Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 8 grudnia 2022 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.12.2022 r., godz. 11:58 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 178.286 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Zasady potrącalności kosztów podatkowych
Dodatek nr 14
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18
z dnia 20.09.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KOSZTY BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z PRZYCHODAMI
1.
Faktury dokumentujące koszty bezpośrednie otrzymane po uzyskaniu przez podatnika przychodu
Spółka jawna prowadzi działalność gospodarczą rozliczaną na podstawie ksiąg rachunkowych. Zdarza się, że faktury od podwykonawców dotyczące kosztów bezpośrednio związanych z przychodami otrzymuje już po (...)
str. 3
2.
Wydatki poniesione w związku ze sprzedażą nieruchomości
Spółka z o.o. zamierza sprzedać nieruchomość. Potencjalny nabywca postawił warunek, że nabędzie nieruchomość, jeżeli z terenu posesji spółka wytnie drzewo. Spółka uzyskała pozwolenie na wycinkę (...)
str. 5
3.
Koszty uzyskania przychodów w przypadku stosowania uproszczeń w księgach rachunkowych
Podatnik PIT prowadzi działalność handlową i gastronomiczną. Na podstawie przepisów o rachunkowości koszt zakupu towarów ujmowany jest w kosztach w momencie ich nabycia. Czy w (...)
str. 6
4.
Zakup materiałów przed rozpoczęciem przez podatnika prowadzenia działalności gospodarczej
W grudniu 2019 r. rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej (salonu fryzjerskiego). W 2019 r. nie uzyskałem przychodu, natomiast przed uruchomieniem działalności poniosłem wydatki na zakup materiałów (...)
str. 8
5.
Koszty działalności deweloperskiej
Spółka z o.o. jest spółką celową, powołaną do realizacji inwestycji deweloperskiej, polegającej na budowie osiedla mieszkaniowego. Poniosła koszty związane ze sporządzeniem projektu budowlanego. Nie otrzymała (...)
str. 9
6.
Faktury kosztowe z lat ubiegłych
W 2020 r. spółka otrzymała faktury kosztowe z 2017 i 2018 r. Faktury te dokumentują koszty bezpośrednio związane z przychodami. Czy możliwe jest zaliczenie wydatków (...)
str. 10
7.
Kwoty prowizji związane ze sprzedażą towarów
Spółka jawna przy sprzedaży towarów korzysta z usług pośrednika. Na początku br. otrzymała faktury za usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów wysłanych odbiorcy w ubiegłym roku. (...)
str. 11
8.
Zakup materiałów do produkcji, w odniesieniu do których zastrzeżono prawo własności do momentu zapłaty
Spółka z o.o. zakupiła w sierpniu 2020 r. materiały do produkcji. Na fakturze dokumentującej zakup widnieje adnotacja: "towar pozostaje własnością sprzedawcy do chwili uiszczenia zapłaty". (...)
str. 12
9.
Otrzymanie towaru i faktury w dwóch różnych latach podatkowych
Pod koniec grudnia 2019 r. podatnik otrzymał zamówioną partię towaru. Z uwagi na brak faktury koszty zakupu wpisał do podatkowej księgi na podstawie opisu towaru (...)
str. 13
10.
Zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych
Jakie są zasady ewidencji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakupu towarów handlowych i materiałów podstawowych? Szczegółowe zasady ujmowania w podatkowej księdze zakupu towarów handlowych (...)
str. 14
II.
KOSZTY POŚREDNIE
1.
Duplikat faktury dokumentujący koszt poniesiony w poprzednim roku
Spółka z o.o. w sierpniu 2020 r. otrzymała duplikat faktury za artykuły biurowe zakupione w ubiegłym roku. Faktura pierwotna nie dotarła do niej. Kiedy należy (...)
str. 16
2.
Ubezpieczenie firmowego majątku
W sierpniu 2020 r. wykupiłem polisę z tytułu ubezpieczenia firmowego budynku na okres od sierpnia 2020 r. do lipca 2021 r. Kiedy wydatek ten uwzględnić (...)
str. 17
3.
Strata powstała w wyniku likwidacji towaru
Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie sprzedaży dekoracji świątecznych, które kupuje w Chinach. Ze względu na zmienność asortymentu, w magazynie zalegają towary zakupione kilka (...)
str. 17
4.
Faktura otrzymana w miesiącu następnym
Podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencjonując w niej koszty metodą uproszczoną. Czy w sytuacji gdy faktury na usługi telekomunikacyjne są wystawiane z końcem (...)
str. 18
5.
Koszt prenumeraty czasopism na 2021 r. poniesiony w 2020 r.
Prowadzę działalność gospodarczą i rozliczam się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. We wrześniu 2020 r. otrzymałem fakturę za prenumeratę branżowego czasopisma na (...)
str. 19
6.
Wydatki na najem i przystosowanie lokalu poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
Podatnik przygotowując się do otwarcia działalności w 2021 r., ponosi wydatki związane z jej uruchomieniem, w tym na wynajem lokalu i jego przystosowanie (adaptację) do (...)
str. 20
7.
Podatek od środków transportowych
Podatnik w deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) wykazał cały podatek należny za dany rok podatkowy. Płatności tego podatku dokona w dwóch ratach. Kiedy (...)
str. 21
8.
Polisa ubezpieczeniowa obowiązująca od następnego miesiąca
Jestem przedsiębiorcą, który rozlicza się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzoną metodą memoriałową. 28 sierpnia 2020 r. została wystawiona i podpisana polisa (...)
str. 22
9.
Wydatki na udział w targach, które odbędą się w przyszłym roku
W 2020 r. spółka z o.o. otrzymała od organizatora targów fakturę za najem powierzchni i zabudowę stoiska. Targi mają odbyć się w czerwcu 2021 r. (...)
str. 22
10.
Nakłady poniesione na remont siedziby firmy podczas zawieszenia działalności gospodarczej
W lipcu 2020 r. na dwa miesiące zawiesiłem prowadzenie działalności gospodarczej. W sierpniu br. przeprowadziłem remont budynku (środka trwałego) będącego siedzibą mojej firmy. Od września (...)
str. 23
11.
Podatek u źródła zapłacony przez płatnika z własnych środków
Spółka z o.o., jako płatnik podatku u źródła, nierzadko ponosi ciężar podatku "u źródła" z własnych środków, ubruttawiając podstawę opodatkowania. W którym momencie należy ująć (...)
str. 24
12.
Faktura za usługę wykonaną w poprzednim miesiącu
Spółka kupuje drogą elektroniczną usługi reklamowe od zagranicznych kontrahentów. Otrzymywane z tego tytułu faktury wystawiane są z inną datą niż data wykonania usługi. Na przykład (...)
str. 25
III.
SZCZEGÓLNE ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW
1.
Składki ZUS przedsiębiorcy
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Składki ZUS z tego tytułu opłacam zawsze w obowiązującym terminie. Czy w związku z tym składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz (...)
str. 27
2.
Pracownicze wynagrodzenie wypłacone po terminie
Wynagrodzenia za pracę wypłacamy 10 dnia następnego miesiąca. Jednak za sierpień 2020 r. wypłaciliśmy je pracownikom dopiero 14 września 2020 r. Z kolei składki ZUS (...)
str. 28
3.
Składki ZUS za osobę współpracującą
Przedsiębiorca zatrudnił na umowę o pracę żonę pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Do ZUS żona została zgłoszona jako osoba współpracująca. Czy składki na (...)
str. 28
4.
Nakłady poniesione na zaniechaną inwestycję
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą rozpoczęła budowę budynku przeznaczonego na potrzeby tej działalności (po wybudowaniu obiekt miał być środkiem trwałym w firmie). Z uwagi na (...)
str. 29
5.
Wynagrodzenie z umowy o dzieło
W sierpniu 2020 r. z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej zawarłem umowę o dzieło, która została wykonana w tym samym miesiącu. Wynagrodzenie z tego tytułu (...)
str. 30
6.
Odsetki od kredytu inwestycyjnego
Podatnik zaciągnął kredyt inwestycyjny, którym sfinansował zakup środka trwałego. Kiedy i na podstawie jakiego dowodu powinien ujmować w podatkowej księdze odsetki od tego kredytu? Odsetki (...)
str. 31
7.
Koszt przerejestrowania zakupionego samochodu
Zakupiliśmy używany samochód, który musieliśmy przerejestrować na naszą firmę. Czy koszt jego przerejestrowania zwiększa wartość początkową samochodu, czy może być odniesiony bezpośrednio w koszty? Koszt (...)
str. 31
8.
Wynagrodzenie postawione do dyspozycji pracownika, ale odebrane przez niego w terminie późniejszym
Pracodawca wypłaca wynagrodzenia za dany miesiąc w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca. Na 31 sierpnia 2020 r. sporządził listę płac i tego dnia wypłacał w (...)
str. 32
9.
Składki ZUS należne z tytułu umowy zlecenia
Firma w sierpniu 2020 r. wypłaciła zleceniobiorcy wynagrodzenie za wykonaną usługę. Należne z tego tytułu składki ZUS opłaci najpóźniej 15 września 2020 r. Kiedy wartość (...)
str. 33
10.
Zaliczka na poczet wynagrodzenia pracowniczego
Ostatniego dnia miesiąca wypłacono pracownikom zaliczki na poczet wynagrodzenia (około 70% z całości). Pozostała część wynagrodzeń została wypłacona w miesiącu kolejnym, po terminie wypłat przewidzianym (...)
str. 33
11.
Koszty zakupu gruntu
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej kupiłem grunt, na którym wybuduję nową siedzibę firmy. Czy to prawda, że wydatków na jego zakup nie mogę zaliczyć do (...)
str. 35
12.
Zakup telefonów służbowych i przekazanie ich pracownikom
W sierpniu br. spółka z o.o. zakupiła dla pracowników telefony komórkowe przeznaczone do celów służbowych. Spełniają one definicję środków trwałych. Z uwagi jednak na niską (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.