Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 22 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2024 r., godz. 11:51 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 41.787 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 5 (575) z dnia 01.03.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Pracodawco - zapoznaj się z kolejnymi zmianami w Kodeksie pracy
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku w Senacie znajduje się ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz (...)
str. 4
1.1.
Umowa na okres próbny
Umowę o pracę na okres próbny zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy. W aktualnym (...)
str. 4
1.2.
Pozostawanie pracownika w kilku stosunkach pracy
Ustawa zmieniająca dodaje do Kodeksu pracy nowy art. 26 1 . Na mocy tego przepisu pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku (...)
str. 5
1.3.
Nawiązanie stosunku pracy
Zgodnie z art. 26 K.p. w zmienianym brzmieniu, stosunek pracy nawiąże się w dniu określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy. W obecnym stanie prawnym (...)
str. 5
1.4.
Treść umowy o pracę
Po wejściu w życie ustawy zmieniającej dotychczasowa treść umowy o pracę ulegnie rozszerzeniu. W myśl zmienionego § 1 w art. 29 K.p. będzie ona określała (...)
str. 5
1.5.
Informacja o warunkach zatrudnienia oraz o zmianie siedziby pracodawcy
Ustawa zmieniająca rozszerza zakres informacji o warunkach zatrudnienia, która będzie przekazywana nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy (aktualnie (...)
str. 6
1.6.
Informacja o warunkach zatrudnienia pracownika wykonującego zadania służbowe poza granicami kraju powyżej 4 kolejnych tygodni
Ustawa zmieniająca w art. 29 1 K.p. uchyli § 1, w myśl którego umowa o pracę z pracownikiem skierowanym do pracy na obszarze państwa niebędącego (...)
str. 10
1.7.
Wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy i etatu
Ustawa zmieniająca dodaje do Kodeksu pracy nowy art. 29 3 . Zgodnie z tym przepisem, pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy będzie (...)
str. 12
1.8.
Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony
Ustawa zmieniająca przewiduje w razie wypowiedzenia umowy na czas określony obowiązek wskazania w oświadczeniu w tej sprawie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie (zmiana brzmienia art. 30 § (...)
str. 12
1.9.
Zasady dotyczące szkoleń pracowników
Ustawa zmieniająca wprowadzi do Kodeksu pracy nowy art. 94 13 . Na jego podstawie, jeżeli obowiązek pracodawcy do przeprowadzenia szkoleń pracowników niezbędnych do wykonywania określonego (...)
str. 13
1.10.
Dodatkowe przerwy przy dłuższym czasie pracy
W aktualnym stanie prawnym, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej (...)
str. 13
2.
Zmiany w dokumentacji pracowniczej w związku z kontrolą trzeźwości pracowników i pracą zdalną
Generalnie z dniem 21 lutego 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych (...)
str. 13
3.
Rozliczenie kilometrówki po 16 stycznia 2023 r. - odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na pytanie naszego Wydawnictwa
Dla Prenumeratorów GOFIN U Stawki za 1 kilometr przebiegu dostępne w serwisie www.wskazniki.gofin.pl » Od 17 stycznia 2023 r. obowiązują nowe maksymalne stawki za 1 (...)
str. 15
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe dofinansowania do ferii zimowych pracownika i członków jego rodziny
Pracownik jest wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości (5.500 zł). Od 13 do 24 lutego 2023 r. przebywał na urlopie wypoczynkowym. W związku z tym przed (...)
str. 17
2.
Korekta dokumentów rozliczeniowych w związku z ustaleniem, że niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy
Pracownik od 18 stycznia do końca lutego 2023 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. W styczniu br. wypłaciliśmy mu obok wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenie chorobowe za (...)
str. 19
3.
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzenia członka zarządu
Członek zarządu spółki z o.o. pełni funkcję prezesa zarządu. Z tytułu tej funkcji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 6.900 zł. Czy od 1 stycznia 2023 r. (...)
str. 21
4.
Składka zdrowotna przedsiębiorcy po zmianie formy opodatkowania działalności z zasad ogólnych na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. W 2022 r. była ona opodatkowana na zasadach ogólnych, a od 1 stycznia 2023 r. w formie (...)
str. 23
5.
Zmiany w dokumentacji rozliczeniowej kierowanej do ZUS
W Dzienniku Ustaw z dnia 8 lutego 2023 r. pod poz. 258 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2023 r. (...)
str. 25
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Ustalenie obowiązku podwyższenia do najniższej faktycznie obliczonej podstawy wymiaru świadczenia chorobowego
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy jest wynagradzany na poziomie płacy minimalnej. Ponadto przysługuje mu dodatek stażowy, który od 1 lutego 2023 r. wzrósł (...)
str. 26
2.
Przeliczenie trzynastki w związku ze zmianą wymiaru czasu pracy przed wliczeniem jej do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego
Pracownik do 26 września 2022 r. wykonywał pracę na 7/8 etatu, a od 27 września 2022 r. pracuje na pełny etat. W grudniu 2022 r. (...)
str. 28
3.
Składniki wynagrodzenia niezmniejszane za czas choroby w podstawie wymiaru zasiłku po ustaniu zatrudnienia
Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony (do 3 marca 2023 r.). Pod koniec lutego 2023 r. stał się niezdolny (...)
str. 30
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zasiłek za czas opieki sprawowanej w okresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu
1) Pracownica ostatnie 6 tygodni urlopu rodzicielskiego oraz jego wydłużenie łączy z pracą na 1/4 etatu (do 14 marca 2023 r.). Na PUE ZUS wpłynęło (...)
str. 32
2.
Ustalenie zadłużenia składkowego przedsiębiorcy dla celów wypłaty zasiłku chorobowego
Osoba fizyczna prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą od 12 grudnia 2022 r. i z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu. Pod koniec lutego 2023 (...)
str. 33
3.
Udzielenie urlopu i wypłata zasiłku macierzyńskiego przed porodem
Pracownica z powodu zagrożonej ciąży od dłuższego czasu przebywa nieprzerwanie na zwolnieniu lekarskim. Ostatni jego dzień przypada na wyznaczony przez lekarza przewidywany dzień porodu. Jednakże (...)
str. 35
IV.
Emerytury i renty
1.
Od 1 marca 2023 r. waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych
Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca ( art. 88 ustawy emerytalnej). W 2023 r. waloryzacja od 1 marca polega na podwyższeniu kwoty (...)
str. 36
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Konsekwencje nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
Pracownik nie mając do tego podstaw prawnych rozwiązał umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Czy pracodawca może wyciągnąć jakieś konsekwencje wobec takiej osoby? Rozwiązanie (...)
str. 38
2.
Skutki ustalenia przez sąd, że umowa zawarta jako cywilnoprawna miała charakter umowy o pracę
Osoba wykonująca w naszym zakładzie umowę zlecenia wystąpiła do sądu o ustalenie, że umowa ta miała charakter pracowniczy, a nie cywilnoprawny. Jakie konsekwencje możemy ponieść, (...)
str. 40
3.
Brak zgody pracodawcy na okazjonalną pracę zdalną
Czy na gruncie nowych przepisów o pracy zdalnej pracodawca będzie mógł odmówić pracownikowi wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej? Jeśli tak, to na jakiej podstawie? Praca zdalna (...)
str. 43
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Rozliczenie pracy wykonywanej przez pracownika samorządowego w dniu harmonogramowo wolnym od pracy
Wymiar czasu pracy pracownika samorządowego wynosi 0,7 etatu (przeciętnie 28 godz. w tygodniu). Jest on objęty trzymiesięcznym okresem rozliczeniowym oraz równoważnym systemem czasu pracy, dopuszczającym (...)
str. 44
2.
Organizacja pracy dla zatrudnionego wykonującego pracę w różnych miejscach
Zatrudniamy pracownika - mechanika, który wykonuje prace w dwóch różnych miejscach, co wymaga od niego przemieszczania się. Jak powinniśmy zorganizować jego czas pracy? Czy czas (...)
str. 46
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Premia w wynagrodzeniu urlopowym oraz w podstawie wynagrodzenia za nadgodziny
Pracownicy mają prawo do dwustopniowej premii odpowiednio do realizacji ustalonego progu zamówień w wysokości 500 zł lub 1.000 zł. Jeśli jednak nie osiągną minimalnego pułapu, (...)
str. 47
2.
Odprawa ekonomiczna w przypadku wypowiedzenia zmieniającego
Czy w razie indywidualnego wypowiedzenia zmieniającego, gdy pracownik go nie przyjmie, należy mu wypłacić odprawę ekonomiczną? Nie jest to wykluczone, jednak każdy przypadek wymaga odrębnej (...)
str. 49
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Dokumentowanie prawa do zwolnienia od pracy z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat
Pracownik wychowuje dziecko w wieku do lat 14 i korzysta z prawa do opieki, o której mowa w art. 188 K.p. Czy ma on co (...)
str. 51
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Zasady kwalifikacji podróży pracowników między oddziałami pracodawcy
1) Jednostka publiczna posiada, oprócz siedziby, trzy oddziały w różnych miejscowościach na terenie jednej gminy. W umowach o pracę zawieranych z pracownikami wskazuje zazwyczaj jedną (...)
str. 52
2.
Zapomoga z ZFŚS dla pracownika w związku z poniesionymi kosztami pogrzebu
Pracownik wystąpił o zapomogę z ZFŚS. Ma ona związek z nagłą śmiercią jego brata przebywającego wówczas za granicą i znacznymi wydatkami z tym związanymi (koszty (...)
str. 54
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Zespół cieśni nadgarstka jako choroba zawodowa pracownika administracyjnego
Pracownica zatrudniona na stanowisku sekretarki, do której zadań należy wykonywanie obowiązków przy obsłudze komputera, zaczęła odczuwać uporczywe dolegliwości ręki (uczucie drętwienia/mrowienia/kłucia). Lekarz po wykonaniu badania (...)
str. 56
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Zmiany w ustawie o rehabilitacji wynikające z wprowadzenia pracy zdalnej
Z dniem 7 kwietnia 2023 r. ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, dalej zwaną (...)
str. 58
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Wpłata do PPK w ramach autozapisu od wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi po ustaniu zatrudnienia
Pracownik (w wieku 44 lat) pozostawał w stosunku pracy do 31 grudnia 2022 r. i do czerwca 2022 r. był uczestnikiem PPK (zrezygnował z dokonywania (...)
str. 59
F.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Pojęcie ryzyka zawodowego oraz cel jego oceny
Przepisy art. 226 K.p. obligują pracodawcę do oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko oraz (...)
str. 61
2.
Metody oceny ryzyka zawodowego
Istnieje wiele metod szacowania ryzyka zawodowego, a należą do nich m.in. metody: Risk Score, PHA (Preliminary Hazard Analysis), OWAS, RULA, REBA, Polskiej Normy PN-N- 18002:2011 (...)
str. 62
3.
Kiedy i gdzie należy dokonać oceny ryzyka zawodowego?
Przepisy bhp obligują pracodawcę do ocenienia ryzyka zawodowego występującego przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów (...)
str. 62
4.
Na co zwrócić uwagę przy ocenie ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej?
Pracą zdalną jest praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania, w szczególności (...)
str. 62
5.
Kto powinien dokonać oceny ryzyka zawodowego?
Przepisy nie precyzują, kto konkretnie powinien dokonać oceny ryzyka zawodowego pozostawiając to decyzji pracodawcy odpowiedzialnego za systemowe zarządzanie bhp. Z pewnością decyzja ta powinna zapaść (...)
str. 63
6.
Przebieg oceny ryzyka zawodowego
Ocena ryzyka zawodowego może być traktowana jako proces wieloetapowy i przeprowadzana "krok po kroku"; w następstwie tej oceny powinny być - jeżeli to potrzebne - (...)
str. 64
7.
Działania wynikające z oceny ryzyka zawodowego
To, jakie działanie należy podjąć po przeprowadzonej ocenie ryzyka zawodowego, powinno być uzależnione od jej wyników. Ewentualne działania zapobiegawcze i korygujące zastosowane w następstwie oceny (...)
str. 68
8.
Dokumentowanie ryzyka zawodowego
Przepisy bhp nie określają wzoru dokumentu z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Tym samym pracodawca ma pod tym względem pewną dowolność. Należy jednak (...)
str. 69
9.
Ocena ryzyka zawodowego jako proces ciągły
Co do zasady ocena ryzyka zawodowego powinna być przeprowadzana w sposób usystematyzowany i postrzegana jako proces ciągły, dający podstawy do poprawy warunków pracy. Dlatego też (...)
str. 70
10.
Zapoznanie pracownika z oceną ryzyka zawodowego
Jak wynika wprost z przepisów, jednym z obowiązków pracodawcy związanych z oceną ryzyka zawodowego jest poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym, jakie wiąże się z wykonywaną (...)
str. 70
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.