Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 7 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.12.2023 r., godz. 10:51 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 54.820 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 19 (517) z dnia 01.10.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Składki ZUS w razie wcześniejszej wypłaty nagrody jubileuszowej
1) Spółka z o.o. zgodnie z regulaminem wynagradzania wypłaca nagrody jubileuszowe, odpowiednio pierwszą po 10 latach pracy, a następne po kolejnych pięcioletnich okresach pracy. Pracownik, (...)
str. 4
2.
Wysokość podstawy wymiaru składek ZUS zleceniobiorcy oddelegowanego do pracy za granicę
Przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności zatrudnia pracowników i zleceniobiorców. Ponieważ wykonuje on usługi również na terenie Niemiec, w ramach delegowania wysyła zarówno pracowników, jak i (...)
str. 6
3.
Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy po zaprzestaniu współpracy z byłym pracodawcą
Osoba fizyczna 3 lutego 2020 r. rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do ewidencji. Z uwagi na wykonywanie działalności na rzecz byłego pracodawcy, której (...)
str. 8
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Tytuł ubezpieczenia pracownika korzystającego z urlopu macierzyńskiego w razie podjęcia kolejnego zatrudnienia
1) Czy pracownica, która urodzi dziecko może nadal wykonywać swoją pracę? Nadmieniamy, że ojciec dziecka nie może "przejąć" urlopu macierzyńskiego, gdyż jest nieaktywny zawodowo. Nie. (...)
str. 9
2.
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny po terminie
Pracownik wyrejestrował córkę (obecnie studentkę drugiego roku studiów pierwszego stopnia) w wieku 20 lat z ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny ze względu na podjęcie przez (...)
str. 12
3.
Zmiana kodu tytułu ubezpieczenia pracownika
Pracownik dotychczas był zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 0 0. Obecnie przedłożył pracodawcy decyzję ZUS przyznającą mu (...)
str. 13
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Ustalenie wysokości podstawy wymiaru świadczenia chorobowego po zmianie wymiaru czasu pracy
1) Pracownik do końca kwietnia br. był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, a od 1 maja br. pracuje na 9/10 etatu. Od początku kwietnia (...)
str. 15
2.
Nagroda roczna zmniejszana za okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy w podstawie wymiaru zasiłków
Na początku roku wypłacamy pracownikom nagrodę roczną w wysokości stawki procentowej wynagrodzenia wypłaconego za poprzedni rok, a tym samym jest ona zmniejszana proporcjonalnie za wszystkie (...)
str. 17
3.
Wliczanie do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dodatku za pracę w systemie czterobrygadowym
Pracownik wykonuje pracę w systemie czterobrygadowym. Z tego tytułu otrzymuje dodatek w wysokości 10% za pracę w dni robocze i 30% za pracę przypadającą na (...)
str. 19
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Świadczenia chorobowe za okres kwarantanny potwierdzonej decyzją sanepidu
Pracownik 24 września br. otrzymał decyzję sanepidu, wystawioną tego samego dnia, o objęciu go od 21 do 30 września br. obowiązkową kwarantanną. Jednakże w okresie (...)
str. 20
2.
Zasiłek za czas choroby przypadającej w okresie zmiany tytułu ubezpieczenia
Pracownik do końca września 2020 r. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Od 1 października 2020 r. miał rozpocząć w innej firmie wykonywanie umowy (...)
str. 21
3.
Zmniejszenie limitu dni opieki w trakcie roku kalendarzowego
Pracownica otrzymała zwolnienie z tytułu opieki nad chorym dzieckiem obejmujące okres od 28 września do 10 października 2020 r. Jest to pierwsza opieka w bieżącym (...)
str. 23
V.
Emerytury i renty
1.
Emeryci urodzeni w 1953 r. nie muszą składać wniosków o przeliczenie emerytury
Od 2011 r. pobieram emeryturę przyznaną po wcześniejszej emeryturze (ur. 1953 r.). Ustalając wysokość tego świadczenia, ZUS pomniejszył podstawę jego obliczenia o sumę kwot pobranych (...)
str. 24
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Umowa terminowa z młodocianym w celu nauki zawodu w świetle limitów 3/33
Zamierzamy zawrzeć umowę na czas określony z osobą, którą wcześniej zatrudnialiśmy na podstawie umowy o pracę w celu nauki zawodu na czas określony wynoszący 36 (...)
str. 25
2.
Zatrudnienie w ramach jednego etatu na dwóch stanowiskach pracy
Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku laboranta chcielibyśmy dodatkowo powierzyć wykonywanie zadań służby bhp (posiada takie uprawnienia). W jakich sytuacjach jest to możliwe? Czy możemy podzielić etat (...)
str. 26
3.
Rozwiązanie umowy o pracę ze wspólnikiem spółki z o.o., który stał się jej jedynym udziałowcem
1) Wspólnik dwuosobowej spółki z o.o. był w niej zatrudniony na umowę o pracę. W związku z tym, że nabył wszystkie udziały tej spółki, stał (...)
str. 27
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.1.
Normy czasu pracy pracownika legitymującego się niepełnosprawnością
W myśl art. 15 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z (...)
str. 29
1.2.
Dopuszczalność pracy w nadgodzinach pracownika z niepełnosprawnością
Osoba z niepełnosprawnością, bez względu na jej stopień, nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych (art. 15 ust. 3 ustawy o (...)
str. 29
1.3.
Rekompensowanie godzin nadliczbowych pracownika z niepełnosprawnością
W kwestii rekompensowania pracy nadliczbowej pracowników niepełnosprawnych, nieuregulowanej w ustawie o rehabilitacji, zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy, co wynika z art. 66 ust. 1 ustawy (...)
str. 30
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Obliczanie wynagrodzenia za urlop po zmianie wymiaru czasu pracy i "odwieszeniu" wypłaty premii
Na podstawie art. 15g specustawy na okres od 1 czerwca do 31 sierpnia br. wprowadziliśmy obniżony wymiar czasu pracy oraz zawiesiliśmy wypłatę miesięcznej, zmiennej premii (...)
str. 32
2.
Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego za przepracowaną część miesiąca
1) Pracownik niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym pracuje 7 godzin dziennie. Jest wynagradzany stałą stawką miesięczną 3.500 zł. W sierpniu br. dostarczył zaświadczenie od lekarza, że (...)
str. 34
3.
Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę nie zawsze przysługuje odprawa
Zatrudnialiśmy osobę z ustalonym prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy. Po roku rozwiązaliśmy z nią umowę za porozumieniem stron w związku z nabyciem (...)
str. 37
IX.
Dokumentacja kadrowa
1.
Ujawnienie błędu w świadectwie pracy podczas wykonywania jego odpisu
1) Były pracownik zwrócił się z prośbą o wydanie odpisu świadectwa pracy. Czy mamy obowiązek wystawić taki dokument? W przepisach prawa pracy brak jest regulacji (...)
str. 38
2.
Okres przechowywania wniosków urlopowych i ewidencji czasu pracy powstałych przed 2019 r.
Przez jaki okres należy archiwizować wnioski urlopowe i karty ewidencji czasu pracy pracowników zatrudnionych przed 2019 r.? Zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. (...)
str. 40
X.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy w trakcie roku
W połowie bieżącego roku zatrudniliśmy pracownika legitymującego 8-letnim stażem urlopowym, który pracował w tym roku również u innego pracodawcy. Jak mamy obliczyć wymiar przysługującego mu (...)
str. 41
2.
Żądanie udzielenia urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po wychowawczym
Pracownica urodziła drugie dziecko podczas urlopu wychowawczego i w czasie jego trwania pobierała przez 52 tygodnie zasiłek macierzyński. Po zakończeniu tego urlopu, co nastąpi 31 (...)
str. 43
3.
Czy udzielenie urlopu wypoczynkowego na część dnia jest dopuszczalne?
W puli urlopowej pracownika objętego systemem równoważnym pozostały 3 godziny urlopu. Czy musi on wykorzystać to uprawnienie w jednej części, czy też może rozłożyć np. (...)
str. 44
XI.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Nieopłacanie składki na FP w okresie obniżonego etatu bez wpływu na zasiłek dla bezrobotnych
Pracownikom na podstawie art. 15g specustawy obniżyliśmy wymiar czasu pracy i wynagrodzenie. W konsekwencji część z nich, dotychczas wynagradzanych na poziomie minimalnym, w okresie od (...)
str. 46
2.
Dopuszczalność ujawniania przez pracodawcę rankingu wyników pracy poszczególnych pracowników
Przyznajemy premie kwartalne w zróżnicowanych stawkach procentowych uzależnionych od wyników pracy danego zespołu. W tym celu prowadzimy zestawienia wyników poszczególnych pracowników, przenosząc je następnie do (...)
str. 47
3.
Delegowanie czy podróż służbowa pracowników pracujących za granicą?
Czy w przypadku gdy miejsce pracy obejmuje obszar UE, wyjazdy w celu przeprowadzenia montażu można kwalifikować jako podróże służbowe? Jaki wpływ na rozstrzygnięcie tego czy (...)
str. 48
XII.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Przeprowadzanie instruktażu stanowiskowego w razie zmiany stanowiska
Zamierzamy awansować pracownika działu na stanowisko kierownika. Czy podlega on instruktażowi stanowiskowemu i kto powinien go przeprowadzić? Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do (...)
str. 49
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Ustalenie efektu zachęty oraz maksymalnej kwoty dofinansowania pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu
1) Od 1 września br. zatrudniliśmy na część etatu pracownika legitymującego się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Na jaki miesiąc należało ustalić efekt zachęty, jeśli umowę zawarto (...)
str. 51
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Ustalanie kwoty potrącenia oraz kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia pracownika będącego uczestnikiem PPK - checklista
Wynagrodzenie dwóch pracowników zostało zajęte przez komornika na poczet należności niealimentacyjnych. Jak ustalić kwotę potrącenia i kwotę wolną od potrąceń, jeśli są oni uczestnikami PPK? (...)
str. 53
F.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Ogólne zasady ustalania wynagrodzenia nauczycieli za przepracowaną część miesiąca
Zasady nabywania/utraty prawa do wynagrodzenia, w tym jego składników oraz terminy wypłat dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach oświatowych określa ustawa z dnia 26 stycznia (...)
str. 58
2.
Wpływ absencji tzw. "zasiłkowych" na wysokość wynagrodzenia nauczyciela
Za czas nieobecności w pracy wskutek choroby nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od (...)
str. 58
3.
Zmniejszenie wynagrodzenia w razie występowania innych nieobecności w pracy niż tzw. zasiłkowe
Wynagrodzenie w stawce miesięcznej w stałej wysokości za przepracowaną część miesiąca, jeżeli nauczyciel przez pozostałą część miesiąca jest nieobecny w pracy z innych przyczyn niż (...)
str. 60
4.
Ustalenie wynagrodzenia za pracę w razie wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy w trakcie miesiąca
Sposobu obliczania wynagrodzenia częściowego wskazanego w § 12 ust. 1 rozporządzenia o wynagrodzeniu nie można zastosować w przypadku, gdy stosunek pracy nauczyciela ustaje, wygasa lub (...)
str. 62
5.
Wysokość wynagrodzenia za miesiąc, w którym wystąpił zbieg absencji w pracy z różnych przyczyn
Jeśli w danym miesiącu nauczyciel będzie nieobecny w pracy z powodu choroby i z innego powodu (np. urlopu bezpłatnego), wówczas pracodawca ustala należne mu wynagrodzenie, (...)
str. 62
6.
Termin odliczenia nadpłaconego wynagrodzenia i skutki jego niedotrzymania
Na podstawie art. 87 § 7 K.p. pracodawca ma prawo odliczyć z wynagrodzenia za pracę nauczyciela, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności (...)
str. 63
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Świadczenie rehabilitacyjne rozpoczynające się w IV kwartale 2020 r. nie podlega waloryzacji
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podlega waloryzacji wskaźnikiem obowiązującym w kwartale, w którym przypada pierwszy dzień przyznanego świadczenia (art. 19 (...)
str. 64
2.
Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki godzinowej w 2021 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 16 września 2020 r. pod poz. 1596 ogłoszono rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości (...)
str. 64
3.
Pakiet mobilności - nowy obowiązek powrotu pojazdu do stałej siedziby przewoźnika i jego dobra reputacja
Aktem prawnym wprowadzającym budzącą liczne kontrowersje konieczność powrotu pojazdu do stałej siedziby przedsiębiorcy jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca (...)
str. 64
4.
Od 20 września br. można składać do ZUS wniosek o zwrot nadpłaty składek powstałej w wyniku zwolnienia z ich zapłaty - informacja ZUS
ZUS w dniu 18 września 2020 r. na stronie internetowej www.zus.pl zamieścił informację w sprawie składania wniosków o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku zwolnienia przedsiębiorców, (...)
str. 67
5.
Pełne oskładkowanie umów zlecenia pod znakiem zapytania - informacja MRPiPS
W dniu 14 września br. na stronie internetowej resortu pracy www.gov.pl/web/rodzina zamieszczona została informacja w sprawie pełnego oskładkowania umów zlecenia. Wynika z niej, że na (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.