Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 7 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.12.2023 r., godz. 11:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 54.820 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 15 (513) z dnia 01.08.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Dokumentowanie prawa do podwyższonej kwoty wolnej od potrąceń - stanowiska UODO i MS
Jeżeli z powodu podjętych na terytorium Polski działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty (...)
str. 4
2.
Wyjaśnienia MRPiPS związane ze stosowaniem regulacji ustawy antykryzysowej - tarcza 4.0
Generalnie z dniem 24 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym (...)
str. 5
2.1.
Ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych wypłacanych w razie rozwiązania umowy o pracę
Zgodnie z nowym art. 15gd ust. 1 specustawy, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u (...)
str. 5
2.2.
Zawieszenie działalności socjalnej w firmie
W myśl art. 15ge specustawy, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy w rozumieniu (...)
str. 7
2.3.
Zwrot dofinansowania wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem lub obniżonym wymiarem w razie zwolnień z pracy
Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa, spełniający wymogi wskazane w art. 15g specustawy, który obniżył wymiar czasu pracy pracowników albo wprowadził przestój ekonomiczny za obniżonym wynagrodzeniem (...)
str. 8
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Ustalenie składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika w wieku do ukończenia 26 lat
Zatrudniliśmy pracownika w wieku 24 lat. Od wypłacanego mu wynagrodzenia nie obliczamy zaliczki na podatek dochodowy. Jak mamy ustalać składkę na ubezpieczenie zdrowotne? Do obliczenia (...)
str. 10
2.
Składki na FP, FS oraz FGŚP od wynagrodzenia zleceniobiorcy uzyskanego za część miesiąca
Przez część maja br. zatrudnialiśmy pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, za wynagrodzeniem minimalnym (2.600 zł). Po kilku dniach od rozwiązania umowy o pracę zawarliśmy (...)
str. 13
3.
Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS
Osoba prowadząca działalność gospodarczą, opłacająca składki ZUS tylko za siebie, w kwietniu br. złożyła wniosek o zwolnienie z ich opłacania za marzec, kwiecień i maj (...)
str. 16
4.
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy objętego ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi również z innego tytułu
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i jednocześnie pracuję na część etatu. Z obydwu tytułów podlegam obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. W lipcu (...)
str. 17
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Ubezpieczenia w ZUS zleceniobiorcy będącego współmałżonkiem zleceniodawcy
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia kilku pracowników oraz zleceniobiorców. Od sierpnia br. zamierza zawrzeć umowę zlecenia ze swoją żoną. Z jakiego tytułu będzie ona (...)
str. 19
2.
Zwolnienie przedsiębiorcy z podlegania ubezpieczeniom społecznym w ramach tzw. ulgi na start
Zamierzam rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG. Jakie warunki muszę spełnić, aby skorzystać z tzw. ulgi na start? Czy obejmuje ona także (...)
str. 21
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wpływ zmiany zasad wypłaty dodatku stażowego na podstawę wymiaru świadczenia chorobowego
Od 1 czerwca br. w regulaminie wynagradzania zmieniono zasady wypłaty dodatku stażowego. Wcześniej przysługiwał on także za okresy absencji chorobowej, natomiast po zmianie jest zmniejszany (...)
str. 23
2.
Uzupełnienie wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru zasiłków
Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. na mocy specustawy obniżyliśmy pracownikom wymiar czasu pracy o 5% (do 0,95 etatu), co w praktyce polegało (...)
str. 25
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Decyzja w sprawie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku chorobowego
Pracownica od dnia następującego po zakończeniu urlopu rodzicielskiego otrzymywała zwolnienia lekarskie z kodem literowym "B" (nieprzerwanie od połowy marca do końca czerwca 2020 r.). Za (...)
str. 26
2.
Wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego w okresie przerwy wakacyjnej placówki, do której uczęszcza dziecko
1) Pracownica złożyła kolejne oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na 4-letnie dziecko, wskazując w nim okres od 1 do 31 lipca 2020 r. Czy (...)
str. 27
3.
Świadczenie chorobowe dla pracownika prowadzącego jednocześnie działalność rolniczą
Od kilku lat prowadzę działalność rolniczą - działy specjalne produkcji rolnej, podlegając z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym rolników w KRUS. Od początku przyszłego miesiąca podejmę (...)
str. 28
V.
Emerytury i renty
1.
W tym roku ZUS prześle informację o stanie konta tylko na żądanie osoby ubezpieczonej
Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o sus, poczynając od 2006 r., w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku, ZUS jest zobowiązany przesłać (...)
str. 29
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Przekształcenie umowy na czas określony w bezterminową w razie przekroczenia limitu czasowego
1) Zatrudniliśmy pracownika na podstawie umowy na czas określony, której okres przez nasze niedopatrzenie przekracza limit 33 miesięcy. Ponieważ zamierzamy kontynuować z nim współpracę, jak (...)
str. 31
2.
Termin końcowy umowy o pracę cudzoziemca, któremu specustawą przedłużono zezwolenie na pracę
Zezwolenia na pracę cudzoziemców zatrudnionych w naszej firmie na mocy specustawy zostały przedłużone. W efekcie w miejsce dotychczasowych umów o pracę, których terminy upłynęły, zostały (...)
str. 33
3.
Stwierdzenie przez lekarza medycyny pracy niezdolności do pracy jako podstawa do wypowiedzenia umowy
Lekarz medycyny pracy w trakcie badań okresowych naszego długoletniego pracownika stwierdził przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy wskazanej w skierowaniu. Pracownik ten jest osobą niepełnosprawną w (...)
str. 34
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Obliczanie wynagrodzenia urlopowego po zmianie organizacji pracy
Pracownik jest zatrudniony w systemie przerywanym i wynagradzany stawką miesięczną. W kwietniu i maju br. pracował bez przerw przez co nie otrzymał składnika zmiennego w (...)
str. 35
2.
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem bądź obniżonym wymiarem czasu pracy
Za okres od maja do lipca 2020 r. uzyskaliśmy z FGŚP dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy, spowodowanym COVID-19. Czy obecnie możemy złożyć (...)
str. 36
3.
Obliczanie wynagrodzenia pracownika odbywającego kwarantannę
Pracownik jest zatrudniony w organizacji od poniedziałku do piątku, za wynagrodzeniem w stawce miesięcznej. Od 24 kwietnia do 29 maja 2020 r. decyzją uprawnionego organu (...)
str. 38
4.
Wpływ zmiany sposobu rozwiązania umowy o pracę na prawo do odprawy ekonomicznej
Pracodawca objęty przepisami ustawy o zwolnieniach grupowych na skutek epidemii koronawirusa wypowiedział umowy o pracę kilku pracownikom. Jeden z nich przed upływem okresu wypowiedzenia znalazł (...)
str. 39
5.
Wynagrodzenie przestojowe nauczyciela odliczane z wynagrodzenia rocznego
Nauczyciel placówki publicznej pozostawał w gotowości do pracy w okresie od 16 do 24 marca 2020 r. Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie przestojowe do odliczenia z (...)
str. 41
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy w formie dokumentowej
Ze względu na ograniczenie bezpośrednich kontaktów z niektórymi pracownikami chcielibyśmy aby większość wniosków pracownicy przekazywali elektronicznie np. sms-em albo za pomocą poczty e-mail. Które dokumenty (...)
str. 42
2.
Ewidencjonowanie absencji pracownika tymczasowego oraz przetwarzanie dokumentów ją usprawiedliwiających
1) Pracodawca użytkownik ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika tymczasowego. Czy musi w niej odnotowywać przyczyny nieobecności w pracy? Jeżeli tak, czy powinien otrzymywać (...)
str. 45
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Przerwanie urlopu wypoczynkowego z powodu odbywania kwarantanny
1) Pracownik w trakcie urlopu wypoczynkowego poinformował telefonicznie pracodawcę, że miał kontakt z osobą zarażoną koronawirusem i został objęty kwarantanną. Czy urlop uległ przerwaniu? Tak, (...)
str. 47
2.
Ustalanie stażu urlopowego po przedłożeniu dodatkowych dokumentów oraz przedawnienie prawa do urlopu
1) Pracownik zatrudniony w naszej firmie od 1 stycznia 2012 r. przedłożył dyplom ukończenia studiów dopiero w lipcu br. Nauka trwała od października 2012 r. (...)
str. 49
3.
Wakacyjny urlop młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe
1) Czy pracownikowi młodocianemu należy udzielić urlopu w okresie ferii letnich w pierwszym roku przygotowania zawodowego, gdy na dzień ich rozpoczęcia nie posiada odpowiedniej ilości (...)
str. 50
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
W jakich okolicznościach można zawrzeć nieodpłatną umowę zlecenia?
1) Czy można zawrzeć nieodpłatną umowę zlecenia z osobą, która nie jest absolwentem, bezrobotnym, studentem lub członkiem rodziny zleceniodawcy? Zasadniczo zawarcie umowy zlecenia bez wynagrodzenia (...)
str. 51
2.
Wydatkowanie środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
1) Pracownik, który w tym roku korzystał już ze świadczeń sfinansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obecnie wystąpił o dofinansowanie wczasów. Suma uzyskanego przez niego (...)
str. 54
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Postępowanie pracodawcy w razie niewykonania przez pracownika badań okresowych
Pracownik pomimo otrzymania skierowania na badania okresowe zwleka z ich wykonaniem. Jakie środki możemy zastosować (oczywiście poza zwolnieniem) aby zobligować go do przeprowadzenia badań? W (...)
str. 55
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika wypłaconego już po rozwiązaniu umowy o pracę
Pracodawca wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc dokonuje 5. dnia następnego miesiąca. Z dniem 16 czerwca br. rozwiązał umowę o pracę z niepełnosprawnym pracownikiem, na którego (...)
str. 56
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Przystąpienie do PPK członka rady nadzorczej
Wniosek o przystąpienie do PPK złożył członek rady nadzorczej (w wieku 56 lat). Jak ustalać kwotę wpłaty do PPK i dokonywać rozliczeń z tego tytułu? (...)
str. 58
F.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Podstawa prawna wdrożenia zmian w ustawie o delegowaniu
Od 18 czerwca 2016 r. w krajowym porządku prawnym obowiązuje ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. (...)
str. 60
2.
Rozszerzenie definicji pracodawcy delegującego na terytorium Polski
Ustawodawca zamierza rozszerzyć definicję pracodawcy zawartą w art. 3 pkt 4 ustawy o delegowaniu. Po wejściu w życie ustawy zmieniającej, za pracodawcę delegującego pracownika na (...)
str. 61
3.
Zmiany minimalnych warunków zatrudnienia pracownika delegowanego
Pracodawca delegujący pracownika na terytorium Polski zapewnia takiemu pracownikowi warunki zatrudnienia (o których piszemy w pkt 4 niniejszego artykułu) nie mniej korzystne niż wynikające z (...)
str. 61
4.
Modyfikacja minimalnych warunków zatrudnienia, jakie zobowiązany jest zapewnić delegujący pracodawca
Zakres warunków, które ma obowiązek zapewnić pracodawca delegujący zostanie zmieniony. Ustawa o delegowaniu w art. 4 ust. 2 przewiduje, że warunki zatrudnienia dotyczą: norm i (...)
str. 62
5.
Sposób zliczania stażu delegowania dla celów zapewnienia minimalnych warunków zatrudnienia
Jak sygnalizujemy w pkt. 3 niniejszego opracowania, okres przez który pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikowi minimalne warunki zatrudnienia określone ustawą wynosi co do zasady 12 (...)
str. 64
6.
Informowanie o warunkach zatrudnienia pracodawcy delegującego
Obecnie podmiot powierzający wykonanie prac związanych z robotami budowlanymi lub utrzymaniem obiektu budowlanego (w szczególności wykopy, roboty ziemne, montowanie i demontowanie elementów prefabrykowanych, wyposażanie lub (...)
str. 64
7.
Gwarancja warunków zatrudnienia dla pracowników agencji pracy tymczasowej albo wynajmującej personel
Warunki jakie muszą zostać zapewnione pracownikom delegowanym przez agencje pracy tymczasowej albo agencje wynajmujące personel określi dodawany ustawą zmieniającą do ustawy o delegowaniu nowy art. (...)
str. 65
8.
Rozszerzenie zadań i uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy
Ustawa zmieniająca przewiduje też zmiany w regulacjach dotyczących obowiązków i uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy, w tym: uzupełniając katalog zadań, zawarty w art. 9 ustawy o (...)
str. 66
9.
Obowiązki pracodawcy użytkownika, do którego został skierowany pracownik z innego państwa członkowskiego lub który kieruje pracownika do pracy w innym kraju
Ustawa zmieniająca wprowadza do ustawy o delegowaniu nowy rozdział 5a - "Obowiązki pracodawcy użytkownika, do którego skierowany został do pracy pracownik z innego państwa członkowskiego (...)
str. 66
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Zmiany w ustalaniu podstawy wymiaru emerytury osobom urodzonym w 1953 r. z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego
W Dzienniku Ustaw z dnia 9 lipca 2020 r. pod poz. 1222 opublikowano ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach (...)
str. 67
2.
Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 lipca do 30 września 2020 r.
Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.