Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 7 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.12.2023 r., godz. 11:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 54.820 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
Informacja dla Czytelników
Drodzy Czytelnicy Rokrocznie w ostatnim numerze Ubezpieczeń i Prawa Pracy zwracam się do Państwa z podziękowaniem za zaufanie jakim obdarzacie nasz dwutygodnik. W mijającym roku (...)
str. 4
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Ważne zmiany dla pracodawców wprowadzone do specustawy
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku do Sejmu po poprawkach Senatu ponownie została przekazana ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie (...)
str. 5
2.
Zakrywanie ust i nosa w pomieszczeniach pracy i inne ograniczenia
W dniu 2 grudnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i (...)
str. 8
3.
Pracownik objęty kwarantanną bądź izolacją z powodu COVID-19
Możliwość wykonywania pracy zdalnej podczas kwarantanny lub izolacji W związku z możliwością wystąpienia choroby COVID-19, którą wywołuje wirus SARS-CoV-2 (koronawirus), pracownik może zostać poddany kwarantannie. (...)
str. 8
4.
Stanowisko resortu pracy w sprawie pomocy w opłacaniu składek ZUS
Nasze Wydawnictwo wystąpiło z zapytaniem do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z następującym zapytaniem: Czy skorzystanie przez przedsiębiorcę ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za (...)
str. 11
5.
Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - komunikat BON
W dniu 18 listopada 2020 r. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) wydało komunikat w sprawie przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (...)
str. 12
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Zapowiedź zwolnienia z opłacania składek ZUS dla niektórych branż
Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19..., która jak już pisaliśmy na (...)
str. 13
2.
Oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń przyznanych pracownikom z okazji świąt Bożego Narodzenia
Rokrocznie z okazji świąt Bożego Narodzenia pracodawcy przyznają pracownikom dodatkowe świadczenia. Z reguły są to premie lub nagrody świąteczne, zapomogi, karty przedpłacone, bony towarowe, paczki (...)
str. 14
3.
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy osoby w wieku do ukończenia 26 lat wykonującej kontrakt menedżerski
W spółce z o.o. na podstawie kontraktu menedżerskiego zatrudniona została osoba w wieku 25 lat. Z tego tytułu zgłoszono ją do ubezpieczeń społecznych, w tym (...)
str. 16
4.
ZUS może odstąpić od poboru odsetek od zaległości składkowych
Prowadzę działalność gospodarczą, zatrudniając kilku pracowników. Za ostatnie trzy miesiące ze względu na COVID-19 odbiorcy produkcji nie płacą mi regularnie, a w konsekwencji powstały zaległości (...)
str. 18
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wysokość świadczeń chorobowych po wprowadzeniu nowego składnika wynagrodzenia
Od września 2020 r. wypłacamy pracownikom dodatek za efektywną pracę w kwotowej wysokości uzależnionej od stanowiska zatrudnionego. Zgodnie z przepisami płacowymi, dodatek nie przysługuje za (...)
str. 20
2.
Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego w razie dwukrotnej zmiany etatu przed wystąpieniem niezdolności do pracy
Pracownik zatrudniony na cały etat w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r., na mocy specustawy, pracował w obniżonym wymiarze czasu pracy. W (...)
str. 21
3.
Wynagrodzenie z umowy zlecenia wykonywanej u własnego pracodawcy w podstawie wymiaru zasiłków
Z pracownikiem, w zależności od potrzeb pracodawcy, zawieramy dodatkowe umowy zlecenia na okresy kilkutygodniowe lub kilkumiesięczne. Pracownik chorował przez 5 dni listopada 2020 r. w (...)
str. 22
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Uprawnienia do dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zatrudnionych w podmiotach leczniczych
Przepisami rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. i z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku (...)
str. 24
2.
Odsetki za przesunięcie przez pracodawcę terminu wypłaty zasiłków
Z powodu licznych absencji chorobowych pracowników i trudności finansowych firmy w terminie wypłat wynagrodzeń (30 października br.) nie wypłaciliśmy zasiłków chorobowych. Wypłaty tej dokonaliśmy dopiero (...)
str. 25
IV.
Emerytury i renty
1.
Przeliczenie podstawy wymiaru renty z uwzględnieniem nowej kwoty bazowej
W 2017 r. ZUS przyznał rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Wskaźnik wysokości podstawy jej wymiaru ustalony z 10 lat (2007-2016) wyniósł 40,14%. Po (...)
str. 26
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zapisy umowne dotyczące stawki wynagrodzenia w wysokości minimalnej
1) W zakładzie pracy wynagrodzenia mają charakter jednoskładnikowy i w przypadku kilku pracowników są równe minimalnemu wynagrodzeniu za pracę (określonemu kwotowo), co wynika z treści (...)
str. 28
2.
Zatrudnienie cudzoziemca w trakcie pandemii na stanowisku nauczyciela języka obcego
1) Prywatna placówka oświatowa (szkoła, przedszkole) zamierza zatrudnić na podstawie umowy o pracę na stanowisku lektora języka angielskiego osobę pochodzenia indyjskiego, która do 30 grudnia (...)
str. 30
3.
Tryb rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem będącym emerytem po wyczerpaniu okresu zasiłkowego
Pracownik z ustalonym prawem do emerytury policyjnej nieprzerwanie choruje. Okres zasiłkowy wyczerpał 15 kwietnia 2020 r. i obecnie przebywa na zwolnieniu chorobowym niepłatnym. Czy pracodawca (...)
str. 33
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Dodatkowe godziny pracownika niepełnoetatowego zatrudnionego w zadaniowym czasie pracy
1) Zamierzamy zatrudnić pracownika na 3/5 etatu w zadaniowym czasie pracy. Dla wszystkich pracowników niepełnoetatowych określamy w umowie o pracę tygodniowy limit godzin ponadwymiarowych - (...)
str. 34
2.
Praca w systemie równoważnym rodzica małego dziecka
Pracownicy jednostki budżetowej wykonują pracę po osiem godzin za wyjątkiem wtorku, gdy czas pracy wynosi 9,5 godziny oraz piątku, gdy pracują 6,5 godziny. Czy pracownik (...)
str. 37
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wynagrodzenie urlopowe po zmianie etatu
Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop pracownika, którego wymiar czasu pracy i wynagrodzenie w okresie poprzedzającym urlop były obniżone na podstawie specustawy? Jest on wynagradzany stawką (...)
str. 38
2.
Ekwiwalent urlopowy dla zatrudnionego na część etatu
Pracownik był zatrudniony na 1/2 etatu w równoważnym systemie czasu pracy, za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej wysokości i prowizyjnym. Jego umowa rozwiązała się 30 (...)
str. 40
3.
Dodatek funkcyjny za okres urlopu macierzyńskiego
Pracownica zatrudniona na stanowisku kierowniczym otrzymuje m.in. dodatek funkcyjny. Obecnie przebywa ona na urlopie macierzyńskim. Czy w tym okresie zachowuje prawo do tego dodatku, a (...)
str. 41
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Kontynuowanie prowadzenia tych samych akt pracowniczych w razie złożenia raportu ZUS RIA
Zatrudnialiśmy pracownika w okresach od 30 czerwca 2018 r. do 25 lutego 2019 r. oraz od 27 lutego 2019 r. do 30 września 2020 r. (...)
str. 43
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego po osiągnięciu 10-letniego stażu pracy
Pracownik jest zatrudniony od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. na 3/4 etatu. W listopadzie 2020 r. osiągnął 10-letni staż urlopowy. Jak należy ustalić (...)
str. 44
2.
Choroba dziecka w czasie zwolnienia od pracy z art. 188 K.p. oraz urlopu wypoczynkowego
Pracownica w ostatnim dniu urlopu rodzicielskiego złożyła wnioski o cały zaległy urlop wypoczynkowy, po nim o 2 dni zwolnienia od pracy na dziecko w wieku (...)
str. 46
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Ustalenie zatrudnienia dla celów ZFŚS przez jednostkę utworzoną w trakcie roku
Jednostka budżetowa powstała z dniem 1 lipca 2020 r. Większość pracowników przejęła na podstawie art. 23 1 K.p. z innej jednostki. W jaki sposób powinna (...)
str. 47
2.
Wpływ na zatrudnienie zakończenia okresu przejściowego po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE
Wielka Brytania z upływem 31 stycznia 2020 r. przestała być członkiem Unii Europejskiej. Zgodnie z umową wystąpienia zawartą pomiędzy tym państwem, a Unią Europejską, wprowadzony (...)
str. 49
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Ważność szkolenia okresowego w innej spółce założonej przez tą samą osobę fizyczną
Pracownik spółki z o.o. został zatrudniony w innej spółce z o.o. Obydwie spółki są ze sobą powiązane i mają wspólny dział kadr. Pracę będzie on (...)
str. 51
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Pierwsza wpłata do PPK zleceniobiorcy będącego uczestnikiem PPK
1) Od 1 stycznia 2020 r. podmiot zatrudniający jest objęty ustawą o PPK. Umowę o zarządzanie PPK podpisał w marcu br., a umowę o prowadzenie (...)
str. 53
E.
VADEMECUM KADROWCA
XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Korekta dokumentów rozliczeniowych za miesiąc zwolnienia z opłacania składek ZUS na mocy specustawy
Pracodawca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za okres od marca do maja 2020 r. Obecnie zobowiązany był do złożenia dokumentów rozliczeniowych korygujących za (...)
str. 55
2.
Ubezpieczenia z tytułu urlopu wychowawczego pracownicy zatrudnionej na czas określony
Pracownica zatrudniona na czas określony do 31 grudnia 2020 r. do dnia rozwiązania umowy o pracę korzysta z urlopu wychowawczego. Czy z końcem tego miesiąca (...)
str. 55
3.
Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego
Pracownik od 18 maja do 26 lipca 2020 r. korzystał z dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do lat 8 w (...)
str. 56
4.
Data nawiązania kolejnego stosunku pracy
Z pracownikiem zatrudnionym na czas określony (12 m-cy) zamierzamy zawrzeć kolejną umowę tego samego rodzaju (6 m-cy). Pierwsza z umów rozwiąże się w sobotę. Czy (...)
str. 57
5.
Termin i forma wypłaty wynagrodzenia
1) Na wynagrodzenie pracowników składa się stawka zasadnicza, dodatek stażowy oraz premia kwartalna. Dwa pierwsze składniki wypłacamy w ostatnim dniu każdego miesiąca, a ostatni 15. (...)
str. 57
6.
Odszkodowanie albo odprawa w razie wypowiedzenia umowy na okres próbny
Zatrudniliśmy pracownika na 3-miesięczny okres próbny. Czy możemy z nim rozwiązać umowę za wypowiedzeniem? Jeśli tak, to czy pracownikowi należy się odszkodowanie lub odprawa? Umowa (...)
str. 58
7.
Raz w roku kalendarzowym przegląd danych osobowych zebranych dla celów socjalnych
Od dwóch lat prowadzimy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy każdego roku jesteśmy zobowiązani do przeglądu danych osobowych zgromadzonych na potrzeby tego funduszu? Tak, przeglądu należy (...)
str. 59
1.
Wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy na mocy przepisów Kodeksu pracy lub specustawy
Zgodnie z art. 135 K.p., jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne (...)
str. 59
2.
Przedłużenie okresu rozliczeniowego
2.1. Podstawa i różnice formalno-prawne Przedłużenia okresu rozliczeniowego na podstawie przepisów specustawy można dokonać jednocześnie z wprowadzeniem systemu równoważnego (tym samym porozumieniem). Tak wynika z (...)
str. 61
2.1.
Podstawa i różnice formalno-prawne
Przedłużenia okresu rozliczeniowego na podstawie przepisów specustawy można dokonać jednocześnie z wprowadzeniem systemu równoważnego (tym samym porozumieniem). Tak wynika z brzmienia art. 15zf ust. 1 (...)
str. 61
2.2.
Organizacja pracy w okresie rozliczeniowym
Rozkład pracy pracownika bez względu na system jakim jest objęty, a także długość okresu rozliczeniowego, powinien uwzględniać: obowiązujący wymiar czasu pracy w tym okresie, tj. (...)
str. 62
2.3.
Rozliczanie wynagrodzeń w przyjętym okresie rozliczeniowym
Pracownik wynagradzany stałą stawką miesięczną, za każdy miesiąc przepracowany, niezależnie od liczby zaplanowanych w nim godzin, a nawet gdy pracy nie przewidziano w ogóle, nabywa (...)
str. 63
3.
Skrócenie odpoczynku dobowego i jego rekompensowanie
Pracodawcy, którzy odnotowali wskazany w pkt 1 spadek obrotów gospodarczych albo wzrost udziału wynagrodzeń w przychodach ze sprzedaży towarów lub usług firmy, mogą skorzystać jeszcze (...)
str. 64
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Świadczenie rehabilitacyjne rozpoczynające się w I kwartale 2021 r. bez waloryzacji
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podlega waloryzacji wskaźnikiem obowiązującym w kwartale, w którym przypada pierwszy dzień przyznanego świadczenia (art. 19 (...)
str. 65
2.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres ograniczonego funkcjonowania szkoły
W Dzienniku Ustaw z dnia 25 listopada 2020 r. pod poz. 2087 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające (...)
str. 65
3.
Limity wpłat na IKE, IKZE i PPE obowiązujące w 2021 r.
Wysokość wpłat na indywidualne konto emerytalne (IKE) W danym roku kalendarzowym kwota wpłat na IKE nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego (...)
str. 66
4..
Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w 2021 r.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2020 r., kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (...)
str. 66
5.
Wysokość odpisów na ZFŚS w 2021 r. na tym samym poziomie co w 2020 r.
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku w Senacie znajduje się ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy (...)
str. 67
6.
Świadczenia dla medyków, których niezdolność do pracy z powodu COVID-19 powstała w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych
W Dzienniku Ustaw z dnia 28 listopada 2020 r. ogłoszono ustawy z dnia 28 października 2020 r.: o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.