Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 7 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.12.2023 r., godz. 9:08 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 54.820 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Forma ewidencji księgowej przy prowadzeniu kilku firm - interpretacja KIS
Osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich (...)
str. 4
2.
Wydłużenie pierwszego roku obrotowego w jednostce, która rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku
Z ustawy o rachunkowości wynika, że rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. (...)
str. 5
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Leasing finansowy dla celów bilansowych, a operacyjny dla celów podatkowych
Jakie warunki musi spełniać umowa, aby została zakwalifikowana jako leasing finansowy dla celów bilansowych? Jak ująć przedmiot leasingu bilansowo - finansowego, a podatkowo - operacyjnego (...)
str. 6
1.
Charakterystyka leasingu finansowego dla celów bilansowych
Ustawa o rachunkowości w art. 3 ust. 4 wskazuje, że jednostka wykorzystująca w swojej działalności obce środki trwałe na podstawie umowy, zgodnie z którą jedna (...)
str. 6
2.
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu
Przedmiot umowy leasingu finansowego korzystający wykazuje w swoich księgach rachunkowych jako składnik aktywów trwałych, a drugostronnie jako zobowiązanie finansowe. Jeżeli przedmiot leasingu finansowego spełnia warunki (...)
str. 8
3.
Amortyzacja bilansowa przedmiotu leasingu
Korzystający dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu finansowego, stosując zasady określone w art. 32 i 33 ustawy o rachunkowości. Jeżeli umowa leasingu nie przewiduje, aby (...)
str. 8
4.
Podział opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową
W przypadku leasingu finansowego opłata podstawowa obejmuje część kapitałową i odsetkową, przy czym część kapitałowa zmniejsza zobowiązanie wobec finansującego z tytułu przekazania mu przedmiotu leasingu, (...)
str. 9
5.
Ustalenie kwoty odroczonego podatku dochodowego przy umowie leasingu
W sytuacji gdy dla celów podatkowych umowa leasingu ma charakter operacyjny, a dla celów bilansowych - finansowy, powstaną różnice przejściowe zarówno w odniesieniu do wartości (...)
str. 10
6.
Rozliczenie opłat leasingowych na przykładzie liczbowym
W celu prawidłowego rozliczenia umów leasingu finansowego dla celów bilansowych, a operacyjnego dla celów podatkowych, korzystający może ewidencjonować rozrachunki z tytułu leasingu finansowego na koncie (...)
str. 11
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Metody prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla aktywów obrotowych
Jak wynika z art. 17 ust. 2 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki, uwzględniając rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę, (...)
str. 14
2.
Warunki skorzystania z uproszczenia w zakresie ewidencji zapasów
Kierownik jednostki może podjąć, na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, decyzję o odpisywaniu w koszty wartości materiałów i towarów na (...)
str. 14
3.
Zarachowanie wartości nabytych aktywów w ciężar kosztów bilansowych
Wybierając uproszczoną metodę ewidencji materiałów i towarów nie ujmuje się ich na koncie 31-1 "Materiały" i koncie 33 "Towary", tylko odnosi ich wartość bezpośrednio na (...)
str. 15
4.
Ustalanie stanu zapasów, jego wycena oraz korekta kosztów
Na dzień bilansowy w kosztach, do których zostały odniesione wartości wydanych do zużycia materiałów i sprzedanych towarów, powinna pozostać tylko wartość faktycznie zużytych materiałów i (...)
str. 15
5.
Przykłady stosowania uproszczonej metody ewidencji zapasów
Przykład Korekta kosztów o wartość niesprzedanych towarów na koniec miesiąca I. Założenia: Zgodnie z polityką rachunkowości jednostka "X" odnosi wartość towarów w ciężar kosztów na (...)
str. 17
1.
Czynniki mające wpływ na wycenę aktywów finansowych
Wycena składnika aktywów finansowych na dzień bilansowy uzależniona jest od kilku czynników. Jeśli jednostka nie spełnia kryteriów zawartych w art. 28b ustawy o rachunkowości lub (...)
str. 20
2.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu to kategoria (grupa aktywów finansowych), która obejmuje aktywa finansowe wyceniane na dzień sprawozdawczy w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej bez jej (...)
str. 20
3.
Pożyczki udzielone, należności własne i aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Pożyczki udzielone i należności własne oraz aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są w skorygowanej cenie nabycia. Skorygowana cena nabycia to wartość początkowa (cena (...)
str. 24
4.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są na dzień bilansowy w wartości godziwej, jeżeli możliwe jest jej wiarygodne określenie. Jeżeli nie ma możliwości ustalenia wartości (...)
str. 25
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Lista kontrolna pomocna przy ujęciu w księgach środków trwałych w budowie - checklista
Nasza spółka zamierza rozszerzyć działalność o produkcję. W tym celu rozpoczynamy budowę hali produkcyjnej oraz zakupiliśmy maszynę produkcyjną, która będzie stanowiła środek trwały naszej firmy. (...)
str. 28
2.
Niedobór środka trwałego uznany za zawiniony
Podczas inwentaryzacji stwierdzono niedobór środka trwałego. Jego wartość nie była w pełni zamortyzowana. Wystąpiliśmy z roszczeniem wobec osoby odpowiedzialnej za ten środek trwały. Ostatecznie sprawa (...)
str. 30
3.
Prawo wieczystego użytkowania gruntu według przepisów krajowych i międzynarodowych
Posiadamy prawo wieczystego użytkowania gruntu, które wykorzystujemy w działalności operacyjnej. Czy prawo to spełnia warunki do przekształcenia zgodnie z MSSF 16? W jaki sposób oszacować (...)
str. 32
4.
Rozdzielenie prac remontowych od modernizacyjnych w celu ujęcia w księgach rachunkowych
Spółka z o.o., prowadząca przychodnię lekarską, przeprowadziła jej remont połączony ze zmianą funkcjonalną. Na miejscu recepcji powstały gabinety lekarskie, a w pozostałych pomieszczeniach wykonano prace (...)
str. 34
5.
Czy wydatki na uzyskanie certyfikatu ISO zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych?
Ponieśliśmy koszty związane z uzyskaniem certyfikatu ISO na 3 lata i chcemy je ująć jako wartość niematerialną i prawną. Czy takie rozwiązanie ewidencyjne jest prawidłowe? (...)
str. 35
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Zasady zwrotu wydatków na samochód w podróży służbowej
Wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w (...)
str. 36
2.
Skutki podatkowe używania własnego auta dla celów służbowych
Konsekwencje dla pracownika Z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) updof wynika, iż wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za (...)
str. 37
3.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków na pojazdy samochodowe
Stosownie do art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku w odniesieniu do wszystkich wydatków związanych z (...)
str. 38
4.
Bilansowe rozliczenie wydatków na prywatne auto w podróży służbowej
Koszty podróży służbowych ujmuje się w księgach rachunkowych jako koszty działalności operacyjnej najczęściej na koncie 40-9 "Pozostałe koszty rodzajowe" lub na odpowiednim koncie zespołu 5. (...)
str. 39
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Ujęcie dochodów uzyskiwanych z opłaty targowej w księgach rachunkowych urzędu miasta
Jak w księgach rachunkowych urzędu miasta ewidencjonować dochody uzyskiwane z tytułu opłaty targowej? W księgach rachunkowych urzędu miasta dochody z tytułu opłaty targowej wskazane jest (...)
str. 42
2.
Wynagrodzenie tłumacza przysięgłego wypłacone na podstawie umowy o dzieło
Jednostka budżetowa zawarła z tłumaczem przysięgłym (osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) umowę o dzieło na tłumaczenie tekstu. Jak zaksięgować otrzymany od tłumacza rachunek do tej (...)
str. 43
3.
Różnice groszowe pomiędzy listą płac a składkami ZUS wynikającymi z deklaracji DRA
Na liście płac pracownika jednostki budżetowej składka rentowa potrącona z wynagrodzenia jest o 0,01 zł niższa niż naliczona przez program PŁATNIK, tak samo jak składka (...)
str. 45
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
V.
Rozliczenie różnic kursowych powstałych przy zapłacie zobowiązania za środek trwały
Nabyliśmy od kontrahenta zagranicznego środek trwały. Zobowiązanie było wyrażone w walutach obcych. Czy różnice kursowe od własnych środków pieniężnych, związane z rozchodem z tytułu zapłaty (...)
str. 46
1.
Różnice kursowe wpływające na wartość początkową środka trwałego w świetle przepisów podatkowych
W świetle art. 16g ust. 1 updop oraz art. 22g ust. 1 updof, za wartość początkową środków trwałych, z uwzględnieniem art. 16g ust. 2-14 updop (...)
str. 46
2.
Uwzględnienie różnic kursowych w wartość początkowej środka trwałego dla celów bilansowych
Przepisy ustawy o rachunkowości w art. 28 ust. 8 stanowią, iż cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych (...)
str. 47
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jakich należności dotyczy obowiązek inwentaryzacji drogą uzyskania potwierdzenia sald?
Prowadzimy działalność hurtową i posiadamy salda należności na około 300 kontach. Czy możemy wysłać prośbę o potwierdzenie salda drogą elektroniczną tylko do tych firm, z (...)
str. 49
2.
Czy należało powiadomić urząd skarbowy o rezygnacji z prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2020 r.?
Firma osoby fizycznej od 1 stycznia 2020 r., ze względu na wysokość przychodów prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. W poprzednim roku obrotowym prowadziła księgi (...)
str. 50
3.
Do kiedy w związku z epidemią można sporządzić sprawozdanie za rok obrotowy inny niż kalendarzowy?
Spółka z o.o. ma inny rok obrotowy niż kalendarzowy i obejmuje on okres od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. Czy powinna (...)
str. 50
4.
Na jakim koncie ująć przychód z tytułu kary umownej otrzymany w walucie obcej?
Kontrahent zagraniczny wykonuje dla nas zlecenia według umowy. Otrzymujemy od niego faktury w euro. Ze względu na niewywiązanie się z warunków umowy, wystawiliśmy kontrahentowi, zgodnie (...)
str. 51
VII.
Z listów Czytelników
1.
Obowiązek podpisania rocznego sprawozdania finansowego przez osobę sporządzającą
W naszej spółce z o.o. zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe przy założeniu braku kontynuacji działalności w związku z planowaną likwidacją jednostki. Osoba zatrudniona jako główny (...)
str. 52
2.
Korekta przychodów ze sprzedaży towarów za rok poprzedni, wynikająca z zastosowania błędnej ceny
W czerwcu 2020 r. otrzymaliśmy fakturę korygującą przychód z tytułu sprzedaży towarów, wystawioną w tym samym miesiącu. Korekta dotyczy błędnej ceny towarów sprzedanych w grudniu (...)
str. 53
3.
Możliwość zmiany zasad ewidencji magazynowej zapasów z ilościowo-wartościowej na ilościową
Zgodnie z polityką rachunkowości obowiązującą w naszej jednostce, prowadzącej m.in. działalność wydawniczą, magazyn publikacji objęty jest ewidencją ilościowo-wartościową, a rozchody wyceniane są według jednostkowego kosztu (...)
str. 55
4.
Ustalenie daty zapisu księgowego, gdy data sprzedaży jest inna niż data wystawienia faktury
Na potrzeby prowadzonej działalności zakupiliśmy materiały biurowe. Na otrzymanej od sprzedawcy fakturze zakupu figuruje data sprzedaży inna niż data wystawienia tej faktury. Jaką datę operacji (...)
str. 56
5.
Nienależnie otrzymane środki pieniężne, zaliczone na poczet przyszłych dostaw i usług
Kontrahent przez pomyłkę przelał nam środki pieniężne, zamiast na konto innego podmiotu. Po uzgodnieniu z tym kontrahentem, możemy te środki zatrzymać tytułem przyszłych zamówień. Jak (...)
str. 58
6.
Obowiązki sprawozdawcze związane z przekształceniem spółki osobowej w spółkę kapitałową
Spółka jawna 27 lutego 2020 r. została przekształcona w spółkę z o.o. W tym dniu dokonano także wpisu do KRS. Sprawozdanie finansowe spółki jawnej zostało (...)
str. 59
7.
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego otrzymany na podstawie prawomocnego wyroku
Kontrahent nie zapłacił naszej jednostce za nabyty towar. W związku z tym skierowaliśmy sprawę na drogę postępowania sądowego i utworzyliśmy na tę należność odpis aktualizujący. (...)
str. 61
8.
Wydanie materiałów z magazynu do produkcji w jednostce stosującej pełny rachunek kosztów
Nasza jednostka rozpoczęła działalność w zakresie produkcji mebli kuchennych. Ewidencję kosztów prowadzimy na kontach zespołu 4 i 5. Materiały wykorzystywane do produkcji objęte zostały ewidencją (...)
str. 62
9.
Wyksięgowanie z ewidencji bilansowej towarów, które uległy uszkodzeniu
Posiadamy w ewidencji bilansowej towary, które zostały uszkodzone. Ewidencję towarów prowadzimy w cenach sprzedaży brutto. Czy takie towary powinniśmy wyksięgować z ewidencji bilansowej? Jeżeli możliwość (...)
str. 64
10.
Utworzenie spółki z o.o. i rozliczenie wydatków poniesionych przez wspólnika na jej rejestrację
Wspólnik spółki z o.o. pokrył z własnych środków koszty rejestracji spółki, w tym koszty notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych. Czy te wydatki można potraktować (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.