Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 30 września 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2023 r., godz. 12:04 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 49.309 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Kursy walut obcych stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień bilansowy, (...)
str. 4
2.
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2020 r.
Badaniu za 2020 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania (...)
str. 5
3.
Ubezpieczenie OC biur rachunkowych w 2020 r.
Przedsiębiorcy wykonujący działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są zobowiązani - stosownie do art. 76h ust. 1 ustawy o rachunkowości - do zawarcia umowy (...)
str. 6
4.
Ewidencja dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
W związku z pytaniami zgłaszanymi przez naszych Czytelników zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w sprawie sposobu ewidencji księgowej dofinansowania de minimis z (...)
str. 6
5.
Odpowiedzi MF udzielone w 2019 r. na pytania naszego Wydawnictwa
Kto podpisuje się pod sprawozdaniem jako osoba prowadząca księgi? W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez naszych Czytelników zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z prośbą o (...)
str. 8
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2019 r.
1.
Udostępnianie sprawozdań finansowych wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom spółdzielni
W świetle art. 68 ustawy o rachunkowości, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółki akcyjne oraz spółdzielnie są obowiązane do udostępnienia (...)
str. 13
2.
Składanie e-sprawozdań finansowych do KRS UWAGA! Zmiana terminów
Rodzaje dokumentów finansowych składanych do KRS oraz jednostki zobowiązane do ich złożenia zostały wymienione w art. 69 ustawy o rachunkowości. Z kolei zasady składania tych (...)
str. 14
3.
Przekazywanie e-sprawozdań finansowych Szefowi KAS UWAGA! Zmiana terminów
W myśl art. 45 ust. 5 updof, podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sprawozdanie (...)
str. 17
4.
Ogłaszanie e-sprawozdań finansowych w MSiG UWAGA! Zmiana terminów
Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki, niepodlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS i zobowiązanej do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego, (...)
str. 18
1.
Podmioty powiązane według ustawy o rachunkowości
Stosownie do definicji zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy o rachunkowości, jednostki powiązane to dwie lub więcej jednostek wchodzących w skład danej (...)
str. 19
2.
Trwałe zaangażowanie w kapitale innej jednostki
Przez zaangażowanie w kapitale, stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 37d ustawy o rachunkowości, rozumie się jakikolwiek udział w kapitale innej jednostki, mający charakter (...)
str. 20
3.
Prezentacja danych dotyczących powiązań kapitałowych w sprawozdaniu finansowym
Do wyodrębnienia transakcji z jednostkami powiązanymi oraz jednostkami, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale w sprawozdaniu finansowym są zobowiązane jednostki sporządzające to sprawozdanie według (...)
str. 21
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Koszty wynagrodzeń pracowników na przełomie dwóch lat obrotowych
Spółka z o.o., zgodnie z regulaminem pracy, wypłaca pracownikom wynagrodzenia za dany miesiąc 10. dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenia za grudzień 2019 r. wypłaciła (postawiła do (...)
str. 25
1.
Moment ujęcia w księgach kosztów wynagrodzeń i składek ZUS
Wynagrodzenia pracowników należne za wykonane w danym roku prace, mimo że ich wypłata nastąpi w następnym roku obrotowym, wymagają ujęcia w księgach rachunkowych i wykazania (...)
str. 25
2.
Koszty wynagrodzeń zaliczane do kosztów wytworzenia produktów
Koszty wynagrodzeń wraz z narzutami pracowników produkcyjnych za wykonaną pracę lub świadczenie usług na rzecz produkcji zalicza się do kosztu wytworzenia produktu. W myśl art. (...)
str. 29
3.
Podatkowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń pracowników
Należności ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez przedsiębiorcę pracownikom, podlegają zaliczeniu do kosztów miesiąca, za który są należne, jedynie wówczas, (...)
str. 29
4.
Przykład rozliczenia wynagrodzeń pracowników produkcyjnych
Przykład I. Założenia: W spółce z o.o., zgodnie z regulaminem wynagradzania płace pracowników produkcyjnych są płatne 10. dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenia za grudzień 2019 r. (...)
str. 31
5.
Wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych
Niektórzy przedsiębiorcy (podmioty zatrudniające) w 2019 r. wdrożyli pracownicze plany kapitałowe (PPK) i dokonują wpłat do PPK. Zasady gromadzenia środków w PPK, zawierania umów o (...)
str. 33
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Wpłaty dokonywane na zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego na działalność gospodarczą
Spółka z o.o. na początku 2019 r. podpisała akt notarialny zakupu lokalu mieszkalnego. Lokal w przyszłości będzie stanowił środek trwały firmy. Właścicielem wspomnianego lokalu spółka (...)
str. 34
1.1.
Ujęcie w księgach i bilansie zaliczek na zakup środka trwałego
Wpłacane przez jednostkę zaliczki na poczet ceny nabycia środka trwałego wskazane jest ujmować po stronie Wn konta 24 "Pozostałe rozrachunki", w korespondencji ze stroną Ma (...)
str. 34
1.2.
Obowiązek podatkowy w VAT od wpłat na rachunek powierniczy
Wpłaty na rachunek powierniczy dewelopera nie są uważane za otrzymanie całości lub części zapłaty skutkujące powstaniem obowiązku podatkowego w VAT. Ze względu na specyfikę funkcjonowania (...)
str. 35
1.3.
Moment przyjęcia środka trwałego do używania i ustalanie jego wartości początkowej
Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym (...)
str. 36
2.
Rozliczenie odzysków powstałych z likwidacji środka trwałego
Jednostka zamierza sprzedać część składową środka trwałego. Pozostałe części, które mają wartość użytkową zostaną przyjęte do magazynu w celu późniejszej odsprzedaży, a reszta zostanie oddana (...)
str. 38
3.
Zysk ze sprzedaży wartości niematerialnej prawnej w księgach i sprawozdaniu finansowym
W grudniu 2019 r. sprzedaliśmy prawo do znaku towarowego zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych. Jak ująć taką sprzedaż w księgach rachunkowych? W której pozycji (...)
str. 39
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Forma przedstawienia w informacji dodatkowej zmian w wartościach niematerialnych i prawnych
W ramach dodatkowych informacji i objaśnień sporządzonych według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji) (...)
str. 41
2.
Zakres informacji na temat wartości niematerialnych i prawnych ujawnianych w sprawozdaniu finansowym
W bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości wartości niematerialne i prawne prezentuje się w części A. "Aktywa trwałe", w podziale na (...)
str. 41
3.
Prezentacja wartości niematerialnych i prawnych w bilansie oraz w informacji dodatkowej na przykładzie
Przykład I. Założenia: Rokiem obrotowym spółki z o.o. jest rok kalendarzowy kończący się 31.12.2019 r. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe za 2019 r., w tym informację (...)
str. 42
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Skutki nałożenia grzywny w celu przymuszenia w księgach Komendy Powiatowej PSP
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (PSP) wydała w grudniu 2019 r. postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia z powodu uchylania się od obowiązków określonych (...)
str. 46
1.1.
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych jako działalność podstawowa PSP
W myśl art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 ze (...)
str. 46
1.2.
Stosowanie grzywny w celu przymuszenia do dobrowolnego wykonania obowiązku
Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.), (...)
str. 47
1.3.
Konta służące do ewidencji grzywny i jej prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w szczególności dochodów, do których zalicza się podatki, składki, opłaty, inne dochody (...)
str. 48
2.
Dochody należne gminie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Jak ująć w budżecie jednostki samorządu terytorialnego (gminy) dochody należne gminie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które dotyczą grudnia (...)
str. 49
G.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Ogólna charakterystyka biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Szczegółowe zasady ujmowania w księgach biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, ich wyceny oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym zawiera Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia (...)
str. 50
2.
Utworzenie i rozliczenie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
W księgach rachunkowych bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów ujmuje się na koncie 64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów". Ujęcie takiej rezerwy w ewidencji księgowej polega na zwiększeniu (...)
str. 51
3.
Prezentacja biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w bilansie i informacji dodatkowej
W myśl art. 39 ust. 2a ustawy o rachunkowości, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, o których mowa w niniejszym artykule wykazuje się w bilansie jako rezerwy (...)
str. 53
4.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów napraw gwarancyjnych dokonywanych przez producenta
Nasza jednostka produkuje wyroby, na które udziela gwarancji. W jaki sposób i w jakiej wysokości powinna ująć w księgach rachunkowych rezerwy na przewidywane koszty napraw (...)
str. 55
5.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu odpraw emerytalnych
Kierownik naszej jednostki podjął decyzję o utworzeniu na dzień 31 grudnia 2019 r. rezerw na odprawy emerytalne. Dotychczas takich rezerw nie tworzyliśmy. W jakiej formie (...)
str. 56
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy w potwierdzeniach sald na 30 listopada 2019 r. należało ująć faktury wystawione w grudniu, a dotyczące listopada?
Spółka wystawiła w grudniu faktury z listopadową datą sprzedaży. Czy dokument potwierdzenia sald na 30 listopada 2019 r. powinien zawierać faktury wystawione w grudniu, ale (...)
str. 59
2.
Jak zaksięgować przekazanie środków pieniężnych pomiędzy własnymi rachunkami bankowymi?
Przekazanie środków pieniężnych pomiędzy dwoma naszymi rachunkami bankowymi księguję bez udziału konta środki pieniężne w drodze. Czy taka ewidencja księgowa jest prawidłowa? Ewidencja operacji gospodarczych (...)
str. 59
3.
W jakiej wartości prezentuje się środki trwałe w bilansie?
Czy środki trwałe wykazuje się w bilansie w wartości początkowej (plus ewentualne ulepszenia), czy w wartości netto? Środki trwałe wykazuje się w bilansie w wartości (...)
str. 60
VII.
Z listów Czytelników
1.
Uzgodnienie na dzień bilansowy stanu ZFŚS oraz wyodrębnionego rachunku bankowego tego funduszu
Dokonaliśmy na dzień bilansowy weryfikacji konta ZFŚS. Czy saldo konta 85-0 może się różnić od kwoty środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym tego funduszu? Zakładowy (...)
str. 61
2.
Prezentacja w bilansie zaliczki otrzymanej na poczet wykonania usług
Pod koniec grudnia 2019 r. otrzymaliśmy zaliczkę na poczet wykonania usługi dotyczącej podstawowej działalności operacyjnej naszej jednostki. Usługa ta zostanie wykonana w styczniu 2020 r. (...)
str. 64
3.
Odpowiedzialność za niedostarczenie ksiąg rachunkowych w formie JPK na żądanie urzędu skarbowego
Urząd skarbowy zażądał ode mnie ksiąg rachunkowych w formie plików JPK_KR za I kwartał 2019 r. Niestety, pod koniec 2019 r. rozwiązałem umowę z dotychczasowym (...)
str. 64
4.
Skutki nieujęcia w księgach premii inwestycyjnej za działalność w specjalnej strefie ekonomicznej
Spółka prowadzi działalność gospodarczą w specjalnej strefie ekonomicznej. W latach ubiegłych nie ujęła w swoich księgach rachunkowych premii inwestycyjnej w postaci zmniejszenia zobowiązania z tytułu (...)
str. 65
5.
Zakres informacji podawanych w dodatkowych informacjach i objaśnieniach
Czy w dodatkowych informacjach i objaśnieniach, w nocie dotyczącej zestawienia kredytów i leasingów w podziale na krótkoterminowe i długoterminowe, należy podawać nazwy banków i towarzystw (...)
str. 66
6.
Przejęcie leasingu operacyjnego samochodu osobowego na podstawie umowy cesji
W listopadzie 2019 r. spółka przejęła od innej spółki umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego. Umowa pierwotna została zawarta w maju 2018 r. na 59 miesięcy. (...)
str. 67
7.
Korekta VAT należnego z tytułu ulgi na złe długi w księgach rachunkowych wierzyciela
Kontrahent nie zapłacił nam znacznej kwoty należności z tytułu dostawy towarów. W styczniu minęło 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze. W (...)
str. 69
8.
Różnice kursowe powstałe przy spłacie kredytu zaciągniętego w celu finansowania nabycia akcji
Spółka z o.o. nabyła w 2019 r. akcje spółki "Y" ze środków pochodzących z zaciągniętego na ten cel kredytu. Co istotne, kredyt ten udzielony został (...)
str. 71
9.
Koszty poniesione na utrzymanie dzierżawionej nieruchomości, sfinansowane z dotacji
Prowadzimy dom pomocy społecznej na podstawie umowy na realizację zadania publicznego zawartej z powiatem. Ponadto zawarliśmy z powiatem umowę dzierżawy nieruchomości, w której jest zapis, (...)
str. 73
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.