Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 19 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2024 r., godz. 11:58 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.010 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedź Min. Fin. w kwestii ujęcia w księgach skutków skorzystania z rozwiązań tarczy antykryzysowej
Ministerstwo Finansów 4 maja 2020 r. na stronie internetowej www.mf.gov.pl w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 zamieściło odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. ewidencji (...)
str. 4
2.
Odpowiedź Min. Fin. w kwestii wyboru odpowiedniego wzoru sprawozdania finansowego
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.podatki.gov.pl w zakładce e-Sprawozdania Finansowe/Pytania i odpowiedzi zamieściło kolejne wyjaśnienia w kwestii sporządzania e-sprawozdań finansowych. Dotyczą one wyboru odpowiedniego wzoru (...)
str. 7
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Przesunięcie terminu złożenia do KRS sprawozdania finansowego za rok obrotowy inny niż kalendarzowy
Spółka z o.o., której rok obrotowy zakończył się 31 października 2019 r., sporządziła roczne sprawozdanie finansowe 31 stycznia 2020 r. Czy spółka może skorzystać z (...)
str. 11
2.
Skutki bilansowe rezygnacji przez podatnika CIT z zaliczek uproszczonych w związku z COVID-19
Spółka z o.o. (posiadająca status małego podatnika) wpłaca w 2020 r. zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w uproszczonej formie. Jednak w związku z (...)
str. 12
3.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19
Nabyliśmy środki trwałe w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Skorzystaliśmy z jednorazowej amortyzacji podatkowej. Czy bilansowo również możemy dokonać jednorazowej amortyzacji? Jednostki, które (...)
str. 15
1.
Ustalanie wyniku w zależności od przyjętych zasad ewidencji kosztów
Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami poniesionymi w związku z pozyskaniem tych przychodów oraz kosztami okresu. Wynik ten może być (...)
str. 18
2.
Moment rozliczenia wyniku finansowego w księgach rachunkowych
Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (por. art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości. (...)
str. 19
3.
Zasady podziału zysku netto oraz pokrycia straty w spółce z o.o.
Uchwała wspólników jako podstawa podziału zysku lub pokrycia straty W spółce z o.o. podziałowi lub pokryciu wyniku finansowego podlega różnica pomiędzy wynikiem finansowym brutto a (...)
str. 20
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Skierowanie należności na drogę sądową oraz koszty z tym związane
Wśród należności (roszczeń) dochodzonych na drodze sądowej można wyróżnić należności sporne i bezsporne. Z należnościami spornymi mamy do czynienia wtedy, gdy dłużnik kwestionuje swoje zobowiązanie (...)
str. 25
2.
Uzyskanie wyroku sądu korzystnego dla wierzyciela i wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika
W momencie uprawomocnienia się wyroku sądowego orzekającego zobowiązanie dłużnika do zapłaty należnego świadczenia na rzecz wierzyciela, należności na drodze sądowej przeksięgowuje się z powrotem na (...)
str. 27
3.
Oddalenie roszczenia przez sąd i uznanie należności za nieściągalną
Jeśli wierzyciel przegra proces, a sąd oddali roszczenie, to należność sporną należy przenieść na konto rozrachunków z odbiorcami lub pozostałych rozrachunków, zapisem: Wn konto 20 (...)
str. 29
IV.
Wyjście z kręgu kosztów wynagrodzeń związanych z budową środka trwałego
Spółka z o.o. prowadzi własne inwestycje (budowa sieci wodociągowej). Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych bezpośrednio przy budowie księguje na kontach 40-4 "Wynagrodzenia", 08 "Środki trwałe w budowie" (...)
str. 30
1.
Księgowania uszczelniające krąg kosztów
W porównawczym rachunku zysków i strat występuje problem zachowania równowagi w tzw. kręgu kosztów, który tworzą: konto 49 "Rozliczenie kosztów", konta zespołu 5 "Koszty według (...)
str. 30
2.
Rozliczenie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy budowie środka trwałego
Generalnie koszty ponoszone w trakcie budowy środka trwałego gromadzi się, bezpośrednio z dowodów źródłowych, na przeznaczonym do tego celu koncie 08 "Środki trwałe w budowie", (...)
str. 32
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Koszty utrzymania i zabezpieczenia budowy środka trwałego, przejściowo wstrzymanej w związku z COVID-19
Nasza jednostka buduje we własnym zakresie środek trwały. Ze względu na epidemię COVID-19 i stan zdrowia pracowników wykonujących prace przy tej budowie, byliśmy zmuszeni przejściowo (...)
str. 34
2.
Amortyzacja środków trwałych w trakcie zawieszenia działalności w związku z epidemią
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, dla której założyłam księgi rachunkowe. Ze względu na pogorszenie się mojej sytuacji finansowej w związku z epidemią COVID-19, postanowiłam zawiesić działalność. (...)
str. 35
3.
Zasady amortyzacji środka trwałego w leasingu finansowym
Jak amortyzować środek trwały, który jest użytkowany na podstawie umowy leasingu bilansowo - finansowego, a podatkowo - operacyjnego? Dla środka trwałego użytkowanego na podstawie umowy (...)
str. 36
4.
Rozliczenie w księgach rachunkowych zakupu kilku nieruchomości
Kupiliśmy budynek biurowy oraz magazyn wraz z gruntem. Na zakupionym terenie znajduje się także ogrodzenie i plac manewrowy. W akcie notarialnym wskazano kwotę ogólną. W (...)
str. 37
5.
Wznowienie odpisów amortyzacyjnych po ulepszeniu całkowicie umorzonego środka trwałego
Dokonaliśmy ulepszenia środka trwałego całkowicie zamortyzowanego. Czy w takiej sytuacji powinniśmy wznowić jego amortyzację? Jeżeli zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych wobec całkowitego umorzenia środka trwałego (tj. (...)
str. 37
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Koszty i przychody związane z nieodpłatnym przekazaniem środka trwałego w księgach darczyńcy
W księgach rachunkowych koszty i przychody związane z nieodpłatnym przekazaniem lub otrzymaniem, w tym również w drodze darowizny aktywów, przyporządkowuje się do pozostałych kosztów i (...)
str. 39
2.
Preferencyjna stawka VAT dla nieodpłatnie przekazanych laptopów i tabletów w świetle przepisów o VAT
Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów, w tym również środków trwałych, należących do jego przedsiębiorstwa traktuje się (...)
str. 39
3.
Przekazanie laptopa placówce oświatowej na podstawie umowy darowizny
Darowizny powinny być odpowiednio udokumentowane. W przypadku darowizny innej niż pieniężna właściwym dokumentem jest umowa darowizny zawierająca dane identyfikujące darczyńcę, wartość darowizny oraz oświadczenie obdarowanego (...)
str. 41
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Środki pieniężne otrzymane na przeciwdziałanie COVID-19 w księgach szpitala
Lokalny przedsiębiorca wpłacił na konto naszego szpitala znaczącą kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID-19. Obok sprzętu jednorazowego, odzieży ochronnej dla pracowników oraz specjalistycznych (...)
str. 43
2.
Dokumentowanie i księgowanie usług wykonanych przez zakład budżetowy na własne potrzeby
Jesteśmy zakładem gospodarki komunalnej (zakładem budżetowym). Świadczymy usługi wodno-kanalizacyjne (poboru wody i odprowadzania ścieków). Jak udokumentować usługę poboru wody i odprowadzania ścieków na własne potrzeby? (...)
str. 44
3.
Pokrycie straty instytucji kultury funduszem rezerwowym lub funduszem instytucji kultury
Instytucja kultury za 2019 r. poniosła stratę. Czy możemy pokryć poniesioną stratę w inny sposób niż funduszem rezerwowym? Jak ująć pokrycie straty netto w księgach (...)
str. 45
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Zasady zwolnienia płatnika z obowiązku opłacania składek ZUS
W ramach tarczy antykryzysowej płatnik składek może złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od marca do maja 2020 (...)
str. 46
2.
Przychody i koszty podatkowe dotyczące zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS za pracowników
Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS nie są przychodem podatkowym, a nieopłacone składki ZUS nie są kosztem podatkowym zarówno części finansowanej przez (...)
str. 48
3.
Rozliczenie składek ZUS w księgach rachunkowych pracodawcy korzystającego ze zwolnienia w ich opłacaniu
Pracodawca korzystający ze zwolnienia z opłacania składek ZUS na podstawie ustawy o COVID-19 oblicza wynagrodzenia pracownika według zasad ogólnych, tj. jako płatnik pobiera z wynagrodzenia (...)
str. 49
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Uznanie składnika majątku za środek trwały
Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych (...)
str. 51
2.
Uproszczenia przewidziane dla niskocennych środków trwałych
Ustawa o rachunkowości oraz KSR nr 11 nie mówią o wartości granicznej, poniżej której można uznać środek trwały za niskocenny. Jednostki wyznaczają taką wartość we (...)
str. 52
3.
Amortyzacja i ewidencja księgowa niskocennych składników majątku
Jeżeli jednostka ujmuje niskocenne środki trwałe w ewidencji bilansowej środków trwałych, to dokonuje odpisów amortyzacyjnych od tych środków. Może ustalać je w sposób uproszczony określony (...)
str. 52
4.
Ewidencja pozabilansowa niskocennych środków trwałych
Niskocenne środki trwałe, które nie są objęte ewidencją bilansową, tylko pod datą oddania do użytkowania odnoszone są w ciężar kosztów działalności operacyjnej jednostki (jako zużycie (...)
str. 55
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
W ciężar jakich kosztów odnieść materiały zakupione do uszycia maseczek ochronnych?
Jesteśmy firmą produkcyjną. Planujemy uszyć we własnym zakresie maseczki ochronne dla pracowników. Na jakie konto w zespole 5 odnieść zakupione w tym celu materiały? Koszty (...)
str. 56
2.
Jak ująć w księgach rachunkowych ekwiwalent za niewykorzystany urlop?
W kwietniu 2020 r. rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę i na początku maja 2020 r., wraz z wynagrodzeniem za kwiecień, wypłaciliśmy mu ekwiwalent za (...)
str. 56
3.
Czy wszystkie bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazuje się jako rezerwy?
Jednostka na dzień bilansowy utworzyła rezerwę na przyszłe zobowiązanie w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Jak je wykazać w bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 (...)
str. 57
4.
Gdzie w bilansie wykazać saldo powstałe w wyniku korekty VAT należnego z tytułu ulgi na złe długi?
Mamy należność, w odniesieniu do której skorzystaliśmy z ulgi na złe długi. Zaksięgowaliśmy ją po stronie Ma konta 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe". W której pozycji (...)
str. 58
IX.
Z listów Czytelników
1.
Księgowe ujęcie wynagrodzeń chorobowych za czas przebywania na kwarantannie
Firma produkcyjna działa i nie ma przestoju. Część pracowników z powodu styczności z koronawirusem musiała się poddać kwarantannie. Czy koszty wynagrodzenia przysługującego za czas kwarantanny (...)
str. 58
2.
Koszty wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego wykorzystanego w okresie epidemii COVID-19
Pracownicy firmy produkcyjnej będący w podeszłym wieku, szczególnie pracujący emeryci, w związku z COVID-19 poprosili o wykorzystanie całego urlopu wypoczynkowego. Czy koszty tego urlopu spełniają (...)
str. 59
3.
Ujęcie odpisu na ZFŚS w księgach jednostki, której rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy
W jaki sposób jednostka powinna zaksięgować odpis na ZFŚS, biorąc pod uwagę fakt, że rok obrotowy i podatkowy tej jednostki trwa od 1 kwietnia do (...)
str. 60
4.
Założenie lokaty terminowej oraz odsetki dopisane do rachunku lokat i przekazane na rachunek podstawowy
Założyliśmy lokatę terminową na 1 miesiąc. Po zakończeniu okresu umownego lokata została przedłużona na kolejny miesiąc (odrębna umowa), a kwotę odsetek bank przekazał na nasz (...)
str. 62
5.
Wstępna opłata w leasingu operacyjnym jako koszt jednorazowy w dacie poniesienia
Jednostka zawarła umowę leasingu operacyjnego. Czy wstępną opłatę leasingową może zaliczyć jednorazowo w koszty? Wstępną opłatę leasingową jednostka może zaliczyć jednorazowo w koszty działalności operacyjnej, (...)
str. 64
6.
Rozliczenie różnic powstałych po dacie wniesienia części przedsiębiorstwa do spółki komandytowej
Spółka z o.o. wniosła wkład do spółki komandytowej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości 800 tys. zł. Na dzień wniesienia wkładu sporządzono bilans i (...)
str. 65
7.
Zniżka otrzymana za zakupy opłacone w systemie płatności on-line
Zapłaciliśmy za kilka zamówień jednym przelewem poprzez wykorzystywaną przez nas platformę transakcyjną. Otrzymaliśmy w związku z tym zniżkę w wysokości kilkudziesięciu złotych. Czy stanowi to (...)
str. 67
8.
Odpisy aktualizujące wartość należności, z których zapłatą dłużnik zalega
W styczniu 2020 r. dostarczyliśmy towar naszemu kontrahentowi. Termin płatności przypadał na koniec lutego 2020 r. Do tej pory nie odnotowaliśmy wpłaty za sprzedany towar. (...)
str. 67
9.
Zmiana stanu zapasów w rachunku przepływów pieniężnych
W 2019 r. kapitał zakładowy spółki z o.o. został podwyższony. Jeden z udziałowców wniósł aportem towary. Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. podlega obowiązkowemu badaniu, tym (...)
str. 68
10.
Informacja o niesporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółka z o.o. oraz osoba fizyczna w listopadzie 2019 r. podpisały akt notarialny dotyczący utworzenia spółki komandytowej. Zgodnie z umową spółka z o.o. jest komplementariuszem, (...)
str. 69
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.