Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 marca 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2023 r., godz. 12:04 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 166.333 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe wypłat uzyskanych przez pracownika niezdolnego do pracy
Pracownik jest wynagradzany stawką godzinową (20 zł/godz.). We wrześniu br. przez pięć dni chorował, z tym że pierwszego dnia objętego zwolnieniem przez cztery godziny świadczył (...)
str. 4
2.
Od 15 października br. - zwolnienie niektórych płatników z zapłaty składek ZUS za okres od lipca do września br.
Prowadzę działalność gospodarczą związaną z branżą turystyczną i z tego tytułu podlegam ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jakie warunki muszę spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia (...)
str. 6
3.
Wypłata świadczenia postojowego, w tym dodatkowego
Dodatkowe świadczenie postojowe Ustawa z dnia 17 września 2020 r. dodaje do specustawy art. 15zs 1 , na mocy którego osoby wymienione w tym przepisie (...)
str. 8
4.
Składka zdrowotna pracownika na urlopie wychowawczym podejmującego naukę
Pracownica do końca 2020 r. korzysta z urlopu wychowawczego. Z tego tytułu zgłosiliśmy ją do ubezpieczeń emerytalno-rentowych i ubezpieczenia zdrowotnego. Na początku września br. poinformowała (...)
str. 10
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
O ile używanie przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych podwyższy podstawę oskładkowania i opodatkowania?
Udostępniliśmy pracownikowi bezpłatnie samochód służbowy do celów prywatnych. W jaki sposób ustalić wartość pieniężną tego świadczenia podlegającą oskładkowaniu i opodatkowaniu, gdy koszty eksploatacji samochodu, w (...)
str. 11
2.
Czy wartość sfinansowanych szczepień przeciw grypie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu?
Rokrocznie część pracodawców, nie będąc do tego zobowiązanym, finansuje pracownikom w całości lub w części szczepienia przeciw grypie. W tym roku ze względu na stan (...)
str. 13
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Premia frekwencyjna zmniejszana za nieprzepracowane godziny w podstawie wynagrodzenia chorobowego
Od 1 marca 2020 r. zatrudniamy pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej wysokości. Otrzymuje on także premię frekwencyjną, która (...)
str. 15
2.
Świadczenia chorobowe dla pracowników po zakończeniu nauki zawodu
Pracownik do połowy sierpnia br. wykonywał umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Po zdaniu egzaminu czeladniczego warunki umowy zostały odpowiednio zmienione. Pracownik zachorował na (...)
str. 16
3.
Wliczanie do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych nagrody wypłaconej za niepełny rok pracy
W podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego pracownikowi w październiku 2020 r. powinniśmy uwzględnić nagrodę za 2019 r., wypłaconą w marcu 2020 r. Nagroda jest zmniejszana (...)
str. 18
4.
Wysokość świadczeń chorobowych dla przedsiębiorcy opłacającego składki na preferencyjnych warunkach
Od 1 stycznia 2020 r. prowadzę działalność gospodarczą. Przez pierwsze 6 miesięcy korzystałam z ulgi na start, a od 1 lipca 2020 r. opłacam składki (...)
str. 19
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.1.
Poddanie pracownika izolacji albo kwarantannie
Przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach (...)
str. 22
1.2.
Czas trwania izolacji lub kwarantanny
Regulacje w tej sprawie zawierają przepisy powołanego na wstępie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. oraz informacja Ministerstwa Zdrowia pt. "Strategia walki (...)
str. 23
1.3.
Prawo do świadczeń chorobowych za czas izolacji i kwarantanny
Niemożność wykonywania pracy w wyniku nałożonej izolacji lub kwarantanny jest traktowana na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby (art. 6 ust. 2 pkt (...)
str. 23
1.4.
Dowody do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego
Odbycie kwarantanny lub izolacji jest obowiązkowe, a podstawą do wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (odpowiednio wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego) jest, co (...)
str. 24
1.5.
Praca zdalna w czasie kwarantanny
Odbywanie obowiązkowej kwarantanny nie wyklucza możliwości wykonywania pracy zdalnej. Wprawdzie poddanie się obowiązkowi kwarantanny jest traktowane na równi z niezdolnością do pracy, ale pracownik faktycznie (...)
str. 24
V.
Emerytury i renty
1.
Rencista powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej
Osoba uprawniona do renty rodzinnej po zmarłym małżonku podjęła prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki jawnej. Z tego tytułu zgłosiła się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. (...)
str. 25
C.
PRAWO PRACY
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Rekompensowanie pracy wykonywanej w ustawowe święto
Pracujemy w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku. W zamian za święto Wniebowzięcia NMP wyznaczyliśmy inny dzień wolny. Jeden z pracowników, zatrudniony w pełnym wymiarze, (...)
str. 27
2.
Jak rozliczać pracę wykonywaną na żądanie pracodawcy przed rozpoczęciem dniówki?
Pracownik kilkakrotnie w trakcie okresu rozliczeniowego był wzywany do pracy o godzinę wcześniej niż to wynika z rozkładu. Jak zrekompensować taką pracę? Rozstrzygnięcie problemu wymaga (...)
str. 29
3.
Obniżenie wymiaru czasu pracy osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego
Pracownica po urlopach macierzyńskim i rodzicielskim przebywała na rocznym urlopie wychowawczym. Po powrocie do pracy wystąpiła o obniżenie wymiaru czasu pracy. Czy i jak długo (...)
str. 31
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.1.
Wpływ charakteru premii na podstawę urlopową
Wypłacamy premię uznaniową częściowo w stałych kwotach, a częściowo w zmiennych. Czy należy zaliczać tę premię do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy? Jeśli tak, (...)
str. 33
1.2.
Dodatki za nadgodziny wypłacone z opóźnieniem w podstawie urlopowej
W wyniku pokontrolnego nakazu Państwowej Inspekcji Pracy wypłaciliśmy pracownikom zaległe wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Czy należy przyjmować je do podstawy wynagrodzenia za bieżący urlop wypoczynkowy? (...)
str. 35
2.
Wypłata nauczycielowi składników wynagrodzenia w okresie kształcenia zdalnego oraz skutki jej wstrzymania
Przez część roku szkolnego 2019/2020 nauczyciele prowadzili zajęcia zdalnie. Niektórym z nich szkoły i placówki przestały wypłacać dodatek za warunki pracy, np. tym, którzy nie (...)
str. 36
3.
Dodatek stażowy przy jednoczesnym zatrudnieniu na stanowisku niepedagogicznym i nauczycielskim
Pełnoetatowy pracownik administracji w szkole samorządowej został w niej zatrudniony od 1 września 2020 r. także jako nauczyciel w wymiarze 10/18. Z pierwszego stosunku pracy (...)
str. 40
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Wysyłanie świadectwa pracy oraz informacji o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej
Pracownikowi, z którym rozwiązaliśmy umowę, świadectwo pracy oraz informację o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej wyślemy pocztą. Czy w celach dowodowych powinno to nastąpić w dwóch (...)
str. 41
2.
Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników zarządzających zakładem pracy
Na podstawie przepisów kodeksowych kierownikom komórek organizacyjnych nie płacimy za nadgodziny. Czy w związku z tym możemy odstąpić od prowadzenia dla nich ewidencji czasu pracy? (...)
str. 42
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego pozostałego po odwołaniu
Pracownik został odwołany przez pracodawcę z dwutygodniowego urlopu wypoczynkowego po wykorzystaniu już 7 dni kalendarzowych. Czy pracodawca powinien udzielić mu ponownie 14-dniowego urlopu wypoczynkowego? Naszym (...)
str. 43
2.
Czy można przerwać urlop macierzyński i skorzystać z urlopu wypoczynkowego?
Umowa z pracownicą rozwiąże się z upływem czasu, na który została zawarta. Dojdzie do tego w trakcie urlopu macierzyńskiego. Pracownica ma do wykorzystania zaległy urlop (...)
str. 45
3.
Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego po urlopach związanych z rodzicielstwem
Na koncie urlopowym pracownicy, która wkrótce wraca do pracy po wykorzystaniu urlopów związanych z rodzicielstwem (52 tyg.), znajduje się kilkanaście dni zaległego urlopu wypoczynkowego za (...)
str. 46
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Niedopuszczalność weksli w stosunkach pracy
Powierzamy pracownikom wysokiej klasy sprzęt, dlatego chcielibyśmy się zabezpieczyć przed konsekwencjami jego zniszczenia. Czy w tym celu możemy zażądać od pracowników podpisania weksla in blanko, (...)
str. 47
2.
Czas na jaki należy usprawiedliwić nieobecność w pracy z powodu wezwania przez Policję
Pracownik nieobecny w pracy przez całą dniówkę, następnego dnia w celu usprawiedliwienia nieobecności, przedłożył wezwanie w charakterze świadka, na którym znajduje się adnotacja z ilością (...)
str. 49
3.
Skutki pracy w nocy odwołania czasu letniego przypadającej z 24 na 25 października br.
Czasem urzędowym na obszarze Polski jest czas środkowoeuropejski (tzw. zimowy), a czas letni środkowoeuropejski tylko w okresie od jego wprowadzenia do odwołania (art. 2 ust. (...)
str. 50
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Odpowiedzialność pracodawcy w razie zachorowania pracownika na COVID-19 w wyniku zarażenia się w zakładzie pracy
Pracodawca nie jest w stanie ustrzec pracowników przed zachorowaniem na COVID-19. Czy pomimo to w razie zakażenia może ponosić wobec nich odpowiedzialność odszkodowawczą? Jeżeli tak, (...)
str. 51
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Ważne terminy: do 27 października br. ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK, a do 10 listopada br. - umowy o prowadzenie PPK
Z dniem 27 października 2020 r. upływa termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową przez podmioty zatrudniające, które od 1 stycznia (...)
str. 53
2.
Zawarcie umowy o zarządzanie PPK, nawet gdy wszyscy pracownicy zrezygnowali z uczestnictwa w PPK
Jesteśmy firmą, która zatrudnia 30 osób, nikt z zatrudnionych nie zgłosił chęci uczestnictwa w PPK. Jakie dalsze kroki powinnyśmy podjąć w tej sytuacji? Na wstępie (...)
str. 55
E.
VADEMECUM KADROWCA
XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Przystąpienie zleceniobiorcy do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
1) Od 1 lipca 2020 r. zatrudniamy osobę fizyczną na umowę zlecenia, która z tego tytułu została zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. (...)
str. 56
2.
Liczba ubezpieczonych dla celów uprawnień do wypłaty zasiłków
Czy do liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada 2019 r., ustalanej dla celów zasiłkowych, należało wliczyć osobę przebywającą na urlopie bezpłatnym (...)
str. 57
3.
Wypłata zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego czy chorobowego?
Pracownica będąca w drugim miesiącu ciąży uległa wypadkowi przy pracy i otrzymała zwolnienie lekarskie. Czy ma znaczenie, z którego tytułu świadczenie chorobowe będzie wypłacane, jeśli (...)
str. 58
4.
Zmiana miejsca wykonywania pracy
1) W związku z likwidacją jednego ze sklepów planujemy zwolnić pracowników, a niektórych przenieść do innego sklepu mieszczącego się nieopodal. Czy takie przeniesienie należy traktować (...)
str. 58
5.
Termin wypłaty wynagrodzenia
Wypłacamy pracownikom wynagrodzenie za dany miesiąc 10. dnia następnego miesiąca. Czy to oznacza, że pracodawca ma do tego dnia wykonać przelew, czy też, że tego (...)
str. 59
6.
Zatrudnianie pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy w systemie równoważnym
1) Zatrudniliśmy pracownika w systemie równoważnym czasu pracy na część etatu. Czy możemy mu zaplanować pracę 16 godzin na dobę? Zasadniczo czas pracy nie może (...)
str. 60
7.
Staż urlopowy po 4-letnim technikum ekonomicznym
Ile lat z tytułu nauki należy zaliczyć do stażu urlopowego absolwentowi 4-letniego technikum ekonomicznego? Do stażu urlopowego należy zaliczyć cztery lata. W myśl art. 155 (...)
str. 60
1.
Zasady ogólne zmniejszania zatrudnienia
W razie powstania stanu zagrożenia dla finansów publicznych państwa, w szczególności wyższego od zakładanego w ustawie budżetowej wzrostu deficytu budżetu państwa lub państwowego długu publicznego, (...)
str. 61
2.
Pracownicy objęci i nieobjęci redukcją
Obowiązek zmniejszenia zatrudnienia odnosi się wyłącznie do osób pozostających w stosunkach pracy. Co istotne, art. 15zzzzzq ust. 1 pkt 1 specustawy pozwala rozwiązać taki stosunek (...)
str. 62
3.
Kryteria doboru pracowników do zwolnienia
Grupa pracowników objętych redukcjami etatów nie jest wynikiem swobodnego uznania danego podmiotu. O tym, kto się w niej znajduje przesądzają podstawowe i pomocnicze kryteria doboru (...)
str. 64
4.
Zawiadomienie strony pracowniczej o redukcji zatrudnienia
Podmiot realizujący obowiązek zmniejszenia zatrudnienia nie musi konsultować planowanych w jego ramach wypowiedzeń stosunków pracy ze związkami zawodowymi. Na mocy art. 15zzzzzr ust. 8 specustawy (...)
str. 65
5.
Przygotowanie i doręczenie wypowiedzeń zmieniających lub definitywnych
Oświadczenie o wypowiedzeniu zmieniającym (obniżającym wymiar czasu pracy i proporcjonalnie wynagrodzenie) i definitywnym (prowadzącym do rozwiązania stosunku pracy) musi spełniać warunki, jakie stawia art. 30 (...)
str. 65
6.
Skutki naruszenia procedury dokonywania zwolnień
Pracownik ma prawo odwołać się od wypowiedzenia zmieniającego/definitywnego w terminie 21 dni od jego otrzymania (art. 44 w zw. z art. 5 i art. 264 (...)
str. 66
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Kolejne działania osłonowe przeciw COVID-19 - tarcza 5.0
W dniu 1 października br. generalnie weszła w życie ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.