Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 7 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.12.2023 r., godz. 10:51 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 54.820 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
Szanowni Czytelnicy!
Szanowni Czytelnicy! Rząd przeprowadza różnego rodzaju działania mające zapobiec pandemii i rozprzestrzenianiu się COVID-19. Wiąże się to z wieloma skutkami dla przedsiębiorców. Aby ułatwić Państwu (...)
str. 3
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Specustawa łagodzi skutki pandemii - rozwiązania prawne na gruncie podatku dochodowego
WESZŁO W ŻYCIE Obowiązująca od 31 marca 2020 r. specustawa, tj. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych (...)
str. 4
2.1.
Przesłanki uznania odpisu za koszt podatkowy
Odpisy aktualizujące wartość należności nie stanowią co do zasady kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej. Kosztem podatkowym są jednak określone w ustawie o rachunkowości (...)
str. 5
2.2.
Skutki rozwiązania odpisu
Obciążenie kosztów podatkowych odpisem aktualizującym ma charakter przejściowy. U podatników, którzy zaliczyli do kosztów podatkowych odpisy aktualizujące wartość należności, powstanie przychód z działalności gospodarczej, w (...)
str. 8
2.3.
Obciążanie kosztów wierzytelnością, której nieściągalność została uprawdopodobniona a przepisy o zatorach płatniczych
Od 1 stycznia 2020 r., jeżeli minie 90 dni od upływu terminu zapłaty za dostarczone towary lub wykonaną usługę, wierzyciel ma prawo, a dłużnik obowiązek (...)
str. 10
3.
Organy podatkowe zmieniają stanowisko w sprawie opodatkowania należności z tytułu dojazdu na posiedzenia organów spółki
Niejednolite stanowisko organów podatkowych Przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób (...)
str. 10
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 542 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia (...)
str. 12
2.
Zaniechanie poboru podatku z tytułu umorzenia kredytów hipotecznych udzielonych na cele mieszkaniowe
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 548 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego (...)
str. 12
3.
Przedłużenie terminu do przesłania informacji IFT-2R
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 563 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia (...)
str. 13
4.
Nowy termin na złożenie sprawozdania finansowego Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 570 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania (...)
str. 13
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.1.
Zakup środków do dezynfekcji
Zakup płynów antybakteryjnych jest utrudniony. Na potrzeby dezynfekcji w firmie został kupiony spirytus. Działanie takie podjęto w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Czy wydatek związany (...)
str. 14
1.2.
Odstąpienie od umowy a moment korekty przychodów
Firma (spółka z o.o.) sprzedała klientowi bardzo drogie urządzenie. Strony umowy kupna-sprzedaży uzgodniły, że płatność nastąpi w ratach. Wraz z otrzymaniem pierwszej raty firma wystawiła (...)
str. 15
1.3.
Koszty organizacji pracy zdalnej
Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, a tym samym ograniczyć możliwości wystąpienia zachorowania wśród pracowników, nasza firma zamierza skierować ich do pracy zdalnej. Czy w kosztach (...)
str. 16
2.
Najem samochodu od wspólnika
Udziałowiec spółki z o.o. pełniący jednocześnie na podstawie umowy o pracę funkcję prezesa w tej spółce, wynajął jej swój samochód osobowy (niebędący pojazdem elektrycznym). Czy (...)
str. 17
3.
Podatkowe rozliczenie odszkodowania
Spółka z o.o. uzyskała odszkodowanie z urzędu miasta. Wypłata odszkodowania nastąpiła za pośrednictwem kancelarii prawnej, która prowadzi sprawy spółki. Odbyło się to w ten sposób, (...)
str. 18
3.1.
Moment uzyskania przychodu
W przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą, za przychody związane z tą działalnością osiągnięte w roku podatkowym uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze (...)
str. 18
3.2.
Moment zaliczenia honorarium do kosztów uzyskania przychodów
Moment zaliczenia honorarium kancelarii do kosztów uzyskania przychodów trzeba rozpatrywać w kontekście przepisów art. 15 ust. 4d i 4e updop. Przyjmujemy, że wspomniane honorarium nie (...)
str. 19
4.
Wydatek na rzecz kontrahenta w firmowych kosztach
Spółka z o.o. opłaciła przelot kontrahenta i jego żony. Z zawartej z kontrahentem umowy wynika, że firma zobowiązana była tylko do opłacenia przelotu kontrahentowi. Bilet (...)
str. 19
5.
Z interpretacji organu podatkowego
5.1.
Warunki dochowania terminu do zgłoszenia płatności przekazanej na rachunek spoza białej listy
Jeżeli ostatni dzień terminu wyznaczonego na poinformowanie organu podatkowego o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza białej listy przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od (...)
str. 20
5.2.
Nie jest wymagana ponowna weryfikacja rachunku płatniczego w dniu przelewu środków przez bank
Podatnik ma prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wydatków poniesionych na dokonanie płatności na rzecz kontrahenta, w przypadku gdy dokona pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego (...)
str. 21
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Rozliczenie podatkowo-składkowe wynagrodzenia za prace twórcze oraz za inne czynności
Jak powinno wyglądać rozliczenie podatkowe należności pracownika otrzymującego wynagrodzenie, do którego mają zastosowanie zryczałtowane koszty uzyskania przychodów oraz wynagrodzenie za prace o charakterze twórczym, do (...)
str. 23
2.
Wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8
Za marzec 2020 r. wypłacimy pracownicy wynagrodzenie za pracę oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 (...)
str. 26
3.
Nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika, któremu nie dokonano wypłat
W ustawie o PIT pojęcie "nieodpłatne świadczenie" nie zostało zdefiniowane. Tym samym zasadne jest odwołanie się do znaczenia tego pojęcia ukształtowanego w orzecznictwie sądowym. Zgodnie (...)
str. 28
4.
Udostępnienie prezesowi zarządu samochodu firmowego do wykonywania obowiązków służbowych - interpretacja indywidualna organu podatkowego
W sytuacji gdy prezes będzie wykorzystywał służbowy samochód do wykonywania powierzonych mu zadań, w tym także w ramach dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania (...)
str. 30
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Amortyzacja samochodu osobowego
Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów całego wydatku na zakup samochodu osobowego, czy to w sposób bezpośredni czy poprzez jednorazową amortyzację? Nie ma (...)
str. 31
2.
Wydatki poniesione na montaż środka trwałego
Spółka z o.o. kupiła środek trwały (maszynę) wymagający montażu. W umowie zakupu tego środka trwałego jest zapis zobowiązujący spółkę do opłacenia noclegów, wyżywienia i transportu (...)
str. 32
3.
Podwyższenie uprzednio obniżonej stawki amortyzacyjnej
Jednostka posiada w ewidencji środków trwałych autobus, stanowiący środek trwały, który jest amortyzowany metodą liniową. W miesiącu, w którym środek ten został wprowadzony do ewidencji, (...)
str. 33
4.
Know-how wartością niematerialną i prawną
Spółka z o.o. zawarła umowę, na mocy której dokonano na jej rzecz cesji praw i obowiązków wynikających z umów handlowych. Przedmiotem przejęcia są umowy pośrednictwa (...)
str. 34
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.1.
Zaliczki należne u przedsiębiorcy pracującego na etacie
W PIT-36 za 2019 r. rozliczam dochody z działalności gospodarczej, którą prowadzę samodzielnie. Czy wykazywane w zeznaniu zaliczki należne powinny być ustalone z uwzględnieniem stosownej (...)
str. 37
1.2.
Modyfikacja kosztów uzyskania przychodów przypadających wspólnikowi spółki niebędącej osobą prawną
W 2019 r. podatnik będący wspólnikiem spółki jawnej opłacał składki na własne ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Czy o wartość tych składek może (...)
str. 39
2.
Zawieszenie działalności gospodarczej sposobem na przetrwanie kryzysu gospodarczego
Paraliż gospodarczy będący skutkiem wybuchu pandemii koronawirusa zagroził działalności wielu firm. W szczególnie trudnej sytuacji są podatnicy (przedsiębiorcy) prowadzący działalność gospodarczą niewielkich rozmiarów, często bez (...)
str. 40
2.1.
Ogólne uwagi na temat zawieszenia wykonywania działalności
Kto może zawiesić działalność gospodarczą? Instytucja zawieszenia działalności gospodarczej jest uregulowana w art. 22-25 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. (...)
str. 40
2.2.
Skutki zawieszenia w sferze publicznoprawnej
Modyfikacja obowiązków w zakresie PIT Na gruncie podatku dochodowego konsekwencją zawieszenia działalności gospodarczej - zależnie od sposobu jej opodatkowania - jest zwolnienie z obowiązku opłacania (...)
str. 41
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Dochody z Austrii i Słowenii uzyskane w 2019 r.
Od 1 stycznia 2019 r., w związku z wejściem w życie postanowień Konwencji MLI, w umowach zawartych z Austrią i Słowenią nastąpiła zmiana metody unikania (...)
str. 43
2.
Zeznania podatkowe cudzoziemców pracujących w Polsce
Rezydent lub nierezydent Cudzoziemcy pracujący w Polsce mogą być traktowani przez prawo podatkowe jako rezydenci lub jako nierezydenci. Zależy to od miejsca zamieszkania podatnika w (...)
str. 44
3.
Nabycie fotografii w aspekcie podatku u źródła
Spółka jest podmiotem działającym na rynku wydawniczym. W ramach swojej działalności zajmuje się wydawaniem podręczników edukacyjnych oraz multimedialnych pomocy dydaktycznych. W celu ich przygotowania nabywa (...)
str. 46
4.
Miejsce opodatkowania dochodów osoby mieszkającej za granicą zatrudnionej przez polską firmę - interpretacja organu podatkowego
Wynagrodzenie osoby mającej miejsce zamieszkania w Czechach, która wykonuje pracę na terytorium Czech, podlega opodatkowaniu tylko w tym państwie, tj. w Czechach. Tak wynika z (...)
str. 49
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.1.
Kryterium dochodowe
Mam na utrzymaniu dwoje uczących się dzieci w wieku 17 i 19 lat. W 2019 r. dzieci uzyskiwały przychody z pracy, których wysokość za rok (...)
str. 50
1.2.
Dochody wolne od podatku a prawo do ulgi
W 2019 r. uzyskałam dochody z pracy, do których w całości ma zastosowanie zwolnienie od podatku dla podatników, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Ponieważ (...)
str. 51
2.1.
Dokumentowanie wydatków przez małżonków
1) Małżonkowie zamieszkują w domu jednorodzinnym, który stanowi ich wspólność małżeńską. Na budynku zainstalowano panele fotowoltaiczne. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków własnych. Czy małżonkowie mogą (...)
str. 52
2.2.
Wykazywanie kwoty przysługującego odliczenia
Małżonkowie za 2019 r. rozliczają się we wspólnym zeznaniu podatkowym. Zamierzają skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Jak wykazać tę ulgę, jeżeli podatnik poniósł stratę, a dochód (...)
str. 54
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Ceny transferowe - próg dokumentacyjny w przypadku wniesienia aportu
Spółka z o.o. otrzyma aport, którego przedmiotem będą rzeczy ruchome. Ma wątpliwości, który z progów określonych dla celów dokumentacji cen transferowych należy zastosować w stosunku (...)
str. 56
2.
Relacja z dyżuru telefonicznego
2.1.
Prawo do opłacania uproszczonych zaliczek na podatek
Czy podatnik CIT niebędący małym podatnikiem ma prawo opłacać zaliczki na podatek w uproszczonej formie? Tak. Możliwość skorzystania z uproszczonych zaliczek nie jest uzależniona od (...)
str. 57
2.2.
Limity przychodów na potrzeby ustalania statusu małego podatnika
W 2020 r. spółka zamierza skorzystać z jednorazowej amortyzacji (w ramach pomocy de minimis). Musi więc ustalić, czy przysługuje jej status małego podatnika. Czy w (...)
str. 58
2.3.
Hipotetyczne odsetki od zysku przekazanego na kapitał zapasowy jako koszt podatkowy
W 2019 r. zgromadzenie wspólników spółki z o.o. (rok podatkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym) podjęło uchwałę o podziale zysku za rok 2018. Weszła (...)
str. 58
2.4.
Czy strata podatkowa ma wpływ na obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych?
Spółka z o.o. realizuje transakcje z krajowymi podmiotami powiązanymi. Czy skutkiem poniesienia straty podatkowej w 2019 r. jest konieczność sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, pomimo (...)
str. 59
3.
Umowa użyczenia a podatek od przychodów z budynków - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Podatek od przychodów z budynków nie dotyczy budynków oddanych w używanie na podstawie umowy użyczenia. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z (...)
str. 60
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Odliczenie straty przy obliczaniu zaliczek CIT
Spółka poniosła straty w latach 2015-2017. Czy może nie płacić zaliczek miesięcznych w 2020 r., jeżeli wie, że dochód uzyskany w tym roku będzie mniejszy (...)
str. 62
2.
Czy ulga na zakup kasy rejestrującej wpływa na rozliczenie CIT?
Czy ulgę na zakup kasy rejestrującej on-line wykazuje się w CIT-8/O? Ulgi na zakup kasy on-line podatnicy CIT nie wykazują w CIT-8/O. Przepis art. 111 (...)
str. 62
3.
Ujęcie w firmowych kosztach dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Czy składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy stanowi koszt uzyskania przychodów i podlega wpisaniu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów? Tak. Zapłacona przez przedsiębiorcę składka (...)
str. 63
4.
Zmiana formy opodatkowania w ciągu roku podatkowego
Od przychodów osiąganych w ramach działalności gospodarczej opłacam ryczałt ewidencjonowany. Doszłam jednak do wniosku, że opłaca mi się rozliczać koszty i chciałabym zmienić formę opodatkowania (...)
str. 64
5.
Koszty uzyskania przychodów u pracownika zatrudnionego w dwóch zakładach pracy
Zatrudniliśmy pracownika na część etatu, który jest zatrudniony na umowę o pracę w innym zakładzie pracy. Czy przy obliczaniu zaliczki na podatek powinniśmy uwzględniać mu (...)
str. 65
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - MAJ 2020 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 7.05.2020 r. (czwartek) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za kwiecień 2020 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.