Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 19 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2024 r., godz. 12:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 52.491 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 2 (506) z dnia 20.01.2020
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wyjaśnienia resortu finansów udzielone naszemu Wydawnictwu w 2019 r. - część I
W 2019 r. nasze Wydawnictwo wielokrotnie występowało do Ministerstwa Finansów o udzielenie odpowiedzi na pytania z zakresu stosowania przepisów ustaw podatkowych, w tym około 50 (...)
str. 4
1.1.
Przychody z działalności gospodarczej
Odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela Podatnicy, którzy zawarli umowy ubezpieczenia samochodu osobowego, po poniesieniu kosztów naprawy powypadkowej takiego samochodu, otrzymują odszkodowanie. Uzasadnione wydawało się stanowisko, że (...)
str. 4
1.2.
Koszty podatkowe przedsiębiorców
Sprzedaż wierzytelności własnej Zapytaliśmy Ministerstwo Finansów, czy sprzedaż wierzytelności własnej powinna zostać rozliczona (dla celów CIT/PIT) w sposób przedstawiony we wskazanym przez nas przykładzie? Przykład (...)
str. 6
1.3.
Rozliczanie wydatków związanych z samochodami osobowymi
Wydatki z tytułu używania Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 46a updof i art. 16 ust. 1 pkt 51 updop, nie uważa się za (...)
str. 8
2.
"Twój e-PIT" nie dla przedsiębiorców
W 2019 r. za pośrednictwem portalu podatkowego Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) udostępniała podatnikom PIT wypełnione zeznania za 2018 r. Był to pierwszy etap usługi skierowany (...)
str. 11
3.
Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe w sprawie wykazu podatników VAT oraz mechanizmu podzielonej płatności
Minister Finansów w trybie art. 14a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe wydał: 1) (...)
str. 11
4.
Podatek od wartości dodanej na gruncie PIT i CIT
Podatek od wartości dodanej należny/naliczony z tytułu sprzedaży/nabycia towarów i usług w innych niż Polska krajach członkowskich Unii Europejskiej, w rozliczeniu podatku dochodowego w Polsce (...)
str. 12
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.1.
Zeznania PIT
W Dz. U. z 2019 r. pod poz. 2434 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących (...)
str. 16
1.2.
Zryczałtowany podatek dochodowy
W Dz. U. z 2019 r. pod poz. 2429 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i (...)
str. 16
1.3.
Dochody z zagranicznej jednostki kontrolowanej
W Dz. U. z 2019 r. pod poz. 2436 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru zeznania o wysokości (...)
str. 16
2.1.
Świadczenia na aktywizację zawodową
W Dz. U. z 2019 r. pod poz. 2522 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego (...)
str. 17
2.2.
Dochody spółek powstałe z przekształcenia ZOZ
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 12 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego (...)
str. 17
3.
Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi
W Dz. U. z 2019 r. pod poz. 2544 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów (...)
str. 18
4.
Wzór zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy
W Dz. U. z 2019 r. pod poz. 2530 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie (...)
str. 18
5.
Odroczenie terminu poboru podatku u źródła
Na zasadach przewidzianych w art. 26 ust. 2e updop, tj. m.in. jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz (...)
str. 18
6.
Fundusz Solidarnościowy
W Dz. U. z 2019 r. pod poz. 2473 opublikowano ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób (...)
str. 19
7.
Normy szacunkowe dochodu na 2020 r.
W Dz. U. z 2019 r. pod poz. 2420 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z (...)
str. 20
8.
Ogólna kwota odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w 2020 r.
W Mon. Pol. z 2019 r. pod poz. 1173 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń (...)
str. 20
9.
W 2020 r. podatników PIT i CIT nadal obowiązuje PKWiU z 2008 r.
W Dz. U. z 2019 r. pod poz. 2554 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji (...)
str. 20
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Biała lista podatników - wybrane zagadnienia
1.1.
Obowiązek informowania urzędu skarbowego o przelaniu środków na rachunek spoza białej listy
Jesteśmy polską spółką akcyjną. Nabywamy towary od kontrahenta z Czech. Jest on zarejestrowany jako czynny podatnik VAT w Polsce. Z dokumentów rejestracyjnych przekazanych nam przez (...)
str. 21
1.2.
Płatności zrealizowane w 2019 r. poza obowiązkami związanymi z białą listą podatników
Spółka z o.o. we wrześniu 2019 r. dokonała kilku płatności powyżej 15.000 zł na rzecz kontrahentów niefigurujących na białej liście. Zakupy dotyczyły inwestycji w budowie, (...)
str. 22
2.
Zapłata w PLN na rachunek walutowy
Jesteśmy spółką z o.o. Kontrahent obciążył nas fakturą w PLN za dostarczone materiały biurowe. Wynikającą z niej kwotę uregulowaliśmy w PLN, lecz przelewu środków dokonaliśmy (...)
str. 23
3.
Opłaty leasingowe po cesji umowy leasingu samochodu osobowego
Jaką wartość należy przyjąć przy cesji umowy leasingu samochodu osobowego? Chodzi o limit 150.000 zł dotyczący opłat leasingowych. Naszym zdaniem, w przedstawionej sytuacji należy przyjąć (...)
str. 24
4.
Sprzedaż własnej wierzytelności - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1256114] Spółka z o.o. sprzedaje swoją należność za 30% wartości. Wartość sprzedaży 75.000 zł netto, sprzedaż za 22.500 zł czy można w kup? Wypowiedź uczestnika (...)
str. 26
5.
Relacja z dyżuru telefonicznego w zakresie CIT
5.1.
Zaliczka na poczet nabycia środka trwałego
W 2019 r. wpłaciliśmy zaliczkę na poczet nabycia w 2020 r. fabrycznie nowego środka trwałego. Środek ten zostanie zamortyzowany jednorazowo w ramach limitu 100.000 zł. (...)
str. 27
5.2.
Utwardzenie placu
W 2019 r. ponieśliśmy wydatki na utwardzenie placu przed budynkiem, który wynajmujemy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Plac nie jest naszą własnością. Wartość prac nie (...)
str. 28
5.3.
Wynagrodzenie ze zlecenia
Wynagrodzenia wypłacamy pracownikom 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który są one należne. Zawarliśmy z pracownikiem umowę zlecenia na okres od 1 do 31 (...)
str. 28
5.4.
Split payment
W określonych przypadkach podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kosztu, gdy pomimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności", płatność została dokonana z (...)
str. 29
5.5.
Prezenty dla pracowników
Z okazji jubileuszu firmy pracodawca zorganizował imprezę integracyjną, podczas której pracownikom z najdłuższym stażem pracy w podziękowaniu za wkład włożony w rozwój firmy przekazał prezenty (...)
str. 29
6.
Kwalifikacja przychodu z licencji w ramach franczyzy
Czym jest umowa franczyzy? W polskim prawie nie ma wyodrębnionych norm prawnych regulujących kwestie związane z prowadzeniem działalności w ramach umowy franczyzy. W odniesieniu do (...)
str. 30
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.1.
Formularze PIT
Jak co roku płatnicy PIT zobowiązani są do sporządzania formularzy podatkowych i przekazywania ich do urzędu skarbowego oraz podatnikom. Formularze te przekazuje się do urzędu (...)
str. 32
1.2.
Formularze CIT
W terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, płatnicy, o których mowa w art. 26 updop, (...)
str. 34
2.
Polisa OC opłacona przez spółkę członkom zarządu a powstanie u tych osób przychodu podatkowego
Członkowie zarządu spółki akcyjnej pełnią swoje funkcje na podstawie powołania (prezes od 1 stycznia, a wiceprezes od 15 listopada 2019 r.). W grudniu 2019 r. (...)
str. 35
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Gwarancyjna wymiana wadliwego środka trwałego
Nabyliśmy środek trwały, który często ulegał awariom. W ramach gwarancji producent wymienił go na nowy. Czy wymieniony środek trwały powinien zostać wykreślony z ewidencji środków (...)
str. 37
2.
Indywidualne stawki amortyzacyjne dla budynków (lokali) i budowli
W przypadku używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika możliwe jest stosowanie stawki indywidualnej. Możliwość zastosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych (...)
str. 38
3.
Kwalifikacja nakładów poniesionych na budowę obiektów pomocniczych obsługujących budynek - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Infrastruktura towarzysząca (tj. sieć energetyczna zewnętrzna, sieć wodociągowa zewnętrzna, sieć sanitarna zewnętrzna, sieć deszczowa zewnętrzna, sieć gazowa, zbiornik szczelny na nieczystości, zbiornik na wody deszczowe) (...)
str. 42
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Wniesienie majątku spółki osobowej w formie aportu do innej spółki
W skład spółki cywilnej X prowadzącej działalność handlową, wchodzi dwóch wspólników A i B. Z kolei spółkę cywilną Y tworzą wspólnicy A i C (w (...)
str. 43
1.1.
Ogólne zasady rozliczania podatku dochodowego przez wspólnika
Na gruncie przepisów ustawy o PIT - podatnikiem podatku dochodowego jest osoba fizyczna będącą wspólnikiem w spółce cywilnej, a nie ta spółka (jako całość). Przychody (...)
str. 43
1.2.
Zmiana proporcji udziałów w trakcie roku
Z pytania wynika, że wspólnicy spółki cywilnej X wniosą majątek tej spółki w formie aportu do już istniejącej spółki cywilnej Y, a jednocześnie nastąpi rozszerzenie (...)
str. 43
1.3.
Ustalenie dochodu z uwzględnieniem różnic remanentowych
W myśl art. 44 ust. 2 updof, podatnicy, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, co do zasady, obliczają dochód stanowiący podstawę ustalenia zaliczek na (...)
str. 44
2.
Dylematy przedsiębiorców na początku roku podatkowego
2.1.
Zapłata ryczałtu za ostatni miesiąc/kwartał roku podatkowego
Czy w związku z przedłużeniem terminu składania zeznania PIT-28 ryczałt za ostatni miesiąc/kwartał 2019 r. również można wpłacić później? Tak, termin zapłaty ryczałtu za ostatni (...)
str. 46
2.2.
Kwota dochodu zobowiązująca do wypłaty pierwszej zaliczki PIT
Prowadzę działalność gospodarczą. W 2020 r. od dochodu z tej działalności będę opłacał miesięczne zaliczki według skali podatkowej. Przy jakim dochodzie powstanie obowiązek wpłaty pierwszej (...)
str. 46
2.3.
Dwie formy opodatkowania dla dwóch działalności
Jako wspólnik spółki cywilnej opłacam od osiąganych z niej przychodów zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Czy dla działalności, którą podejmę i będę prowadził (...)
str. 47
2.4.
Przejście z ksiąg rachunkowych na podatkową księgę bez wpływu na sposób opłacania zaliczki
Czy po zmianie prowadzonej ewidencji, tj. po przejściu z ksiąg rachunkowych na podatkową księgę, można kontynuować opłacanie zaliczek w formie miesięcznych zaliczek uproszczonych? Zmiana rodzaju (...)
str. 47
2.5.
Jak zmienić sposób opłacania zaliczek na podatek dochodowy?
Podatnik zamierza zrezygnować z opłacania zaliczek kwartalnych. Czy zmiana formy opłacania zaliczek jest możliwa już od stycznia 2020 r.? Czy ma znaczenie, że informacja o (...)
str. 48
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
PIT-11 dla cudzoziemca
PIT-11 to informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Składają ją m.in. płatnicy podatku dochodowego od osób (...)
str. 49
2.
Opodatkowanie dochodów z umowy zlecenia
Spółka z o.o. zatrudniła na podstawie umów zlecenia osoby z Rosji. Osoby te przedłożą spółce certyfikaty rezydencji, że posiadają rezydencję podatkową w Rosji. Planowany okres (...)
str. 51
3.
Certyfikat rezydencji wystawiony w języku obcym
Firma zatrudniła na umowę zlecenia obywatela Ukrainy, którego okres pobytu w Polsce przekroczył 183 dni. Zatrudniony zobowiązał się, że dostarczy certyfikat rezydencji potwierdzający dla celów (...)
str. 53
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.1.
Podatnicy uprawnieni do ulgi
1) Czy podatnik może w 2019 r. skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, w związku z wydatkami dotyczącymi jego niepełnosprawnej żony, jeżeli małżonkowie od czerwca 2019 r. (...)
str. 55
1.2.
Dokumentowanie wysokości poniesionych wydatków
1) Czy można odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne poniesione za granicą w walucie obcej? Jeżeli tak, to jak ustalić ich wysokość w złotych na potrzeby (...)
str. 56
1.3.
Wydatki z tytułu używania samochodu
Czy podatnik będący osobą niepełnosprawną może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki z tytułu używania samochodu osobowego, jeżeli samochód ten jest środkiem trwałym w prowadzonej (...)
str. 57
2.
Uznawanie wpłat realizowanych na podstawie umowy deweloperskiej za wydatki mieszkaniowe - interpretacja organu podatkowego
Zawarcie w terminie określonym w art. 21 ust. 1 pkt 131 updof umowy deweloperskiej i wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na zakup nowego (...)
str. 58
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Termin sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2018 r. a rok podatkowy
Spółka przyjęła, że jej rok podatkowy trwa od października danego roku do września następnego roku kalendarzowego. Jest ona zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych (lokalnej (...)
str. 60
2.
Czy małżonkowie w separacji mogą rozliczyć łącznie swoje dochody we wspólnym zeznaniu podatkowym?
W 2019 r. małżonkowie pozostawali w separacji i nie zamieszkiwali razem. Czy mogą złożyć wspólne zeznanie podatkowe i łącznie opodatkować swoje dochody? Małżonkowie w separacji (...)
str. 61
3.
Stypendia fundowane przez firmy dla przyszłych pracowników
Zmiany na rynku pracy powodują, że firmy poszukujące odpowiednio wykształconych kadr decydują się na wdrażanie programów stypendialnych, kierowanych do uczniów i studentów uczących się w (...)
str. 62
3.1.
Koszt podatkowy
W art. 23 ust. 1 updof i art. 16 ust. 1 updop brak jest zastrzeżenia, że fundowane osobom prywatnym stypendia nie są uważane za koszty (...)
str. 62
3.2.
Przychód stypendysty
Na gruncie podatku dochodowego stypendia należą do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. (...)
str. 63
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Czy utracona kaucja jest kosztem uzyskania przychodów?
Spółka z o.o. zapłaciła kaucję za wynajętą maszynę czyszczącą posadzkę. Urządzenie to uległo uszkodzeniu, w związku z czym przy jego zwrocie spółka nie otrzymała zwrotu (...)
str. 65
2.
Protokół dokumentujący nieściągalność wierzytelności
Kontrahent zagraniczny nie uregulował zobowiązania wobec spółki z o.o. Wierzytelność ta nie jest przedawniona. Jej wartość jest niewielka, więc dochodzenie jej na drodze sądowej byłoby (...)
str. 65
3.
Karty płatnicze przyznane emerytom
Zakład pracy z okazji świąt Bożego Narodzenia przekazał w grudniu 2019 r. byłym pracownikom - emerytom świadczenia w postaci kart płatniczych z limitem 1.200 zł. (...)
str. 66
4.
Ryczałtowcy nie sporządzają spisu z natury
Prowadzę działalność gospodarczą. Za 2019 r. opłacałem z tego tytułu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Czy miałem obowiązek sporządzić spis z natury na koniec 2019 r.? (...)
str. 67
5.
Ogrzewanie domu w kosztach firmowych
Prowadzę działalność gospodarczą we własnym domu. Czy koszty jego ogrzewania mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów i ująć w podatkowej księdze? Część kosztów ogrzewania domu, (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.