Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 7 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.12.2023 r., godz. 10:51 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 54.820 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 3 (501) z dnia 01.02.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca, który chorował przez jego część
Pracownik zatrudniony od 7 stycznia 2020 r. chorował od 13 do 17 stycznia 2020 r. Jest on wynagradzany stawką w stałej miesięcznej wysokości (2.800 zł). (...)
str. 4
2.
Od 1 lutego 2020 r. - modyfikacja "małego ZUS"
1) Kto może skorzystać z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru ustalonej od dochodu, tzw. małego ZUS plus? Od 1 lutego 2020 r. (...)
str. 7
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Nagroda jubileuszowa w formie rzeczowej wyłączona z podstawy wymiaru składek ZUS
Pracodawca wprowadził do regulaminu wynagradzania zapis o przyznawaniu pracownikom nagród jubileuszowych w formie rzeczowej. Prawo do tego świadczenia przysługuje pracownikom co 5 lat, wliczając do (...)
str. 13
2.
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy i osoby z nim współpracującej w 2020 r.
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność (także korzystająca z tzw. ulgi na start), dalej zwana przedsiębiorcą, opłaca za siebie i osobę/osoby współpracujące przy tej działalności z własnych (...)
str. 14
3.
Wyłączenie z oskładkowania przedpłaconych kart lunchowych
Pracodawca niezobowiązany do zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych podjął decyzję o zakupie dla pracowników kart lunchowych, zasilanych miesięcznie kwotą do 180 zł. Czy wartość tego świadczenia (...)
str. 16
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wysokość podstawy wymiaru świadczenia chorobowego w razie nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy
Pracownik zatrudniony od kilku miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymuje wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej. W listopadzie 2019 r. miał 5 dni nieusprawiedliwionej nieobecności (...)
str. 17
2.
Nagroda roczna w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego po zmianie wymiaru czasu pracy
Pracownik do końca 2019 r. był zatrudniony na 1/2 etatu, a od 1 stycznia 2020 r. pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy. Na początku stycznia (...)
str. 18
3.
Wliczanie honorarium do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych pracownika
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze oraz wynagrodzenie (honorarium) za przeniesienie autorskich praw majątkowych na pracodawcę. Honorarium jest wypłacane za faktycznie stworzone w danym miesiącu utwory. W (...)
str. 19
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Przechowywanie elektronicznych zwolnień lekarskich przez płatnika zasiłków
1) Przez ile lat płatnik składek będący płatnikiem zasiłków powinien przechowywać elektroniczną wersję zwolnienia lekarskiego? W przepisach ustawy zasiłkowej nie został określony termin ani miejsce (...)
str. 21
2.
Zobowiązanie pracodawcy do zwrotu nienależnie pobranego przez pracownika zasiłku w razie uznania umowy za pozorną
Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym wszystkich ryzyk i ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania (...)
str. 23
3.
Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy, który przystąpił do ubezpieczenia chorobowego po kilkudniowej przerwie w tym ubezpieczeniu
1) Osoba fizyczna prowadząca od dwóch lat działalność gospodarczą wyrejestrowała się z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od 1 stycznia 2020 r., a następnie po kilku dniach (...)
str. 24
V.
Emerytury i renty
1.
Zbieg prawa do świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS i KRUS
Była pracownica w wieku 66 lat obecnie pobiera dwie emerytury, tj. jedną z KRUS i jedną z ZUS. Ponieważ zmarł jej mąż, rozważa ona zgłoszenie (...)
str. 26
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zakres danych podawanych w informacji o warunkach zatrudnienia
Zakład pracy ze względu na liczbę osób zatrudnionych nie tworzy regulaminu pracy. Czy w związku z tym w informacji o warunkach zatrudnienia nowo zatrudnionych powinien (...)
str. 27
2.
Rozwiązanie umowy z pracownikiem - emerytem długotrwale niezdolnym do pracy w wyniku wypadku przy pracy
Zatrudniamy pracownika z ustalonym prawem do emerytury, który obecnie w związku z wypadkiem przy pracy przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. W połowie lutego br. wyczerpie (...)
str. 28
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Odliczanie nadpłaconego wynagrodzenia w związku z wystąpieniem absencji zasiłkowej
Pracownikowi nadpłacono wynagrodzenie w związku z wystąpieniem niezdolności do pracy spowodowanej chorobą po wypłacie uposażenia. Jak należało odliczyć nadpłatę, gdy przez najbliższe miesiące wypłacono mu (...)
str. 29
2.
Wynagrodzenie za pozostawanie bez pracy w razie wycofania wypowiedzenia pracownicy w ciąży
Pracodawca wypowiedział pracownicy umowę, w wyniku czego z końcem grudnia 2019 r. nastąpiło jej rozwiązanie. Pod koniec stycznia 2020 r. otrzymał od pracownicy zaświadczenie lekarskie, (...)
str. 30
3.
Kolejność potrąceń na poczet egzekwowanych należności alimentacyjnych i "dobrowolnych"
Wynagrodzenie pracownika jest zajęte na poczet zaległości alimentacyjnych. Ponadto opłaca on wkład do PKZP, spłaca pożyczkę udzieloną z tej kasy oraz opłaca składkę z tytułu (...)
str. 31
4.
Prawo do odszkodowania i odprawy ekonomicznej w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia
Pracodawca rozwiązał umowę o pracę z pracownikiem, dla którego okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, z tym że na mocy porozumienia stron został skrócony do miesiąca. (...)
str. 33
5.
Wypłata zaległej nagrody jubileuszowej dla pracownika niepedagogicznego zatrudnionego w szkole
Pracownikowi niepedagogicznemu samorządowej szkoły podstawowej w momencie rozwiązania stosunku pracy przysługiwała nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy, która nie została wypłacona. Obecnie zwrócił się o (...)
str. 34
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.1.
Świadectwo pracy za okres zastępstwa przy kontynuowaniu zatrudnienia w ramach umowy na czas określony
Zatrudniliśmy pracownika na umowę na zastępstwo, którą postanowiliśmy rozwiązać za porozumieniem stron, a następnie, bezpośrednio po tym, ponownie nawiązać z pracownikiem współpracę. Czy takie postępowanie (...)
str. 35
1.2.
Wykazanie w świadectwie pracy okresu zatrudnienia pracownika przejętego w trybie art. 231 K.p.
Pracownik przejęty w trybie art. 23 1 K.p. złożył oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za siedmiodniowym uprzedzeniem. Czy w świadectwie pracy należy wpisać informację (...)
str. 36
1.3.
Umieszczenie w świadectwie informacji o nieobecności w pracy z powodu oczekiwania na decyzję w sprawie renty
Po zakończeniu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego pracownik nadal niezdolny do pracy kilka tygodni oczekiwał na decyzję ZUS w sprawie ustalenia prawa do renty. Decyzja o jej (...)
str. 38
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Zaliczanie okresu prowadzenia gospodarstwa rolnego do stażu urlopowego
W 2017 r. zatrudniliśmy osobę, która od 20 lat (i nadal) prowadzi gospodarstwo rolne. Czy aktywność rolniczą zalicza się do stażu urlopowego? Jeżeli tak, to (...)
str. 38
2.
Rozliczanie urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego w nierównomiernym rozkładzie pracy
Pracownik zatrudniony w systemie równoważnym, w tym w niedziele i święta, złożył wniosek o trzytygodniowy urlop wypoczynkowy. Nie mamy jeszcze rozkładu na miesiąc, w którym (...)
str. 40
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.1.
Dopuszczalność sfinansowania z ZFŚS abonamentów na audiobooki i e-booki
Czy pracodawca może w ramach działalności kulturalno-oświatowej przeznaczyć część środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na dofinansowanie abonamentów na audiobooki i e-booki (np. Legimi, Empik (...)
str. 41
1.2.
Prawo pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy do świadczeń z ZFŚS
Instytucja kultury nalicza odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przeliczeniu na pełne etaty. Natomiast świadczenia z tego funduszu wypłaca, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami przez (...)
str. 42
2.
Zwolnienie od pracy w celu stawiennictwa na wezwanie policji
Pracownik został wezwany przez policję. Stawiennictwo miało miejsce w czasie godzin pracy, w związku z czym obniżyliśmy wynagrodzenie pracownika. Pracownik twierdzi, że za czas spędzony (...)
str. 43
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Szkolenia bhp dla pracowników, w tym będących cudzoziemcami
Czy pracodawca może zorganizować szkolenie z dziedziny bhp w języku polskim dla pracowników z Ukrainy? Czy dokumenty potwierdzające odbycie takiego szkolenia mogą być wystawione w (...)
str. 44
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Obniżenie wpłaty na PFRON
1) Od stycznia 2020 r. jesteśmy obowiązani do wpłat na PFRON. Ponieważ dokonujemy zakupu od podmiotów zatrudniających osoby niepełnosprawne, jakie warunki musimy spełnić aby skorzysta (...)
str. 46
2.
Ustalenie kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego w 2020 r.
Pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON (...)
str. 49
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Rezygnacja z uczestnictwa w PPK - co z wpłatą pobraną ze środków pracownika?
1) Pracownik-uczestnik PPK na początku stycznia 2020 r. złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Z wynagrodzenia wypłaconego mu 30 grudnia 2019 r. (...)
str. 51
2.
Naliczanie wpłat do PPK pracownika-uczestnika PPK od kilku składników wynagrodzenia
Jak ustalać wpłatę do PPK, jeżeli pracownicy-uczestnicy PPK otrzymują w miesiącu więcej niż jedną wypłatę, np. 5. dnia miesiąca premię, a 30. dnia miesiąca wynagrodzenie (...)
str. 55
F.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Tytuły oraz hierarchia potrąceń z wynagrodzenia
Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy (art. 833 § 1 K.p.c.). Z wynagrodzenia za pracę po odliczeniach składkowo-podatkowych (...)
str. 57
2.
Kryteria determinujące wysokość potrącenia
Kodeks pracy wyróżnia dwa kryteria ograniczające wysokość potrącenia. Naruszenie choćby jednego prowadzi do wykroczenia przeciw prawom pracownika, o którym mowa w art. 282 § 1 (...)
str. 58
3.
Obliczanie dopuszczalnej kwoty potrącenia
Stosownie do językowej wykładni art. 87 K.p., który odnosi się do indywidualnego pracownika, w celu obliczenia kwoty potrącenia należy stosować parametry składkowo-podatkowe obowiązujące tego pracownika, (...)
str. 59
4.
Zasady obowiązujące podczas obliczania kwoty wolnej od potrąceń
Kwotę wolną od potrąceń ustala się przyjmując za podstawę minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w terminie dokonywania potrącenia (obecnie 2.600 zł). Jednak przy jej obliczaniu (...)
str. 62
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Od 1 marca br. wyższe kwoty świadczeń emerytalno-rentowych
Zgodnie z ustawą z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych… (na dzień oddania niniejszego numeru (...)
str. 66
2.
Roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów
Resort pracy w dniu 9 stycznia 2020 r. na stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina poinformował, że: "Sejm przyjął rządową ustawę gwarantującą coroczną wypłatę dodatkowego świadczenia dla wszystkich (...)
str. 66
3.
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej przyjmowane do ustalenia odpisów na ZFŚS w 2020 r.
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 zakłada, iż w 2020 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej przyjmowane do (...)
str. 67
4.
Ustawa o "likwidacji" OFE - po pierwszym czytaniu w Sejmie
W dniu 9 stycznia 2020 r. odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.