Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 7 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.12.2023 r., godz. 11:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 54.820 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r.
Zbliża się koniec roku kalendarzowego, a wraz z nim - dla większości jednostek - koniec roku obrotowego. Czas więc rozpocząć przygotowania do sporządzenia rocznego sprawozdania (...)
str. 4
1.
Informacje dotyczące środków trwałych w sprawozdaniu finansowym
W 2020 r. zakupiliśmy kilka maszyn i urządzeń, które wprowadziliśmy do ewidencji bilansowej środków trwałych. Jakie informacje dotyczące tych składników majątku powinniśmy przedstawić w sprawozdaniu (...)
str. 4
2.
Prezentacja w bilansie rozrachunków z tytułu wpłat do PPK
Nasza spółka z o.o. od października 2020 r. wdrożyła PPK. Obliczoną i pobraną składkę księgujemy na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki". Wynagrodzenia za dany miesiąc wypłacamy (...)
str. 6
3.
Wartość wykonanych dostaw i usług, niezafakturowanych na dzień bilansowy
W naszej spółce przyjęliśmy zasadę, iż w bilansie, jako zobowiązania z tytułu dostaw i usług, prezentujemy wartość dostaw i usług wykonanych lub dostarczonych, lecz niezafakturowanych, (...)
str. 9
4.
Rozliczenie dotacji i sfinansowanych z niej kosztów
Nasza spółka z o.o. otrzymała dotacje do zakupu środków trwałych oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do realizacji prac w ramach unijnych projektów. W (...)
str. 11
1.
Na jaki okres powinna zostać zawarta pierwsza umowa?
Pierwsza umowa o ustawowe badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta musi być zawarta na dwa lata. Jak wynika bowiem z art. 66 ust. 5 ustawy (...)
str. 13
2.
Czy umowę o badanie muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu?
Umowy o badanie sprawozdania finansowego nie muszą podpisywać wszyscy członkowie zarządu jednostki badanej. Według art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości, umowę o badanie sprawozdania (...)
str. 15
3.
Czy spadek obrotów w 2020 r. jest podstawą rozwiązania umowy?
Można rozwiązać umowę o badanie sprawozdania finansowego w przypadku, gdy jednostka przestała spełniać warunki wymienione w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości określające obowiązek (...)
str. 15
4.
Jakie kary grożą za niepoddanie sprawozdania badaniu?
Za niepoddanie sprawozdania finansowego ustawowemu badaniu grozi grzywna albo kara ograniczenia wolności. Z treści art. 79 pkt 1 ustawy o rachunkowości wynika, iż kto wbrew (...)
str. 16
B.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Rozliczanie różnic pomiędzy dowodem PZ a fakturą zakupu
W naszej firmie generalnie różnice między dowodem PZ a fakturą zakupu są księgowane na konto rozliczeń z właścicielem, natomiast różnice dotyczące zakupów paliwa do własnego (...)
str. 17
1.
Różnice powstałe w wyniku zaokrągleń cen jednostkowych
Jeżeli powstałe w wyniku zaokrągleń cen jednostkowych różnice pomiędzy wartością przyjmowanych do magazynu materiałów lub towarów a wartością tych składników wynikającą z faktury zakupu są (...)
str. 17
2.
Faktura wystawiona na firmę osoby fizycznej, dotycząca służbowych i prywatnych wydatków właściciela
Różnice pomiędzy ilością zakupionych składników aktywów wynikającą z faktury, a ich ilością przyjętą do magazynu na podstawie dowodu PZ mogą również wystąpić w sytuacji gdy (...)
str. 19
3.
Ubytki naturalne powstałe niezależnie od osób odpowiedzialnych
Jeżeli w związku z przechowywaniem, transportem lub obrotem dochodzi do zmniejszenia ilości, ciężaru, objętości składników zapasów na skutek ich określonych właściwości fizycznych, można mówić o (...)
str. 21
1.
Kategorie aktywów finansowych i parametry wyceny bilansowej
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. (...)
str. 22
2.
Identyfikacja aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu to pozycje, które spełniają jeden z poniższych warunków: 1) zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian (...)
str. 24
3.
Pożyczki udzielone i należności własne
Pożyczki udzielone i należności własne obejmują przede wszystkim wierzytelności finansowe oraz dłużne papiery wartościowe, które powstały na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. (...)
str. 26
4.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności to aktywa finansowe, które nie zostały zaliczone do dwóch wcześniejszych kategorii (tj. aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz pożyczek (...)
str. 27
5.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa finansowe, które podlegają rozporządzeniu i nie zostały zaliczone do jednej z wcześniejszych kategorii, zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży. Kategoria ta może (...)
str. 31
C.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Etapy likwidacji uszkodzonego środka trwałego - checklista
Spółka z o.o. zamierza przeprowadzić likwidację środka trwałego, który został całkowicie uszkodzony i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Na jakiej podstawie można dokonać likwidacji (...)
str. 32
2.
Nabycie wynajmowanego środka trwałego, w którym wcześniej dokonano ulepszenia
Nasza spółka z o.o. poniosła w 2017 r. nakłady na przebudowę wynajmowanego budynku, które ujęliśmy w ewidencji środków trwałych jako ulepszenie w obcym środku trwałym (...)
str. 34
3.
Zakup środków trwałych ze zwolnień podatkowych w ZPChr
Posiadamy status ZPChr i tworzymy ZFRON ze zwolnień podatkowych. Do końca 2019 r. zakupy środków trwałych finansowane z ZFRON odnosiliśmy na kapitał zapasowy. Od 1 (...)
str. 35
D.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
V.
Samochód osobowy w firmie - ewidencja księgowa zakupu opon zimowych
Zakupiliśmy zestaw nowych opon zimowych do samochodu osobowego, który jest środkiem trwałym. Jak zaklasyfikować tego typu wydatki dla celów bilansowych i podatkowych? Czy potraktować je (...)
str. 38
1.
Klasyfikacja bilansowa wydatków poniesionych na zakup opon zimowych do samochodu będącego środkiem trwałym
Przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i (...)
str. 38
2.
Wydatki z tytułu użytkowania samochodu osobowego w świetle przepisów ustaw o podatku dochodowym
Na podstawie art. 22g ust. 17 updof oraz art. 16g ust. 13 updop, środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy: suma wydatków poniesionych na ich (...)
str. 39
3.
Zasady odliczania VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi
W odniesieniu do wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych należy uwzględnić regulacje zawarte w art. 86a ustawy o VAT. Stosownie do art. 86a ust. 1 (...)
str. 40
4.
Przykład rozliczenia w księgach rachunkowych faktury dokumentującej zakup i wymianę opon zimowych
Zakup nowego kompletu opon zimowych nie wpłynie na zmianę funkcji użytkowych tego samochodu. Tego rodzaju wydatki zalicza się do kosztów eksploatacji (tj. używania samochodu) takich (...)
str. 40
E.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków podlegających przypisaniu na kontach podatników
W jaki sposób księgować rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków? Czy na kontach poszczególnych inkasentów należy ewidencjonować przypis w kwocie należnej do (...)
str. 42
2.
Inwentaryzacja zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, stanowiących dochody gminy
W jaki sposób przeprowadzić inwentaryzację zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, stanowiących dochody gminy? Zaległości i nadpłaty z tytułu podatków i opłat (...)
str. 43
3.
Klasyfikacja wydatków na zakup okularów wychowankowi placówki opiekuńczo-wychowawczej
Z jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej dokonać zakupu okularów dla wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej? Zakupu okularów dla wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej wskazane jest dokonać z paragrafu 421 "Zakup (...)
str. 44
F.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
VI.
Dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii w ujęciu bilansowym i podatkowym
Spółka z o.o. w 2020 r. złożyła wniosek o wypłatę dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej za III i IV kwartał 2019 r. Rekompensata (...)
str. 45
1.
Podstawa prawna uzyskania dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej
Przedsiębiorcy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nabywają energię elektryczną od dostawców energii. Z uwagi na znaczny wzrost cen energii elektrycznej niektórym z nich przysługiwało dofinansowanie (...)
str. 45
2.
Zaliczenie otrzymanego dofinansowania do przychodów podlegających opodatkowaniu - interpretacja KIS
Przy podatkowym rozliczeniu otrzymanego dofinansowania powstała wątpliwość, czy powoduje ono konieczność korekty kosztów podatkowych, czyli wydatków poniesionych na energię, czy jest to jednak przychód? Jeżeli (...)
str. 45
3.
Ujęcie w księgach otrzymanego dofinansowania jako zmniejszenia kosztów - wyjaśnienie Min. Fin.
Rozliczenie otrzymanego dofinansowania w księgach rachunkowych również budziło wątpliwości. W związku z licznymi pytaniami Czytelników zwróciliśmy się z prośbą do Ministerstwa Finansów o wyjaśnienie: w (...)
str. 46
G.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
W jaki sposób skorygować błąd popełniony w poprzednim roku, jeśli sprawozdanie finansowe jest już zatwierdzone?
W 2019 r. nie zaksięgowaliśmy noty odsetkowej otrzymanej od dostawcy. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. jest już zatwierdzone. Jak skorygować taki błąd? Jeżeli w bieżącym (...)
str. 49
2.
Jakie świadczenia emerytalne wykazuje się w pozycji B.VI porównawczego rachunku zysków i strat?
Sporządzamy rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Czy w pozycji "emerytalne" wiersza "Ubezpieczenia społeczne i inne (...)
str. 50
3.
Po jakim kursie rozlicza się kompensatę umowną dotyczącą rozrachunków w walucie obcej?
Zawarliśmy z kontrahentem zagranicznym umowę o kompensacie. Zamierzamy skompensować wzajemne rozrachunki. Jaki kurs przyjąć przy ich rozliczaniu? W celu rozliczenia wzajemnych rozrachunków wyrażonych w walucie (...)
str. 50
4.
W której pozycji bilansu jednostka mikro wykaże udziały w innych podmiotach?
Jednostka mikro posiada udziały długoterminowe i krótkoterminowe w innych jednostkach. W której pozycji bilansu sporządzanego według załącznika nr 4 powinna je wykazać? Jednostka mikro sporządzająca (...)
str. 51
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Moment utworzenia w księgach rachunkowych rezerwy na skutki toczącego się postępowania sądowego
Na dzień bilansowy poprzedniego roku obrotowego posiadaliśmy nieuregulowane zobowiązanie wobec dostawcy towarów. Ze względu na złą jakość towarów nie uregulowaliśmy zobowiązania. Dostawca skierował sprawę na (...)
str. 52
2.
Skutki przekazania na kapitał zapasowy części zysku spółki osobowej prawa handlowego
Wspólnicy spółki jawnej podjęli uchwałę o wyłączeniu części zysku za 2019 r. z podziału między wspólników i przekazaniu go na kapitał zapasowy. Jak zaksięgować taki (...)
str. 54
3.
Opakowania jednorazowego użytku wkalkulowane w cenę sprzedaży produktu
Firma zajmuje się produkcją napojów sprzedawanych w butelkach. Dodatkowo butelki są pakowane w kartony jednorazowego użytku (tzw. sześciopaki), które nie są wykazywane na fakturach sprzedaży. (...)
str. 56
4.
Rozliczenie wydatków poniesionych na uzyskanie certyfikatu produkowanych wyrobów
Jesteśmy firmą produkcyjną. Koszty ewidencjonujemy na kontach zespołu 4 i 5. Musimy ponieść koszty związane z wytworzeniem urządzenia i zbudowaniem prototypu w celu wykonania badań (...)
str. 57
5.
Rozwiązania ewidencyjne w zakresie rozliczenia kosztów składowania towarów w obcej jednostce
Jesteśmy spółką z o.o. zajmującą się działalnością handlową. Prowadzimy magazyn towarów. W czerwcu otrzymaliśmy faktury za składowanie naszego towaru przez firmę, która nam ten towar (...)
str. 58
6.
Faktoring z regresem w księgach rachunkowych faktoranta
Z uwagi na chwilowy brak środków, spółka skorzystała z usługi faktoringu z regresem. Firma faktoringowa przelała spółce wynagrodzenie wynikające ze sprzedanej faktury pomniejszone o prowizję. (...)
str. 59
7.
Rozliczanie w drodze kompensaty należności w złotówkach oraz zobowiązania w walucie obcej
Jednostka posiada należność i zobowiązanie wobec tego samego kontrahenta. Należność wyrażona jest w złotówkach, zaś zobowiązanie w euro. Czy jednostka może dokonać kompensaty tych rozrachunków? (...)
str. 61
8.
Obowiązek sporządzania sprawozdania skonsolidowanego po przekształceniu firmy osoby fizycznej w spółkę kapitałową
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą przekształciła tę działalność w jednoosobową spółkę z o.o. (spółkę "A"), w której zatrudnienie wynosi 700 osób, aktywa wynoszą 70 mln, (...)
str. 64
9.
Koszty zagospodarowania terenu wokół budynków zarządzanych przez spółdzielnię mieszkaniową
Spółdzielnia mieszkaniowa planuje zagospodarowanie terenu wokół budynku (wybudowanego w latach 70-tych) i utworzenie na nim łąki kwiatowej. Czy wykonane prace można potraktować jako remont i (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.