Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 19 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2024 r., godz. 11:58 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.010 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 21 (525) z dnia 01.11.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Definicja i moment powstania przychodu
W myśl art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości, przez przychody i zyski rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o (...)
str. 4
2.
Przychody w placówkach handlu detalicznego i hurtowego
Do ewidencji przychodów ze sprzedaży towarów w placówkach handlu detalicznego i hurtowego (a także towarów w zakładach gastronomicznych oraz artykułów będących przedmiotem skupu) służy konto (...)
str. 6
3.
Przychody w jednostkach prowadzących działalność usługową
Przychody ze sprzedaży usług w jednostce, w której podstawową działalnością jest działalność usługowa, można ewidencjonować na koncie 70-0 "Sprzedaż produktów". Do sprzedaży produktów zalicza się (...)
str. 7
4.
Przychody ze sprzedaży wyrobów w jednostce produkcyjnej
Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych i półfabrykatów (półproduktów) w jednostce produkcyjnej, ewidencjonuje się tak jak przychody dotyczące sprzedaży usług na koncie 70-0 "Sprzedaż produktów". Ewidencję (...)
str. 10
5.
Korekta przychodów w świetle przepisów bilansowych i podatkowych
Przepisy ustawy o rachunkowości nie określają wprost zasad oraz momentu dokonywania korekt przychodów, tj. czy przychód należy skorygować w dacie wystawienia faktury korygującej, czy też (...)
str. 11
B.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Charakterystyka konta 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe"
Konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe" służy do rozliczania m.in.: kosztów, które nie dotyczą podstawowej działalności operacyjnej jednostki (nie są ewidencjonowane na kontach zespołu 4 i (...)
str. 13
2.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego dotyczy wyłącznie jednostek będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, czyli jednostek sporządzających roczne zeznanie podatkowe CIT-8, które nie skorzystały (...)
str. 13
3.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów operacji finansowych
W myśl art. 39 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jeżeli zgodnie z umową wartość otrzymanych finansowych składników aktywów jest niższa od zobowiązania zapłaty za nie, (...)
str. 15
4.
Nienotyfikowane przez bank odsetki od lokaty terminowej, która zakończy się po dniu bilansowym
W ujęciu bilansowym lokaty bankowe stanowią aktywa finansowe zaliczane do inwestycji. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach lokat zalicza się do przychodów finansowych pod (...)
str. 17
III.
Zakup środka trwałego zabezpieczony instrumentem pochodnym
Spółka z o.o. zawarła transakcję kupna środka trwałego, którego cena jest wyrażona w euro. Środek trwały będzie wytwarzany na zamówienie spółki z o.o., a jego (...)
str. 18
1.
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego, którego zakup zabezpieczono transakcją forward
Przepisy art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości stanowią, iż cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i (...)
str. 18
2.
Przykłady rozliczenia zakupu środka trwałego zabezpieczonego transakcją forward
Przykład Jednostka stosuje przepisy rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych I. Założenia: Spółka zawarła 30 września 2019 r. transakcję kupna środka trwałego, którego cena jest wyrażona (...)
str. 20
C.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Koszty, których nie zalicza się do wartości początkowej środka trwałego
Jakich kosztów nie można zakwalifikować do wartości początkowej środka trwałego. Czy w prawie bilansowym można znaleźć wykaz takich kosztów? Koszty, których nie zalicza się do (...)
str. 24
2.
Remont środka trwałego przeprowadzony przed oddaniem do używania
Zakupiliśmy używaną maszynę produkcyjną, która przed oddaniem do używania wymaga naprawy. Jak ująć w ewidencji księgowej wydatki na remont obejmujący wymianę części i usługę naprawy? (...)
str. 26
3.
Moment uznania środka trwałego za kompletny i zdatny do użytkowania
Rozpoczynamy działalność i zakupiliśmy na własne potrzeby różne składniki majątku (w tym grunty, budynki i maszyny) o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok. W (...)
str. 28
4.
Likwidacja środka trwałego przeprowadzona przez firmę zewnętrzną
Posiadamy w ewidencji nieprzydatny środek trwały, który został postawiony w stan likwidacji. Jego likwidację przeprowadzi firma zewnętrzna. Na jakich kontach kosztów ująć nieumorzoną wartość środka (...)
str. 30
D.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Ryczałt przysługujący pracownikowi za jazdy prywatne firmowym autem
Jeżeli pracownik wykorzystuje samochód służbowy do celów prywatnych, to uzyskuje przychód ze stosunku pracy. Stosownie do art. 12 ust. 1 updof za przychody ze stosunku (...)
str. 32
2.
Składki ZUS od nieodpłatnego świadczenia z tytułu używania służbowego auta do celów prywatnych
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w (...)
str. 33
3.
VAT należny od nieodpłatnego udostępniania pracownikowi samochodu służbowego
W świetle art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w (...)
str. 33
4.
Ewidencja operacji związanych z nieodpłatnym udostępnianiem pracownikowi służbowego auta
W księgach rachunkowych pracodawcy nie ujmuje się przychodu z tytułu nieodpłatnego korzystania przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych doliczonego pracownikowi statystycznie w danym (...)
str. 34
E.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Potrącenie nierozliczonej kwoty zaliczki z wynagrodzenia pracownika samorządowego zakładu budżetowego
Pracownikowi wypłacono zaliczkę na pokrycie wydatków dokonywanych na potrzeby zakładu. Pracownik nie rozliczył się z tej zaliczki w wyznaczonym terminie, w związku z czym zamierzamy (...)
str. 36
2.
Dofinansowanie otrzymane przez samorządową instytucję kultury w ramach programu "Kultura w sieci"
Samorządowa instytucja kultury otrzymała dofinansowanie w ramach programu "Kultura w sieci". W jaki sposób rozliczyć takie dofinansowanie w księgach rachunkowych? Pod datą wpływu środków pieniężnych (...)
str. 38
3.
Kwalifikacja budżetowa wydatków na szkolenia bhp pracowników
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Ponieśliśmy wydatki na szkolenia okresowe pracowników w zakresie bhp, które przeprowadziła osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia? W jakim paragrafie ująć (...)
str. 39
F.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
V.
Bilansowe i podatkowe skutki wywłaszczenia nieruchomości na cele drogowe
Decyzją wojewody na działce będącej własnością naszej spółki z o.o. ustalono lokalizację drogi krajowej. Z mocy prawa przeszła ona na własność Skarbu Państwa w zamian (...)
str. 40
1.
Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Kwestie dotyczące wywłaszczenia nieruchomości w związku z budową drogi publicznej zostały unormowane w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i (...)
str. 40
2.
Przychód podatkowy z tytułu odszkodowania za przekazanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
Odszkodowanie to szczególny rodzaj świadczenia, którego celem jest naprawienie szkody. Przepisy podatkowe nie zawierają definicji odszkodowania. Oznacza to, że w tym zakresie należy posiłkować się (...)
str. 40
3.
Moment zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na zakup wywłaszczonej nieruchomości
Na podstawie art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo (...)
str. 41
4.
VAT od czynności polegającej na przeniesieniu własności nieruchomości w zamian za odszkodowanie
Z treści art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT wynika, że czynność polegająca na przeniesieniu z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego (...)
str. 42
5.
Ujęcie w księgach rachunkowych przekazania nieruchomości gruntowej pod budowę drogi publicznej
Nieruchomość przejętą przez Skarb Państwa lub odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego w związku z budową drogi publicznej należy wyksięgować z ewidencji bilansowej na zasadach dotyczących likwidacji (...)
str. 43
G.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VI.
MSSF 16 "Leasing" - część X - zmniejszenie zakresu leasingu
W poprzednim artykule omówiliśmy zasady rozliczania zmian umów leasingowych, w wyniku których następuje rozszerzenie leasingu. W niniejszym podejmujemy problem zmniejszenia zakresu leasingu (przedmiotowe lub czasowe).
str. 44
1.
Zmniejszenie zakresu leasingu i procedury z tym związane
Zmniejszenie zakresu leasingu oznacza zazwyczaj oddanie części użytkowanych składników (np. zwrot części użytkowanej powierzchni biurowej, maszyn, gruntu itp.) lub skrócenie okresu leasingu. W przypadku wystąpienia (...)
str. 44
2.
Modyfikacja umowy obejmująca zmniejszenie i zwiększenia zakresu leasingu
W praktyce mogą występować sytuacje, gdy jednostka zmienia zawarte umowy leasingu w wyniku czego następuje jednocześnie zmniejszenie jego zakresu w jednym wymiarze i zwiększenie w (...)
str. 48
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jak ująć w księgach rachunkowych notę obciążeniową wystawioną kontrahentowi z tytułu kary umownej?
Nasza jednostka wystawiła kontrahentowi, zgodnie z umową, notę obciążeniową z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie usługi. Na jakich kontach zaksięgować wartość należnej kwoty z (...)
str. 50
2.
Czy można odpisać w koszty i przychody drobne kwoty nieprzedawnionych należności i zobowiązań?
Jesteśmy jednostką handlową. W naszych księgach figurują drobne kwoty nieprzedawnionych należności i zobowiązań. Chcielibyśmy na dzień bilansowy odpisać je odpowiednio w pozostałe koszty lub przychody (...)
str. 50
3.
W jaki sposób ująć w księgach odsetki od pożyczek dla pracowników?
Udzielamy naszym pracownikom pożyczek ze środków obrotowych jednostki. Na jakim koncie powinniśmy ujmować należne nam z tego tytułu odsetki? Należne odsetki z tytułu udzielonych pracownikom (...)
str. 51
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Zwrot części dofinansowania do wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem
Spółka otrzymała dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem. Wynagrodzenia oraz należne od nich składki ZUS w części, w jakiej zostały dofinansowane zastały zaliczone do kosztów (...)
str. 52
1.1.
Zasady otrzymania wsparcia od dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy i jego rozliczenie
Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników przedsiębiorcy mogą uzyskać m.in. na podstawie art. 15gg ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, (...)
str. 52
1.2.
Skutki bilansowe zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników
W księgach rachunkowych zwrot z tytułu rozliczenia dofinansowania do wynagrodzeń z urzędu pracy wskazane jest odnieść w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Dla celów bilansowych otrzymane (...)
str. 53
2.
Warunki jakie musi spełnić księgowa, aby mogła zgłosić dokumenty finansowe spółki do KRS
Czy w spółce z o.o. księgowa może dokonać zgłoszenia dokumentów finansowych do KRS? Jakie warunki musi spełnić, aby mogła podpisać i wysłać sprawozdanie finansowe wraz (...)
str. 55
3.
Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS
Jesteśmy spółką z o.o. Nie zatwierdziliśmy sprawozdania finansowego za 2019 r., w związku z tym nie przesłaliśmy go jeszcze do KRS. Czy grożą nam za (...)
str. 55
3.1.
Sankcje wynikające z ustawy o rachunkowości
Ustawa o rachunkowości w art. 69 ust. 1 nakłada na kierownika jednostki obowiązek złożenia we właściwym rejestrze sądowym rocznego sprawozdania finansowego wraz z pozostałymi wymaganymi (...)
str. 56
3.2.
Kary nakładane przez sąd rejestrowy
W przypadku stwierdzenia, że sprawozdanie finansowe bądź inne dokumenty nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy może wobec spółki zastosować pewne środki przymusu, tj. (...)
str. 57
4.
Podatek dochodowy wspólników w księgach rachunkowych spółki osobowej
W związku z wejściem do spółki jawnej wspólnika będącego osobą prawną (spółki z o.o.), spółka zmieniła ewidencję z KPiR na pełne księgi rachunkowe. Czy podatek (...)
str. 57
5.
Wycena bilansowa należności dochodzonych na drodze sądowej
Jak wycenia się i prezentuje w bilansie należności będące przedmiotem sporu z dłużnikiem i skierowane na drogę sądową? Należności kwestionowane przez dłużników będące przedmiotem sporu (...)
str. 58
6.
Sposób udokumentowania przekazania materiałów do produkcji
Jesteśmy jednostką produkcyjną. Przyjmowane do magazynu materiały księgujemy w stałych cenach ewidencyjnych różniących się od ceny zakupu (nabycia). Jakim dokumentem powinniśmy potwierdzać wydanie materiałów z (...)
str. 59
7.
Kwalifikacja nieruchomości przeznaczonej częściowo na wynajem do właściwej grupy aktywów trwałych
Spółka wybudowała budynek, który w części jest przeznaczony na własne potrzeby, a w części na wynajem. Czy nieruchomość taką ująć w księgach jako inwestycję, czy (...)
str. 61
8.
Ujęcie kosztów działalności usługowej i handlowej w księgach oraz sprawozdaniu finansowym
Jesteśmy przedsiębiorstwem zajmującym się sprzedażą wody i odprowadzaniem ścieków. Wodę kupujemy częściowo od innego przedsiębiorstwa, a ścieki odprowadzamy w całości do innego przedsiębiorstwa, które jest (...)
str. 62
9.
Rozliczenia spółki z o.o. z gminą w ramach umowy powierzenia
Jesteśmy spółką z o.o. ze 100% udziałem gminy. Zawarliśmy z gminą na 3 lata (2018-2020 r.) umowę powierzenia (in-house) na oczyszczanie miasta. Rozliczenie umowy nastąpi (...)
str. 64
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.