Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 7 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.12.2023 r., godz. 9:08 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 54.820 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Interpretacje ogólne Ministra Finansów
1.1.
Spór o przychody z tytułu używania firmowego auta do celów prywatnych rozstrzygnięty
U pracownika, który wykorzystuje służbowy samochód do prywatnych celów, powstaje przychód z tytułu otrzymania nieodpłatnych świadczeń. Jego wartość ustala się na podstawie art. 12 ust. (...)
str. 4
1.2.
Stosowanie 50% kosztów do honorarium autorskiego
Minister Finansów wydał interpretację ogólną z 15 września 2020 r., nr DD3.8201.1.2018, w której wyjaśnił liczne wątpliwości w sprawie stosowania 50% kosztów do honorarium autorskiego (...)
str. 4
2.1.
Uszczelnienie systemu podatkowego i ułatwienia dla przedsiębiorców
PROJEKT USTAWY Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o (...)
str. 8
2.2.
Wprowadzenie estońskiego CIT
PROJEKT USTAWY Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 643). Projekt zakłada: (...)
str. 9
3.
Minister Finansów zamierza zwolnić z PIT świadczenia z tytułu szczepień przeciw grypie
Zbliża się okres nasilenia zachorowań na grypę, który w tym roku zbiega się z trwającą epidemią koronawirusa. Sytuacja ta skłania wiele firm do sfinansowania pracownikom (...)
str. 9
4.
Ulga na robotyzację - kolejne ułatwienie dla firm od 2021 r.
Na stronie Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) ukazała się informacja o planowanym wprowadzeniu ulgi na robotyzację. Ma ona polegać na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów (...)
str. 10
5.
Limity na 2021 r. dla podatników PIT i CIT
Przepisy ustaw o podatku dochodowym nakładają na podatników konieczność uwzględniania określonych kwot limitów, od wysokości których zależy np. rodzaj prowadzonych ksiąg podatkowych, możliwość korzystania z (...)
str. 10
5.1.
Status małego podatnika
Małym podatnikiem PIT w rozumieniu art. 5a pkt 20 updof jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła (...)
str. 10
5.2.
Jednorazowa amortyzacja
W odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych) prawo do jednorazowej amortyzacji, dokonywanej na zasadach określonych w art. 22k (...)
str. 11
5.3.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez podatników PIT
Obowiązek zaprowadzenia ksiąg u przedsiębiorcy Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy: osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółek (...)
str. 11
5.4.
Opłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Dopuszczalność stosowania zryczałtowanej formy opodatkowania Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów (...)
str. 12
6.1.
Umowy uprawniające do korzystania z czyjejś własności
Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy niejednokrotnie wykorzystują składniki majątku będące własnością osób trzecich. Podstawą korzystania z nich są najczęściej umowy cywilnoprawne: umowa najmu, dzierżawy, użyczenia. Stosownie (...)
str. 13
6.2.
Wydatki ponoszone przez najemcę/dzierżawcę
Koszty dotyczące nieruchomości wykorzystywanej przez najemcę/dzierżawcę na podstawie umowy najmu/dzierżawy nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 updof i art. 16 (...)
str. 14
6.3.
Wykorzystywanie na potrzeby firmy użyczonej nieruchomości
Podatnicy biorący w nieodpłatne używanie nieruchomości mają z tego tytułu przychód, jeśli użyczenie następuje na cele działalności gospodarczej. Ustawa o PIT wskazuje bowiem, że przychodem (...)
str. 15
6.4.
Nakłady na obcą nieruchomość
Przystosowanie lokalu/budynku do własnych potrzeb Nakłady ponoszone przez najemcę/dzierżawcę lub używającego na podstawie umowy użyczenia na przystosowanie lokalu/budynku do własnych potrzeb, poniesione przed rozpoczęciem używania (...)
str. 16
6.5.
Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy
Nie budzi wątpliwości, że opłaty za wcześniejsze rozwiązanie umowy, które mają cechy odszkodowania, kary, nie są objęte zakresem art. 23 ust. 1 pkt 19 updof (...)
str. 18
6.6.
Wykonywanie umów najmu/dzierżawy w okresie epidemii koronawirusa
W okresie epidemii koronawirusa sytuacja najemców/dzierżawców lokali dla potrzeb działalności gospodarczej jest zróżnicowana w zależności od tego, czy lokal znajduje się w centrum handlowym (tj. (...)
str. 19
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
W kwietniu 2020 r. spółce akcyjnej przyznano świadczenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem (...)
str. 21
2.
Posiłki dla pracowników jako koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. finansuje posiłki dla pracowników w granicach ustalonego limitu kwotowego. Koszty te pokrywane są ze środków obrotowych firmy. Nie są to posiłki profilaktyczne (...)
str. 21
3.1.
Roboty budowlane
Podatnik wykonuje działalność gospodarczą w zakresie robót związanych z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. Zamierza zawrzeć umowę o roboty budowlane, z której wynikać będzie, (...)
str. 22
3.2.
Sprzedaż przez internet
Podatnik prowadzi działalność w zakresie produkcji sampli muzycznych (podkładów, kompozycji itp.), które sprzedaje w sklepach internetowych na całym świecie. Stworzony produkt w wersji elektronicznej przekazuje (...)
str. 23
3.3.
100% zaliczka
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wywozu odpadów w kontenerach zamawianych przez klientów. Zamawiający przed dostarczeniem kontenera i wykonaniem usługi, zobowiązani są do zapłaty zaliczki (...)
str. 24
4.
Wydatki na zakup części zamiennych w kosztach w dacie poniesienia
Spółka z o.o. nabywa części zamienne (na zapas) do składników wyposażenia służących ogólnemu funkcjonowaniu firmy. Części te są wykorzystywane w momencie remontu danego składnika majątku. (...)
str. 24
5.
Energia pozyskiwana z własnych źródeł a przychód podatkowy
Spółka z o.o. w związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej postanowiła zainstalować urządzenia fotowoltaiczne. W ten sposób będzie pozyskiwać energię za darmo. Czy wartość tej (...)
str. 25
6.
Koszty eksploatacji samochodu osobowego służącego do nauki jazdy
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą - usługi nauki jazdy kategorii B. Jest to działalność zwolniona z VAT. Posiada samochody osobowe - środki trwałe, które służą do (...)
str. 27
7.
Zryczałtowana odpłatność to nie zwrot wydatków - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Dokonywany przez pracowników na rzecz spółki zwrot części wydatków w wysokości z góry ustalonej, dotyczących użytkowania samochodów osobowych, których spółka stosownie do art. 16 ust. (...)
str. 28
8.
Kwoty przekazane na kapitały własne spółki kapitałowej nie generują przychodów podatkowych - wyrok WSA
W przypadku połączenia spółki kapitałowej z osobową należy stosować przepisy art. 12 ust. 4 pkt 4 i 11 updop, które wyłączają z przychodów podatkowych kapitały (...)
str. 29
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Pobór pracowniczej zaliczki na podatek według niższej stawki
Dochód pracownicy we wrześniu 2020 r. przekroczył pierwszy próg podatkowy, w związku z czym pracodawca pobrał jej zaliczkę według 17% i 32% stawki. W październiku (...)
str. 31
2.
Wypłata diet za podróż służbową w wyższej wysokości niż przewiduje rozporządzenie o podróży służbowej
W październiku 2020 r. pracownik przez kilka dni przebywał w krajowej podróży służbowej. Zgodnie z regulaminem wynagradzania wypłacimy mu z tego tytułu diety w wysokości (...)
str. 32
3.
Jak sprostować błędne opodatkowanie umowy zlecenia?
Przedsiębiorca zawarł umowę zlecenia na okres 6 miesięcy z osobą fizyczną niebędącą jego pracownikiem. Z umowy wynikało, że wynagrodzenie wynosi 1.200 zł i jest wypłacane (...)
str. 34
4.
Podatkowe skutki umorzenia udzielonej pożyczki
4.1.
Umorzenie pożyczki pracownikowi
W zeszłym roku spółka z o.o. udzieliła pracownikowi ze środków ZFŚS pożyczki na cele mieszkaniowe. Obecnie pracownik wystąpił o umorzenie części pożyczki z uwagi na (...)
str. 36
4.2.
Umorzenie pożyczki osobie niebędącej pracownikiem
Spółka z o.o. nieprowadząca działalności w zakresie udzielania pożyczek, kilka miesięcy temu udzieliła pożyczki osobie fizycznej niebędącej jej pracownikiem. Obecnie zamierza umorzyć tej osobie część (...)
str. 38
5.
Zwrot pracownikowi kosztów biletów lotniczych po odwołaniu zgody na urlop jest neutralny podatkowo - interpretacja organu podatkowego
Gdy pracodawca odwołuje zgodę na urlop i zwraca koszty biletów lotniczych, które pracownik poniósł w związku z planowanym urlopem, to u pracownika nie powstaje przychód (...)
str. 38
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Rozliczanie kosztów związanych z wyburzeniem budynków
1.1.
Niezamortyzowana wartość początkowa budynku i koszty jego rozbiórki a wartość początkowa nowego środka trwałego
Spółka jest właścicielem budynku, w którym znajdowała się kotłownia służąca ogrzewaniu hali i biura siedziby spółki. Budynek kotłowni został wyburzony, by w jego miejsce powstał (...)
str. 40
1.2.
Likwidacja środka trwałego w związku z ograniczeniem działalności
Spółka posiadała budynek kotłowni, w której wytwarzała energię cieplną w celu jej sprzedaży. Odbiorcy energii przeszli na własne źródła ogrzewania. W związku z tym spółka (...)
str. 41
2.
Ulepszenie środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo
Podatnik spełniający kryteria małego podatnika PIT, w 2018 r. kupił fabrycznie nową maszynę do robót budowlanych (581 KŚT), którą zamortyzował jednorazowo. Po dwóch latach od (...)
str. 42
3.
Nabycie środka trwałego w wyniku zamiany składników majątku - interpretacja organu podatkowego
Przy ustalaniu wartości początkowej środka trwałego nabytego w drodze umowy zamiany, należy uwzględnić określoną w tej umowie wartość zbywanej nieruchomości. Tak wynika z interpretacji indywidualnej (...)
str. 44
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Opłacenie zobowiązania spółki z rachunku bankowego wspólnika
Jeden ze wspólników spółki jawnej posługując się kartą płatniczą do swojego prywatnego rachunku płatniczego, uregulował za spółkę zobowiązanie wobec kontrahenta wynikające z transakcji o wartości (...)
str. 45
1.1.
Sankcje podatkowe za naruszenie obowiązku płatności bezgotówkowych
Spółka jawna jest podmiotem prawa, z majątkiem odrębnym od majątku jej wspólników. Na gruncie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. (...)
str. 45
1.2.
Płatność realizowana kartą płatniczą wspólnika
Generalnie organy podatkowe przyjmują, że jeżeli płatności odbywają się za pomocą instrumentów płatniczych związanych z firmowymi rachunkami płatniczymi, to zachowany jest wymóg dokonywania płatności bezgotówkowo. (...)
str. 46
2.
Wpisanie kosztów najmu do podatkowej księgi
Podatnik w ramach działalności gospodarczej prowadzi punkt ksero. Na potrzeby tej działalności wynajmuje kserokopiarkę. Czy koszty związane z wynajmem tego urządzenia należy ujmować w podatkowej (...)
str. 47
3.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w praktyce przedsiębiorców
Podatnicy wykonujący działalność gospodarczą samodzielnie, w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych mogą stosować opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. (...)
str. 48
3.1.
Stawka podatku dla przychodów z różnych rodzajów działalności
1) Osoby fizyczne prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. W ramach działalności spółka, na zlecenie urzędu miasta, organizuje warsztaty plastyczne dla dzieci. Czy dla (...)
str. 48
3.2.
Spis z natury u ryczałtowca
Rozpoczynam prowadzenie działalności gospodarczej i wybrałem ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę jej opodatkowania. Czy na dzień rozpoczęcia działalności oraz na ostatni dzień roku podatkowego (...)
str. 50
3.3.
Limit przychodów warunkujących prawo do ryczałtu
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych. Przychody uzyskane do końca września 2020 r. przekroczyły równowartość w złotych kwoty 250.000 euro. Czy utraciłem w trakcie (...)
str. 50
3.4.
Usługi wykluczające zryczałtowaną formę opodatkowania
Mam uprawnienia zawodowe fizjoterapeuty. Usługi w zakresie fizjoterapii będę świadczył w ramach działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie. Czy jako formę opodatkowania mogę wybrać ryczałt ewidencjonowany? Na (...)
str. 51
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Nowa konwencja z USA podpisana, ale wciąż nie obowiązuje
Spółka z o.o. zawarła umowę pożyczki z podmiotem mającym siedzibę w USA. Podmiot ten nie posiada zakładu na terytorium Polski. Spółka dysponuje certyfikatem rezydencji potwierdzającym (...)
str. 52
2.
Obowiązki płatnika w sytuacji złożenia przez zleceniobiorcę oświadczenia o jego miejscu zamieszkania
Spółka z o.o. świadczy usługi w zakresie pracy tymczasowej. Zamierza rekrutować i zatrudniać osoby będące obywatelami Białorusi, nieprowadzące działalności gospodarczej. W ciągu roku podatkowego zleceniobiorcy, (...)
str. 54
2.1.
Ustalenie rezydencji podatkowej
Sposób rozliczenia dochodów osiąganych przez cudzoziemca, zależy od tego, czy ta osoba ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy o PIT. Albowiem (...)
str. 54
2.2.
Pobór zaliczki na podatek
Wynagrodzenie wypłacane przez firmę na podstawie umowy zlecenia, stanowi przychód zleceniobiorcy z działalności wykonywanej osobiście określonej w art. 13 pkt 8 updof. Zasady opodatkowania w (...)
str. 56
3.
Przychody zagranicznego organizatora targów bez podatku u źródła - interpretacja organu podatkowego
Wynagrodzenie za świadczenie usług związanych z zapewnieniem udziału w targach nie podlega podatkowi u źródła. W związku z tym urząd miasta dokonując wypłaty należności na (...)
str. 57
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Stosowanie zwolnienia od podatku do przychodów uzyskanych za granicą przez polskich rezydentów
W 2019 r. przez 300 dni przebywałem w Niemczech. Osiągałem tam dochody z pracy. Ośrodek interesów życiowych miałem jednak w Polsce, gdzie również uzyskałem dochody. (...)
str. 59
1.1.
Zagraniczne dochody w zeznaniu podatkowym
Z okoliczności przedstawionych w pytaniu wynika, że w 2019 r. podatnik przez 300 dni przebywał w Niemczech, gdzie uzyskiwał przychody z pracy. Pomimo tego zachował (...)
str. 59
1.2.
Ustalanie kwoty zwolnienia
Przy ustalaniu wysokości dochodów uzyskanych z pracy za granicą na potrzeby dokonania rozliczenia podatkowego w Polsce można korzystać z preferencji przewidzianej w art. 21 ust. (...)
str. 60
1.3.
Inne warunki zwolnienia i okoliczności wyłączające jego stosowanie
Regulacje zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 20 updof nie ograniczają się wyłącznie do ustalenia zasady obliczania części zagranicznego przychodu objętego zwolnieniem od podatku. (...)
str. 61
2.
Wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne dotyczące wymiany dachu - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Wydatki związane z rozbiórką dachu oraz wykonaniem nowego dachu, w tym nowej konstrukcji i docieplenia, zaliczają się do wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i uprawniają (...)
str. 62
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Zwrot podatku od nieruchomości w ramach prywatnego najmu
W ramach prywatnego najmu wynajmuję nieruchomości i opłacam ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W zawieranych umowach zamierzam wprowadzić klauzulę, na mocy której najemcy oprócz czynszu będą (...)
str. 64
1.1.
Rozliczenie między najemcą i wynajmującym
Umowa najmu należy do umów uregulowanych w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 659 K.c., przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania (...)
str. 64
1.2.
Przychód ryczałtowca
Z art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wynika, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać m.in. osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu (...)
str. 65
2.
Podstawa obliczenia daniny solidarnościowej a straty podatkowe - interpretacja organu podatkowego
Przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej od sumy dochodów podlegających opodatkowaniu tą daniną nie odlicza się strat z lat ubiegłych. Tak wynika z interpretacji indywidualnej (...)
str. 66
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Wypłata dywidendy - obowiązki płatnika
Spółka z o.o. będzie wypłacać dywidendy na rzecz podatników CIT mających siedzibę na terytorium Polski. Od dywidend pobierze podatek. W jakim terminie będzie musiała odprowadzić (...)
str. 67
2.
Odszkodowanie otrzymane przez spółkę działającą w specjalnej strefie ekonomicznej
Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (zwanej dalej SSE). W ramach tej działalności wybudowała halę produkcyjną, która na skutek wichury (...)
str. 67
3.
Wykazanie zryczałtowanego podatku dochodowego w deklaracji PIT-8AR
We wrześniu 2020 r. spółka akcyjna wypłaciła dywidendę osobie fizycznej. Z tego tytułu pobrała zryczałtowany podatek dochodowy. Podatek ten wpłaciła do urzędu skarbowego w październiku (...)
str. 68
4.
Stawka podatku dla zasiłku chorobowego wypłacanego bezpośrednio przez ZUS po ustaniu zatrudnienia
Otrzymuję zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS po ustaniu zatrudnienia. Od tego zasiłku ZUS pobiera mi zaliczkę na podatek według 17% stawki. Przed ustaniem zatrudnienia zakład (...)
str. 69
X.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - LISTOPAD 2020 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 9.11.2020 r. (poniedziałek) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za październik 2020 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 70
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.