Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 2 czerwca 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 1.06.2023 r., godz. 12:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 152.464 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 9 (507) z dnia 01.05.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Wprowadzenie
Generalnie z dniem 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem (...)
str. 4
2.
Zwolnienie z opłacenia składek ZUS płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych
Na wniosek płatnika składek, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, (...)
str. 4
3.
Wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę
Od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia (...)
str. 6
4.
Dłuższa wypłata świadczenia postojowego
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, która będzie ubiegała się o świadczenie postojowe na wniosek (...)
str. 7
5.
Rozwiązania kadrowe w administracji rządowej i samorządowej z powodu koronawirusa
Przenoszenie pracowników samorządowych W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii oraz przez określony czas po nich, na podstawie nowego art. 15zzz 1 specustawy, pracownik samorządowy może (...)
str. 8
6.
Przesunięty termin na przekazanie do ZUS informacji o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne
Osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne jest obowiązana niezwłocznie powiadomić ZUS o osiąganiu przychodu oraz o jego wysokości, a po zakończeniu roku rozliczeniowego, w terminie do dnia (...)
str. 11
7.
Inne rozwiązania wynikające z ustawy antykryzysowej - tarcza 2.0
Dofinansowanie do wynagrodzeń w mikroprzedsiębiorstwie, małym i średnim przedsiębiorstwie W art. 15zzb ust. 1 specustawy doprecyzowano, że dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od (...)
str. 12
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
II.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika zatrudnionego w firmie korzystającej ze zwolnienia z opłacania składek ZUS
Od 1 marca do 31 maja br. korzystam ze zwolnienia z opłacania nieopłaconych składek ZUS za siebie i za zatrudnionych 5 pracowników. Jak należy dokonać (...)
str. 15
2.1.
Płatnik składek zgłaszający do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych
Płatnik składek może wnioskować o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, (...)
str. 17
2.2.
Płatnik składek opłacający składki wyłącznie za siebie
Na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o sus, opłacającego składki wyłącznie na własne (...)
str. 20
2.3.
Regulacje wspólne
Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek ZUS należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. płatnik składek przekazuje do ZUS, (...)
str. 22
2.4.
Zwolnienie z opłacenia nieopłaconych składek a prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, jeżeli przepisy uzależniają prawo lub wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych od opłacenia składek, składki (...)
str. 23
2.5.
Weryfikacja danych zawartych we wniosku o zwolnienie z opłacenia nieopłaconych składek ZUS
ZUS informuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wysokości przychodu wykazanego we wniosku o zwolnienie z opłacenia składek. Szef Krajowej Administracji Skarbowej informuje ZUS o rozbieżnościach (...)
str. 24
III.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania zapomogi udzielonej pracownikom
1) Ze względu na trudną sytuację materialną pracownik zawnioskował o przyznanie zapomogi pieniężnej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy będzie ona zwolniona z oskładkowania (...)
str. 24
2.
Wyłączenie z oskładkowania odprawy wypłacanej zwalnianym pracownikom
Pracodawca objęty przepisami ustawy o zwolnieniach grupowych zwalnia kilku pracowników. Czy wypłacane im odprawy pieniężne w ramach zwolnień indywidualnych nie podlegają oskładkowaniu i opodatkowaniu? Z (...)
str. 26
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
IV.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń za czas choroby w razie wprowadzenia obniżonego wymiaru czasu pracy
1) Od 1 kwietnia br. w następstwie wystąpienia koronawirusa i spadku obrotów gospodarczych na mocy art. 15g specustawy wprowadziliśmy obniżony wymiar czasu pracy. Jeden z (...)
str. 27
2.
Dodatek stażowy wypłacony nauczycielowi podwyższy zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę
Nauczyciel był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej do 31 marca 2020 r. Oprócz płacy zasadniczej i dodatku stażowego, do którego zachowywał prawo w (...)
str. 31
V.
Zasady wypłaty zasiłków
1.1.
Zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru
W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w (...)
str. 32
1.2.
Świadczenie pracy w czasie pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku chorobowego
Co do zasady ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z jego celem traci (...)
str. 34
2.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
W związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli, szkół, placówek pobytu dziennego oraz innych placówek o podobnym charakterze lub w związku z niemożnością sprawowania opieki (...)
str. 35
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Ustalanie daty upływu połowy okresu wypowiedzenia warunków pracy i płacy
Z powodu reorganizacji zakładu pracy w kwietniu br. wypowiedzieliśmy pracownikom warunki umów, w tym dotyczące wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia. Obowiązują ich różne okresy wypowiedzenia. (...)
str. 37
2.
Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, czy wypowiedzeniem?
Zamierzamy rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który nie sprawdza się na powierzonym mu stanowisku. Czy dla pracodawcy korzystniej finansowo jest dokonać tej czynności za (...)
str. 39
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.1.
Zmiana rozkładu czasu pracy
W związku z dynamicznymi zmianami kadrowymi (liczne zwolnienia lekarskie, opieka nad dzieckiem, kwarantanna), w celu utrzymania produkcji jesteśmy zmuszeni na bieżąco zmieniać rozkłady czasu pracy. (...)
str. 40
1.2.
Wprowadzanie systemu równoważnego i wydłużonego okresu rozliczeniowego
Na mocy specustawy zamierzamy skorzystać z możliwości wydłużenia czasu pracy i okresu rozliczeniowego. Czy są ramy czasowe w tym względzie? Pracodawca, u którego wystąpił spadek (...)
str. 41
2.
Czy dowóz pracowników zakładowym środkiem transportu zaliczać do czasu pracy?
1) W umowach o pracę pracowników firmy budowlanej jako miejsce wykonywania pracy podano "budowy znajdujące się w obszarze działania przedsiębiorstwa, tj. województwo wielkopolskie i ościenne". (...)
str. 42
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Czy wyrównywać do obowiązującego minimum wynagrodzenie pomniejszone z powodu choroby?
Pracownik wynagradzany stałą stawką miesięczną (2.600 zł) chorował przez część miesiąca i był nieobecny w pracy z przyczyn nieusprawiedliwionych. Jego wynagrodzenie po odliczeniach nie gwarantowało (...)
str. 43
2.
Dopuszczalność wypłat wynagrodzeń na karty przedpłacone
Pracodawca realizujący wypłaty wynagrodzenia w formie gotówkowej po każdym tygodniu pracy, chciałby zamienić tę metodę płatności na przelewy na karty prepaid, które zamierza zakupić. Pracownik (...)
str. 45
3.
Odprawa ekonomiczna w przypadku zwolnień spowodowanych skutkami epidemii koronawirusa
Jeżeli pracodawca lub pracownik postanowią rozwiązać umowę o pracę z przyczyn niezawinionych przez pracownika (trudności związane z epidemią koronawirusa), to czy będzie przysługiwała odprawa pieniężna? (...)
str. 47
IX.
Dokumentacja kadrowa
1.
Ewidencja czasu pracy w systemie zadaniowym
Zamierzamy zatrudnić pracownika w systemie zadaniowym. Czy należy prowadzić dla niego ewidencję czasu pracy? Ewidencja czasu pracy zatrudnionego w systemie zadaniowym musi być prowadzona, przy (...)
str. 49
2.
Kontynuowanie prowadzenia tych samych akt osobowych w razie przekształcenia umowy o pracę
Zamierzamy przekształcić umowę o pracę pracownicy zatrudnionej od 2018 r. na czas określony w umowę bezterminową. Jakie dokumenty możemy przenieść ze starych do nowych akt (...)
str. 50
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Okres przechowywania danych pracownika uzyskanych w celu przeciwdziałania COVID-19
Jak długo pracodawca powinien przechowywać dodatkowe dane osobowe pracowników, pozyskane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19? W okresach obowiązywania stanu zagrożenia i epidemii koronawirusa pracodawca może (...)
str. 51
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Szkolenia bhp podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
Szkolenie w zakresie bhp jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe (§ 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (...)
str. 53
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.1.
Wyższa kwota miesięcznego dofinansowania
Pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. (...)
str. 54
1.2.
Korzystanie ze wsparcia w opłacaniu składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy a dofinansowanie do wynagrodzeń
Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni (art. 26a ust. (...)
str. 55
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Podmiot zatrudniający i uczestnik PPK nie finansują wpłat do PPK w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy
1) Spółka z o.o. na podstawie art. 15g specustawy wprowadziła na pewien okres przestój ekonomiczny/obniżony wymiar czasu pracy. Czy w takim przypadku jest zwolniona z (...)
str. 57
F.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Przedmiot udzielanej pomocy
Zgodnie z przepisami specustawy, pracodawcy mogą zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń (...)
str. 59
2.
Beneficjenci pomocy
Przepis art. 15g ust. 1 specustawy przyznający prawo do dofinansowania wynagrodzeń, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2020 r., zmienionym art. 73 pkt 20 ustawy (...)
str. 59
3.
Warunki uzyskania pomocy
Podmiot uprawniony może wprowadzić przestój ekonomiczny albo obniżyć wymiar czasu pracy jeśli spełnia warunki wymienione w tabeli: lp. warunek wyłączenia/kryteria szczegółowe 1. nie zalega w (...)
str. 60
4.
Zawarcie porozumienia w sprawie przestoju ekonomicznego albo obniżonego wymiaru czasu pracy
Pracodawca spełniający warunki wskazane wcześniej może wprowadzić przestój ekonomiczny albo obniżyć wymiar czasu pracy pracowników na mocy porozumienia w sprawie warunków i trybu wykonywania pracy (...)
str. 61
5.
Obniżenie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy
Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak od minimalnego, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy (art. 15g (...)
str. 63
6.
Dofinansowanie do wynagrodzeń za okres przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy
Dofinansowanie za okres przestoju Wynagrodzenie za okres przestoju ekonomicznego jest dofinansowywane ze środków FGŚP, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów (...)
str. 64
7.
Sporządzenie i przekazanie wniosku
W celu uzyskania dofinansowania pracodawca występuje z wnioskiem. Wniosek należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub elektronicznie, poprzez (...)
str. 65
8.
Zestaw pytań i odpowiedzi
1) Czy pracownicy objęci przestojem ekonomicznym zachowują prawo do wynagrodzenia przestojowego w okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą? Przestój ekonomiczny spowodowany COVID-19 to okres niewykonywania (...)
str. 66
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Ogłoszenie ustawy budżetowej
W Dzienniku Ustaw z dnia 1 kwietnia 2020 r. pod poz. 571 ogłoszono ustawę budżetową na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. Powołany (...)
str. 69
2.
Szczególne prawa i obowiązki pracowników obowiązujących w okresie stanu epidemii
W Dzienniku Ustaw z dnia 19 kwietnia 2020 r. pod poz. 697 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia (...)
str. 69
3.
Nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych, w tym w trakcie epidemii koronawirusa
Od 15 kwietnia 2020 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.