Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 8 grudnia 2022 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.12.2022 r., godz. 11:58 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 178.286 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Składka na FGŚP za wrzesień br. za osoby spokrewnione i spowinowacone z przedsiębiorcą - stanowiska resortu pracy i ZUS.
Z dniem 5 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy? (Dz. U. poz. 1557). Powołany akt prawny rozszerzył (...)
str. 4
2.
Zdaniem resortu pracy drugą ratę odpisu na ZFŚS należało przekazać do 30 września 2017 r.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 z późn. zm.), dalej ustawy pracodawcy obligatoryjnie tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, (...)
str. 5
3.
Skutki podwyższenia - od 1 stycznia 2018 r. - minimalnego wynagrodzenia za pracę
W 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.100 zł i będzie wyższe o 100 zł w stosunku do obowiązującego w bieżącym roku. Pisaliśmy na ten temat w UiPP nr 19/2017, str. 65. Poniżej omawiamy wpływ (...)
str. 6
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Kwestia obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek, gdy pracownik przez część miesiąca chorował - nadal nierozstrzygnięta
W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne pracownika jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do (...)
str. 9
2.
Obliczanie odsetek za zwłokę od zaległości składkowych
Na początku października br. złożyłem korygujące dokumenty rozliczeniowe za kwiecień 2017 r., w których wykazałem wyższe należności niż poprzednio. Czy regulując powstałe z tego tytułu zaległości mogę skorzystać (...)
str. 10
3.
Refundacja z PFRON składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe niepełnosprawnego przedsiębiorcy
Przedsiębiorca legitymujący się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności otrzymuje z PFRON refundację składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Obecnie zadeklarował jako podstawę wymiaru składek na przedmiotowe ubezpieczenia kwotę wyższą niż (...)
str. 11
4.
Składka wypadkowa w razie przejęcia spółki przez inny podmiot
Spółka z o.o. przejęła w całości inną spółkę z o.o. wraz ze wszystkimi pracownikami. W spółce przejmowanej stopa procentowa składki wypadkowej była niższa niż w podmiocie przejmującym. Czy w tym przypadku (...)
str. 13
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Ubiór służbowy w podstawie wymiaru składek ZUS i opodatkowania
Zgodnie z regulaminem pracowników sali obsługi klienta obowiązuje ściśle określony ubiór, tj. ciemna marynarka i spodnie/spódnica. W celu jego ujednolicenia zakupiono dla wszystkich identyczne stroje. Choć nie posiadają (...)
str. 14
2.
Dodatkowe wynagrodzenie z tytułu zastępstwa sądowego w podstawie wymiaru składek ZUS
Do końca września br. na podstawie umowy o pracę zatrudnialiśmy radcę prawnego. W październiku br. wypłaciliśmy mu wynagrodzenie z tytułu kosztów zastępstwa sądowego. Czy podlega ono oskładkowaniu? Tak. (...)
str. 15
3.
Oskładkowanie odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji wynikającego z kontraktu menedżerskiego
Zatrudniliśmy osobę na podstawie kontraktu menedżerskiego. Z tego tytułu przysługuje jej wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej. Dodatkowo zawarliśmy z nią umowę o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej w czasie trwania umowy o zarządzanie (...)
str. 16
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Uzupełnianie wynagrodzenia określonego w stałej i zmiennej wysokości
Pracownicy otrzymują wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości oraz zmienne premie miesięczne, zmniejszane proporcjonalnie za okresy pobierania świadczeń chorobowych. Uzupełniając wynagrodzenie za miesiąc podlegający wliczeniu do podstawy (...)
str. 18
2.
Zasady ustalania świadczenia chorobowego po wypłacie nagrody za kolejny rok
W lipcu każdego roku wypłacamy pracownikom nagrody za rok poprzedni. Są one pomniejszane za okresy wszystkich absencji, stąd podlegają uwzględnieniu w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych. Pracownik chorował (...)
str. 20
3.
Wysokość wynagrodzenia chorobowego w razie obniżenia wymiaru czasu pracy po urlopie wychowawczym
Pracownica do 4 października 2017 r. przebywała na rocznym urlopie wychowawczym udzielonym jej bezpośrednio po urlopach związanych z rodzicielstwem. Przed jego zakończeniem złożyła wniosek o obniżenie wymiaru czasu (...)
str. 21
4.
Obliczanie świadczeń chorobowych dla nauczycieli gimnazjów po przekształceniu ich w szkoły podstawowe
Od 1 września 2017 r. następuje stopniowe wygaszanie kształcenia w gimnazjach. Dotychczasowe gimnazja zostają przekształcane lub włączane do ośmioletniej szkoły podstawowej albo szkoły średniej (np. liceum ogólnokształcącego). (...)
str. 23
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Ustalenie okresu wypłaty zasiłku, gdy pracownik nie stawił się na wezwanie lekarza orzecznika ZUS
Pracownik choruje nieprzerwanie od połowy sierpnia 2017 r. Ostatnie z przedłożonych przez niego zaświadczeń lekarskich zostało objęte kontrolą lekarza orzecznika ZUS. Pracownik nie zgłosił się jednak na (...)
str. 24
2.
Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy, który zachorował w okresie wyczekiwania
Od połowy września 2017 r. w firmie umowę zlecenia wykonuje osoba, która z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu. W październiku 2017 r. zachorowała i dostarczyła zwolnienie lekarskie obejmujące kilka (...)
str. 25
3.
Zwolnienie lekarskie wystawione za granicą jako dokument do wypłaty świadczeń chorobowych
Pracownica do końca września 2017 r. przebywała na urlopie wypoczynkowym. Po powrocie do pracy dostarczyła zwolnienie lekarskie obejmujące kilka dni urlopu, wystawione przez lekarza we Włoszech. (...)
str. 27
V.
Emerytury i renty
1.
Zamiana renty z tytułu niezdolności do pracy na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego
Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. Od marca 2017 r. na okres roku przyznano mi prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. W tym samym miesiącu ukończyłam 60 lat. (...)
str. 28
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Obowiązki i prawa pracodawcy wobec pracownika porzucającego pracę
Pracownik przestał przychodzić do pracy, a z uzyskanych przez pracodawcę informacji wynika, że wyjechał z Polski. Jak postąpić w tej sytuacji, zwłaszcza z należnym wynagrodzeniem, którego nie odebrał? Przepisy (...)
str. 29
2.
Czy przyczyną wypowiedzenia może być zdarzenie, które ma dopiero wystąpić?
W firmie przeprowadzamy zmiany organizacyjne mające na celu poprawę efektywności działania. W najbliższych miesiącach zamierzamy zlikwidować kilka nieprzydatnych stanowisk pracy. Czy może to być powodem wypowiedzenia umowy (...)
str. 31
3.
Warunki pracy po powrocie pracownicy z urlopu związanego z rodzicielstwem
1) W połowie października br., po wykorzystaniu urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego, pracownica wróci do pracy. Czy może być przyjęta na inne stanowisko niż dotychczas (była specjalistą, obecnie (...)
str. 33
4.
Zwolnienie nauczyciela będącego działaczem związkowym
W jakich okolicznościach możliwe jest zakończenie stosunku pracy nauczyciela korzystającego z ochrony związkowej? Wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem korzystającym z gwarancji zatrudnienia jest możliwe wyłącznie za zgodą (...)
str. 34
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Wymiar czasu pracy w 2018 r.
Wymiar czasu pracy, czyli liczba roboczogodzin w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym, w zależności od organizacji pracy, od czterech tygodni do 12 miesięcy, stanowi podstawę planowania pracy. Dla (...)
str. 36
2.
Wyznaczanie dnia wolnego za 11 listopada br. - "Narodowe Święto Niepodległości" dla pracujących od poniedziałku do piątku
W 2017 r. dzień 11 listopada - "Narodowe Święto Niepodległości", przypada w sobotę. W efekcie pracującym po 8 godzin dziennie w sztywnej organizacji czasu pracy od poniedziałku do piątku, należy (...)
str. 38
3.
Kwalifikacja godzin nadliczbowych wynikających z wcześniejszego wezwania do pracy
Pracownik zatrudniony w organizacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600, kilkakrotnie został wezwany do pracy na 600, przy czym pracował do 1600. Jakie (...)
str. 39
4.
W nocy z 28 na 29 października br. dłuższa praca w związku z przejściem z czasu letniego na zimowy
Na obszarze Polski obowiązuje czas środkowoeuropejski albo czas letni środkowoeuropejski w okresie od jego wprowadzenia do odwołania - art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie (...)
str. 40
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Premia uznaniowa w wynagrodzeniu za pracę nadliczbową na podstawie decyzji pracodawcy
Czy na podstawie przepisów wewnętrznych (np. regulaminu wynagradzania) premia uznaniowa może być wliczana do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe oraz do dodatku za taką pracę? Zgodnie (...)
str. 41
2.
Skutki nabycia prawa do dodatku stażowego w trakcie urlopu macierzyńskiego
Pracownica samorządowa w ubiegłym roku nabyła prawo do pierwszego dodatku stażowego podczas urlopu macierzyńskiego. Czy należy jej wypłacić ten dodatek od dnia uzyskania uprawnienia? Nie. Pracodawca (...)
str. 42
3.
Odprawa emerytalna dla nauczyciela zwalnianego z przyczyn organizacyjnych
W nowym roku szkolnym nauczycielce w wieku przedemerytalnym zabrakło godzin z przedmiotów, jakich może nauczać. W związku z czym otrzymała propozycję pracy w niepełnym wymiarze, z czego nie skorzystała. Z dniem 31 sierpnia 2017 r. (...)
str. 44
4.
Przedawnienie prawa do odprawy emerytalnej pracownika samorządowego
Pracownica (radca prawny) była zatrudniona w jednostce budżetowej (Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej) na 1/6 etatu do 31 maja 2005 r. Jej umowa o pracę została rozwiązana w trybie porozumienia stron (...)
str. 47
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Ustalanie dochodu pracownika i członków jego rodziny dla celów funduszu socjalnego
Jakimi zasadami należy kierować się przy ustalaniu kryterium socjalnego dla potrzeb ZFŚS? Pomoc skierowana bezpośrednio do pracowników i innych beneficjentów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dalej Funduszu (...)
str. 48
2.
Przechowywanie w dokumentacji osobowej pracownika aktu urodzenia dziecka
Czy pracodawca może przechowywać w aktach osobowych pracownika akt urodzenia jego dziecka, jako jeden z dokumentów potrzebnych do ustalenia uprawnień związanych z rodzicielstwem (np. urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego)? (...)
str. 50
3.
Dokumentowanie niekaralności pracowników samorządowych
Kto powinien wystąpić o zaświadczenie do Krajowego Rejestru Karnego potwierdzające niekaralność pracownika przystępującego do naboru na stanowisko urzędnicze w jednostce samorządowej i ponieść związane z tym koszty - pracownik czy (...)
str. 51
4.
Odpowiedzialność materialna pracownika za popełniony błąd prowadzący do zawyżenia wynagrodzenia
Wpisując do programu płacowego wynagrodzenie pracownica popełniła "czeski błąd", w związku z czym przez kilka miesięcy jeden z nauczycieli otrzymywał wyższe wynagrodzenie, choć jego angaż zawiera prawidłową kwotę. (...)
str. 52
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Wyposażenie stanowiska pracy przy komputerze w specjalistyczny fotel
Pracownik zatrudniony na stanowisku biurowym zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o zapewnienie mu specjalistycznego fotela do pracy przy komputerze. Wniosek umotywował dołączonym zaleceniem lekarskim wystawionym przez (...)
str. 54
D.
VADEMECUM KADROWCA
XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczeń w ZUS
1) Zleceniobiorcę zatrudnionego w innej firmie na umowę o pracę za wynagrodzeniem przekraczającym minimalne, zgłosiliśmy w ZUS jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego. Obecnie złożył wniosek o objęcie go z tej umowy (...)
str. 56
2.
Wypłata zasiłku opiekuńczego w razie zatrudnienia u dwóch pracodawców
Pracownik jest zatrudniony u pracodawcy A w pełnym wymiarze czasu pracy (od 600 do 1400), a u pracodawcy B na 1/2 etatu (od 1600 do 2000). Jego żona (...)
str. 57
3.
Sposób liczenia okresu zasiłkowego przy różnych chorobach i możliwość rozwiązania stosunku pracy
Pracownik zatrudniony od dwóch lat ostatnio przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 168 dni. Po przepracowaniu dwóch dni ponownie zachorował. Przyczyną niezdolności do pracy była inna (...)
str. 58
4.
Termin rozpoczęcia pracy
1) Czy termin zawarcia umowy o pracę musi być identyczny z terminem rozpoczęcia pracy? Nie. Stosownie do art. 26 K.p., stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako (...)
str. 58
5.
Urlop okolicznościowy na pogrzeb dziecka w czasie urlopu macierzyńskiego
1) Czy pracownicy, która urodziła martwe dziecko i przebywa na 8-tygodniowym urlopie macierzyńskim, przysługuje 2 dni urlopu okolicznościowego na pogrzeb tego dziecka? Pracownicy, która urodziła martwe (...)
str. 59
6.
Wpływ lunchu na wysokość diety
Pracownik odbywał szkolenie w innym mieście w ramach krajowej podróży służbowej. W cenie szkolenia znajdował się lunch. Czy wpłynęło to na wysokość diety? Z tytułu podróży krajowej pracownikowi przysługuje (...)
str. 60
7.
Koszty badania profilaktycznego w razie niepodjęcia zatrudnienia przez kandydata do pracy
Ze względu na specyfikę naszego zakładu pracy mamy dużą rotację zatrudnienia. Coraz częściej zdarza się, że kandydat na pracownika ostatecznie nie podejmuje pracy, pomimo tego, (...)
str. 60
1.
Zakres zmian w zatrudnianiu cudzoziemców
Od przyszłego roku pojawi się nowy typ zezwolenia na pracę sezonową. Jest ono efektem wdrożenia przez Polskę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. (...)
str. 61
2.
Praca krótkoterminowa cudzoziemca na podstawie oświadczenia
Procedurą oświadczeniową są objęte: Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja i Ukraina. Ich obywatelom wolno pracować w Polsce przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy na podstawie zarejestrowanego (...)
str. 61
3.
Praca sezonowa cudzoziemca
Dyrektywa w art. 3 lit. b definiuje pracownika sezonowego jako obywatela państwa trzeciego, który zachowuje główne miejsce pobytu w państwie trzecim, lecz przebywa legalnie i tymczasowo na terytorium państwa członkowskiego (...)
str. 63
E.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Propozycje dotyczące możliwości przetwarzania danych biometrycznych pracownika
Przepisy Kodeksu pracy w zakresie danych osobowych jakie są pozyskiwane w związku z zatrudnieniem pracowniczym mają ulec zmianie. Modyfikacje przewiduje art. 5 projektu ustawy z dnia 12 września 2017 r. - (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.