Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 marca 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2023 r., godz. 12:04 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 166.333 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 9 (513) z dnia 01.05.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Udogodnienia podatkowe w czasie zagrożenia koronawirusem
Na czas zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2 podjęto szereg inicjatyw ustawodawczych mających na celu m.in. złagodzenie skutków zaistniałej sytuacji. Dotyczą one także zagadnień z zakresu (...)
str. 4
2.
Zwolnienie z opłacania składek ZUS nie wpływa na obowiązki płatnika PIT w zakresie naliczania i poboru zaliczek na podatek
Na podstawie art. 31zo ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób (...)
str. 6
3.
Minister Finansów wydał objaśnienia dotyczące stosowania przepisów PIT/CIT odnoszących się do samochodów osobowych
Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z 9 kwietnia 2020 r. pt. "Wykorzystywanie samochodu osobowego w prowadzonej działalności - zmiany w podatkach dochodowych od 2019 roku" (...)
str. 7
4.
Objaśnienia podatkowe w sprawie stosowania zwolnienia od podatku dla podatników do ukończenia 26 roku życia
Minister Finansów w trybie art. 14a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe wydał objaśnienia (...)
str. 9
5.
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej - skutki w zakresie CIT
W trudnej sytuacji gospodarczej, gdy brakuje środków na opłacanie np. zaliczek na podatek, zawieszanie wykonywania działalności gospodarczej może pomóc w utrzymaniu płynności finansowej i dać (...)
str. 10
5.1.
Prawo do zawieszenia działalności
Prawo do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej wynika z art. 22-25 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. (...)
str. 10
5.2.
Konsekwencje zawieszenia
Z ustawy - Prawo przedsiębiorców wynika, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej, tj. czynności będących przedmiotem tej działalności. (...)
str. 11
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Tarcza antykryzysowa 2.0 wprowadziła kolejne rozwiązania podatkowe na czas epidemii
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 695 opublikowana została ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z (...)
str. 13
2.
Nowe wzory deklaracji CIT
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 677 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów (...)
str. 13
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Złagodzenie sankcji podatkowych z tytułu nieregulowania zobowiązań dla podatników dotkniętych skutkami pandemii
Przepisy ustawy o PIT w art. 44 ust. 17 przewidują, że jeżeli podatnik nie ureguluje na rzecz kontrahenta zobowiązania z tytułu świadczenia pieniężnego, to zmuszony (...)
str. 14
2.
VAT należny od importu usług reklamowych
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie układania planów treningowych i dietetycznych. W celu pozyskiwania klientów nabywam usługi reklamowe świadczone przez zagraniczne firmy (Google i Facebook). Czy (...)
str. 16
3.
Zmiana zasad wykorzystywania leasingowanego samochodu w firmie wymaga ponownego przeliczenia kosztów z tytułu rat leasingowych
Firma (podatnik PIT, czynny podatnik VAT) objęła w 2019 r. w leasing operacyjny samochód osobowy o wartości przekraczającej 150.000 zł. Nie jest to pojazd elektryczny. (...)
str. 17
4.
Zwrócone kontrahentowi koszty transportu wadliwego towaru
Polska spółka sprzedała towar kontrahentowi A z Niemiec. Po otrzymaniu dostawy kontrahent ten stwierdził, że towar nie ma odpowiednich parametrów. Nie zwrócił go jednak spółce, (...)
str. 19
5.
Wydatki z tytułu udziału w targach
W 2019 r. spółka z o.o. otrzymała od organizatora targów fakturę za najem powierzchni i zabudowę stoiska. Targi mają odbyć się w czerwcu 2020 r. (...)
str. 21
6.
Opodatkowanie uprawnień do emisji CO2
Zakład energetyki cieplnej (spółka) musi się rozliczyć z odpowiednich ilości uprawnień do emisji CO 2 . W sumie potrzebuje 16.000 szt., w tym 3.000 szt. (...)
str. 22
7.
Koszty spotkań szkoleniowo-integracyjnych z elementami budowania wizerunku firmy - wyrok WSA
Wydatki poniesione przez podatnika na organizowanie spotkań szkoleniowo-integracyjnych, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nawet jeśli spotkania te przy okazji służą budowaniu pozytywnego wizerunku (...)
str. 23
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Obliczenie zaliczki na podatek w miesiącu, w którym dochód pracownika przekroczył 85.528 zł
W 2019 r. obowiązywała zasada, że do miesiąca włącznie, w którym dochód pracownika uzyskany od początku roku w danym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną (...)
str. 25
2.
Udostępnienie pracownikowi służbowego samochodu osobowego do celów prywatnych
Proszę o informację, jakie jest obecnie stanowisko organów podatkowych w zakresie sfinansowania przez pracodawcę paliwa do samochodu służbowego używanego przez pracownika do celów prywatnych? Prezesowi (...)
str. 27
2.1.
Paliwo do wykorzystywanego samochodu
Udostępnienie pracownikowi służbowego samochodu do celów prywatnych generuje u niego przychód ze stosunku pracy. Zasady ustalania tego przychodu określone zostały w art. 12 ust. 2a-2c (...)
str. 27
2.2.
Parkowanie samochodu w miejscu zamieszkania pracownika
Odnosząc się do drugiej części pytania, należy zauważyć, że organy podatkowe przyjmują, iż przejazdy pracownika samochodem służbowym pomiędzy miejscem jego parkowania (garażowania) znajdującym się w (...)
str. 29
3.
Przychód u oddelegowanych pracowników z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę
Firma oddelegowuje pracowników do Niemiec. Od pierwszego dnia oddelegowania podatek od ich wynagrodzeń jest odprowadzany w Niemczech. Czy podatek od wpłaty do PPK sfinansowanej przez (...)
str. 30
4.
Nie koryguje się PIT-11, gdy płatnik zastosował koszty w nieprawidłowej wysokości - interpretacja indywidualna organu podatkowego
W sytuacji gdy przy obliczaniu zaliczki na podatek płatnik zastosował koszty uzyskania przychodów w nieprawidłowej wysokości, to w takiej wysokości koszty te powinien wykazać w (...)
str. 32
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.1.
Przepisy szczególne
Zmiany w przepisach ustawy o PIT i ustawy o CIT wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych (...)
str. 33
1.2.
Dotychczasowe zasady amortyzacji
Jeśli podatnik nie zdecyduje się na skorzystanie z nowych regulacji w odniesieniu do nabytych środków trwałych służących do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, to (...)
str. 34
2.
Zakup licencji na oprogramowanie komputerowe
Spółka z o.o. nabyła oprogramowanie komputerowe na podstawie licencji, która zostanie zaliczona do wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkowo kupiła cykl szkoleń dla użytkowników końcowych oraz (...)
str. 34
2.1.
Wartość początkowa
Ustalając wartość początkową wartości niematerialnej prawnej, należy stosować art. 16g ust. 3 updop, który określa cenę nabycia (ze względu na warunek nabycia koszt wytworzenia jest (...)
str. 34
2.2.
Amortyzacja
Zwróć uwagę! Wartości niematerialne i prawne nie mogą być amortyzowane: metodą liniową określoną w art. 16i updop, metodą degresywną określoną w art. 16k ust. 1 (...)
str. 35
3.
Środek trwały w leasingu finansowym
Zawarliśmy na okres 5 lat umowę leasingu finansowego, na podstawie której używamy maszynę produkcyjną zaliczoną do grupy 5 KŚT. Czy dla celów amortyzacji podatkowej możemy (...)
str. 36
3.1.
Wartość początkowa
Zwróć uwagę! W przypadku leasingu finansowego korzystający powinien wprowadzić leasingowany środek trwały do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przepisy ustawy o PIT (...)
str. 37
3.2.
Metody amortyzacji
Przed rozpoczęciem amortyzacji podatnicy dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji, którą stosują konsekwentnie przez cały okres amortyzacji. Stosownie do art. 22ł ust. 4 updof i (...)
str. 38
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Jak rozliczyć koszty inwestycji zaniechanej z powodu kryzysu gospodarczego?
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie o PIT i ustala dochód na podstawie podatkowej księgi. Na początku roku podatkowego rozpoczął inwestycję (...)
str. 39
1.1.
Zaniechanie inwestycji
Podatnik w każdym czasie może podjąć decyzję o przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji środka trwałego wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli kwota nakładów (...)
str. 39
1.2.
Przesłanki rozliczenia kosztów
Sam fakt zaniechania inwestycji nie stanowi jeszcze wystarczającej podstawy do uwzględnienia w kosztach podatkowych związanych z nią wydatków. W świetle przywołanego przepisu art. 22 ust. (...)
str. 40
2.
Ujęcie w podatkowej księdze kosztów zakupu środków higienicznych dla gości hotelowych
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich. W jej ramach dokonuję zakupu środków higieny (mydła, szamponu, papieru toaletowego), które są na wyposażeniu pokoi wynajmowanych klientom. (...)
str. 40
3.
Jaka stawka ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów ze sprzedaży na wynos dań własnej produkcji?
Działalność spółki cywilnej polega na produkcji gotowych potraw i ich sprzedaży. Przygotowane posiłki klient kupuje na sztuki lub kilogramy, następnie są one pakowane na wynos (...)
str. 41
4.
Koszty podjętej działalności gospodarczej
W grudniu 2019 r. rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej - salonu fryzjerskiego. W 2019 r. nie uzyskałem przychodu, natomiast przed uruchomieniem działalności poniosłem m.in. wydatki związane (...)
str. 43
4.1.
Wydatki na uruchomienie działalności
W ustawie o PIT brak jest zastrzeżenia, że do kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczane jedynie wydatki poniesione po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej. W rezultacie (...)
str. 43
4.2.
Moment rozliczenia kosztów materiałów nabytych w roku rozpoczęcia prowadzenia firmy
W opisanym przypadku wartość zakupionych, lecz niezużytych materiałów fryzjerskich, które zostały ujęte w początkowym (sporządzonym na dzień rozpoczęcia działalności) i końcowym (sporządzonym na 31 grudnia (...)
str. 44
5.
Odliczanie zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne od podatku w formie karty podatkowej - interpretacja organu podatkowego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym składki zaległe, można odliczyć od podatku w formie karty podatkowej za te miesiące, w których je opłacono. Brak jest (...)
str. 45
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Oświadczenie cudzoziemca wystarczy, by ustalić jego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych
Spółka ma zamiar zatrudnić na umowy zlecenia obywateli Ukrainy. Osoby zatrudniane nie dostarczą certyfikatów rezydencji, ale będą składały oświadczenia. W zależności od okoliczności zatrudniana osoba (...)
str. 47
2.
Umowa leasingu z polskim oddziałem zagranicznej firmy
Spółka komandytowa zawarła umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy. Leasingodawcą jest niemiecka spółka GmbH posiadająca swój oddział w Polsce (zakład zagraniczny). Spółka posiada (...)
str. 49
2.1.
Podatek u źródła od należności z tytułu umowy
Zagraniczni przedsiębiorcy działający na terytorium Polski poprzez zagraniczny zakład podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (art. 3 ust. 2 updop). Na podstawie art. 3 ust. 5 updop, (...)
str. 49
2.2.
Certyfikat rezydencji i pisemne oświadczenie podatnika
Osoby wypłacające należności na rzecz nierezydentów prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład, nie pobierają zryczałtowanego podatku pod warunkiem: udokumentowania miejsca siedziby podatnika (...)
str. 51
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Preferencje w podatku dochodowym związane z przeciwdziałaniem COVID-19
W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz (...)
str. 54
1.1.
Zwolnienia w PIT
Świadczenia dla przedsiębiorców i zleceniodawców Specustawa przewiduje wsparcie w postaci świadczenia postojowego. Mowa o nim w art. 15zq ustawy o COVID-19 (Dz. U. z 2020 (...)
str. 54
1.2.
Darowizny rozliczane na specjalnych zasadach
W art. 52n updof, art. 38g updop oraz art. 57b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na mocy specustawy, (...)
str. 57
1.3.
Preferencje w stosowaniu ulgi B+R i IP Box
Podatnicy PIT uzyskujący przychody z działalności gospodarczej oraz podatnicy CIT uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych mogą korzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (...)
str. 58
2.
Spółdzielnia musi zapłacić CIT od odszkodowania za wywłaszczenie - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Odszkodowanie za wygaśnięcie prawa wieczystego nieruchomości otrzymane przez spółdzielnię na mocy decyzji prezydenta miasta, w wysokości ustalonej na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami, nie jest (...)
str. 59
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Ceny transferowe
Spółka z o.o. sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Jak na bazie tego rachunku powinna liczyć limit 10.000.000 euro dla celów dokumentacji cen (...)
str. 60
2.
Powiązania osobowe pomiędzy spółkami kapitałowymi
Spółka z o.o. ma czterech wspólników (każdy z nich posiada 25% udziałów). Jeden ze wspólników tej spółki wchodzi w skład jej rady nadzorczej, a jednocześnie (...)
str. 61
3.
Rozliczenie kosztów pośrednich związanych z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej - interpretacja organu podatkowego
W przypadku kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem kwalifikowanych praw własności intelektualnej, należy je przypisać do przychodów ze sprzedaży tych praw w proporcji, w jakiej przychód (...)
str. 63
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Zwolnienie z CIT dochodu w postaci darowizn otrzymanych przez szpital
W związku z COVID-19 szpital publiczny otrzymał darowizny od firm oraz osób fizycznych w postaci środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych. Czy ze względu na (...)
str. 65
2.
Czasowe zaprzestanie wykorzystywania środków trwałych w czasie epidemii koronawirusa
Ze względu na zmniejszenie produkcji z powodu epidemii koronawirusa większość maszyn i urządzeń jest czasowo wyłączona z używania. Czy powinniśmy w okresie przejściowego nieużywania środka (...)
str. 66
3.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych diet z tytułu podróży służbowej osoby prowadzącej firmę
Przedsiębiorca odbył krajową podróż służbową. Czy diety dotyczące tego wyjazdu należy ująć w kosztach uzyskania przychodów i wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w (...)
str. 66
4.
Czy należy informować urząd skarbowy o spisie z natury sporządzanym na dzień likwidacji działalności gospodarczej?
Podatnik zamierza zlikwidować działalność gospodarczą, którą rozliczał w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. Czy o zamiarze sporządzenia spisu z natury ma obowiązek poinformować (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.