Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Zmiany w zasadach odbywania obowiązkowej kwarantanny i w dowodach do wypłaty świadczeń chorobowych z tego tytułu
W Dzienniku Ustaw z dnia 23 października 2020 r. pod poz. 1871 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 4
2.
Praca zdalna w czasie kwarantanny i podwyższenie wysokości świadczeń chorobowych dla niektórych grup zawodowych
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku na podpis Prezydenta oczekuje ustawa z dnia 27 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku (...)
str. 6
3.
Zapowiedź kolejnych form pomocy dla niektórych branż
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku, do Sejmu przekazany został poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem (...)
str. 9
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Korekta rozliczeń w związku z wypłatą zasiłku zamiast wynagrodzenia chorobowego
Pracownik chorował przez 10 dni września 2020 r. W tym miesiącu wypłaciliśmy mu wynagrodzenie za pracę oraz zasiłek chorobowy. Obecnie okazało się, że za czas (...)
str. 10
2.
Pracownik na pracy zdalnej - składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wypłat przez niego otrzymywanych
Kilku pracowników przez dwa tygodnie wykonuje pracę zdalną, a przez pozostałe tygodnie w siedzibie pracodawcy. Tym, którzy wykorzystują do pracy własny sprzęt wypłacamy z tego (...)
str. 12
3.
Składki ZUS za zleceniobiorcę po zmianie rodzajów ubezpieczeń
W spółce z o.o. umowę zlecenia wykonuje osoba, która do 27 października br. była pracownikiem innego podmiotu (umowy zlecenia nie wykonywała na rzecz własnego pracodawcy). (...)
str. 14
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Wartość wynajętego pracownikowi lokalu mieszkalnego w podstawie wymiaru składek ZUS
Pracownikowi zamiejscowemu zamierzamy wynająć lokal mieszkalny. Taki rodzaj świadczenia wprowadzimy do regulaminu wynagradzania. Zgodnie z umową zawartą z właścicielem tego lokalu, pracodawca będzie ponosił odpłatność (...)
str. 16
2.
Zwolnienie z oskładkowania ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
1) Pracownicy produkcyjni używają wydanej przez pracodawcę odzieży roboczej, którą piorą samodzielnie. Za tę czynność otrzymują ekwiwalent, który jest pomniejszany za wszystkie rodzaje absencji w (...)
str. 17
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wpływ zasad wypłaty składnika wynagrodzenia na wysokość świadczeń chorobowych
Pracownikom przyznajemy miesięczną premię uznaniową, biorąc przy tym pod uwagę, obok obecności w pracy, także jakość i terminowość jej wykonania. Zdarza się zatem, że pracownik (...)
str. 19
2.
Uwzględnienie zmiennej premii motywacyjnej w podstawie wymiaru zasiłków
Pracownik otrzymuje zmienną premię motywacyjną, która zgodnie z regulaminem premiowania jest zmniejszana proporcjonalnie do okresu pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz innych nieobecności w pracy, (...)
str. 20
3.
Czy dodatek za dojazdy do pracy zwiększy podstawę wymiaru świadczeń chorobowych?
Pracodawca raz w miesiącu wypłaca pracownikom dodatek za dojazdy do pracy. Jego wysokość (określona w umowie o pracę) jest proporcjonalnie zmniejszana za dni nieobecności pracownika (...)
str. 22
4.
Uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego nagrody rocznej wypłaconej zaliczkowo
Pracownik oprócz wynagrodzenia w stałej miesięcznej wysokości 5.000 zł otrzymuje nagrodę roczną, która co do zasady jest wypłacana w kwietniu następnego roku. Zgodnie z regulaminem, (...)
str. 23
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Ustalenie liczby ubezpieczonych dla celów wypłaty świadczeń chorobowych w 2021 r.
Zasady ustalania uprawnień płatników składek (np. pracodawców, zleceniodawców) w zakresie wypłaty zasiłków z ubezpieczeń społecznych określa art. 61 ustawy zasiłkowej. Z ust. 1 tego przepisu (...)
str. 24
2.
Skutki wykonywania pracy w czasie orzeczonej niezdolności do pracy z powodu choroby przypadającej w części na pobyt w szpitalu
Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie obejmujące 30 dni, z czego pierwsze 5 przypadało na pobyt w szpitalu. Pracodawca przeprowadził kontrolę tego zwolnienia, w wyniku której stwierdzono (...)
str. 26
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Wypowiedzenie umowy w okresie przedemerytalnym w związku z likwidacją stanowiska pracy
Pracodawca ze względu na panującą sytuację na rynku likwiduje część stanowisk pracy i w związku z tym kilku pracownikom wypowie umowy o pracę. Wśród nich (...)
str. 28
2.
Rodzaj umowy o pracę po uzyskaniu pozytywnej oceny przez pracownika służby cywilnej
Pracownik został zatrudniony po raz pierwszy w służbie cywilnej na podstawie umowy na czas określony. Mimo uprawnienia ze względu na COVID-19 do niedokonywania pierwszej oceny, (...)
str. 30
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Okoliczności pozwalające na wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy
Nasza placówka jest czynna od poniedziałku do soboty, przy czym w soboty tylko przez 7 godzin. Pracownik wykonuje obecnie pracę od 7 00 do 15 (...)
str. 31
2.
Długość okresu rozliczeniowego przy nierytmicznej ilości zamówień oraz wcześniejsze opłacanie nadgodzin tygodniowych
1) Czy przy braku rytmiczności zamówień, które w niektórych okresach mają jednolity, a w innych zmienny poziom, pracodawca jest zobligowany do zmiany długości okresu rozliczeniowego, (...)
str. 32
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Terminy wypłacania dodatkowych składników wynagrodzenia
1) Dyrektor zatrudniony na podstawie umowy o pracę oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje dodatek stanowiący określony procent wartości wskaźnika EBITDA? Czy możemy dokonywać jego wypłaty z (...)
str. 35
2.
Zmniejszenie ryczałtu z tytułu używania prywatnego pojazdu dla celów służbowych w jazdach lokalnych
Pracownik otrzymuje ryczałt z tytułu używania samochodu niebędącego własnością pracodawcy do jazd lokalnych. W jednym z dni roboczych odbył tym pojazdem krótką, 3-godzinną podróż służbową. (...)
str. 37
3.
Zaliczanie równoległych okresów zatrudnienia dla celów ustalenia wysokości odprawy emerytalnej
Pracownik SP ZOZ, zatrudniony równolegle również w innym zakładzie, w celu przejścia na emeryturę rozwiązał obydwie umowy jednocześnie. Obecnie przedłożył w SP ZOZ świadectwo z (...)
str. 39
4.
Przepisy stanowiące podstawę do przyznania nagrody jubileuszowej dyrektorowi biblioteki gminnej - stanowisko MKiDN
Nagroda jubileuszowa dla dyrektora biblioteki gminnej może być przyznana wyłącznie w trybie tzw. ustawy kominowej, czyli ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu (...)
str. 40
5.
Dokonywanie potrąceń komorniczych z wynagrodzenia zmarłego pracownika
Pracownik zmarł pozostawiając żonę i dwoje dzieci. Jego wynagrodzenie było zajęte i pracodawca dokonywał z niego potrąceń komorniczych. Czy część wynagrodzenia, które mamy wypłacić członkom (...)
str. 42
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Miejsce przechowywania zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia w związku z prowadzoną egzekucją
Pracodawca otrzymał pismo o zajęciu wynagrodzenia pracownika na poczet należności niealimentacyjnych. Czy kopia tego pisma oraz cała związana z nim korespondencja powinna być przechowywana w (...)
str. 43
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy
Pracodawca 6 października 2020 r. wręczył pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę, które wynosi jeden miesiąc. Czy miał prawo udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego od tego dnia? (...)
str. 44
2.
Prawo do urlopu wypoczynkowego w razie rozwiązania umowy podczas urlopu wychowawczego
Pracownica, która przebywa na urlopie wychowawczym od maja poprzedniego roku, złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę. Czy nabędzie prawo do urlopu wypoczynkowego za bieżący (...)
str. 45
3.
Obowiązek wykorzystania co najmniej 14 dni wypoczynku przez pracownika niepełnoetatowego
Zatrudniamy pracownika na pół etatu, który w każdym tygodniu pracuje przez trzy pierwsze dni. Czy powinien wykorzystać co najmniej 14 dni wypoczynku? Tak. Pracownik ma (...)
str. 46
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Poinformowanie pracodawcy o nieobecności w pracy w związku z nałożoną kwarantanną
1) Jeden z pracowników jest na kwarantannie, o czym nie dowiedzieliśmy się od niego, ale od osoby postronnej, która mieszka w tej samej miejscowości. Czy (...)
str. 47
2.
Wynagrodzenie w razie "porzucenia" pracy wykonywanej w ramach umowy zlecenia
Przedsiębiorca zawarł z osobą fizyczną umowę zlecenia na miesiąc, za wynagrodzeniem w wysokości minimalnej stawki godzinowej. Po dwóch tygodniach zleceniobiorca przestał świadczyć pracę. Ze względu (...)
str. 49
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Kiedy pracodawca nie ma obowiązku kierowania na badania lekarskie kandydata do pracy?
Zamierzamy przyjąć do pracy osobę, która w poprzednim miejscu pracy była zatrudniona na takim samym stanowisku. Wykonane przez nią badania okresowe są aktualne. Co powinniśmy (...)
str. 50
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Okres zatrudnienia pracownika dla celów zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy o prowadzenie PPK
Pracodawca od 1 stycznia 2020 r. został objęty ustawą o PPK. Umowę o zarządzanie PPK zawarł w marcu 2020 r., a umowę o prowadzenie PPK (...)
str. 52
2.
Procedura wypowiedzenia przez podmiot zatrudniający umowy o zarządzanie PPK
Firma, która w 2019 r. wdrożyła PPK, chciałaby zmienić instytucję finansową obsługującą ten program. Czy może tego dokonać? Odpowiedź na pytanie Czytelnika jest twierdząca. Podmiot (...)
str. 55
E.
VADEMECUM KADROWCA
XII.
Relacja z dyżurów telefonicznych
1.
Korekta zgłoszenia wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
1) Z dniem 17 października 2020 r. rozwiązła się umowa o pracę pracownika zatrudnionego na czas określony. Tę datę wpisaliśmy w zgłoszeniu wyrejestrowania z ubezpieczeń. (...)
str. 57
2.
Ulga na start dla przedsiębiorcy wykonującego wcześniej działalność gospodarczą w Czechach
Osoba fizyczna przez ostatnie 6 lat (do końca października 2020 r.) prowadziła działalność gospodarczą w Czechach i z tego tytułu podlegała w tym kraju ubezpieczeniom (...)
str. 57
3.
Zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem sprawowanej tylko przez dni robocze
Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie z tytułu sprawowania opieki nad czteroletnim dzieckiem przebywającym w szpitalu. Opieka obejmuje okres 21 dni, z czego na pobyt w szpitalu (...)
str. 58
4.
Zobligowanie pracownika do poddania się szczepieniom przeciw grypie
Czy pracodawca może zobowiązać pracowników do zaszczepienia się przeciw grypie? Naszym zdaniem nie, choć pojawiają się głosy, iż taka możliwość istnieje ze względu na bezpieczeństwo (...)
str. 58
5.
Odprawa pośmiertna dla członków rodziny zmarłego pracownika
Z pracownikiem długotrwale niezdolnym do pracy w trakcie pobierania przez niego świadczenia rehabilitacyjnego rozwiązaliśmy umowę o pracę. Kilka dni po rozwiązaniu tej umowy były pracownik (...)
str. 59
1.
Forma i postać wniosków pracowniczych
Pracownik może składać różne wnioski, a każdy z nich jest jego oświadczeniem woli, zmierzającym do wywołania określonych skutków prawnych (np. udzielenia urlopu wypoczynkowego) - patrz (...)
str. 60
2.
Terminy złożenia i rozpatrywania wniosków pracowniczych
Do wielu wniosków powszechne prawo pracy przypisuje konkretny termin, w którym powinny być złożone, jak np. przy wniosku o urlop rodzicielski czy ojcowski. Jednak przy (...)
str. 61
3.
Charakter wniosku pracowniczego
Część wniosków pracowniczych ma charakter wiążący. Oznacza to, że pracodawca musi je uwzględnić, jak np. wnioski składane przez pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich. Przepisy mogą (...)
str. 61
4.
Okres, miejsce i sposób przechowywania wniosków pracowniczych
Przed 1 stycznia 2019 r. przepisy nie wskazywały okresu przechowywania wniosków pracowniczych. Przyjmowało się, że należało je archiwizować przez 3 lata od dnia wymagalności danego (...)
str. 62
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.