Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 2 czerwca 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 1.06.2023 r., godz. 12:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 152.464 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.1.
Węższy krąg osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego
W Dzienniku Ustaw z dnia 15 maja 2020 r. pod poz. 875 opublikowano ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w (...)
str. 4
1.2.
Rozszerzenie zwolnienia z opłacania składek ZUS na kolejnych płatników
Ustawa antykryzysowa - tarcza 3.0 dodała do art. 31zo specustawy ust. 2a i 2b. Zgodnie z pierwszym z wymienionych przepisów, na wniosek płatnika składek będącego (...)
str. 5
1.3.
Podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń
Zgodnie z art. 52 ustawy antykryzysowej - tarcza 3.0, jeżeli z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało (...)
str. 7
1.4.
Wykonywanie pracy podczas kwarantanny przez osoby zatrudnione w DPS
Zgodnie z nowym art. 4e specustawy, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w sytuacjach szczególnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (...)
str. 9
1.5.
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach, którym przysługuje tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii
Zgodnie z nowym art. 15ga specustawy, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub osobie fizycznej, której przysługuje tytuł prawny (...)
str. 9
1.6.
Wykonywanie pracy przez cudzoziemca na zmienionych specustawą warunkach i ważność zezwolenia na pracę
Zgodnie z art. 15z 5 specustawy, jeżeli na skutek skorzystania przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi z uprawnień określonych w art. 3 (pracy zdalnej), art. (...)
str. 10
1.7.
Zmniejszanie zatrudnienia i wprowadzanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia w urzędach i organach administracji państwowej
Realizacja obowiązku zmniejszenia zatrudnienia w urzędach i organach administracji państwowej, może nastąpić przez rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy, w tym z pracownikiem posiadającym ustalone prawo (...)
str. 11
1.8.
Więcej przedsiębiorców może skorzystać ze świadczenia postojowego
Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych przysługuje świadczenie postojowe, (...)
str. 11
1.9.
Niewykonywanie pracy nauczycielskiej, szczególnej i górniczej z powodu COVID-19 a staż do świadczenia kompensacyjnego i emerytalnego
Zgodnie z art. 56 ustawy antykryzysowej - tarcza 3.0, okresy niewykonywania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19: pracy (...)
str. 12
1.10.
Podpisy zaufany i osobisty równoważne z własnoręcznym
Zgodnie z art. 58 ustawy antykryzysowej - tarcza 3.0 w sprawach dotyczących udzielania wsparcia związanego z utrzymaniem miejsc pracy, o którym mowa w art. 15g (...)
str. 12
1.11.
Pomoc z PFRON także dla podmiotów w trudnej sytuacji finansowej
Zgodnie z art. 68ge ust. 1 ustawy o rehabilitacji w brzmieniu wprowadzonym ustawą antykryzysową - tarcza 3.0, pomoc publiczna udzielana na podstawie art. 26, art. (...)
str. 12
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Jak ustalić 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek zwolnionej z zapłaty na podstawie specustawy? - stanowisko ZUS
Na wniosek płatnika składek, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, (...)
str. 13
2.
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP, FS i FGŚP po powrocie pracownicy z urlopu macierzyńskiego
Pracownica w połowie kwietnia br. po zakończeniu urlopu macierzyńskiego wróciła do pracy (z urlopu rodzicielskiego korzysta pracownik - ojciec dziecka). W tym miesiącu wypłaciliśmy jej (...)
str. 14
3.
Korzystanie przez przedsiębiorcę ze zwolnienia z opłacania składek ZUS
1) Osoba prowadząca działalność gospodarczą jest również osobą współpracującą w firmie małżonka i z tego tytułu podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jako przedsiębiorca opłaca za siebie (...)
str. 15
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Umowa zlecenia zawarta z tegorocznym maturzystą bez składek ZUS
Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą w wieku 19 lat, która jest tegorocznym maturzystą. Czy ze zlecenia podlega ona ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu? Nie. Umowa (...)
str. 17
2.
Kwota graniczna podatku z działalności za 2020 r., której przekroczenie wyłączy rolnika-przedsiębiorcę z ubezpieczeń w KRUS
Ubezpieczenie społeczne rolników reguluje ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 ze zm.), dalej (...)
str. 18
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wpływ zmiany etatu na podstawę wymiaru świadczenia chorobowego
W UiPP nr 9/2020 , str. 27-31, został opublikowany artykuł dotyczący ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w razie zmiany wymiaru czasu pracy. Nadal mam jednak (...)
str. 20
2.
Przeliczenie świadczenia chorobowego po wypłacie składnika uwzględnianego w jego podstawie
Pracownica jest zatrudniona od 9 marca 2020 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, za wynagrodzeniem w stałej miesięcznej wysokości 2.900 zł. W kwietniu 2020 r. (...)
str. 22
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla pracownicy prowadzącej równocześnie działalność gospodarczą
Pracownica jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 16 00 . Ponadto prowadzi działalność gospodarczą (...)
str. 23
2.
Zbieg egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej z dodatkowego zasiłku opiekuńczego
Pracownik przez cały kwiecień br. pobierał dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznany w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 szkoły, do której uczęszcza jego 7-letnie dziecko. Wynagrodzenie (...)
str. 24
3.
Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia w razie zawarcia nowej umowy o pracę
1) Pracownik był zatrudniony do 31 marca 2020 r. Po ustaniu zatrudnienia do 3 maja 2020 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim i pobierał zasiłek chorobowy (...)
str. 26
V.
Świadczenia przedemerytalne
1.
Przekazanie do ZUS wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego
Były pracownik zamierza złożyć do ZUS wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Jaki jest tryb postępowania w tej sprawie? Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie, o której mowa (...)
str. 28
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Częste nieobecności w pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
W ciągu ostatniego roku pracownik zatrudniony na czas nieokreślony przepracował tylko kilka dni, korzystając z opieki nad chorym dzieckiem, części urlopu rodzicielskiego, urlopu wypoczynkowego, a (...)
str. 29
2.
Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę z powodu ciąży pracownicy
Pracownicy zatrudnionej na czas określony od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. złożyliśmy wypowiedzenie, które miało być skuteczne na dzień 31 maja (...)
str. 30
3.
Polecenie wykonywania pracy zdalnej pracownikowi przebywającemu na kwarantannie
1) Pracownik w związku z powrotem syna z zagranicy przebywa na kwarantannie. Ze względu na rodzaj świadczonej przez niego pracy chcielibyśmy aby w tym okresie (...)
str. 32
4.
Spółka cywilna jako strona stosunku pracy
Osoby prowadzące działalność gospodarczą zawiązały spółkę cywilną. Obecnie chciałyby zatrudnić pracowników. Czy stroną stosunku pracy ma być spółka, czy też któryś z jej wspólników, a (...)
str. 34
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wysokość wynagrodzenia zagwarantowana w umowie o pracę w świetle stawki minimalnej
Zgodnie z umową pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.100 zł miesięcznie oraz premia uznaniowa. Czy takie postanowienie jest zgodne z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu (...)
str. 35
2.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących wnioskowania o dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP
1) Z powodu braku komponentów niezbędnych do produkcji oraz w ramach porozumienia zawartego z przedstawicielami pracowników wprowadziliśmy wobec pracowników produkcyjnych przestój ekonomiczny, obniżając ich wynagrodzenie (...)
str. 37
3.
Wynagrodzenie przestojowe pracowników niepedagogicznej szkoły samorządowej
Jesteśmy szkołą samorządową. Dwóch pracowników niepedagogicznych (sprzątaczka i kierownik gospodarczy) będzie na zmianę po 1 tygodniu przebywać w gotowości do pracy. Wynagrodzenia tych osób obejmują (...)
str. 39
4.
Dodatek za trudne warunki pracy w okresie ograniczenia działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych
Czy w czasie zawieszenia pracy szkół z powodu koronawirusa nauczycielowi pracującemu w poradni psychologiczno-pedagogicznej przysługuje dodatek za trudne warunki pracy? Nadmieniamy, że poradnie nadal działają, (...)
str. 40
5.
Potrącenia komornicze ze świadczeń pieniężnych niemających charakteru wynagrodzeniowego
Wynagrodzenie pracownika określone w stawce miesięcznej zostało zajęte przez komornika. Oprócz płacy zasadniczej otrzymuje on 200 zł tytułem dodatku za samochód służbowy, przy czym nie (...)
str. 41
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Zakres stosowania podpisów elektronicznych w sprawach kadrowych
W firmie wdrożyliśmy system do bezkontaktowego podpisywania dokumentów. Działa on na takiej zasadzie, że jedna osoba przygotowuje dokument, później wpisuje adresy e-mail, imiona i nazwiska (...)
str. 43
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Możliwość polecenia wykorzystania urlopu zaległego w okresie pandemii koronawirusa - stanowisko GIP i MRPiPS
Na koncie urlopowym części pracowników pozostaje niewykorzystany urlop za ubiegły rok. Czy wobec zmniejszenia zapotrzebowania na pracę spowodowanej występowaniem COVID-19 pracodawca może udzielić im tego (...)
str. 46
2.
Rozliczanie urlopu wypoczynkowego pracownika objętego obniżonym wymiarem czasu pracy
W zakładzie pracy z powodu epidemii koronawirusa nastąpił spadek sprzedaży, a w efekcie także produkcji. Sytuacja ta spowodowała wprowadzenie na podstawie porozumienia z przedstawicielami pracowników, (...)
str. 47
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Postępowanie pracodawcy w razie wystąpienia u pracownika zakażenia koronawirusem
Jak powinien postąpić pracodawca, jeżeli otrzyma informację, że u pracownika stwierdzono zakażenie koronawirusem? Pracodawca, który otrzymał informację, że jeden (kilku) z jego pracowników jest zakażony (...)
str. 49
2.
Pokrycie z ZFŚS kosztów rezygnacji z wycieczki pracowników z powodu koronawirusa
Przed pandemią koronawirusa podpisaliśmy z biurem turystycznym umowę na zorganizowanie dla pracowników w czerwcu 2020 r. zagranicznej wycieczki sfinansowanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W (...)
str. 51
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Aktualizacja ryzyka zawodowego związana z powrotem do pełnej aktywności zakładu po COVID-19 - zalecenia PIP
W ramach profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników, o której mowa w Dziale X Rozdział VI K.p., pracodawca jest zobowiązany: oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z (...)
str. 52
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Korzystanie z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika w razie upływu ważności orzeczenia o niepełnosprawności
1) Pracownica legitymowała się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności (z kodem 02-P) wydanym 12 kwietnia 2019 r. przez powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR) i ważnym (...)
str. 54
2.
Wykazanie w informacji INF-O-PP pomocy na dofinansowanie wynagrodzeń udzielonej z urzędu pracy
Czy w sytuacji gdy pracodawca w informacji INF-D-P w poz. 53 wykaże otrzymaną z wojewódzkiego urzędu pracy na podstawie art. 15g specustawy kwotę dofinansowania do (...)
str. 57
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Przystąpienie do PPK nowo zatrudnionych pracowników z uwzględnieniem stanowiska MF
Od listopada ubiegłego roku w naszej firmie funkcjonuje pracowniczy plan kapitałowy (PPK). Ostatnio zatrudniliśmy pracownika, który zadeklarował chęć przystąpienia do PPK. Ponieważ umowę o prowadzenie (...)
str. 58
F.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Ustawowy status osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu
Emeryci i renciści - byli pracownicy (dalej emeryci/renciści) należą do grupy osób uprawnionych do korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej Funduszu). Wymienia ich (...)
str. 63
2.
Naliczanie odpisów i zwiększeń na Fundusz
Publiczne placówki oświatowe obowiązane są naliczać odpisy dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, (...)
str. 64
3.
Reguły przyznawania świadczeń z Funduszu
Emeryci/renciści są uprawnieni do korzystania ze świadczeń i usług Funduszu na zasadach i warunkach określonych w obowiązującym u danego pracodawcy regulaminie Funduszu, który wskazuje także (...)
str. 64
4.
Procedura udzielania świadczeń z Funduszu
Pracodawca udziela emerytom/rencistom świadczeń z Funduszu w trybie przewidzianym regulaminem Funduszu. Przy świadczeniach o charakterze indywidualnym zwykle regulamin wymaga złożenia wniosku. Może jednak również wprowadzać (...)
str. 66
5.
Dochodzenie roszczeń z Funduszu i odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy
Emeryt/rencista nie ma prawa żądać wypłaty bądź przekazania świadczenia z Funduszu przed ich przyznaniem, ponieważ do tego czasu nie mają one charakteru roszczeniowego. Z takim (...)
str. 67
6.
Oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń z Funduszu
Jeśli świadczenia z Funduszu są przyznawane emerytom/rencistom, to ich wartość nie jest oskładkowana (brak tytułu do ubezpieczeń). Nie wpływa ona też na pobierane świadczenie emerytalno-rentowe. (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.