Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 4 (574) z dnia 10.02.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Regulacje wewnątrzzakładowe dotyczące pracy zdalnej
Zagadnienia ogólne Przepisy ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, dalej zwanej nowelą, wprowadzające na (...)
str. 4
2.
Urlopy dla rodziców adopcyjnych, z uwzględnieniem odpowiedzi MRiPS na pytanie naszego Wydawnictwa
Do końca stycznia 2023 r. pracownik, który przyjął jednocześnie dwoje dzieci na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie (...)
str. 11
3.
Przedłużone na mocy specustawy orzeczenia o niepełnosprawności wkrótce stracą ważność
Na mocy art. 15h ust. 1 specustawy, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony (...)
str. 13
4.
Będą kolejne zmiany w Kodeksie pracy
Do Sejmu skierowany został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (nr 2932). Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP (...)
str. 14
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w tym po ustaniu zatrudnienia
Wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc dokonujemy 28. dnia tego miesiąca. Na początku lutego 2023 r. wypłacimy pracownikom, w tym niepozostającym już w zatrudnieniu, dodatkowe wynagrodzenie (...)
str. 15
2.
Składki na FP i FS oraz FGŚP w 2023 r.
Za osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi co do zasady płatnik opłaca też składki na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS) oraz na Fundusz Gwarantowanych (...)
str. 17
3.
Roczne rozliczenie przedsiębiorcy opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Do kiedy muszę rozliczyć się za rok 2022? Jak ustalić roczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej? (...)
str. 19
4.
Od 1 lutego br. rozpoczął się rok składkowy dla celów obliczania składki zdrowotnej przedsiębiorcy opodatkowanego na zasadach ogólnych
Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu osoba prowadząca działalność pozarolniczą, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy (...)
str. 21
5.
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy pracownika do 26. roku życia
Pracownik w wieku poniżej 26. roku życia jest wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości 5.000 zł. W ubiegłym roku otrzymał również świadczenia rzeczowe i pieniężne sfinansowane (...)
str. 22
6.
Do 28 lutego br. przekazanie ubezpieczonym informacji o danych zawartych w raportach przekazanych do ZUS
Informacje zawarte w raportach rozliczeniowych płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące, za rok 2022 w terminie do 28 lutego 2023 r., na (...)
str. 23
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wpływ nieodpracowanych prywatnych wyjść z pracy na wysokość podstawy wymiaru świadczenia chorobowego
1) Pracownik 15 grudnia 2022 r. wyszedł dwie godziny wcześniej z pracy w celu załatwienia spraw osobistych. Wobec nieodpracowania tych godzin, jego wynagrodzenie za grudzień (...)
str. 24
2.
Dodatek stażowy pracownika samorządowego w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
W regulaminie wynagradzania urzędu gminy mamy zapis, że: "Dodatek stażowy przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo (...)
str. 26
3.
Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego przyznanego na kolejny okres
Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, za wynagrodzeniem określonym na poziomie minimalnym. Do 9 sierpnia 2022 r. wykorzystał pełny okres zasiłkowy, po którym (...)
str. 27
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko, gdy żona pracownika nie pozostaje w zatrudnieniu
W styczniu 2023 r. pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie z powodu konieczności zapewnienia osobistej opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 14. W przedłożonym wniosku (...)
str. 29
2.
Możliwość wypłaty osobie bliskiej pracownikowi zasiłku chorobowego po jego śmierci
W połowie stycznia 2023 r. zmarł nasz pracownik, który przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Komu wypłacić przysługujący mu za część stycznia 2023 r. zasiłek chorobowy? (...)
str. 31
IV.
Emerytury i renty
1.
Do 28 lutego br. przekazanie do ZUS informacji o zarobkach rencistów i emerytów uzyskanych w 2022 r.
Prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w art. 104 ust. 3-8 oraz w art. 105 ustawy (...)
str. 32
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Rozwiązanie umowy i wysokość odprawy w związku z przejściem na emeryturę
1) Pracownik legitymujący się 20-letnim stażem zakładowym wkrótce zamierza przejść na emeryturę. Jakie dokumenty powinien przedłożyć pracodawcy aby rozwiązać umowę i jaką podać w nich (...)
str. 36
2.
Natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w trybie art. 55 § 11 K.p.
Czy pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym z powodu opóźnień w wypłacie wynagrodzenia? Pracownik ma prawo skorzystać z uprawnienia przyznanego mu (...)
str. 38
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Zgoda lekarza na pracę pracownika legitymującego się niepełnosprawnością w "powszechnych" normach czasu pracy oraz w nadgodzinach
Czy w przypadku pracownika z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, który uzyskał zgodę lekarza profilaktyka na pracę w ogólnych normach czasu pracy oraz (...)
str. 39
2.
Godziny nadliczbowe wynikające z wcześniejszego rozpoczęcia pracy
Zatrudniamy pracowników w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku (od 6 00 do 14 00 ) w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Ze względu na zwiększone potrzeby (...)
str. 41
3.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących równoważnego czasu pracy
1) Czy w systemie równoważnym, stosując ruchomy czas pracy, można rozpoczynać pracę drugi raz w tej samej dobie pracowniczej? Tak, pod warunkiem, że będą zachowane (...)
str. 42
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Ustalenie wynagrodzenia za miesiąc, w którym wystąpiła płatna i niepłatna niezdolność do pracy z powodu choroby
Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim od 30 lipca 2022 r. do 28 stycznia 2023 r., z tym że wobec wyczerpania okresu zasiłkowego świadczenie chorobowe przysługiwało (...)
str. 44
2.
Rozliczanie wydatków na napoje i wyżywienie poniesionych podczas podróży służbowej
1) Pracownik po odbytej podróży służbowej przedstawił paragon za napoje (kawa, sok, woda). Czy należy obniżyć dietę o taki wydatek? Nie, pracodawca nie ma podstaw (...)
str. 46
3.
Wypłata odprawy dla powołanego do pełnienia terytorialnej służby wojskowej
Pracownicy coraz częściej otrzymują powołania do terytorialnej służby wojskowej, która odbywa się w formie szkoleń weekendowych raz na miesiąc, co nie koliduje ze świadczoną pracą (...)
str. 48
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.1.
PESEL pracownika w umowie o pracę
Dotychczas nie wpisywałam numeru PESEL pracownika do umowy o pracę, ale w ostatnim czasie otrzymałam pismo, w którym prawnik napisał, że: "W opinii przeważającej części (...)
str. 50
1.2.
Sposób zapisania w umowie o pracę wysokości wynagrodzenia na poziomie minimalnym
W umowie o pracę osoby zatrudnionej na niepełny etat jest następujący zapis: "pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę w wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, zgodnie (...)
str. 51
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Wymiar urlopu wypoczynkowego po przedłożeniu orzeczenia o niepełnosprawności
Pracownik wykonuje pracę od poniedziałku do piątku w równych wymiarach dobowych. Na początku 2022 r. miał do wykorzystania 34 dni urlopu (26 dni urlopu bieżącego (...)
str. 53
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Wpływ strony pracowniczej na decyzję o nietworzeniu funduszu socjalnego
Przedstawiciele pracowników w trakcie rozmów z pracodawcą zarekomendowali przywrócenie nietworzonego od jakiegoś czasu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, na co nie chce on się zgodzić ze (...)
str. 55
2.
Uzupełniające odszkodowanie na podstawie Kodeksu cywilnego dla pracownika za bezprawne zwolnienie
Pracownik uzyskał odszkodowanie za naruszające przepisy wypowiedzenie mu umowy o pracę. Po upływie roku skierował kolejny pozew przeciw byłemu pracodawcy, twierdząc że przez bezpodstawne zwolnienie (...)
str. 56
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Czy pracodawca wypełnia kartę oceny narażenia zawodowego?
W związku ze zgłoszeniem podejrzenia choroby zawodowej pracownik otrzymał kartę oceny narażenia zawodowego. Kto ją powinien wypełnić? Jeśli pracodawca, to komu powinien ją dalej przekazać? (...)
str. 58
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Wznowienie od 1 kwietnia br. wpłat do PPK za uczestnika w wieku 55+
Kilka osób, które zatrudniamy, zrezygnowało wcześniej z dokonywania wpłat do PPK. Wśród nich są osoby, które ukończyły bądź też wkrótce ukończą 55 lat. Czy te (...)
str. 59
E.
VADEMECUM KADROWCA
XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Podstawa prawna dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno- rentowych zleceniobiorcy
1) Zleceniobiorca przystąpił do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych. Na jakiej podstawie mamy zgłosić go do obowiązkowego ubezpieczenia wypadkowego skoro przepis art. 7 ustawy o sus nie (...)
str. 61
2.
Kod literowy "C" na zwolnieniu lekarskim wystawionym przez szpital
Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie zawierające kod literowy C, z którego wynika, że kilka pierwszych dni tej absencji spędził w szpitalu. Czy w związku z tym (...)
str. 62
3.
Rodzic zastępczy bez prawa do urlopu ojcowskiego
Czy pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza przysługuje prawo do urlopu ojcowskiego i zasiłku za okres tego urlopu? Pracownikowi z pytania nie (...)
str. 63
4.
Informacja o warunkach zatrudnienia
W jakich okolicznościach pracodawca powinien przekazać pracownikowi zmienioną informację o warunkach zatrudnienia? Przypadki, w których informacja o warunkach zatrudnienia będzie wymagała aktualizacji określa art. 29 (...)
str. 63
5.
Wymiar zwolnienia od pracy dla pracownika oddającego krew
Czy pracownikowi oddającemu krew nadal przysługują dwa dni zwolnienia od pracy? Tak. Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje szereg określonych uprawnień. Zgodnie (...)
str. 64
1.
Rodzaje dodatkowej pracy
Przy rozliczaniu czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu należy uwzględnić nie tylko przepisy powszechnie obowiązujące, ale też postanowienia umowy o pracę ustalające tzw. limity (...)
str. 65
2.
Ustalenie limitu godzin ponadwymiarowych
W myśl art. 151 § 5 K.p., strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika (...)
str. 65
3.
Rekompensowanie godzin ponadwymiarowych
Godziny ponadwymiarowe są opłacane wynagrodzeniem, które powinno być ustalane jak normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, a więc na podstawie składników wynagrodzenia, wypłacanych w danym miesiącu. (...)
str. 66
4.
Rozliczenie godziny dodatkowej pracy przypadające pomiędzy dobami pracowniczymi
4.1. Praca w przestrzeniach międzydobowych Zgodnie ze stanowiskiem resortu pracy z 2013 r. przyjmuje się, że praca w tzw. przestrzeniach międzydobowych nie może być traktowana (...)
str. 67
4.1.
Praca w przestrzeniach międzydobowych
Zgodnie ze stanowiskiem resortu pracy z 2013 r. przyjmuje się, że praca w tzw. przestrzeniach międzydobowych nie może być traktowana jako nadgodziny dobowe, gdyż nie (...)
str. 67
4.2.
Praca w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
W przypadku dodatkowej pracy wykonywanej przez pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, zastosowanie ma ogólna (...)
str. 69
5.
Praca w nocy a godziny ponadwymiarowe
Dodatek za pracę w nocy w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia dotyczy każdej pracy w nocy, a więc zarówno planowanej, jak i (...)
str. 70
6.
Praca w niedzielę i święto pracownika niepełnoetatowego
GIP odniósł się również do pracy wykonywanej przez pracownika w niedzielę i święto. Jak czytamy w jego stanowisku z 21 grudnia 2022 r.: "(...) Przez (...)
str. 70
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Za styczeń 2023 r. wyższe dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością
W Dzienniku Ustaw z dnia 24 stycznia 2023 r. pod poz. 173 ogłoszono ustawę z dnia 14 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji (...)
str. 71
2.
Zmiany do rozporządzenia w sprawie badań profilaktycznych pracowników
W Dzienniku Ustaw z dnia 10 stycznia 2023 r. pod poz. 73 opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 71
3.
Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2023 r.
Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z (...)
str. 72
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.