ma tu znaczenia ani długość okresu wypowiedzenia, ani (...)
str. 45
V.
PRZEDAWNIENIE PRAWA DO URLOPU
Instytucja przedawnienia obejmuje skutki prawne będące następstwem upływu czasu. Po upływie okresu wskazanego w ustawie wierzyciel nie może skutecznie dochodzić przysługujących mu roszczeń przed sądem, (...)
str. 47
VI.
NABYWANIE PRAWA DO EKWIWALENTU ZA URLOP
Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w naturze. Pracodawca nie może zwolnić się z obowiązku udzielenia urlopu w czasie trwającego zatrudnienia przez wypłatę ekwiwalentu. Dopiero w (...)
str. 48
VII.
OBLICZANIE WYNAGRODZENIA I EKWIWALENTU ZA URLOP WYPOCZYNKOWY
1.
Wynagrodzenie za urlop
Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował (art. 172 K.p.). Dalsza część przepisu stanowi, że zmienne składniki wynagrodzenia (...)
str. 50
2.
Ekwiwalent pieniężny
Pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop zarówno zaległy, jak i bieżący, w dniu rozwiązania stosunku pracy. Dniem wypłaty powinien być ostatni dzień zatrudnienia. (...)
str. 54
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.