Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 7 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.12.2023 r., godz. 10:51 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 54.820 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 19 (523) z dnia 01.10.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Wydanie dywidendy rzeczowej
Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie wskazują formy wypłaty dywidendy, więc w praktyce występują przypadki jej wypłaty w postaci rzeczowej (np. poprzez przeniesienie prawa własności do (...)
str. 4
1.2.
Wielkość udziału w spółce wypłacającej dywidendę a zwolnienie dywidendy od podatku
Ogólne warunki zwolnienia Płatnik nie pobiera podatku od wypłacanej dywidendy, jeżeli zachodzą łącznie okoliczności do zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 22 ust. 4 (...)
str. 5
1.3.
Skutki podatkowe opóźnienia wypłaty dywidendy
Termin wypłaty dywidendy W spółkach kapitałowych zasady przyznawania dywidend określone są regulacjami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych, odpowiednio: art. 191-193 - dla spółek z o.o., (...)
str. 8
1.4.
Wypłata dywidendy z odrębnego rachunku bankowego - opinia zabezpieczająca
Wypłata dywidendy z rachunku bankowego utworzonego w celu gromadzenia środków pieniężnych przeznaczonych na ten cel nie spełnia ustawowych kryteriów unikania opodatkowania. Tak wynika z opinii (...)
str. 10
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Likwidacja Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 1565 opublikowano ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (...)
str. 12
2.
Świadczenie dla Powstańców Warszawskich wolne od PIT
Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym (...)
str. 12
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Płatność zrealizowana w systemie podzielonej płatności
Do końca czerwca 2020 r. w przewidzianych przez ustawodawcę przypadkach, w celu zaliczenia kosztów transakcji do kosztów uzyskania przychodów trzeba było przekazać należność na rachunek (...)
str. 13
2.
Odpisy na ZFŚS w kosztach pracodawcy
Firma zatrudnia 2 osoby. Postanowiła dobrowolnie utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Fundusz). W regulaminie ustalono podwyższony odpis na każdego zatrudnionego. Naliczony odpis został odprowadzony na (...)
str. 15
3.
Podatkowe rozliczenie kosztów remontu
Spółka z o.o. wykonała remont dachu firmowego budynku. Zgodnie z przyjętą w niej zasadą (polityką) rachunkowości koszt ten będzie rozliczany co miesiąc przez 5 lat, (...)
str. 16
4.1.
Rozliczanie transakcji w dwóch walutach obcych
Kontrahenci krajowi (spółka z o.o. A i spółka z o.o. B) rozliczają się ze sobą w walucie obcej. Spółka A wykonała usługę na rzecz spółki (...)
str. 17
4.2.
Otrzymanie należności przed wydaniem towaru
Spółka z o.o. otrzymała od kontrahenta zagranicznego zapłatę za zamówiony przez niego towar (nie jest to zaliczka). Należność wpłynęła w walucie obcej na rachunek walutowy (...)
str. 18
4.3.
Wypłata dywidendy
Spółka z o.o. podjęła decyzję o podziale wyniku finansowego i wypłacie dywidendy wspólnikom. Wobec tego, że są oni cudzoziemcami, wypłata nastąpi w walucie obcej. Dywidenda (...)
str. 19
5.
Relacja z dyżuru telefonicznego
5.1.
Koszty związane ze zmianą miejsca usytuowania klimatyzatora
Spółka z o.o. posiada urządzenie klimatyzacyjne, które stanowi środek trwały w firmie. Obecnie zostanie ono zdemontowane i zainstalowane w innym pomieszczeniu. Czy wydatki na demontaż (...)
str. 21
5.2.
Przedawnienie zobowiązań i należności
W spółce z o.o. występują zobowiązania pieniężne za nabyte towary oraz należności za sprzedane towary. Niektóre zobowiązania i należności uległy w tym roku przedawnieniu. Jakie (...)
str. 21
5.3.
Redukcja kosztów poprzez obniżenie odpisów amortyzacyjnych
W związku ze znacznym spadkiem obrotów firma redukuje koszty. Czy przy degresywnej metodzie amortyzacji można zmniejszyć stawkę amortyzacyjną, by w ten sposób obniżyć koszty uzyskania (...)
str. 22
5.4.
Raty leasingowe nie są limitowane według 75% wskaźnika
Spółka z o.o. wykorzystuje na potrzeby firmy samochód osobowy objęty na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Auto jest wykorzystywane do celów mieszanych. Czy w związku z (...)
str. 22
6.
Koszty używania samochodu stanowiącego towar handlowy
Nasza firma zajmuje się handlem samochodami. Nabywa pojazdy w celu ich odsprzedaży. Nie figurują one w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zdarza (...)
str. 23
7.
Odszkodowanie za rezygnację z pełnienia funkcji jako koszt uzyskania przychodu - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Odszkodowanie należne prezesowi z tytułu jego rezygnacji ze stanowiska jest kosztem uzyskania przychodów. Kursem waluty właściwym do przeliczenia kwoty odszkodowania na złote jest średni kurs (...)
str. 24
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.1.
Roczna podstawa wymiaru składek
Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce (...)
str. 26
1.2.
Obliczenie zaliczki
Zakład pracy jako płatnik jest obowiązany obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskały od niego przychody ze stosunku (...)
str. 27
2.
Termin złożenia PIT-11 i PIT-4R w związku z likwidacją działalności
30 października 2020 r. zamierzam zlikwidować prowadzoną przeze mnie działalność gospodarczą, w której zatrudniałem pracownika. Kiedy w tej sytuacji powinienem złożyć w urzędzie skarbowym PIT-11 (...)
str. 28
3.
Rozliczenie podatkowo-składkowe pracownika młodocianego
Od września 2020 r. zakład pracy zatrudnił pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 251,22 zł. Jak (...)
str. 29
3.1.
Oskładkowanie wynagrodzenia
Młodocianym w rozumieniu Kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat (art. 190 § 1 K.p.). Jego przygotowanie zawodowe może (...)
str. 29
3.2.
Zasady opodatkowania
Wynagrodzenie wypłacane osobom młodocianym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego stanowi u nich przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w (...)
str. 30
4.
Z interpretacji indywidualnych organu podatkowego
4.1.
Forma przekazania pracownikom PIT-11
Przekazanie pracownikom informacji PIT-11 w formie elektronicznej na zabezpieczonej platformie internetowej stanowi realizację przez płatnika obowiązku określonego w art. 39 ust. 1 updof. Tak wynika (...)
str. 32
4.2.
Data powstania przychodu z tytułu wpłaty do PPK składki finansowanej przez pracodawcę
Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu w tym miesiącu, w którym pracodawca przekazał tę wpłatę na rachunek (...)
str. 33
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.1.
Wartość ustalona jako suma udokumentowanych wydatków
W przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie za wartość początkową przyjmuje się koszt wytworzenia. Z kolei do kosztu wytworzenia zalicza się: wartość, w cenie (...)
str. 34
1.2.
Wartość określona przez biegłego
W przypadku osób fizycznych zdarzają się sytuacje, w których podatnik wprowadza do działalności składnik majątku, który wcześniej wytworzył do użytku prywatnego. Może wówczas mieć trudności (...)
str. 36
1.3.
Metoda uproszczona
Osoby fizyczne, wykorzystujące w działalności gospodarczej nieruchomości mieszkalne, mogą ustalić ich wartość początkową tzw. metodą uproszczoną. W myśl art. 22g ust. 10 updof, podatnicy mogą (...)
str. 37
2.
Amortyzacja prawa ochronnego na znak towarowy - wyrok NSA
Możliwe jest amortyzowanie prawa ochronnego na znak towarowy nabytego w rezultacie wydania przed 1 stycznia 2018 r. konstytutywnej decyzji Urzędu Patentowego. Dopiero od tego dnia (...)
str. 39
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Jak ująć w podatkowej księdze zaliczkę na zakup towaru handlowego?
Podatnik wpłacił zaliczkę na zakup towaru handlowego, który zostanie dostarczony dopiero w przyszłym roku podatkowym. Czy zaliczkę należy wpisać w podatkowej księdze w kolumnie 10, (...)
str. 41
1.1.
Zasady ewidencjonowania zakupu towarów
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i opłacający podatek dochodowy na zasadach określonych w ustawie o PIT, muszą ustalać dochód (stratę), podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku (...)
str. 41
1.2.
Podatkowe rozliczenie zaliczki
Generalnie przepisy podatkowe nie wiążą poniesienia kosztu uzyskania przychodu z dokonaniem konkretnego wydatku. Koszt może być ujęty w rozliczeniu podatkowym jako koszt uzyskania przychodu dopiero (...)
str. 41
1.3.
Spis z natury
Kwestie związane ze sporządzaniem spisu z natury są uregulowane w § 24-26 rozporządzenia. Wynika z nich, że obowiązek sporządzenia spisu z natury powstaje m.in. na (...)
str. 42
2.
Działalność prowadzona w mieszkaniu a obowiązek dokonywania wpłat na rachunki objęte białą listą
Prowadzę działalność gospodarczą, na potrzeby której wykorzystuję część mieszkania należącego do mojego majątku prywatnego. W celu udokumentowania kosztów związanych z używaniem mieszkania (tj. opłat za (...)
str. 43
2.1.
Ustalanie kosztów przypadających na działalność gospodarczą
Wykorzystywanie przez osoby fizyczne prywatnych nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej jest częstą praktyką. Organy podatkowe zgadzają się, że w takim przypadku między wydatkami związanymi (...)
str. 43
2.2.
Dokumentowanie zapisów w księdze
W podatkowej księdze przychodów i rozchodów koszty związane z używaniem własnego mieszkania (domu) do celów prowadzonej działalności gospodarczej powinny być wykazywane w kolumnie 13 "pozostałe (...)
str. 44
2.3.
Wpłaty na rachunek z białej listy
Przechodząc do wątpliwości przedstawionych w pytaniu, należy przypomnieć, że art. 22p updof przewiduje negatywne konsekwencje dotyczące transakcji, o których mowa w art. 19 ustawy z (...)
str. 44
3.
Ryczałt ewidencjonowany w wyjaśnieniach organu podatkowego
Podatnicy wykonujący działalność gospodarczą chętnie wybierają opłacanie z tego tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przemawia za tym m.in. uproszczona ewidencja przychodów oraz niskie stawki podatku. (...)
str. 45
3.1.
Wyłączenie lub utrata ryczałtu
Konserwacja i naprawa motocykli Katalog podmiotów, które nie mogą korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zawiera art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku (...)
str. 45
3.2.
Określenie rodzaju działalności i właściwej stawki podatku
Stawki ryczałtu są określone w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Analiza tego przepisu pokazuje, że zróżnicowanie wysokości stawek ryczałtu ma charakter przedmiotowy. Ustalenie (...)
str. 47
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Nierezydent wykonujący zlecenie za granicą
Spółka mająca siedzibę w Polsce zamierza zatrudnić na podstawie umowy zlecenia osobę posiadającą miejsce zamieszkania na terenie Ukrainy, o czym świadczy dostarczony spółce certyfikat rezydencji. (...)
str. 49
1.1.
Ustalenie obowiązku podatkowego
Stosownie do art. 3 ust. 2a updof, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) (...)
str. 49
1.2.
Opodatkowanie w Polsce dochodów cudzoziemca z umowy zlecenia
Jeżeli cudzoziemiec wykonuje na rzecz polskiej firmy czynności na podstawie umowy zlecenia, która nie jest zawarta w ramach prowadzonej przez zleceniobiorcę działalności, to uzyskiwane przez (...)
str. 50
2.
Podatek u źródła w razie spełnienia świadczenia w drodze nowacji - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przekształcenie w drodze nowacji (odnowienia) dotychczasowych zobowiązań spółki wobec wierzyciela w zobowiązanie pożyczkowe należy uznać za formę ich zapłaty. Wobec tego odnowienie stanowi wypłatę należności, (...)
str. 51
VIII.
Ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
1.1.
Zastosowanie ulgi przez podatnika osiągającego przychody z prywatnego najmu
Na podstawie umowy najmu zawartej poza działalnością gospodarczą podatnik uzyskuje przychody, od których płaci podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego. W maju 2020 r. przekazał darowiznę (...)
str. 53
1.2.
Wysokość ulgi
Podatnik osiąga dochody z pracy. W 2020 r. przekazał kilka darowizn, w tym w kwietniu i maju br. darowizny na rzecz placówki leczniczej udzielającej świadczeń (...)
str. 54
1.3.
Darowizna przekazana przez spółkę
Trzy osoby fizyczne prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. W kwietniu 2020 r. ze środków spółki wspólnicy sfinansowali zakup komputerów przenośnych, które przekazali gminie (...)
str. 55
2.
Czy świadczenie urlopowe może korzystać ze zwolnienia od podatku w ramach ulgi dla młodych?
Zakład pracy wypłaca pracownikom świadczenie urlopowe. Czy tego rodzaju świadczenie wypłacone pracownikom, którzy nie ukończyli 26 roku życia, może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego? (...)
str. 56
3.
Warunki objęcia zwolnieniem od PIT dodatku szkoleniowego dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe
Pracodawca zamierza wypłacać pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe miesięczny dodatek szkoleniowy. Podstawę wypłaty świadczenia stanowić będzie umowa szkoleniowa zawarta między pracodawcą a pracownikami. Czy wartość tego (...)
str. 57
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Miejsce świadczenia pracy w kontekście powstania obowiązku złożenia informacji CIT-ST
Spółka z o.o. rezygnuje z wynajmowania lokali na potrzeby biur regionalnych, a pracującym w tych biurach pracownikom zmieni umowy o pracę na telepracę ze wskazaniem (...)
str. 59
2.
Skutki podatkowe przeprowadzenia transakcji związanej z gospodarką zasobami mieszkaniowymi
Spółdzielnia mieszkaniowa zbyła na rzecz swoich członków grunt będący jej własnością. Grunt jest zabudowany budynkami garażowymi, których budowę sfinansowali wskazani członkowie spółdzielni. Nabywcy zgodzili się (...)
str. 60
3.
Opłacanie podatku liniowego przez podatnika będącego członkiem zarządu u kontrahenta
Prowadzę działalność gospodarczą, w której zatrudniam małżonka. W ramach tej działalności świadczę usługi wyłącznie na rzecz spółki z o.o., w której ja i mój mąż (...)
str. 62
4.
Ustalenie wartości transakcji kontrolowanej na potrzeby obowiązku jej udokumentowania - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Ustalając, czy wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym przekracza w roku obrotowym próg dokumentacyjny, pomija się wartość transakcji zwolnionych z tego obowiązku na podstawie art. (...)
str. 63
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Dochód ze zbycia udziałów jest opodatkowany według 19% stawki CIT
Spółka z o.o. sprzedała swoje udziały posiadane w innej spółce z o.o., które uprzednio nabyła za wkład pieniężny. Osiągnięty z tego tytułu przychód kwalifikowany jest (...)
str. 65
2.
Wydatki na przejazd pracowników do miejsca oddelegowania w kosztach uzyskania przychodów
Spółka z o.o. świadczy usługi budowlane w kraju i za granicą. Zatrudnia pracowników, którzy wykonują pracę za granicą w formule czasowego oddelegowania (okresowa zmiana miejsca (...)
str. 65
3.
Konsekwencje osiągnięcia przez ryczałtowca przychodów przekraczających 250.000 euro
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Przypuszczam, że w październiku 2020 r. przychody osiągnięte z tej działalności przekroczą równowartość 250.000 euro. Od (...)
str. 66
4.
Opłaty do Krajowego Rejestru Sądowego za wniosek złożony przez spółkę
Czy opłaty do Krajowego Rejestru Sądowego uiszczone przez spółkę jawną osób fizycznych w związku ze złożeniem wniosku dotyczącego zmiany adresu siedziby spółki stanowią koszty uzyskania (...)
str. 67
5.
Czy zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej?
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Czy zasiłek chorobowy wypłacony przez ZUS powinienem wykazać jako przychód z działalności gospodarczej? Nie. Zasiłek chorobowy wypłacony przedsiębiorcy przez ZUS nie (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.