Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 1 marca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.904 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Sporządzamy CIT-8 - wybrane zagadnienia
CIT-8 to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.
str. 4
1.1.
Podmioty zobowiązane do złożenia zeznania
CIT-8 są obowiązani składać podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych wymienieni w art. 1 updop, tj.: 1) osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji, 2) (...)
str. 4
1.2.
Obowiązujący wzór CIT-8 i załączników do niego
Do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od 1 stycznia 2019 r. stosuje się CIT-8 (28) . Zwróć uwagę! Po raz pierwszy w zeznaniu CIT-8 (28) podatnik (...)
str. 5
1.3.
Zasady składania
Termin składania Podatnicy składają CIT-8 za dany rok podatkowy do końca trzeciego miesiąca roku następnego. W tym terminie wpłacają podatek należny albo różnicę między podatkiem (...)
str. 7
1.4.
Ustalanie dochodu/straty
Opodatkowaniu CIT podlega suma dochodów uzyskanych przez podatnika ze źródeł przychodów. Źródła przychodów podzielone są na dwie grupy: zyski kapitałowe oraz inne źródła przychodów. Dochodem (...)
str. 8
1.5.
Dochody wolne lub zwolnione od podatku, odliczenia od dochodu i od podatku
Dochody wolne lub zwolnione od podatku, odliczenia od dochodu, a także odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych wykazywane w załączniku CIT-8/O należy odpowiednio kwalifikować do dochodów (...)
str. 10
1.6.
Odliczenia od podstawy opodatkowania
Ulga na nabycie nowych technologii Na mocy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. (...)
str. 12
1.7.
Stawki podatku
Od 1 stycznia 2019 r. wysokość CIT wynosi (z wyjątkami): 19% podstawy opodatkowania, 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych - (...)
str. 12
2.
Wybory, o których przedsiębiorca musi poinformować w zeznaniu składanym za 2019 r.
W 2019 r. do ustawy o PIT wprowadzono rozwiązania, których celem było wsparcie przedsiębiorczości w Polsce. Aby ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, m.in. uproszczono obciążenia spoczywające (...)
str. 13
3.
Wypełnienie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego do Szefa KAS - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
W związku z pytaniami Czytelników nadsyłanymi do naszego Wydawnictwa zapytaliśmy Ministerstwo Finansów, czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ) powinien złożyć swoje sprawozdanie finansowe (...)
str. 14
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Dzień uzyskania przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego
Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 9 updof i art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, w przypadku wniesienia do spółki lub spółdzielni wkładu (...)
str. 15
2.
Zmiany dostosowawcze w ustawie o PIT
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 284 opublikowano ustawę z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz (...)
str. 15
3.
Zaniechanie poboru PIT z tytułu Nagrody Nobla
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 294 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego (...)
str. 15
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Używanie prywatnego samochodu na potrzeby firmy
Osoba na kontrakcie menedżerskim zawartym ze spółką z o.o. odbywa podróże na potrzeby tej spółki. W tym celu wykorzystuje swój prywatny samochód osobowy. Czy koszty (...)
str. 16
2.
Różne terminy zaliczania do kosztów wypłacanych wynagrodzeń
Osoba zatrudniona w spółce z o.o. na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, w grudniu 2019 r. dwa razy z tego tytułu otrzymała wynagrodzenie. Pierwsza (...)
str. 17
3.
Czy zapłata odsetek warunkuje możliwość zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów?
Spółka z o.o. w 2019 r. otrzymała od swojego udziałowca pożyczkę na realizację inwestycji. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup gruntu oraz wybudowanie obiektu handlowego. (...)
str. 19
4.
Nieumieszczenie terminu zapłaty na fakturze nie spowoduje uniknięcia konsekwencji związanych z powstawaniem zatorów płatniczych
Podatnik nabył na potrzeby firmy towar handlowy, za który nie zapłacił kontrahentowi. Czy zobowiązany jest wyłączyć nieuiszczoną kwotę z kosztów uzyskania przychodów, jeśli na fakturze (...)
str. 20
5.
Wadliwy towar a koszty uzyskania przychodu
Przedsiębiorca (podatnik PIT) prowadzi hurtownię, handluje radiami CB. Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) podczas wyrywkowej kontroli stwierdził, że jeden z modeli radia nie spełnia wymaganych norm (...)
str. 21
6.
Dodatkowe wydatki dotyczące zatrudnionych zleceniobiorców
Dla potrzeb prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej zatrudniłem zleceniobiorcę. W związku z tym będę ponosił wydatki na odzież roboczą, wodę, herbatę, kawę i cukier dla tej (...)
str. 22
7.
Dobrowolne składki na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców
Spółka komandytowa należy do Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych - Polskie Jachty. Izba ta jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące w (...)
str. 25
8.
Rozliczanie umów leasingu zmienionych w związku z przekształceniem formy prawnej leasingobiorcy - interpretacja organu podatkowego
Gdy umowy leasingu samochodów osobowych zawarte przed 2019 r. zostaną zmienione po 2018 r. w związku z przekształceniem formy prawnej leasingobiorcy ze spółki jawnej w (...)
str. 26
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Podatek i składki ZUS od świadczeń pieniężnych przyznanych z okazji "zajączka"
Z okazji "zajączka" firma zamierza przyznać pracownikom dodatkowe świadczenia pieniężne. Jakie skutki podatkowo-składkowe wystąpią u danego pracownika z tytułu otrzymania takiego świadczenia, w zależności od (...)
str. 28
2.
Pracownik młodociany a ulga dla młodych
Czy pracownik młodociany zatrudniony w celu przygotowania zawodowego jest objęty tzw. ulgą dla młodych? Pracownik młodociany zatrudniony w celu przygotowania zawodowego jest objęty tzw. ulgą (...)
str. 30
3.
Podwyższone koszty pracownicze u pracownika, który w trakcie roku zmienił miejsce zamieszkania
Pracownik złożył pracodawcy oświadczenie informujące o tym, że jego miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Na tej podstawie zakład (...)
str. 31
4.
Liczba podatników ujmowana w PIT-4R
W związku z wątpliwościami dotyczącymi wypełniania części C deklaracji PIT-4R za 2019 r., proszę o odpowiedź na następujące pytania. Czy do liczby podatników ujmowanej w (...)
str. 32
5.
Kiedy od kwoty ryczałtu za jazdy lokalne wypłacanego pracownikom socjalnym płatnik nie pobiera PIT? - interpretacja organu podatkowego
Wypłacany pracownikom socjalnym ryczałt z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych za jazdy lokalne korzysta ze zwolnienia od podatku, o ile samochód stanowi własność (...)
str. 33
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Degresywna metoda amortyzacji
Degresywna metoda amortyzacji pozwala na szybsze odpisanie w koszty wartości środków trwałych. Regulują ją art. 22k ust. 1-3 updof i art. 16k ust. 1-3 updop. (...)
str. 35
2.
Wartość początkowa budynku mieszkalnego ustalona metodą uproszczoną
Posiadam jednorodzinny budynek mieszkalny. Obecnie część jego powierzchni zamierzam w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczyć na wynajem. W późniejszym czasie planuję wynająć pozostałą powierzchnię. W (...)
str. 36
3.
Amortyzacja środków trwałych otrzymanych w darowiźnie
Prowadzę działalność gospodarczą, z której dochody są opodatkowane według skali podatkowej. W najbliższym czasie otrzymam w darowiźnie od ojca przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzi ciągnik (...)
str. 39
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Odpłatne zbycie samochodu osobowego wycofanego z pozarolniczej działalności gospodarczej
W 2015 r. podatnik nabył samochód osobowy. W maju 2016 r. wprowadził go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pojazd był wykorzystywany (...)
str. 41
1.1.
Kwalifikacja podatkowa przychodu
W ustawie o PIT zawarte są szczególne regulacje dotyczące zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym również ich zbycia po wycofaniu (...)
str. 41
1.2.
Określenie wysokości przychodu
Z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a updof wynika, że przy określaniu wysokości przychodu należy zastosować odpowiednio przepisy art. 14 ust. 1 i (...)
str. 41
1.3.
Ustalenie kosztów uzyskania przychodu
Rozliczając w ramach działalności gospodarczej zbycie samochodu osobowego wycofanego z majątku firmowego, należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 22 ust. 1 updof, kosztami (...)
str. 42
1.4.
Ujęcie w podatkowej księdze
W opisanym przypadku w związku z transakcją zbycia samochodu osobowego należy dokonać odpowiednich zapisów w podatkowej księdze. Przychód uzyskany z transakcji podlega zakwalifikowaniu do pozostałych (...)
str. 43
2.
Relacja z dyżuru telefonicznego
2.1.
Uznanie za koszt podatkowy składki do PPK finansowanej przez zakład pracy
W 2020 r. zakład pracy będzie musiał wdrożyć pracownicze plany kapitałowe (PPK). Wiąże się to m.in. z obowiązkiem dokonywania wpłat finansowanych przez zakład. W jakim (...)
str. 44
2.2.
Moment powstania przychodu
Podatnik dostarczył do kontrahenta urządzenie (towar), które wymagało montażu. Dostawę poświadcza protokół odbioru, a po montażu urządzenia strony miały podpisać protokół końcowy. Zgodnie z umową (...)
str. 45
2.3.
Paragon jako podstawa zapisu w podatkowej księdze
Podatnik kupił w sklepie artykuły spożywcze (kawę, herbatę, cukier) na potrzeby firmy, finansując zakup ze środków obrotowych. Artykuły te są ogólnodostępne dla pracowników. Czy wydatek (...)
str. 45
2.4.
Przebudowa nieruchomości należącej do wspólników spółki cywilnej
Wspólnicy spółki cywilnej są współwłaścicielami nieruchomości, którą wykorzystują na potrzeby prowadzonej działalności. Obecnie prowadzone są w niej prace modernizacyjne. Czy po ich zakończeniu wspólnicy będą (...)
str. 46
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Roczne rozliczanie PIT przez cudzoziemców
Nierezydenci są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od 15 lutego do (...)
str. 47
1.1.
Obowiązek podatkowy
Zakres obowiązku podatkowego cudzoziemców zależy przede wszystkim od tego, czy mają oni status polskiego rezydenta podatkowego, czy też są nierezydentami. Polski rezydent to osoba fizyczna (...)
str. 47
1.2.
Dochody (przychody) z tytułu zatrudnienia w polskiej firmie
Umowa o pracę W przypadku gdy cudzoziemiec jest pracownikiem uzyskującym w Polsce dochód z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, (...)
str. 48
2.
Opodatkowanie dochodów prezesa - obcokrajowca
Na stanowisko prezesa naszej spółki z o.o. został powołany obywatel Niemiec, który na stałe mieszka w Niemczech. W ciągu roku przebywa w Polsce nie dłużej (...)
str. 49
3.
Odliczenie podatku zapłaconego za granicą
Spółka otrzymuje odsetki od pożyczki udzielonej zagranicznemu udziałowcowi pomniejszone o pobrany podatek. Czy spółka może ten podatek odliczyć od CIT? Spółka może odliczyć w zeznaniu (...)
str. 52
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.1.
Wymiana kotła gazowego na inny gazowy
W domu należącym do podatnika jest zainstalowany gazowy system ogrzewania. Podatnik w 2019 r. sfinansował wymianę kotła gazowego. Dzięki temu zmniejszyła się ilość energii zużywanej (...)
str. 53
1.2.
Katalog wydatków objętych ulgą
W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu podlegają wydatki poniesione m.in. na materiały budowlane i urządzenia. Jakie dokładnie materiały i urządzenia są objęte ulgą? Katalog materiałów budowlanych, (...)
str. 53
1.3.
Finansowanie przedsięwzięcia przez osoby współzamieszkujące budynek mieszkalny
Podatnik wraz z żoną mieszkają w domu jednorodzinnym, którego właścicielami są jego rodzice. Czy jeżeli małżonkowie sfinansują montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku, będą uprawnieni do (...)
str. 54
1.4.
Limit dla inwestycji w kilku nieruchomościach podatnika
Posiadam dwa domy mieszkalne jednorodzinne. Zamierzam w nich przeprowadzić różne przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Czy obowiązujący w ramach ulgi termomodernizacyjnej limit odliczenia w wysokości 53.000 zł dotyczy (...)
str. 55
1.5.
Wydatki na termomodernizację domu w budowie
W 2019 r. zakończyłem budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego i uzyskałem pozwolenie na jego użytkowanie. W trakcie budowy prowadziłem prace termomodernizacyjne. Czy mogę związane z tym (...)
str. 55
2.
Zasady korzystania z ulgi internetowej
W 2012 r. podatnik skorzystał z ulgi internetowej. Czy w rozliczeniu rocznym za lata 2019 i 2020 będzie mógł ponownie dokonać odliczenia wydatków na używanie (...)
str. 56
3.
Zakup sprzętu AGD a ulga rehabilitacyjna
Podatnik będący osobą niepełnosprawną kupił lodówkę, w której przechowywane są leki na cukrzycę. Czy w tych okolicznościach wydatek poniesiony na zakup lodówki może odliczyć od (...)
str. 57
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Podmioty powiązane i obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych
Osoba fizyczna zatrudniona na stanowisku wiceprezesa zarządu w spółce z o.o. A posiada 80% udziałów w spółce z o.o. B. Zgodnie z umową spółki A (...)
str. 58
1.1.
Ustalenie istnienia powiązań pomiędzy spółkami z o.o.
Kwestię istnienia powiązań pomiędzy spółkami z o.o. należy rozpatrywać w świetle unormowań art. 11a updop. W sytuacji przedstawionej w pytaniu trzeba zwrócić uwagę, że zgodnie (...)
str. 58
1.2.
Kwestia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej
Obowiązek sporządzenia przez podmiot powiązany lokalnej dokumentacji cen transferowych może powstać, jeżeli wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym (pomniejszona o VAT), przekracza w roku obrotowym (...)
str. 60
2.
Nie ma odsetek od 9% zaliczek na podatek, gdy prawo do nich wygasło - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Podatnik CIT, którego przychody przekroczyły w trakcie roku 1.200.000 euro, co spowodowało obowiązek przejścia z 9% stawki podatku na 19% stawkę podatku, nie płaci odsetek (...)
str. 61
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Zawiadomienie o zmianie roku podatkowego w CIT-8
W 2019 r. uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. dokonano zmiany umowy spółki, w zakresie roku podatkowego/obrotowego. W tym samym roku na wniosek spółki (...)
str. 62
2.
Ujęcie w kosztach wynagrodzenia z umowy o dzieło
W lutym 2020 r. z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej zawarłem umowę o dzieło, która została wykonana w tym samym miesiącu. Wynagrodzenie z tego tytułu (...)
str. 62
3.
Ograniczenie zatorów płatniczych w transakcjach handlowych
Spółka z o.o. sprzedała usługę prywatnej osobie fizycznej. W styczniu 2020 r. upłynął termin płatności za usługę. Czy spółka będzie miała prawo zmniejszyć dochód stanowiący (...)
str. 63
4.
Jednorazowa amortyzacja środka trwałego o wartości początkowej przekraczającej 100.000 zł
Podatnik w 2020 r. kupił fabrycznie nowy środek trwały, którego wartość przekraczała 100.000 zł. Do kwoty 100.000 zł zamortyzował go jednorazowo. Czy amortyzację od 2021 (...)
str. 64
5.
Rozliczenie wydatków na remont przeprowadzony podczas zawieszenia działalności gospodarczej
W styczniu 2020 r. na dwa miesiące zawiesiłem prowadzenie działalności gospodarczej. W lutym br. przeprowadziłem remont budynku (środka trwałego) będącego siedzibą mojej firmy. Od marca (...)
str. 64
6.
Jak opodatkować należność z umowy zlecenia zawartej na rok wypłacaną co miesiąc?
Z osobą niebędącą pracownikiem przedsiębiorcy zawarta została umowa zlecenia na jeden rok. Wynagrodzenie określono na kwotę 200 zł miesięcznie. Czy zleceniodawca powinien pobrać zryczałtowany podatek (...)
str. 65
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - KWIECIEŃ 2020 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 7.04.2020 r. (wtorek) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za marzec 2020 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.