Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 30 września 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2023 r., godz. 12:04 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 49.309 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 13 (517) z dnia 01.07.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Podstawa prawna otrzymania dofinansowania
Przedsiębiorcy inni niż mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy (czyli tacy, którzy zatrudniają 50 pracowników i więcej) do 30 czerwca 2020 r. mogli zwrócić się do zarządcy (...)
str. 4
1.2.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
W związku wątpliwościami naszych Czytelników, którzy nie wiedzieli, czy od otrzymanego dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej mają zapłacić podatek, zwróciliśmy się do Ministerstwa (...)
str. 4
1.3.
Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
W ostatnim czasie odnośnie kwestii rozpoznania (lub nie) przychodu podatkowego w związku z otrzymaniem dofinansowania do wzrostu cen energii elektrycznej wydane zostały dwie interpretacje indywidualne (...)
str. 5
1.4.
Dofinansowanie przychodem podatkowym
Zasady ogólne ustalania przychodów W ustawie o CIT nie zdefiniowano pojęcia przychodu, ale w art. 12 ust. 1 określono przykładowy katalog przysporzeń stanowiących przychód. Przychodami (...)
str. 7
2.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
2.1.
Podatnicy opłacający zaliczki uproszczone darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 odliczą dopiero w zeznaniu
Na mocy obowiązujących od 31 marca 2020 r. przepisów art. 52n updof i art. 38g updop, podatnicy, obliczając zaliczkę na podatek, mogą odliczać od podstawy (...)
str. 9
2.2.
Wyłączenie budynku z działalności z powodu COVID-19 a podatek od przychodów z budynków
Stosownie do uregulowań zawartych w art. 30g updof i art. 24b updop, budynek będący środkiem trwałym, który: 1) stanowi własność albo współwłasność podatnika, 2) został (...)
str. 9
3.1.
Dodatek dla lekarzy rezydentów odbywających staż
UCHWALONA USTAWA Na dzień oddania do druku niniejszego numeru czasopisma do Senatu trafiła ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych (...)
str. 10
3.2.
Dodatek solidarnościowy
UCHWALONA USTAWA Na dzień oddania do druku niniejszego numeru czasopisma do Senatu przekazany został tekst ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom (...)
str. 11
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Kolejne zmiany w przepisach ustaw o podatku dochodowym
Na dzień oddania do druku niniejszego numeru czasopisma na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o (...)
str. 12
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Należność opłacona "z góry" - moment uzyskania przychodu
Spółka z o.o. 7 kwietnia 2020 r. wystawiła klientowi fakturę za usługę dostępu do platformy internetowej na okres kilkunastu miesięcy. Kupujący opłacił tę fakturę 21 (...)
str. 16
2.
Zaliczenie do kosztów podatkowych hipotetycznych odsetek naliczonych od dopłat i wypracowanego zysku
W 2020 r. do kosztów podatkowych można zaliczyć hipotetyczne odsetki naliczone od zysku, który został przekazany na kapitał zapasowy bądź naliczone od dopłat wniesionych do (...)
str. 17
3.
VAT od usług gastronomicznych w kosztach uzyskania przychodów
Firma poniosła wydatek na zakup usługi gastronomicznej. Nie stanowi on kosztu uzyskania przychodów, gdyż jest to koszt reprezentacji. Czy niepodlegający odliczeniu VAT naliczony od tego (...)
str. 18
4.
Koszt noclegu w drogim hotelu
Na polecenie pracodawcy pracownik odbył krajową podróż służbową. W jej trakcie nocował w drogim hotelu, tzn. z faktury wynika, że koszt noclegu przekroczył dwudziestokrotność diety (...)
str. 19
5.
Zwrot zaliczki w walucie obcej a różnice kursowe od środków na rachunku bankowym
Spółka z o.o. w lutym 2020 r. otrzymała od kontrahenta zagranicznego zaliczkę w euro na poczet wykonania usługi. Zaliczka wpłynęła na rachunek walutowy firmy i (...)
str. 20
6.
Wydatki na szkolenie pracowników
Firma postanowiła zmienić profil prowadzonej działalności. W związku z tym zamierza skierować we wrześniu br. dwóch pracowników na dwumiesięczny kurs specjalistyczny tematycznie związany z zakresem (...)
str. 22
6.1.
Koszty uzyskania przychodów
W myśl ogólnej definicji sformułowanej w art. 22 ust. 1 updof i art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu (...)
str. 22
6.2.
Przychód u pracownika
Wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika na podnoszenie kwalifikacji zawodowych zalicza się do przychodów ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof. (...)
str. 23
7.
Przychody i koszty zakładu budżetowego
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. W wyniku uszkodzenia przepompowni ścieków (którą użytkujemy na podstawie uchwały gminy), wystąpiliśmy do ubezpieczyciela sprawcy tego uszkodzenia o wypłatę odszkodowania. Po (...)
str. 23
8.
Obowiązek przekazywania należności na rachunek płatniczy z białej listy w przypadku świadczenia usług kurierskich
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje przepis art. 12 ust. 4i updop. Przewiduje on, że jeśli podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów (...)
str. 25
9.
Odszkodowanie jako wydatek o charakterze sankcyjnym nie jest kosztem uzyskania przychodów - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Odszkodowania, którego podstawą wypłaty było niewykonanie przez pracodawcę obowiązków wobec zatrudnionego uprzednio pracownika, nie można uznać za koszt uzyskania przychodów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej (...)
str. 26
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Podatkowe skutki wsparcia przez pracodawcę pracowników przebywających na letnim wypoczynku
Okres urlopowy już trwa. W tym czasie zakłady pracy często oferują pracownikom przebywającym na wypoczynku różnego rodzaju wsparcie finansowe. Najczęściej ma ono formę dofinansowania wczasów (...)
str. 28
1.1.
Dofinansowanie wypoczynku pracownika i członków rodziny
Środki pieniężne przekazane pracownikowi jako dofinansowanie wypoczynku mogą korzystać ze zwolnienia od podatku wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof. Jest to możliwe, (...)
str. 28
1.2.
Dopłata do wypoczynku małoletnich dzieci pracowników
Na innych zasadach ze zwolnienia od podatku korzystają dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18. W tym zakresie w 2020 r. zastosowanie znajduje (...)
str. 28
1.3.
Świadczenie urlopowe
Pracodawcy niebędący jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne (...)
str. 29
1.4.
Składki ZUS
Dofinansowanie wypoczynku pracownika i członków jego rodziny sfinansowane ze środków ZFŚS nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Wynika to z § 2 ust. (...)
str. 29
2.
Wypłata zasiłków w związku z COVID-19 a stosowanie kosztów uzyskania przychodów
Z uwagi na COVID-19 wypłaciliśmy zasiłek chorobowy pracownikowi przebywającemu na kwarantannie. Czy opodatkowując ten zasiłek, prawidłowo postąpiliśmy, nie stosując kosztów uzyskania przychodów? Zakład pracy postąpił (...)
str. 31
3.
Uwzględnianie kwoty zmniejszającej podatek w miesiącu, gdy dochód pracownika przekracza pierwszy próg podatkowy
W czerwcu 2020 r. dochód pracownika osiągnięty w naszym zakładzie pracy przekroczył 85.528 zł. Czy obliczając zaliczkę na podatek za ten miesiąc, powinniśmy zastosować kwotę (...)
str. 32
4.
Opodatkowanie zapomogi otrzymanej od związku zawodowego
Związek zawodowy wypłacił pracownikowi należącemu do związku zapomogę z tytułu trudnej sytuacji materialnej w kwocie 3.500 zł. Jest to pierwsza tego rodzaju zapomoga otrzymana przez (...)
str. 33
5.
Moment powstania przychodu u pracownika wykorzystującego służbowe auto do celów prywatnych - interpretacja organu podatkowego
U pracownika przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń (świadczeń częściowo odpłatnych) powstanie od momentu, gdy pracownik otrzyma samochód do dyspozycji z możliwością jego wykorzystania do celów (...)
str. 35
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Przekształcona spółka kontynuuje amortyzację
Przedsiębiorca, który funkcjonował jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, przekształcił się w jednoosobową spółkę z o.o. Dokonywał odpisów amortyzacyjnych od wartości składników majątku zgodnie z (...)
str. 36
2.
Rozliczenie zaliczki na zakup fabrycznie nowego środka trwałego
W maju 2020 r. wpłaciliśmy zaliczkę (o wartości 70.000 zł) na zakup fabrycznie nowej maszyny, zaliczonej do grupy 5 KŚT. Dostawa maszyny nastąpi w styczniu (...)
str. 37
3.
Środki trwałe w interpretacjach organu podatkowego
3.1.
Amortyzacja z wykorzystaniem współczynnika podwyższającego
Szklarnię można amortyzować metodą liniową, stosując przy tym współczynnik nie wyższy niż 1,2. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 maja (...)
str. 39
3.2.
Stawka amortyzacyjna dla telefonu komórkowego
Do środków trwałych będących telefonami komórkowymi należy stosować stawkę amortyzacyjną w wysokości 20%. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 czerwca (...)
str. 40
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Rozliczenie wydatków na remont drogi publicznej
W celu zapewnienia bezpieczeństwa klientów i pracowników, podatnik zdecydował o przeprowadzeniu remontu drogi publicznej, która stanowi drogę dojazdową do firmy. Uzyskał na to zgodę gminy (...)
str. 41
1.1.
Koszt podatkowy
W myśl art. 22 ust. 1 i 8 updof, kosztami uzyskania przychodów są: koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, (...)
str. 41
1.2.
Potrącenie kosztu i ujęcie w podatkowej księdze
Koszty podatkowe inne niż bezpośrednio związane z przychodami zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia. W przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów (...)
str. 42
2.
Pomniejszenie ryczałtu o część składki na ubezpieczenie zdrowotne nieodliczonej w miesiącu poprzednim
W lutym 2020 r. założyłem działalność gospodarczą, dla której wybrałem opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Składki na własne ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne za (...)
str. 42
3.
Wybór karty podatkowej dla działalności gospodarczej podjętej w trakcie roku podatkowego
Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą, w ramach której będę wykonywać usługi stylizacji rzęs w gabinecie kosmetycznym. Czy dla tego rodzaju działalności, podjętej w trakcie roku podatkowego, (...)
str. 44
4.
Podstawą ujęcia kosztu w księdze są określone dowody księgowe - interpretacja organu podatkowego
Koszty z tytułu zakupu towarów używanych od ludności należy wpisywać do podatkowej księgi na podstawie umów kupna-sprzedaży zawartych przez strony transakcji, a nie w oparciu (...)
str. 46
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.1.
Odsetki pobierane przez zagraniczny bank
Z powodu epidemii koronawirusa spółka z o.o. znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. W związku z tym rozważa podjęcie decyzji o zaciągnięciu kredytów lub pożyczek (...)
str. 47
1.2.
Odsetki w związku z zakupem na kredyt wyposażenia przemysłowego
Przed epidemią koronawirusa zawarłem umowę z holenderskim kontrahentem na dostawę maszyny przemysłowej. Teraz z powodu epidemii mam trudności finansowe. Za pośrednictwem kontrahenta uzyskałem w Holandii (...)
str. 48
2.
Przychody cudzoziemca z umowy zlecenia a ulga dla młodych
Na podstawie umowy zlecenia spółka z o.o. zatrudnia obywatela Ukrainy w wieku poniżej 26 roku życia. Zleceniobiorca nie prowadzi działalności gospodarczej, wykonuje powierzoną mu pracę (...)
str. 50
2.1.
Obowiązek podatkowy
Nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, podlega osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski (art. (...)
str. 50
2.2.
Opodatkowanie przychodów
Zasady opodatkowania w Polsce przychodów z tytułu umów zlecenia regulują następujące przepisy: art. 29 ust. 1 pkt 1 updof - w przypadku nierezydentów, art. 30 (...)
str. 52
2.3.
Ulga dla młodych
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof, wolne od podatku są przychody m.in. z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt (...)
str. 53
VIII.
Ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
1.1.
Zakup środków dezynfekujących i ochronnych a ulga rehabilitacyjna
Choruję na nadciśnienie, co oznacza, że należę do kręgu osób podwyższonego ryzyka, u których zakażenie wirusem SARS-CoV-2 może powodować powikłania zagrażające życiu. W związku z (...)
str. 54
1.2.
Wykorzystywanie firmowego samochodu do celów prywatnych
Prowadzę działalność gospodarczą, w której wykorzystuję samochód osobowy. Używam go również do celów prywatnych. Jako osobie z orzeczoną niepełnosprawnością, samochód ułatwia mi wykonywanie czynności życiowych, (...)
str. 54
1.3.
Specustawa nie wydłuża terminów, od których zależy nabycie prawa do ulgi mieszkaniowej
W 2018 r. sprzedałam mieszkanie, które odziedziczyłam rok wcześniej. W złożonym zeznaniu PIT-39 zadeklarowałam, że uzyskany przychód wydatkuję na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych, wobec tego (...)
str. 55
2.
Ulga badawczo-rozwojowa w korekcie zeznania podatkowego
Podatnik w ramach działalności gospodarczej prowadzi prace rozwojowe. Ich celem jest opracowanie nowych zastosowań dla istniejących zasobów wiedzy. Wydatki związane z tymi pracami były ewidencjonowane (...)
str. 56
2.1.
Korzystanie z ulgi poprzez korektę zeznania
Podstawowe warunki i zasady korzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulgi B+R) określa art. 26e updof. Mogą z niej korzystać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą. Generalnie (...)
str. 57
2.2.
Ewidencje wymagane przy stosowaniu ulgi B+R
Formułując warunki stosowania ulgi B+R, ustawodawca nałożył na podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, obowiązek wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej w podatkowej księdze (...)
str. 57
3.
Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Ponoszenie wydatków w 2019 r. tytułem spłaty kredytu zaciągniętego w 2018 r. na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku mieszkalnym jednorodzinnym należącym do podatnika, (...)
str. 59
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Podmioty powiązane - rejestr beneficjentów
W spółce z o.o. X 90% udziałów posiada spółka z o.o. A. Prezes zarządu spółki A jest jednocześnie przewodniczącym rady nadzorczej spółki X oraz prowadzi (...)
str. 60
1.1.
Powiązania w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym
Na gruncie przepisów o podatku dochodowym kwestie związane z ustaleniem powiązań pomiędzy podmiotami zostały unormowane w art. 11a updop i art. 23m updof. Przy czym (...)
str. 60
1.2.
Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych
Kryterium decydującym o powstaniu obowiązku sporządzenia przez podmiot powiązany lokalnej dokumentacji cen transferowych jest przekroczenie w roku obrotowym progu wartości transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym. (...)
str. 61
1.3.
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
Zagadnienia związane z funkcjonowaniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) reguluje ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. (...)
str. 61
2.
Rozliczenie odsetek od sum gromadzonych na rachunku depozytowym
Skazany przebywał w zakładzie karnym w okresie od marca 2018 r. do lipca 2019 r. W zakładzie gromadzone były jego środki pieniężne, które wraz z (...)
str. 63
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Czy spłata długu w formie świadczenia rzeczowego skutkuje powstaniem różnic kursowych?
Spółka z o.o. posiada zobowiązanie z tytułu dostaw towarów od polskiego kontrahenta. Faktura była wyrażona w euro i zapłata miała być zrealizowana w euro. Z (...)
str. 65
2.
Koszty dojazdu zleceniobiorcy do miejsca wykonywania zlecenia
W umowie zlecenia zawartej z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej widnieje zapis, że zleceniodawca (będący przedsiębiorcą) pokrywa zleceniobiorcy koszty dojazdów do miejsca wykonywania zlecenia poprzez doładowanie (...)
str. 66
3.
Odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy wypłacona pracownikowi poniżej 26 roku życia
Pracownikowi poniżej 26 roku życia wypłaciliśmy odprawę z tytułu likwidacji stanowiska pracy. Czy wypłacona mu odprawa korzysta ze zwolnienia od podatku? Odprawa z tytułu likwidacji (...)
str. 66
4.
Działalność nierejestrowa w zeznaniu PIT
W 2019 r. uzyskiwałem wyłącznie przychody z działalności nierejestrowej, od których nie odprowadzałem zaliczek na podatek. Czy zobowiązany byłem rozliczyć je w zeznaniu podatkowym? Tak. (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.