Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 5 (503) z dnia 01.03.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Odpis na ZFŚS oraz świadczenie urlopowe w 2020 r.
Odpis na ZFŚS Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dalej Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego (...)
str. 4
2.
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracownika otrzymującego dodatek stażowy wypłacany za okresy choroby
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty (...)
str. 5
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
Zatrudniamy pracownika na część etatu za wynagrodzeniem w wysokości 1.100 zł. Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów i złożył pracodawcy PIT-2. Zgodnie z przepisami ustawy (...)
str. 7
2.
Rozliczenie składkowo-podatkowe dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Były pracownik w lutym br. otrzymał tylko dodatkowe wynagrodzenie za 2019 r. Jak dokonać rozliczenia składkowo-podatkowego, jeżeli w czasie zatrudnienia przysługiwały mu podwyższone koszty uzyskania (...)
str. 9
3.
Opłacanie przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy uzależnionej od dochodu
1) Prowadzę samodzielnie działalność gospodarczą. Czy mogę skorzystać z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy uzależnionej od wysokości dochodu z działalności, jeśli przez część (...)
str. 11
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Właściwe ustawodawstwo w zakresie zabezpieczenia społecznego w razie wykonywania pracy najemnej za granicą i działalności gospodarczej w Polsce
Mieszkam w Niemczech i tam jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Chciałbym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Czy z tytułu jej prowadzenia będę (...)
str. 14
2.
Ubezpieczenia w ZUS z umowy zlecenia osoby kształcącej się w szkole policealnej
Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą w wieku poniżej 26 lat, która jest uczniem szkoły policealnej. Podobno z umowy zlecenia podlega ona obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i (...)
str. 15
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Ustalenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego przysługującego w drugim miesiącu zatrudnienia
Pracownik zatrudniony w trakcie miesiąca zachorował w miesiącu następnym, po upływie 30 dni pracy. W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby, jeśli (...)
str. 16
2.
Wliczenie nagrody za część roku do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Pracownica do 31 sierpnia 2019 r. przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, a następnie wróciła do pracy. Pod koniec grudnia 2019 r. otrzymała nagrodę roczną, (...)
str. 17
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Wysokość zasiłku chorobowego w razie poronienia ciąży
1) Pracownica od kilku miesięcy nieprzerwanie niezdolna do pracy z powodu choroby przypadającej na okres ciąży, w lutym br. powiadomiła pracodawcę o poronieniu. Ostatnie zwolnienie (...)
str. 19
2.
Wypłata zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego
Od 1 stycznia 2020 r. zatrudniamy pracownika, który w marcu br. zamierza skorzystać z 7 dni urlopu ojcowskiego na dziecko urodzone 23 marca 2018 r. (...)
str. 20
3.
Zasiłek dla zleceniobiorcy z tytułu opieki sprawowanej nad chorym małżonkiem
Osoba fizyczna wykonująca umowę zlecenia od listopada 2019 r. podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, natomiast do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przystąpiła dopiero od 3 lutego 2020 r. (...)
str. 22
4.
Ograniczenie wysokości świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia
Zatrudniamy pracownika, który od dłuższego czasu jest nieprzerwanie niezdolny do pracy. Od 17 stycznia 2020 r. ZUS przyznał mu świadczenie rehabilitacyjne na okres 6 miesięcy. (...)
str. 23
V.
Emerytury i renty
1.
Okres, za który umorzono składki na ubezpieczenia społeczne bez wpływu na emeryturę lub rentę
W bieżącym roku pracownik osiągnie wiek emerytalny i zamierza przejść na emeryturę. W latach 1992-1996 prowadził działalność gospodarczą i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu, (...)
str. 25
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Możliwość cofnięcia wypowiedzenia umowy o pracę złożonego pracownicy w ciąży
Rozwiązaliśmy z pracownicą umowę o pracę. Po kilku dniach była już pracownica powiadomiła nas, że jest w ciąży. Jak należy złożyć oświadczenie o cofnięciu wypowiedzenia? (...)
str. 26
2.
Zaliczanie do limitów 3/33 umów na czas określony, w tym zagwarantowanej w kontrakcie ze starostą
Od 2017 r. zatrudnialiśmy pracownika w ramach zwykłej umowy na czas określony (12 m-cy), następnie umowy ze starostą o staż, po której podpisaliśmy umowę na (...)
str. 27
3.
Liczenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
Na początku lutego 2020 r. pracownik zatrudniony na czas nieokreślony złożył wypowiedzenie umowy wskazując, że ze względu na staż, obowiązuje go jednomiesięczny okres wypowiedzenia i (...)
str. 28
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Dopuszczalność zastosowania dwóch systemów czasu pracy dla jednego pracownika
Czy istnieje możliwość zatrudnienia pracowników jednocześnie w dwóch systemach czasu pracy - podstawowym i zadaniowym, wprowadzając odpowiednie zapisy w regulaminie pracy? Czy np. pracownik produkcyjny (...)
str. 29
2.
Skrócenie tygodnia pracy na wniosek pracownika
Pracownik zamiejscowy, zatrudniony w systemie podstawowym, wystąpił o skrócenie tygodnia roboczego do 4 dni (poniedziałek-czwartek), podając jako powód wysokie koszty dojazdu oraz czasu na niego (...)
str. 31
3.
Organizacja pracy w razie sporadycznego jej świadczenia w godzinach wieczornych
Stowarzyszenie zatrudnia terapeutów zajęciowych na 7/8 etatu w systemie podstawowym. Poza zwykłymi zajęciami przedpołudniowymi są oni zobowiązani towarzyszyć podopiecznym w urządzanych niekiedy (w ramach terapii) (...)
str. 32
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym wystąpiła choroba i urlop bezpłatny
Pracownik jest wynagradzany stawką miesięczną w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przez połowę stycznia br. przebywał na urlopie bezpłatnym, a dwa ostatnie dni tego miesiąca (...)
str. 34
2.
Obliczanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe po zmianie stawki zaszeregowania
Pracownik jest wynagradzany stawką zasadniczą (do 31 grudnia 2019 r. w wysokości 1.900 zł, a od 1 stycznia br. - 2.600 zł miesięcznie) i 20% (...)
str. 36
3.
Odprawa tzw. ekonomiczna dla pracownika, który nie przyjął wypowiedzenia zmieniającego
Pracownikowi wypowiedzieliśmy warunki zatrudnienia, proponując pracę na innym stanowisku. Lekarz medycyny pracy stwierdził, że pracownik jest niezdolny do wykonywania nowych zadań, w związku z czym (...)
str. 37
IX.
Dokumentacja kadrowa
1.
Zakres danych wykazywanych w skierowaniu na badania lekarskie
Czy w skierowaniu na badania lekarskie pracodawca powinien wskazać konieczność wykonania rodzaju badania? O rodzaju przeprowadzanych badań medycznych decyduje lekarz medycyny pracy, a ich zakres (...)
str. 38
X.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Udzielenie urlopu uzupełniającego w związku z osiągnięciem 10-letniego stażu u nowego pracodawcy
Pracownik w pierwszej połowie poprzedniego roku pracował w firmie X, a w drugiej w firmie Y. W październiku 2019 r. osiągnął 10-letni staż pracy. Czy (...)
str. 40
2.
Wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego po urlopach związanych z rodzicielstwem
1) Czy pracownica powinna wykorzystać urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim, a przed wychowawczym? Jeśli nie, to jak liczyć okres przedawnienia? Pracownica nie musi wykorzystać urlopu (...)
str. 42
3.
Wymiary urlopów kodeksowego i z tytułu niepełnosprawności pracownika niepełnoetatowego
Zatrudniamy pracownika niepełnosprawnego uprawnionego do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Jak ustalać wymiar tego urlopu, jeśli jest zatrudniony na część etatu? Zgodnie z art. 19 ustawy z (...)
str. 44
XI.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Zgodność z RODO przekazywania pracownikom e-mailem odcinka płacowego
Pracownicy wyrazili pisemną zgodę na elektroniczne przesyłanie na ich adresy e-mail odcinka płacowego, zawierającego m.in. adres, PESEL, kwotę wynagrodzenia, potrącenia i inne dane z listy (...)
str. 45
2.
Usługi hotelarskie w rozliczeniach za nocleg przypadający podczas krajowej podróży służbowej
Pracownik w podróży służbowej nocuje w obiekcie, który zgodnie z KRS nie świadczy usług hotelarskich (PKD 55.10), lecz mieści się w grupie obiektów noclegowych turystycznych (...)
str. 47
XII.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
BHP w przypadku wykonywania pracy w narażeniu na hałas
Pracownicy restauracji zaczęli skarżyć się na uciążliwości związane z głośną muzyką puszczaną dla klientów. Czy obowiązujące przepisy bhp określają dopuszczalne natężenie muzyki niepowodującej uszczerbku dla (...)
str. 49
2.
Przedstawiciel pracowników w komisji bhp
Czy członek komisji bhp reprezentujący stronę pracowniczą musi być członkiem związku zawodowego? Przepisy stawiają takie wymagania społecznemu inspektorowi pracy. Pozostali członkowie reprezentujący stronę pracowniczą powinni (...)
str. 50
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników sfinansowanych ze środków publicznych
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. zatrudnia pracowników niepełnosprawnych i otrzymuje z PFRON dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Spółka finansowana jest z kontraktu NFZ, prywatnych (...)
str. 51
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Prawo do obniżenia wpłaty podstawowej finansowanej przez uczestnika PPK
1) Jakie warunki muszą być spełnione, aby pracownik będący uczestnikiem PPK mógł skorzystać z obniżenia wpłaty podstawowej do PPK? Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK (...)
str. 52
2.
Termin złożenia podmiotowi zatrudniającemu deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK
Od 1 stycznia 2020 r. jesteśmy obowiązani stosować ustawę o PPK. Niektórzy z naszych pracowników przekazują nam już deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do (...)
str. 56
F.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Prawo do urlopu wychowawczego oraz jego wymiar
Urlop wychowawczy jest zwolnieniem od pracy udzielanym na wniosek pracownika-rodzica lub opiekuna małego dziecka w celu sprawowania nad nim osobistej opieki, za które nie przysługuje (...)
str. 58
2.
Sposób i termin wykorzystywania urlopu wychowawczego oraz obliczanie jego okresu
Urlop wychowawczy może być udzielony na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia, natomiast urlop na dziecko (...)
str. 59
3.
Wnioskowanie o urlop wychowawczy
Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika złożony w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu (art. 186 § (...)
str. 60
4.
Podejmowanie pracy oraz innej aktywności podczas urlopu wychowawczego
W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie (...)
str. 62
5.
Ochrona stosunku pracy w okresie urlopu wychowawczego
Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego (...)
str. 62
6.
Warunki pracy po powrocie z urlopu wychowawczego
Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem (...)
str. 63
7.
Urlop wychowawczy w stażu pracowniczym
Okres urlopu wychowawczego wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze w dniu jego zakończenia (art. 186 5 K.p.). Przykład 9 W zakładzie (...)
str. 63
8.
Obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie uprawniającym do urlopu wychowawczego
Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może zamiast tego urlopu skorzystać z pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy, nie niższym jednak niż 1/2 etatu. Pracodawca jest (...)
str. 64
9.
Informacja o urlopie wychowawczym oraz pracy w obniżonym wymiarze w treści świadectwa pracy
W świadectwie pracy zamieszcza się informacje dotyczące wykorzystanego urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia oraz okresu, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy (...)
str. 65
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Od 1 marca 2020 r. waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych
W Dzienniku Ustaw z 17 lutego 2020 r. pod poz. 252 opublikowano ustawę z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i (...)
str. 66
2.
Od 1 marca 2020 r. wyższe kwoty wolne od egzekucji i potrąceń z emerytur, rent oraz zasiłków
W zależności od rodzaju należności ze świadczeń emerytalno-rentowych potrącić można od 25% do 70% kwoty emerytury lub renty (art. 140 ustawy emerytalnej). Powyższe ma też (...)
str. 67
3.
Przesunięcie ubezpieczeń w ZUS akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655) w art. 11 (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.