Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 19 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2024 r., godz. 12:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 52.491 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 20 (524) z dnia 20.10.2020
Podatek dochodowy w orzecznictwie sądowym
Dodatek nr 16
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20
z dnia 20.10.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PRZYCHODY PODATKOWE
1.
Zapłata za pracownika składek ZUS w części, która powinna być przez niego sfinansowana
Zapłata przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w części, w której zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny być sfinansowane przez pracownika nie (...)
str. 3
2.
Nieodpłatne przekazanie wspólnikowi udziału w nieruchomości w związku z obniżeniem udziału kapitałowego
Nieodpłatne przeniesienie własności udziału w nieruchomości na rzecz wspólnika, wynikające z obniżenia udziału kapitałowego w spółce komandytowej jest neutralne podatkowo. Z uzasadnienia "Obowiązek zapłaty podatku (...)
str. 4
3.
Sfinansowanie przez pracodawcę kosztów zakwaterowania oddelegowanych pracowników
Wartość wydatków ponoszonych przez pracodawcę na zapewnienie noclegów dla pracowników w miejscu wykonywania przez nich pracy, z wyłączeniem podróży służbowej, stanowi dla nich przychód ze (...)
str. 5
4.
Moment powstania przychodu u pożyczkodawcy z tytułu opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki
U pożyczkodawcy datą powstania przychodu z tytułu prowizji i opłat związanych z udzieleniem pożyczki jest dzień podpisania umowy pożyczki. Wspomniane prowizje i opłaty są bowiem (...)
str. 6
5.
Ryczałt z tytułu nieodpłatnego użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych a koszty paliwa
Ryczałtowa wartość przychodu pracownika z tytułu nieodpłatnego użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje także koszty paliwa udostępnionego przez pracodawcę. Z uzasadnienia "(…) Podstawowym kosztem, (...)
str. 7
6.
Wydanie udziałowcom składników majątku likwidowanej spółki
Likwidacja spółki kapitałowej i przekazanie składników majątku udziałowcom nie skutkuje po stronie spółki powstaniem przychodu. Z uzasadnienia "(…) wskazać należy, że występujący w niniejszej sprawie (...)
str. 8
7.
Odzyski powstałe w wyniku likwidacji w pełni umorzonego środka trwałego
Wartość odzysków pochodzących z likwidacji w pełni umorzonego środka trwałego, które zostaną wykorzystane przy wytworzeniu nowego środka trwałego, stanowią przychód z nieodpłatnych świadczeń w momencie (...)
str. 10
8.
Odszkodowanie z auto casco firmowego samochodu osobowego używanego do celów mieszanych
Odszkodowanie otrzymane z tytułu ubezpieczenia AC firmowego samochodu osobowego jest przychodem w pełnej wysokości, a nie w 75%. Z uzasadnienia "Spółka wykorzystuje samochody osobowe na (...)
str. 11
9.
Wygaśnięcie w drodze konfuzji wzajemnych zobowiązań między spółką osobową a jej wspólnikiem
Wygaśnięcie w drodze konfuzji wzajemnych wierzytelności i zobowiązań pomiędzy rozwiązywaną spółką osobową i jej wspólnikiem nie skutkuje u wspólnika powstaniem przychodu. Z uzasadnienia "(…) w (...)
str. 12
10.
Zwrot pracownikom kosztów używania prywatnych samochodów do celów służbowych
Otrzymany od pracodawcy zwrot kosztów wykorzystania prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych stanowi dla pracownika jedynie wyrównanie uszczerbku majątkowego. Skoro nie uzyskuje on (...)
str. 14
11.
Kurs waluty właściwy do przeliczenia korygowanego przychodu
Do przeliczenia na złote korekty przychodu wyrażonego w walucie obcej w związku z wystawieniem faktury korygującej, należy zastosować taki sam kurs, jaki został przyjęty do (...)
str. 16
II.
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW
1.
Wydatki eksploatacyjne dotyczące samochodów osobowych jako element wartości początkowej środka trwałego
Ograniczenie określone w art. 16 ust. 1 pkt 51 updop ma zastosowanie w przypadku wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodami osobowymi używanymi do celów mieszanych, ujętych (...)
str. 17
2.
Moment rozliczenia kosztu podatkowego związanego bezpośrednio z osiąganymi przychodami
Użycie przez ustawodawcę w art. 15 ust. 4c updop wyrażenia "są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub (...)
str. 18
3.
Rozliczanie opłat leasingowych dotyczących samochodu osobowego po dokonaniu cesji umowy leasingu operacyjnego
Podatnik, który przejął w wyniku cesji dokonanej po 1 stycznia 2019 r. prawa i obowiązki związane z umową leasingu operacyjnego samochodu osobowego, zawartą przez dotychczasowego (...)
str. 20
4.
Odsetki od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów
Odsetki zapłacone od pożyczki udzielonej przez spółkę komandytową, której podatnik jest wspólnikiem, drugiej spółce komandytowej, której podatnik także jest wspólnikiem, stanowią odsetki od kapitału włożonego (...)
str. 21
5.
Koszty eksploatacji firmowego samochodu osobowego używanego w niewielkim stopniu do celów prywatnych
Każde, nawet nieznaczne, wykorzystywanie firmowego samochodu osobowego na cele inne niż firmowe oznacza, że wydatki związane z jego używaniem stanowią koszt uzyskania przychodu, ale tylko (...)
str. 22
6.
Zapłata kar umownych
Kwalifikacji do kosztów podatkowych kar umownych innych niż wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 22 updop, należy dokonać na zasadach ogólnych dotyczących rozpoznawania kosztów (...)
str. 24
7.
Kwota wypłacona w związku z wadliwym wykonaniem usługi
Kwota zobowiązania o charakterze odszkodowania wypłacona w związku ze szkodą majątkową powstałą w wyniku wadliwego wykonania usługi, nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu. Z uzasadnienia (...)
str. 26
8.
Wypłata pracownikom wynagrodzenia
Faktycznie wypłacone i należne pracownikom wynagrodzenia, które wnioskodawca jest zobowiązany wypłacić na podstawie przepisów prawa (art. 151 i art. 81 K.p.) oraz regulaminów/postanowień obowiązujących pracowników (...)
str. 27
9.
Koszty związane z realizacją umowy faktoringu
W sytuacji, gdy faktor odkupuje od spółki jej należności (z prawem regresu do spółki), mamy do czynienia z faktoringiem niepełnym, który jest zbliżony do umowy (...)
str. 28
10.
Wydatki na "kopanie" waluty wirtualnej
Podatnik pozyskujący walutę wirtualną poprzez "kopanie" może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie wirtualnej waluty, tj. wydatki na zakup "koparek" (np. (...)
str. 29
III.
INNE ZAGADNIENIA
1.
Odsetki od zachowku nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych
Zasądzone w wyroku odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie zachowku nie są objęte zakresem zwolnień przedmiotowych i stanowią przychód z innych źródeł. Z uzasadnienia "(…) (...)
str. 31
2.
Obowiązki płatnika w przypadku prowadzenia akcji promocyjno-reklamowych
Obowiązki płatnika ciążą na podmiocie będącym profesjonalnym organizatorem akcji promocyjno-reklamowej, w ramach której wydawane są nagrody, przeprowadzanej na zlecenie przedsiębiorcy. Z uzasadnienia "Nie jest trafne (...)
str. 34
3.
Brak aktu notarialnego potwierdzającego nabycie nieruchomości od dewelopera a prawo do ulgi mieszkaniowej
W stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. zawarcie w terminie określonym w art. 21 ust. 1 pkt 131 updof umowy deweloperskiej i wydatkowanie środków (...)
str. 35
4.
Ustalenie wartości posiadanych udziałów w spółce kapitałowej w razie zmiany rezydencji podatkowej
W momencie zmiany rezydencji podatkowej przez podatnika wartość podatkowa udziałów spółki wydanych mu w wyniku transakcji wymiany udziałów określonej w art. 24 ust. 8a updof, (...)
str. 38
5.
Brak obowiązku poboru podatku u źródła od usług agencyjnych wspierających sprzedaż produktów
Nabyte od podmiotów zagranicznych usługi agencyjne, polegające na wsparciu sprzedaży produktów sprzedawanych przez spółkę, nie mieszczą się w katalogu świadczeń wskazanych w art. 21 ust. (...)
str. 40
6.
Zobowiązanie fundatora do wnoszenia opłat na rzecz fundacji a darowizna
Wniesienie przez fundatora środków pieniężnych, które stanowią fundusz założycielski oraz wypełnienie zobowiązania do dokonywania corocznych wpłat wynikającego z aktu ustanowienia fundacji, nie może być uznane (...)
str. 41
7.
Poniesienie straty ze źródła przychodów nie zwalnia podmiotów powiązanych z obowiązków dokumentacyjnych
Warunek zwolnienia ze sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych będzie spełniony, gdy żaden z podmiotów powiązanych będący stroną transakcji kontrolowanej nie poniósł straty ze źródła przychodów, (...)
str. 43
8.
Interpretacje indywidualne dla poszczególnych spółek po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej
Po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej, spółki wchodzące w jej skład nadal mogą korzystać z mocy ochronnej wynikającej z interpretacji indywidualnych uzyskanych przed utworzeniem podatkowej grupy (...)
str. 45
9.
Wspólnik spółki komandytowej może jednocześnie prowadzić działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej
Uzyskiwanie przychodów z udziału w spółce osobowej nie wyłącza możliwości opodatkowania kartą podatkową indywidualnej działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika. Wspólnicy spółek osobowych nie są bowiem (...)
str. 47
10.
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dla działów specjalnych produkcji rolnej
Jeżeli podatnik prowadzi działalność rolniczą oraz osiąga przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, to do ustalenia, czy z działów powinien prowadzić księgi rachunkowe, zobowiązany jest (...)
str. 49
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.