Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 1 (571) z dnia 01.01.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Od 1 stycznia 2023 r. wyższe należności z tytułu krajowej podróży służbowej
Przypominamy, że od 1 stycznia 2023 r. dieta z tytułu krajowej podróży służbowej wzrosła do 45 zł za dobę podróży (do 31 grudnia 2022 r. (...)
str. 4
2.
Odpis na ZFŚS w 2023 r. na takim samym poziomie jak w ubiegłym roku
W UiPP nr 23/2022, str. 7 sygnalizowaliśmy zamrożenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dalej Fundusz zastrzegając, że tak będzie, o ile Senat nie wprowadzi (...)
str. 5
3.1.
Skierowanie na badania okresowe pracownika po przedłożeniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności
Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. Ich częstotliwość wynika ze wskazówek metodycznych zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia (...)
str. 6
3.2.
Ochrona zatrudnienia pracownika na urlopie wychowawczym w razie wykreślenia działalności z CEIDG
W myśl art. 186 8 § 1 K.p., pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego (...)
str. 7
4.
Ustawa wprowadzająca do Kodeksu pracy regulacje związane m.in. z pracą zdalną ponownie w Sejmie z poprawkami Senatu
W dniach 11-13 stycznia 2023 r. odbędzie się 70. posiedzenie Sejmu. W porządku obrad znajduje się m.in. sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie (...)
str. 8
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składek ZUS pracownika delegowanego do pracy za granicę
Pracownik do 20 grudnia 2022 r. był oddelegowany do wykonywania pracy w Niemczech, podlegając nadal ubezpieczeniom w Polsce. W styczniu 2023 r. otrzyma wynagrodzenie za (...)
str. 9
2.
Dobrowolna składka na ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy uzyskującego wysokie wynagrodzenie
1) Na początku stycznia 2023 r. wypłacimy zleceniobiorcy wynagrodzenie za grudzień 2022 r. w wysokości 16.800 zł. Z umowy zlecenia podlega on ubezpieczeniom społecznym, w (...)
str. 11
3.
Wysokość składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe pracownicy na urlopie wychowawczym
Zatrudniamy dwie pracownice, które obecnie przebywają na urlopie wychowawczym i z tego tytułu podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Czy od 1 (...)
str. 13
4.
Od 1 stycznia 2023 r. objęcie ubezpieczeniami w ZUS komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej
Komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej od 1 stycznia 2023 r. został zaliczony do osób prowadzących pozarolniczą działalność ( art. 8 ust. 6 pkt 4b ustawy o (...)
str. 15
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Dodatki wypłacone jednorazowo oraz przyznane na czas określony w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
W regulaminie wynagradzania obowiązującym w zakładzie pracy mamy zapis, zgodnie z którym pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny, który jest zmniejszany proporcjonalnie za okresy usprawiedliwionych (...)
str. 16
2.
Uwzględnienie w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych wynagrodzenia kierowcy w transporcie międzynarodowym
Pracownik wykonuje pracę kierowcy w transporcie międzynarodowym. Jego wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia zasadniczego określonego w stałej miesięcznej wysokości (na poziomie płacy minimalnej) oraz zmiennych (...)
str. 18
3.
Podstawa wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy, gdy ostateczne rozliczenie zlecenia nastąpiło po jego wykonaniu
W dniu 3 września 2022 r. zawarliśmy z osobą fizyczną umowę zlecenia na stworzenie programu informatycznego i nadzór nad nim po jego wykonaniu. Zgodnie z (...)
str. 19
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.1.
Płatnik upoważniony do wypłaty zasiłków w 2023 r.
Do wypłaty zasiłków z ubezpieczeń społecznych w 2023 r. zobowiązani są odpowiednio pracodawcy, zleceniodawcy, którzy na dzień 30 listopada 2022 r. zgłaszali do ubezpieczenia chorobowego (...)
str. 21
1.2.
Limit wynagrodzenia chorobowego oraz wypłata świadczeń chorobowych na przełomie roku
Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni (...)
str. 21
1.3.
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracowników
Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczeń społecznych (dalej świadczeń chorobowych) przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od (...)
str. 22
1.4.
Nowy limit zasiłku opiekuńczego
Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres: limit dni opieki w (...)
str. 23
2.
Uwzględnienie zagranicznego zatrudnienia w okresie ubezpieczenia chorobowego
Od 5 grudnia 2022 r. zatrudniliśmy pracownika, który przez kilka lat (do końca sierpnia 2022 r.) wykonywał umowę o pracę w Wielkiej Brytanii. W grudniu (...)
str. 24
3.
Wypłata zasiłku opiekuńczego tylko za wybrane dni wskazane we wniosku
Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie z tytułu konieczności sprawowania przez 3 dni opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat. Ostatniego dnia nie mógł się (...)
str. 25
C.
PRAWO PRACY
IV.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zawarcie umowy na okres próbny i konsekwencje przekroczenia jej limitu czasowego
1) Czy umowa na okres próbny na wykonywanie tego samego rodzaju pracy może być zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące? Nie może. Zgodnie z (...)
str. 27
2.
Ustalenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę po ponownym zatrudnieniu pracownika
Pracownik był/jest zatrudniony od 15 listopada 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. i ponownie od 1 września 2022 r. Do kiedy obowiązuje 2-tygodniowy okres (...)
str. 29
3.
Rozwiązanie umowy o pracę z powodu długotrwałej choroby pracownika-rencisty
1) Od 1 stycznia 2004 r. zatrudniamy na czas nieokreślony pracownika urodzonego w 1965 r. z ustalonym prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy. (...)
str. 30
V.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Rekompensowanie pracy wykonywanej w wolną sobotę
Pracownica pracuje w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym. W październiku br. pracowała dodatkowo w jedną sobotę przez 9 godzin. Za (...)
str. 31
2.
Czy czas dowozu pracowników na budowę zalicza się do czasu pracy?
Działalność przedsiębiorstwa budowlanego zasadniczo ogranicza się do jednego województwa. Pracownicy w umowach o pracę jako miejsce jej świadczenia mają wskazaną siedzibę przedsiębiorstwa. Na miejsce poszczególnych (...)
str. 32
VI.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Zasady uwzględniania premii w podstawie ekwiwalentu za urlop
Pracownik ma prawo do premii, której wysokość jest pomniejszana za czas absencji w pracy. W okresie od lipca do września 2022 r. otrzymał ją w (...)
str. 34
2.
Dopuszczalność wypłaty dodatku za pracę wykonywaną w nocy w trybie tzw. "z góry"
Pracodawca zgodnie z regulaminem pracy wypłaca wynagrodzenie "z dołu" w ostatnim kalendarzowym dniu miesiąca. Termin ten stosuje również wobec dodatku za pracę w nocy, która (...)
str. 36
3.
Kwota wolna od potrąceń przy wypłacie w styczniu 2023 r. wynagrodzenia za pracę wykonywaną w grudniu 2022 r.
Kilku pracownikom dokonujemy potrąceń z wynagrodzeń na poczet należności niealimentacyjnych. Wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc dokonujemy 5. dnia następnego miesiąca. Czy dokonując potrąceń z wynagrodzeń (...)
str. 38
4.
Ustalenie współczynnika ekwiwalentowego w 2023 r.
W jaki sposób należy ustalić współczynnik urlopowy obowiązujący w 2023 r.? W przypadku niewykorzystania urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia (...)
str. 39
VII.
Dokumentacja kadrowa
1.
W jakim języku powinny być prowadzone szkolenia BHP i dokumentacja pracownicza cudzoziemca?
Zamierzamy zatrudnić Gruzinów, którzy słabo znają język polski, lecz deklarują znajomość języka rosyjskiego. W jakim języku należy sporządzić dokumentację pracowniczą (w tym umowę o pracę) (...)
str. 41
2.
Ewidencja czasu pracy kierowcy wykonującego przewozy regularne osób i specjalne
Jak sporządzać ewidencję czasu pracy zatrudnionego na podstawie umowy o pracę kierowcy autobusu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony przeznaczonego do przewozu powyżej 9 (...)
str. 42
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Obniżenie urlopu wypoczynkowego w związku z odbywaniem dobrowolnej służby wojskowej
Pracownica od 1 sierpnia 2022 r. została powołana do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Na ten okres udzieliliśmy jej urlopu bezpłatnego. Jak ustalić uprawnienia do urlopu (...)
str. 45
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Nakaz wypłaty wynagrodzenia wydany przez inspektora pracy
1) Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi w zakładzie pracy kontrolę dotyczącą wypłaty wynagrodzeń. Czy inspektor może nakazać pracodawcy wypłatę wynagrodzenia? Uprawnienie do wydania przez Państwową Inspekcję (...)
str. 46
2.
Zwolnienie od pracy w dni świąteczne dla pracowników przynależących do kościoła innego niż katolicki
Czy pracownikowi innego wyznania przysługuje zwolnienie od pracy w dniu świątecznym, który w Polsce nie jest ustawowo wolny od pracy? Tak. Zgodnie z art. 42 (...)
str. 48
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Charakter dokumentów poświadczających odbycie szkoleń bhp w aktach osobowych
Czy w aktach osobowych pracownika przechowuje się kopie, czy oryginały dokumentów poświadczających odbycie przez pracownika szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy? Przepisy prawa wprost (...)
str. 49
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Począwszy od wynagrodzeń za styczeń 2023 r. wyższe z PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością
1) Czy od stycznia 2023 r. uległy podwyższeniu maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników legitymujących się niepełnosprawnością? Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku (...)
str. 51
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Postępowanie podmiotu zatrudniającego w razie przejęcia w trybie art. 231 K.p. pracowników - uczestników PPK
Spółka B z dniem 31 grudnia 2022 r. przejęła majątek i pracowników spółki A (art. 23 1 K.p.). Obie spółki prowadzą PPK i mają zawartą (...)
str. 54
F.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Rozliczenie pracowniczych składek ZUS
Pracownik podlega obligatoryjnie ubezpieczeniom społecznym wszystkich ryzyk i ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. Pracodawca jako płatnik składek oblicza, rozlicza (...)
str. 57
2.
Wpłaty do Pracowniczego Planu Kapitałowego
Jeżeli pracownik jest uczestnikiem PPK, to pracodawca jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej finansowanych przez ten podmiot oraz do obliczenia, (...)
str. 58
3.
Pobór zaliczki na podatek dochodowy
3.1. Składanie oświadczeń przez podatnika mających wpływ na ustalanie zaliczki na podatek dochodowy Kwestie związane ze składaniem oświadczeń i wniosków mających wpływ na ustalenie zaliczki (...)
str. 59
3.1.
Składanie oświadczeń przez podatnika mających wpływ na ustalanie zaliczki na podatek dochodowy
Kwestie związane ze składaniem oświadczeń i wniosków mających wpływ na ustalenie zaliczki na podatek dochodowy od 1 stycznia 2023 r. reguluje nowy art. 31a ustawy (...)
str. 59
3.2.
Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy
Zakłady pracy będące osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na (...)
str. 60
3.3.
Niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy
Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2023 r. przepisem art. 31c ustawy o pdof, pracodawca nie pobiera zaliczek, o których mowa m.in. w art. 32 (...)
str. 62
4.
Wpływ przepisów podatkowych na ustalenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy Przy ustalaniu składki zdrowotnej należy pamiętać o nadal obowiązującym art. 83 ust. 1 ustawy zdrowotnej. Na (...)
str. 62
5.
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia za pracę
Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia (...)
str. 64
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Płatnik realizujący umowę o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie należności na raty uznany za nieposiadającego zadłużenia w ZUS
W Dzienniku Ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. pod poz. 2476 opublikowano ustawę z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o systemie (...)
str. 66
2.
Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 listopada 2022 r. pod poz. 2461 opublikowano ustawę z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach (...)
str. 66
3.
Od 1 stycznia 2023 r. dla każdego płatnika obowiązkowy profil informacyjny w systemie teleinformatycznym ZUS
Z dniem 1 stycznia 2023 r. wszedł w życie art. 47b ustawy o sus (wprowadzony ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy (...)
str. 67
4.
Podpis na dokumentach przekazywanych do ZUS w postaci elektronicznej
Z dniem 1 stycznia 2023 r. wszedł w życie art. 47c ustawy o sus (wprowadzony ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r.). Na jego podstawie (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.