Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Elastyczne formy świadczenia pracy
Dodatek nr 8
do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8
z dnia 10.04.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
Wprowadzenie
Zawierając stosunek pracy, pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę (art. 22 § 1 K.p.). W obydwu obszarach podlega (...)
str. 3
I.
Zasady ogólne
1.
Zakres elastycznych form świadczenia pracy
Pojęcie "elastycznych form świadczenia pracy" w tym opracowaniu obejmuje: 1) pracę zdalną (rozdział IIc Kodeksu pracy obejmujący art. 67 18 -67 34 ), 2) system (...)
str. 3
2.
Systemy i rozkłady czasu pracy
Definicje pojęć Przepisy nie definiują pojęć "systemu czasu pracy" i "rozkładu czasu pracy". W doktrynie przyjmuje się, że systemem czasu pracy jest zbiór norm prawnych (...)
str. 4
3.
Forma, postać i charakter wniosków
Jeżeli w danej elastycznej formie świadczenia pracy pracownik może składać "wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej" (tak: przy pracy zdalnej) oznacza to, że przekazuje go (...)
str. 5
II.
Praca zdalna
1.
str. 5
1.1.
Definicja pracy zdalnej
Pracownik nie musi pracować w sposób tradycyjny, czyli w siedzibie pracodawcy albo w innym miejscu przez niego wyznaczonym, zapisanym w umowie o pracę jako miejsce (...)
str. 5
1.2.
Rodzaje pracy zdalnej
Już sama definicja pracy zdalnej zawiera w sobie dwa sposoby świadczenia pracy na odległość. Do tego podstawa jej zastosowania tworzy dwa kolejne typy takiej pracy. (...)
str. 6
1.3.
Prace wyłączone z zakresu pracy zdalnej
Na podstawie art. 67 31 § 4 K.p. praca zdalna nie obejmuje prac: szczególnie niebezpiecznych, w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych (...)
str. 7
2.1.
Uzgodnienie między stronami stosunku pracy
Podstawowym sposobem ustalenia, że pracownik będzie wykonywał pracę zdalnie jest uzgodnienie tej formy między pracodawcą a pracownikiem. Obie strony muszą się na to zgodzić przy (...)
str. 7
2.2.
Polecenie pracodawcy
Polecenie pracodawcy stanowi drugą metodę prowadzącą do świadczenia pracy zdalnie (art. 67 19 § 3 K.p.). Przed jego wydaniem pracownik musi złożyć oświadczenie (w postaci (...)
str. 8
2.3.
Wniosek pracownika o pracę zdalną okazjonalną
Trzecim instrumentem pozwalającym pracować zdalnie, lecz jedynie okazjonalnie, jest wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej na podstawie art. 67 33 K.p. Przepis ten (...)
str. 9
3.1.
Regulacje wewnętrzne pracodawcy
Pracodawca reguluje pracę wykonywaną zdalnie według zasad przedstawionych w poniższej tabeli: Rodzaj dokumentu Zasady wprowadzania dokumentu Kodeksowe terminy Porozumienie ze stroną związkową (por. UiPP nr (...)
str. 10
3.2.
Porozumienie indywidualne z pracownikiem i treść polecenia pracodawcy
Jeżeli pracodawca nie wprowadza regulacji wewnętrznych o pracy zdalnej, wówczas może zawrzeć z pracownikiem indywidualne porozumienie w tej sprawie (art. 67 20 § 5 K.p.). (...)
str. 14
4.1.
Umowa o pracę
Uzgodnienie świadczenia pracy zdalnie powoduje konieczność uwzględnienia tego faktu w umowie o pracę lub innym dokumencie stanowiącym podstawę nawiązania stosunku pracy (art. 29 § 1, (...)
str. 17
4.2.
Informacja o warunkach zatrudnienia
W informacji, sporządzanej na podstawie art. 29 § 3 K.p. (w wersji wprowadzonej nowelizacją Kodeksu pracy z dnia 9 marca 2023 r.) i przekazywanej pracownikowi, (...)
str. 18
4.3.
Dokumentacja pracownicza
Wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem pracy zdalnie pracodawca ma przechowywać w części B akt osobowych pracownika. Tak wynika z § 3 pkt 2 lit. w (...)
str. 18
4.4.
Świadectwo pracy
Pracodawca powinien zamieścić w ust. 6 pkt 12 świadectwa pracy informację o wymiarze (liczba dni) wykorzystanej przez pracownika okazjonalnej pracy zdalnej. Wynika to z § (...)
str. 19
5.1.
Materiały i narzędzia pracy
Na podstawie art. 67 24 § 1 pkt 1-2 i pkt 4 K.p. do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie pracownikowi, który będzie pracował zdalnie niezbędnych: materiałów (...)
str. 19
5.2.
Pokrywanie kosztów
Ustawodawca przewidział różne sposoby pokrywania kosztów związanych z pracą zdalną, do których należą: Lp. Forma pokrywania kosztów Zakres pokrywania kosztów Sposoby pokrywania 1. Bezpośrednie finansowanie (...)
str. 19
5.3.
Zasady bhp
Co do zasady wprowadzenie pracy zdalnej nie zwalnia pracodawcy z obowiązków w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (bhp), określonych w dziale X K.p. Jednak (...)
str. 20
5.4.
Zasady kontroli w trakcie pracy zdalnej
System pracy zdalnej nie pozbawia pracodawcy prawa kontroli jej wykonywania przez pracownika, kontroli bhp lub przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym (...)
str. 21
5.5.
Inne obowiązki związane z pracą wykonywaną zdalnie
Do innych obowiązków związanych z pracą zdalną należą: Zakres Obowiązek pracodawcy Obowiązek pracownika Ochrona danych osobowych Określenie procedury ochrony danych osobowych oraz przeprowadzenie instruktażu i (...)
str. 22
5.6.
Zakończenie pracy zdalnej
Praca zdalna może być zakończona wskutek: cofnięcia polecenia jej wykonywania, co pracodawca może uczynić w każdym czasie z co najmniej dwudniowym uprzedzeniem i co musi (...)
str. 22
III.
System zadaniowego czasu pracy
1.
Ogólna charakterystyka systemu zadaniowego
Istotą systemu zadaniowego jest rozliczanie pracownika z powierzonych mu zadań, a nie z czasu pracy. Z tym wiąże się jego następna cecha charakterystyczna, czyli organizacyjna (...)
str. 23
2.
Przesłanki stosowania systemu zadaniowego
Odmienność systemu zadaniowego przejawia się już na etapie rozważania możliwości jego zastosowania. W art. 140 zd. 1 K.p. zostały bowiem zawarte powody uzasadniające taką decyzję, (...)
str. 24
3.
Wymiar zadań i czas ich wykonania
Zadania wyznaczane pracownikowi objętemu systemem zadaniowym mają na ogół inny charakter niż obowiązki wynikające z jego zakresu czynności (por. wyrok SN z 15 listopada 2006 (...)
str. 25
4.1.
Zakres swobody pracownika
W systemie zadaniowym to pracownik decyduje o swoim rozkładzie czasu pracy, którego pracodawca nie przygotowuje (art. 129 § 4 pkt 2 K.p.). Nie obowiązuje go (...)
str. 25
4.2.
Prawo pracodawcy usztywnienia części czasu pracy
Swobodę organizacyjną pracownika objętego systemem zadaniowym ogranicza również prawo pracodawcy do usztywnienia części jego czasu pracy (por. Kodeks pracy. Komentarz, red. prof. dr hab. Arkadiusz (...)
str. 26
4.3.
Praca w nadgodzinach i dniach wolnych od pracy
Zgodnie z konsekwentną linią orzeczniczą, system zadaniowy nie wyklucza pracy w godzinach nadliczbowych (por. m.in. wyroki SN z 4 sierpnia 1999 r., sygn. akt I (...)
str. 27
5.
Dokumentacja związana z systemem zadaniowym
W systemie zadaniowym pracodawca prowadzi dokumentację pracowniczą (w tym akta osobowe) na ogólnych zasadach. Dotyczy to również obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy, z tym że (...)
str. 27
IV.
System przerywanego czasu pracy
1.
Specyfika systemu przerywanego
System przerywany polega na podzieleniu dnia pracy na dwie części, między którymi występuje płatna przerwa nieprzekraczająca 5 godzin (art. 139 § 1 zd. 1 K.p.). (...)
str. 28
2.1.
Warunki podstawowe
Wprowadzenie systemu przerywanego musi być uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją (art. 139 § 1 zd. 1 K.p.). Obydwie przesłanki nie są skonkretyzowane, w związku (...)
str. 28
2.2.
Warunki dotyczące przerwy
Wymiar pięciogodzinnej przerwy zobowiązuje pracodawcę do jego nieprzekraczania w ciągu doby. Jednocześnie uprawnia go do określenia długości przerw w poszczególnych dniach na tym samym (niekoniecznie (...)
str. 29
3.
Zasady wprowadzania systemu przerywanego
Wyjątkowość systemu przerywanego przejawia się też w metodach jego wprowadzania. Pracodawca musi tu postępować zgodnie z regułami zawartymi w art. 139 § 3-5 w zw. (...)
str. 30
4.
Zakazy związane z systemem przerywanym
W systemie przerywanym nie może pracować pracownica w ciąży i pracownik opiekujący się dzieckiem do ukończenia przez nie czwartego roku życia (art. 178 § 1-2 (...)
str. 31
5.
System przerywany dla kierowców
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 1473) przewiduje w art. 16 ust. 1-2, art. (...)
str. 32
V.
System skróconego tygodnia pracy
1.
Cechy charakterystyczne systemu skróconego
System skrócony charakteryzuje się możliwością zmniejszenia dni pracy w tygodniu. W efekcie pracownik w każdym tygodniu powinien pracować krócej niż 5 dni, ponieważ art. 143 (...)
str. 32
2.
Zasady wprowadzenia systemu skróconego
System skrócony można wprowadzić niezależnie od rodzaju pracy i jej organizacji. Samo skrócenie tygodnia pracy uzasadnia wydłużenie dobowego wymiaru do 12 godzin na dobę. Może (...)
str. 32
3.
Reguły szczególne dotyczące systemu skróconego
W systemie skróconym wymiar dobowy nie może przekraczać 8 godzin w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub (...)
str. 33
VI.
System weekendowy
1.
Istota systemu weekendowego
Na mocy art. 144 K.p. pracownicy mogą pracować wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta, co koresponduje z uchyleniem zakazu pracy w niedziele i święta (...)
str. 34
2.
Zasady wprowadzania systemu weekendowego
Zastosowanie systemu weekendowego nie zależy od kryteriów merytorycznych typu rodzaj pracy lub jej organizacja. Jednak takie przyczyny mogą ją wykluczyć. Decyzja w tym obszarze należy (...)
str. 34
3.
Praca w nadgodzinach w systemie weekendowym
Zlecenie pracy w innych dniach niż piątki, soboty, niedziele i święta jest niedozwolone. Pracodawca ma natomiast prawo polecić pracę nadliczbową w dniach pracy, jeżeli są (...)
str. 35
4.
Zakazy dotyczące systemu weekendowego
Nie wolno łączyć systemów weekendowego i przerywanego. Przepis art. 139 § 2 K.p. ustanawiający ten zakaz odnosi się do wszystkich pracowników objętych systemem weekendowym. Mniej (...)
str. 35
VII.
Ruchomy rozkład czasu pracy
1.
Specyfika ruchomego czasu pracy
Ruchomy czas pracy charakteryzuje się brakiem sztywnych godzin pracy (od godziny do godziny). Jest to zatem taki rozkład czasu pracy, w którym pracownik pozostaje do (...)
str. 35
2.
Zasady wprowadzenia ruchomego czasu pracy
Ruchomy czas pracy może być wprowadzony w trybie zbiorowym albo indywidualnym (art. 150 § 3 i § 5 K.p.). Ten pierwszy obejmuje jego uregulowanie w: (...)
str. 36
VIII.
Indywidualny rozkład czasu pracy
1.
Kodeksowy rozkład indywidualny
Na podstawie art. 142 K.p. pracownik ma prawo złożyć pisemny wniosek o indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym jest objęty. (...)
str. 37
2.1.
Indywidualny rozkład czasu pracy z powodów religijnych
Pracownik należący do kościoła lub innego związku wyznaniowego, którego święta religijne przypadają w tym samym dniu każdego tygodnia i nie są dniami ustawowo wolnymi od (...)
str. 38
2.2.
Indywidualny rozkład czasu pracy kierowców
W odniesieniu do kierowców indywidualny rozkład czasu pracy ma charakter zbiorowy i bardziej przypomina ruchomy rozkład opisany w dziale VII. dodatku, z wyjątkiem możliwości złożenia (...)
str. 39
IX.
Elastyczna organizacja pracy
1.
Definicja elastycznej organizacji pracy
"Elastyczna organizacja pracy" oznacza możliwość dostosowania przez pracownika jego organizacji pracy, w tym przez wykorzystanie pracy zdalnej, elastycznych rozkładów czasu pracy lub zmniejszenie wymiaru czasu (...)
str. 39
2.
Zasady stosowania elastycznej organizacji pracy
Pracownik wychowujący dziecko, do ukończenia przez nie 8. roku życia, może złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy. (...)
str. 39
3.
Zakaz zwalniania pracownika
Pracodawca nie może uzasadnić wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia złożeniem wniosku o elastyczną organizację pracy. Nie wolno mu również użyć wniosku (...)
str. 40
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.