Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 14:41 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.075 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 13 (439) z dnia 01.07.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Od 1 lipca br. wyższa kwota wolna od potrąceń na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne
Zasiłki, renty i emerytury, dalej świadczenia, podlegają egzekucji na zasadach określonych przepisami art. 139-143 ustawy emerytalnej. Z wymienionych świadczeń, po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych (...)
str. 4
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP za pracownika w wieku 50+ w razie jego ponownego zatrudnienia
Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby (...)
str. 5
2.
Liczba ubezpieczonych w deklaracji ZUS DRA
Jakimi zasadami należy kierować się przy ustalaniu liczby ubezpieczonych sporządzając deklarację rozliczeniową ZUS DRA? W deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w bloku III - "Inne informacje" w polu 01 (...)
str. 6
3.
Ustalanie odsetek za zwłokę od zaległości składkowych
Z powodu problemów finansowych nie opłaciłem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne za kwiecień i maj 2017 r. Zaległości zamierzam uregulować na początku lipca br. W jaki sposób ustalić kwotę (...)
str. 7
4.
Składka zdrowotna członka rady nadzorczej podlegającego tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu
Członek rady nadzorczej, zamieszkujący w Polsce, niewynagradzany z tytułu pełnienia tej funkcji, podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu (art. 66 ust. 1 pkt 35 ustawy zdrowotnej). Ważne: Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (...)
str. 9
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Podleganie ubezpieczeniom społecznym, gdy nieopłacone składki uległy przedawnieniu
W kwietniu 2008 r. (na okres jednego miesiąca) podpisałem z osobą fizyczną umowę o dzieło. W tym roku ZUS przeprowadził w firmie kontrolę i zakwalifikował tę umowę jako zlecenia. W związku z tym powstał (...)
str. 10
2.
Ubezpieczenia w ZUS pracownicy korzystającej z urlopu wychowawczego u dwóch pracodawców
Nasza pracownica jest dodatkowo zatrudniona w innej firmie w niepełnym wymiarze czasu pracy. Od 1 lipca br. korzysta ona z urlopu wychowawczego udzielonego jej przez obydwu pracodawców. Przed (...)
str. 12
3.
Składki ZUS w razie wykonywania kontraktu menedżerskiego w ramach działalności gospodarczej
1) W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podpisałem kontrakt menedżerski ze spółką z o.o. Z jakiego tytułu powinienem podlegać ubezpieczeniom w ZUS? Nadmieniam, że uzyskuję przychody tylko z tytułu kontraktu i nie (...)
str. 13
4.
Warunki poświadczenia przez ZUS formularza A1
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą w zakresie budownictwa w Polsce i w Szwecji. Obecnie podpisałem kilka dużych zleceń na terenie Szwecji, a do ich realizacji zamierzam wysłać pracowników zatrudnionych (...)
str. 16
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Uzupełnianie dla celów zasiłkowych wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownik korzystał z urlopu i chorował
Pracownik w miesiącu przyjmowanym do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego przez kilka dni przebywał na urlopie wypoczynkowym i chorował. W jaki sposób uzupełnić wynagrodzenie za ten miesiąc? Nadmieniamy, że (...)
str. 19
2.
Składniki wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłków w zależności od zapisu w przepisach płacowych
W regulaminie wynagradzania zamieściliśmy zapis dotyczący premii regulaminowej. Stanowi on, że pracownik zachowuje prawo do premii za okres pierwszych 33 (14) dni niezdolności do pracy przypadającej (...)
str. 21
3.
Obliczanie świadczenia chorobowego po przyznaniu nowego składnika wynagrodzenia
Od maja 2017 r. pracownik w wyniku zmiany stanowiska pracy otrzymuje dodatek funkcyjny, który w myśl przepisów płacowych ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu za okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w tym spowodowane (...)
str. 22
4.
Wysokość wynagrodzenia chorobowego dla pracownika uzyskującego wynagrodzenie w kwocie minimalnej
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na cały etat w ubiegłym roku kształtowało się na poziomie minimalnym. Od nowego roku otrzymał on podwyżkę i obecnie jego wynagrodzenie jest wyższe od (...)
str. 23
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego, którego pierwszy dzień przypada w III kwartale br.
Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu pełnego okresu zasiłkowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie tej zdolności. Jest (...)
str. 24
2.
Dokumentowanie prawa do zasiłku dla zatrudnionego u dwóch pracodawców
Pracownik jest zatrudniony u dwóch pracodawców. W firmie A na 0,9 etatu świadczy pracę od wtorku do piątku, a w firmie B wykonuje pracę na 0,1 etatu tylko w poniedziałki. (...)
str. 26
3.
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego
Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy jest wynagradzana na poziomie płacy minimalnej. W styczniu 2017 r. urodziła dziecko i otrzymywała zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru. Pod koniec (...)
str. 27
V.
Świadczenia przedemerytalne
1.
Czy od 1 października 2017 r. ZUS z urzędu zamieni świadczenie przedemerytalne na emeryturę?
Pobieram świadczenie przedemerytalne, które zostało przyznane do 14 października 2018 r., tj. do czasu ukończenia 61 lat i 6 m-cy. Chciałabym jednak przejść na emeryturę od 1 (...)
str. 28
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Limit wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika
Czy okres 18 miesięcy pracy tymczasowej u jednego pracodawcy użytkownika jest liczony od 1 czerwca br., tj. dnia wejścia w życie zmian w tym zakresie? Czy ma znaczenie (...)
str. 30
2.
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
Pracownik jest zatrudniony od ponad czterech lat, początkowo na okres próbny, następnie, po krótkiej przerwie, w ramach rocznej umowy na czas określony, a po niej umowy na (...)
str. 31
3.
Rozwiązanie umowy o pracę w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę
Właściciel restauracji zatrudnia 7 pracowników na czas określony oraz 2 pracowników młodocianych, z którymi podpisał umowę o przygotowanie zawodowe. Obecnie zamierza wynająć obiekt. Najemca przejmie pracujących w restauracji (...)
str. 33
4.
Praca w ramach wolontariatu oraz praktyki absolwenckiej
Czy pracodawca może przyjąć do pracy wolontariusza, jeżeli zamiarem kandydata jest nabycie doświadczenia potwierdzonego zaświadczeniem. Jeśli nie, to czy są inne formy zdobywania przez zainteresowanego (...)
str. 35
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Konsekwencje codziennego przekraczania przez pracownika normy dobowej
Pracownik jest zatrudniony w systemie podstawowym. Na polecenie pracodawcy codziennie pracuje o godzinę dłużej, otrzymując z tego tytułu normalne wynagrodzenie wraz z 50% dodatkiem. Czy przysługują mu także dodatki (...)
str. 37
2.
Wpływ choroby pracownika na rozkład pracy po wydłużeniu weekendu świątecznego
Pracujemy w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. W czerwcu br. zmieniliśmy jednak rozkład, wprowadzając jedną sobotę roboczą (24 czerwca) oraz dzień wolny w piątek (...)
str. 39
3.
Organizacja czasu pracy pracownika łączącego urlop rodzicielski z pracą na część etatu
1) Pracownik będzie łączył 26-tygodniowy urlop rodzicielski oraz jego wydłużenie z pracą na 1/2 etatu (pierwsze 6 tygodni tego urlopu wykorzystała jego żona). Zainteresowany chciałby wykonywać pracę (...)
str. 40
4.
Ewidencja czasu pracy radcy prawnego
Radca prawny jest zatrudniony na 1/2 etatu, przy czym w kwestii czasu pracy umowa odsyła do art. 18 ustawy o radcach prawnych. Pracodawca uzgodnił z nim ustnie, że pracuje (...)
str. 42
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Obniżanie wynagrodzenia za okres absencji w pracy
Czy podczas obniżania wynagrodzenia w stawce miesięcznej za okresy nieodpłatnej nieobecności w pracy istnieje konieczność zaokrąglania stawki godzinowej lub dziennej? Czy nie należałoby obliczać tego wynagrodzenia jednym (...)
str. 44
2.
Ustalenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Pracownik był zatrudniony przez trzy miesiące kalendarzowe. Obliczając ekwiwalent za urlop przyjęliśmy składniki zmienne z dwóch miesięcy poprzedzających rozwiązanie umowy, przy czym wystąpiły one tylko w jednym, (...)
str. 45
3.
Premia regulaminowa tylko dla wybranych grup pracowników i jej wpływ na wynagradzanie
Firma usługowa zatrudnia 180 pracowników. Dla większości z nich (80%) zamierza wprowadzić premie regulaminowe, które będą wypłacane w zależności od grupy, do której należą pracownicy, w cyklach miesięcznych, (...)
str. 47
4.
Obliczenie wynagrodzenia za pracę dla zatrudnionego na stanowisku kierowcy
Kierowcy wykonują przewóz na potrzeby własne pracodawcy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Na co należy zwrócić uwagę ustalając ich wynagrodzenie? Czy prawidłowym jest (...)
str. 49
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Zwolnienie od pracy ze względu na wystąpienie szczególnych okoliczności
Czy pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy na pogrzeb wnuka? Co do zasady, pracodawca nie ma obowiązku zwalniania z pracy pracownika z powodu śmierci wnuka (tzw. urlop okolicznościowy). Jeśli (...)
str. 50
2.
Czy można wypłacić wynagrodzenie za zlecenie w trybie tzw. z góry?
Czy wynagrodzenie z tytułu kilkumiesięcznej umowy zlecenia można wypłacić z góry (przed realizacją kontraktu) i co miesiąc po ustaleniu faktycznie przepracowanych godzin zaliczać dokonane wypłaty na poczet należnego (...)
str. 51
3.
Informacja o niekaralności przy zatrudnieniu nauczyciela na podstawie mianowania
Nauczyciel będący w zatrudnieniu od 2010 r. złożył wówczas informację z Krajowego Rejestru Karnego, że w nim nie figuruje. Czy musi ponownie złożyć taką informację w przypadku przekształcenia umowy z dniem (...)
str. 52
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Ocena stanu bhp na stanowiskach administracyjno-biurowych wyposażonych w komputery
Jak często należy przeprowadzać ocenę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach administracyjno-biurowych wyposażonych w komputery? W myśl art. 207 § 2 K.p., do podstawowych obowiązków pracodawcy należy ochrona zdrowia i życia (...)
str. 53
2.
Uprawnienia wydane za granicą do wykonywania tzw. zawodów regulowanych
Czy obywatel Białorusi może być zatrudniony w Polsce na stanowisku spawacza, jeżeli legitymuje się stosownymi uprawnieniami wydanymi w swoim kraju? Obywatel Białorusi może być zatrudniony w Polsce na (...)
str. 54
D.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Definicja i cechy charakterystyczne umowy zlecenia/o świadczenie usług
Na podstawie umowy zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734 § 1 K.c.). Taki sam efekt wywołuje umowa o świadczenie (...)
str. 55
2.
Forma i przedmiot umowy
Umowa zlecenia nie wymaga zachowania szczególnej formy i to niezależnie od tego, co jest jej przedmiotem. Tym samym może być zawarta w dowolny sposób, również przez dorozumiane oświadczenia (...)
str. 55
3.
Prawa i obowiązki stron umowy
3.1. Minimalna stawka godzinowa Zasadniczo wynagrodzenie jest płatne po realizacji zlecenia, ale ta kwestia może być odmiennie ustalona w umowie lub w przepisach szczególnych (art. 744 K.c.). Od (...)
str. 57
3.1.
Minimalna stawka godzinowa
Zasadniczo wynagrodzenie jest płatne po realizacji zlecenia, ale ta kwestia może być odmiennie ustalona w umowie lub w przepisach szczególnych (art. 744 K.c.). Od 1 stycznia 2017 r. sfera (...)
str. 57
3.2.
Podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
Osoby wykonujące umowę zlecenia/o świadczenie usług podlegają: obligatoryjnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wypadkowemu oraz zdrowotnemu (art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 12 ust. 1 ustawy o sus, art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e (...)
str. 57
3.3.
Bezpieczne i higieniczne warunki pracy
W myśl art. 304 K.p. pracodawca jest obowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (bhp) osobom fizycznym wykonującym pracę także na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym (...)
str. 58
3.4.
Zwrot wydatków
Jeśli realizacja zlecenia wymaga wydatków, zleceniodawca na żądanie zleceniobiorcy powinien wypłacić zaliczkę na ich pokrycie (art. 743 K.c.). Ponadto ma obowiązek zwrócić zleceniobiorcy wydatki, które ten (...)
str. 58
3.5.
Wypowiedzenie umowy
Obydwie strony umowy zlecenia mogą ją wypowiedzieć w każdym czasie. W razie skorzystania z tego uprawnienia art. 746 K.c. przewiduje, że: zleceniodawca zwróci zleceniobiorcy poniesione wydatki oraz wypłaci część (...)
str. 59
4.
Skutki ustalenia stosunku pracy
Według Sądu Najwyższego, o tym czy strony łączy umowa o pracę, czy też cywilnoprawna, decyduje ich wola (por. wyrok z 24 listopada 2011 r., sygn. akt I PK 62/11, OSNP (...)
str. 59
1.
Zasady ogólne korzystania ze zwolnienia
Pracodawca nie opłaca składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej FGŚP) za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego (...)
str. 60
2.
Ustalenie okresu zwolnienia w razie wykorzystywania w częściach urlopów związanych z rodzicielstwem
Jak wcześniej wyjaśniono pracodawcy przysługuje zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP przez okres wynoszący łącznie 36 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu zakończenia (...)
str. 63
3.
Zwolnienie gdy z urlopów związanych z rodzicielstwem korzystają matka i ojciec dziecka
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownik-ojciec dziecka ma prawo do urlopu macierzyńskiego, w przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną-matkę dziecka z dalszej jego części po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni (...)
str. 64
4.
Ulga w opłacaniu składek w czasie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą
Zgodnie z art. 1821e § 1 K.p. pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. (...)
str. 65
5.
Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP w przypadku kontynuowania zatrudnienia
W razie zawarcia kolejnej umowy o pracę bezpośrednio (tzn. bez dnia przerwy) po poprzedniej, pracodawca jest uprawniony do kontynuowania zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP w związku (...)
str. 66
6.
Korzystanie ze zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP po przejęciu pracownika w trybie art. 231 K.p.
Pracodawca przejmujący pracowników, na podstawie art. 231 K.p. jest uprawniony do kontynuowania 36-miesięcznego okresu zwolnienia z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP za pracowników, w stosunku do (...)
str. 66
E.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Praca obywateli Ukrainy po wprowadzeniu ruchu bezwizowego - wyjaśnienie resortu pracy
Od 11 czerwca br. pomiędzy państwami obszaru Schengen a Ukrainą obowiązuje ruch bezwizowy. Oznacza to, że obywatele Ukrainy, posiadający paszporty biometryczne, mogą przekraczać granice bez konieczności (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.