Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 8 grudnia 2022 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.12.2022 r., godz. 11:58 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 178.286 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
Informacja dla Czytelników
Szanowni Państwo Zbliża się koniec kolejnego roku wydawniczego. W związku z tym pragnę Państwu podziękować za okazane nam zaufanie oraz zachęcić do pozo-stania z nami (...)
str. 4
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Opublikowano ustawy zmieniające ustawę o rachunkowości
ZMIANA USTAWY O RACHUNKOWOŚCI W Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2020 r. pod poz. 2122 opublikowano ustawę z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie (...)
str. 5
2.
Obowiązki sprawozdawcze spółek komandytowych i jawnych w związku z opodatkowaniem CIT w 2021 r.
ZMIANA USTAW PODATKOWYCH W Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2020 r. pod poz. 2123 opublikowano ustawę z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy (...)
str. 6
3.
Projekt zmian ustawy o rachunkowości, wprowadzający ułatwienia w podpisywaniu sprawozdań finansowych
PROJEKT ZMIAN USTAWY O RACHUNKOWOŚCI Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów https://bip.kprm.gov.pl w zakładce Prace legislacyjne RM i Prezesa RM/Prace legislacyjne Rady Ministrów/Wykaz (...)
str. 7
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r.
1.
Jak wycenić i wykazać w sprawozdaniu koszty prac rozwojowych?
Definicja prac rozwojowych Prace rozwojowe nie zostały zdefiniowane w ustawie o rachunkowości. Z przepisów tej ustawy wynika jedynie, że koszty zakończonych prac rozwojowych zalicza do (...)
str. 10
2.
Czy prawo do znaku towarowego wykazuje się w bilansie jako inne wartości niematerialne i prawne?
W aktywach bilansu, jako inne wartości niematerialne i prawne, wykazuje się ujętą w księgach rachunkowych na koncie 02 "Wartości niematerialne i prawne" wartość praw majątkowych, (...)
str. 14
3.
Czy amortyzację uwzględnia się w rachunku przepływów pieniężnych?
Sporządzamy rachunek przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią. W której pozycji powinniśmy wykazać amortyzację samochodu? Przy metodzie pośredniej koryguje się przepływy z działalności operacyjnej in plus, a (...)
str. 16
II.
Rozliczanie wpłat do PPK w księgach rachunkowych
Spółka z o.o. zobowiązana jest do stosowania przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Jak rozliczyć podatkowo i jak ująć w księgach rachunkowych składkę na PPK (...)
str. 17
1.
Zasady gromadzenia środków w PPK
Zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych (PPK), zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowania i dokonywania wpłat do PPK oraz (...)
str. 17
2.
Przychód z tytułu sfinansowania przez pracodawcę wpłat do PPK
Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę (zarówno podstawowe, jak i dodatkowe) stanowią dla uczestnika PPK, będącego pracownikiem, przychód ze stosunku pracy z nieodpłatnych świadczeń. Jak (...)
str. 18
3.
Ujęcie wpłat do PPK w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy
W myśl art. 15 ust. 4ga updop, wpłaty dokonywane do PPK, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który (...)
str. 19
4.
Bilansowe zasady rozliczania wpłat do PPK jako kosztów pracowniczych
Koszty z tytułu wynagrodzeń wprowadza się do ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadą memoriału. Nakazuje ona ujmować w księgach danego roku obrotowego wszystkie osiągnięte, przypadające na (...)
str. 19
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Nadrzędne zasady rachunkowości uwzględniane przy kwalifikowaniu kosztów do danego roku obrotowego
Ujmując koszty bilansowe w danym roku obrotowym należy kierować się nadrzędnymi zasadami rachunkowości, m.in. zasadą memoriału, zasadą współmierności przychodów i kosztów oraz zasadą istotności (por. (...)
str. 22
2.
Koszt zakupu energii dotyczący grudnia, ujęty na podstawie faktury otrzymanej w roku następnym UWAGA! Zmiana terminów
Faktury za dostawę energii elektrycznej wpływają do naszej jednostki z opóźnieniem. W jaki sposób ujmować takie faktury na przełomie lat obrotowych? Koszty dotyczące danego roku (...)
str. 23
3.
Koszt transportu realizowanego na przełomie lat obrotowych, ujęty na podstawie dowodu PK
W grudniu 2020 r. wydaliśmy towar z magazynu firmie transportowej i wystawiliśmy kontrahentowi fakturę sprzedaży. Towar dojedzie do kontrahenta na początku stycznia 2021 r. Faktura (...)
str. 25
4.
Kwalifikowanie kosztów dotyczących dwóch lat obrotowych na przykładzie zakupu usług telekomunikacyjnych
W styczniu 2021 r. otrzymamy fakturę za rozmowy telefoniczne wykonane w grudniu 2020 r. oraz abonament za styczeń 2021 r. Czy koszty te należy przyporządkować (...)
str. 26
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Zakup licencji na program komputerowy używany w firmie
Zakupiliśmy licencję na program komputerowy. Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa takiego zakupu? Czy licencja ta podlega amortyzacji? Jeżeli jednostka zakupiła licencję na program komputerowy i (...)
str. 28
2.
Moment przyjęcia do używania środka trwałego i jego późniejsza naprawa
Na koniec października 2020 r. przyjęliśmy do używania maszynę produkcyjną. W listopadzie 2020 r. okazało się jednak, że musimy dokonać kilku napraw, aby maszyna ta (...)
str. 29
3.
Skutki trwałego zaniechania budowy środka trwałego na dzień bilansowy
Zamierzamy trwale wstrzymać budowę środka trwałego. Jakich księgowań powinniśmy dokonać na dzień bilansowy? Jeżeli jednostka zamierza trwale zaniechać budowy środka trwałego, to powinno to nastąpić (...)
str. 30
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Bilansowe zasady rozliczania szkody komunikacyjnej na przełomie roku
Wydatki na naprawę samochodu osobowego oraz otrzymane w związku z tym odszkodowanie to koszty i przychody pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki, o których mowa (...)
str. 32
2.
Powstanie przychodu podatkowego z tytułu otrzymanego odszkodowania
Odszkodowanie otrzymane od firmy ubezpieczeniowej stanowi przychód podatkowy (por. art. 12 ust. 1 pkt 1 updop oraz art. 14 ust. 2 pkt 12 updof). Rozpoznaje (...)
str. 34
3.
Ograniczenia w zaliczaniu wydatków na naprawę do kosztów podatkowych
Jeśli samochód osobowy jest wykorzystywany do tzw. celów mieszanych, tj. zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i do celów niezwiązanych z tą działalnością, to wydatki (...)
str. 34
4.
Odliczenie VAT od wydatków na naprawę powypadkową samochodu
Jednostka, która ponosi wydatki na naprawę firmowego samochodu osobowego może od tych wydatków odliczyć VAT naliczony na zasadach ogólnych. Dokonując takiego odliczenia, powinna uwzględniać regulacje (...)
str. 34
5.
Ujęcie w księgach skutków likwidacji szkody powypadkowej na przykładzie
Wydatki związane z używaniem (w tym wydatki na naprawy powypadkowe) samochodu osobowego będącego środkiem trwałym, który jest wykorzystywany do celów mieszanych, objęte są limitowaniem zarówno (...)
str. 35
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Produkcja filmu sfinansowanego dotacją celową w instytucji kultury
Kwalifikacja nakładów na wytworzenie filmu w ramach umowy koprodukcji Instytucja kultury zawarła umowę z innym podmiotem na wspólną produkcję filmu dokumentalnego. W ramach umowy koprodukcyjnej (...)
str. 37
2.
Wydatki na zakup i montaż aparatu RTG oraz na adaptację pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowany
Nasza przychodnia poniosła wydatki na zakup i montaż nowego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczenia, w którym zainstalowano aparat. Koszt aparatu to 800.000 zł, a (...)
str. 39
3.
Kwalifikacja paragrafowa wydatków na rozbiórkę budynku gminnego
W związku ze złym stanem technicznym i zagrożeniem zawalenia się budynku gminnego zleciliśmy firmie zewnętrznej jego rozbiórkę. W jakim paragrafie wydatków ująć rozbiórkę takiego budynku? (...)
str. 40
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Ogólne zasady odliczenia straty podatkowej od dochodu
Na podstawie art. 27 ust. 1 updop, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku (...)
str. 41
2.
Szczególne zasady odliczenia straty poniesionej w 2020 r. z powodu COVID-19
Stosownie do art. 38f ust. 1 updop podatnicy, którzy z powodu COVID-19, w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych (...)
str. 42
3.
Pokrycie straty według przepisów ustawy o rachunkowości
Rozliczenia straty podatkowej nie ujmuje się w ewidencji księgowej, ponieważ polega ono na zmniejszeniu wykazanego zysku podatkowego za dany rok w deklaracji podatkowej. Skutkuje to (...)
str. 43
4.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
W przypadku wystąpienia straty podatkowej, możliwej w przyszłości do odliczenia od dochodu, przyjmuje się, że jednostka (będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych) posiada aktywa (...)
str. 44
5.
Ujęcie w księgach skutków korekty CIT-8 za 2019 r. z tytułu odliczenia straty podatkowej za 2020 r.
Jak już wspomniano, w przypadku gdy rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, stratę za 2020 r. będzie można ustalić dopiero na koniec 2020 r., (...)
str. 45
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VI.
Procedura ustalania odpisu aktualizującego według KSR nr 4
W naszej jednostce po dniu bilansowym, ale przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, okazało się, że na dzień bilansowy wartość niektórych składników aktywów na skutek utraty ich (...)
str. 46
1.
Uzyskanie informacji po dniu bilansowym o utracie wartości aktywów jako zdarzenie wymagające korekty
Uzyskanie informacji o tym, że na dzień bilansowy wartość składnika aktywów na skutek utraty wartości była niższa od wykazanej w księgach rachunkowych jednostki kwalifikuje się (...)
str. 46
2.
Warunki stosowania i etapy aktualizacji wyceny aktywów
W rozdziale III Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 "Utrata wartości aktywów" (KSR nr 4) zawarte są informacje dotyczące warunków stosowania i etapów procedury aktualizacji wyceny (...)
str. 47
3.
Ocena potrzeby przeprowadzania procedury ustalania odpisu aktualizującego wycenę aktywów
Z pkt 4.1 KSR nr 4 wynika, że nie rzadziej niż na każdy dzień bilansowy jednostka ustala, czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia procedury ustalania odpisu aktualizującego (...)
str. 48
4.
Zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo
Jednostka na dzień bilansowy identyfikuje składniki aktywów uznane za obiekty oceny utraty wartości. Identyfikacją objęte są wszystkie aktywa, których dotyczyć mogą skutki okoliczności wskazujących na (...)
str. 50
5.
Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów wycenianych w wartości rynkowej lub godziwej
Aktywa mogą być na dzień bilansowy wyceniane: w wartości rynkowej, godziwej lub metodą praw własności, w kwocie wymaganej zapłaty i w skorygowanej cenie nabycia, w (...)
str. 51
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
W której pozycji bilansu wykazać pobrane z góry wpłaty na poczet szkoleń organizowanych w przyszłym roku?
Nasza jednostka w grudniu pobiera z góry od swoich kontrahentów opłaty za szkolenia, które zostaną przeprowadzone w przyszłym roku. Gdzie w bilansie sporządzanym według załącznika (...)
str. 53
2.
W jaki sposób ująć w księgach niewykorzystane zdolności produkcyjne?
Jesteśmy jednostką produkcyjną. Czy na sposób ujęcia kosztów niewykorzystanych zdolności ma wpływ moment ich ustalania? Jeżeli tak, to jak je zaksięgować? Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych (...)
str. 53
3.
Jak wykazać w bilansie otrzymaną zaliczkę na WDT?
Jednostka otrzymała od kontrahenta unijnego zaliczkę na poczet przyszłej dostawy, która będzie miała miejsce w przyszłym roku. Jednostka nie wystawiła faktury zaliczkowej. W której pozycji (...)
str. 54
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Plik JPK_KR - kwota operacji w dzienniku dla wyciągów bankowych, raportów kasowych i faktur
Jak należy rozumieć objaśnienie Ministerstwa Finansów zawarte w broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_KR obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. w części dotyczącej pola DziennikKwotaOperacji. Wątpliwość (...)
str. 55
2.
Paragon uznany za fakturę uproszczoną jako podstawa dokonania zapisu w księgach rachunkowych
Wystawiamy często paragony z NIP nabywcy, uznawane za faktury uproszczone. Czy ze względów rachunkowych do ujęcia w księgach takich paragonów wymaga się wystawienia dokumentu wewnętrznego (...)
str. 56
3.
Rozliczenie zaliczki wpłaconej ze środków ZFŚS na imprezę, która nie odbyła się z powodu COVID-19
W 2019 r. pracodawca zapłacił ze środków ZFŚS zaliczkę na poczet imprezy rozrywkowej dla pracowników i ich rodzin, która miała się odbyć w 2020 r. (...)
str. 57
4.
Zwrot pracownikowi części wydatków na zakup okularów korekcyjnych na podstawie faktury wystawionej na firmę
Pracownik przedstawił do rozliczenia fakturę za okulary korekcyjne, wystawioną na firmę. Na fakturze w specyfikacji jest podział na szkła i oprawki. Pracodawca zwraca pracownikowi tylko (...)
str. 59
5.
Opłata za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym
Jesteśmy firmą deweloperską. Prowadzimy inwestycję polegającą na wybudowaniu budynku wielorodzinnego. Zapłaciliśmy opłatę za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej (rura wodno-kanalizacyjna) w pasie drogowym. Opłaciliśmy ją na (...)
str. 60
6.
Badanie sprawozdania finansowego spółki akcyjnej sporządzonego za pierwszy rok działalności
Nasza spółka akcyjna powstała w trakcie 2020 r. Rok obrotowy spółki jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Czy możemy nie poddać badaniu sprawozdania finansowego sporządzonego na (...)
str. 61
7.
Różnica groszowa powstała w wyniku wypłaty części zysku netto w formie nagrody dla pracowników
Uchwała o podziale zysku za 2019 r. stanowi, że część zysku zostanie wypłacona w formie nagrody dla pracowników. Pomiędzy kwotą uchwały a listą płac powstała (...)
str. 62
8.
Wydatki związane z dotacją na kapitał obrotowy dla średnich przedsiębiorstw
Spółka z o.o. otrzymała dotację na kapitał obrotowy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zgodnie z programem dotacja ma być przeznaczona na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. (...)
str. 63
9.
Wniesienie do spółki komandytowej aportu w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wniosła do spółki komandytowej przedsiębiorstwo, jako wkład niepieniężny. Jak zaksięgować w spółce komandytowej różnicę pomiędzy wartością wkładu zapisaną w umowie (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.