Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Termin wpłaty drugiej raty odpisu na ZFŚS z uwzględnieniem przepisów o tarczy antykryzysowej
Ewidencja księgowa odpisu na ZFŚS i wpłat na ten fundusz w świetle ustawy o ZFŚS Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz gospodarowania środkami (...)
str. 4
2.
Zbliża się termin podpisania umowy z firmą audytorską
Jednostki, których roczne sprawozdania finansowe podlegają badaniu, wymienia art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Obowiązek wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spoczywa (...)
str. 6
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Ogólna charakterystyka przychodów i kosztów finansowych
Przychody i koszty finansowe nie są wprost zdefiniowane w ustawie o rachunkowości. Natomiast, o tym, które elementy składają się na wynik operacji finansowych informuje art. (...)
str. 7
2.
Dostosowanie ewidencji przychodów i kosztów finansowych do potrzeb bilansowych i podatkowych
Konta syntetyczne służące ewidencji przychodów i kosztów finansowych Przychody finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na koncie 75-0 "Przychody finansowe". Na koncie tym, po stronie (...)
str. 8
3.
Prezentacja poszczególnych pozycji przychodów i kosztów finansowych w rachunku zysków i strat
Podstawowe zasady wykazywania przychodów i kosztów finansowych w rachunku zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości W rachunku zysków i strat (...)
str. 10
4.
Przykłady ewidencji i prezentacji w sprawozdaniu wybranych operacji finansowych
Przykład Sprzedaż udziałów posiadanych w innej jednostce oraz naliczenie odsetek za zwłokę w zapłacie I. Założenia: Spółka z o.o. "Delta" sprzedała w 2019 r. udziały (...)
str. 13
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Udokumentowanie zaliczki wpłaconej kontrahentowi krajowemu i rozliczenie dostawy
W lipcu 2020 r. zapłaciliśmy zaliczkę na zakup środka trwałego i otrzymaliśmy fakturę zaliczkową. W sierpniu 2020 r. otrzymaliśmy fakturę końcową i przyjęliśmy środek do (...)
str. 16
2.
Wycena i rozliczenie zaliczki wpłaconej w walucie obcej
W czerwcu 2020 r. otrzymaliśmy zaliczkową fakturę pro forma na zakup środka trwałego od kontrahenta z Niemiec. Zaliczkę wpłaciliśmy z własnego rachunku walutowego. Środek trwały (...)
str. 18
III.
Dywidenda wypłacana wspólnikowi w walucie obcej z rachunku walutowego
Na walnym zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. podjęto uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. i przeznaczeniu zysku za 2019 r. na wypłatę (...)
str. 23
1.
Zasady przeliczania dywidend wyrażonych w złotówkach na walutę obcą
Wypłaty dywidendy można dokonać zarówno w polskich złotych, jak i w walucie obcej. Należy jednak zauważyć, iż wynik finansowy netto jednostek określa się w polskich (...)
str. 23
2.
Opodatkowanie dywidendy wypłacanej zagranicznej osobie fizycznej
Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych w naszym kraju (ograniczony obowiązek podatkowy). (...)
str. 24
3.
Podatkowe różnice kursowe ustalane w związku z wypłatą dywidendy w walucie obcej
Kwestię ustalania podatkowych różnic kursowych (tzw. metodą podatkową) reguluje art. 15a updop. Z przepisów tych wynika, że różnice kursowe powstają, gdy wartość: 1) przychodu należnego (...)
str. 25
4.
Skutki przeliczenia dywidendy z polskich złotych na walutę obcą na dzień podjęcia uchwały o jej wypłacie
Jeżeli do przeliczenia dywidendy z polskich złotych na walutę obcą jednostka zastosuje kurs średni NBP z dnia powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy lub inny kurs (...)
str. 26
5.
Skutki przeliczenia dywidendy z polskich złotych na walutę obcą na dzień jej wypłaty
Jeżeli przeliczenia dywidendy z polskich złotych na walutę obcą jednostka dokona w dniu jej wypłaty po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego ten dzień, to (...)
str. 27
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Przeznaczenie kapitału zapasowego na zakup środków trwałych
Jesteśmy spółką jawną, która utworzyła kapitał zapasowy z przeznaczeniem na przyszłe wydatki inwestycyjne. Jak ująć w księgach rachunkowych zakup środków trwałych ze środków zgromadzonych na (...)
str. 29
2.
Nieużywane czasowo środki trwałe w ewidencji księgowej
Nasza jednostka zakupiła maszyny, którymi miała wykonywać oferowane usługi. Ze względu na chwilowy brak popytu na te usługi, maszyny nie będą obecnie używane. Jak w (...)
str. 30
3.
Materiały otrzymane nieodpłatnie i przekazane do zużycia przy budowie środka trwałego
Otrzymaliśmy nieodpłatnie materiały, które bezpośrednio po ich uzyskaniu zużyliśmy do budowy środka trwałego. W jaki sposób powinna przebiegać ewidencja księgowa takiej operacji? Jak wycenić materiały (...)
str. 31
4.
Wymiana zużytej części w maszynie produkcyjnej - remont czy ulepszenie środka trwałego?
W ewidencji środków trwałych posiadamy maszynę produkcyjną. Byliśmy zmuszeni do wymiany ważnej części tej maszyny, ze względu na jej zużycie. Koszt wymiany wyniósł 15.000 zł. (...)
str. 33
5.
Ujawnienie środka trwałego podczas przeprowadzonej inwentaryzacji
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji środków trwałych stwierdzona została nadwyżka urządzenia technicznego. Jednostka nie jest w stanie określić przyczyny powstania tej nadwyżki. Jak wycenić i ująć (...)
str. 35
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
IV.
Samochód osobowy w firmie - rozliczenie zakupu samochodu o wartości powyżej 150.000 zł
Spółka zakupiła samochód osobowy o wartości powyżej 150.000 zł i zaliczyła go do środków trwałych. Jak rozliczyć ten zakup w księgach rachunkowych? Jak ustalić kwotę (...)
str. 36
1.
Elementy uwzględniane w wartości początkowej samochodu osobowego pozyskanego w drodze kupna
Środki trwałe ujmuje się w księgach rachunkowych jednostki w wartości początkowej. Wartością początkową środka trwałego pozyskanego w drodze kupna jest cena nabycia, o której mowa (...)
str. 36
2.
Ustalenie amortyzacji bilansowej i podatkowej samochodu osobowego
Bilansowa amortyzacja samochodu osobowego Dla celów bilansowych samochód osobowy zakwalifikowany do środków trwałych amortyzuje się według zasad ogólnych określonych w art. 32 ustawy o rachunkowości, (...)
str. 37
3.
Dostosowanie ewidencji analitycznej na koncie kosztów amortyzacji do potrzeb podatkowych
W księgach rachunkowych odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej samochodu osobowego odnosi się w ciężar kosztów działalności operacyjnej w całości (nie ma tu żadnego ograniczenia kwotowego). (...)
str. 38
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Zmiana nazwy jednostki a roczne sprawozdanie finansowe
Jesteśmy gminnym ośrodkiem kultury w miejscowości, która 1 stycznia 2021 r. uzyska prawa miejskie. W związku z tym zmieniona zostanie nazwa jednostki na miejsko-gminny ośrodek (...)
str. 40
2.
Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska głównego księgowego w instytucji kultury
Ukończyłam studia licencjackie na kierunku ekonomia oraz studia magisterskie uzupełniające na wydziale zarządzania, a także studia podyplomowe na wydziale finansów i zarządzania na kierunku rachunkowość (...)
str. 40
3.
Zakup środka trwałego sfinansowany ze środków własnych samorządowego zakładu budżetowego
Samorządowy zakład budżetowy (zakład gospodarki komunalnej) zamierza ze środków własnych zakupić ciągnik rolniczy, który będzie przeznaczony do wywozu osadu z oczyszczalni ścieków. Jak powinna wyglądać (...)
str. 42
4.
Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup pieczątek
Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy zakwalifikować wydatki na zakup wykorzystywanych w jednostce pieczątek? Czy właściwy będzie paragraf 430, czy może paragraf 421? Właściwa klasyfikacja (...)
str. 44
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Przesłanki tworzenia odpisów aktualizujących wartość należności
Zasada ostrożności Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o rachunkowości, poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) (...)
str. 45
2.
Odpisy aktualizujące wartość należności według prawa podatkowego
Odpis aktualizujący wartość należności uznany za koszt podatkowy Jak stanowi art. 23 ust. 1 pkt 21 updof i art. 16 ust. 1 pkt 26a updop, (...)
str. 48
3.
Bilansowe i podatkowe rozliczenie odpisów aktualizujących na przykładach liczbowych
Przykład Wyksięgowanie należności nieściągalnej objętej odpisem aktualizującym I. Założenia: Spółka z o.o. wniosła pozew do sądu o zapłatę należności w wysokości: 35.670 zł (w tym (...)
str. 51
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Na jakim koncie ująć umorzenie mikropożyczki otrzymanej z Funduszu Pracy?
W ramach tarczy antykryzysowej otrzymaliśmy mikropożyczkę ze środków Funduszu Pracy. Jak zaksięgować jej umorzenie? Zobowiązanie z tytułu pożyczki otrzymanej ze środków Funduszu Pracy (FP), przekazanej (...)
str. 53
2.
Kiedy upływa termin złożenia do ogłoszenia w MSiG sprawozdania finansowego za 2019 r.?
Jesteśmy jednostką zobowiązaną do ogłoszenia sprawozdania finansowego wraz z wymaganymi dokumentami w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W jakim terminie powinniśmy złożyć do ogłoszenia dokumenty sporządzone (...)
str. 53
3.
Czy można udostępnić zespołom spisowym dane z wydruków magazynowych?
Podczas inwentaryzacji przeprowadzanej w naszej jednostce przekazano zespołom spisowym wydruki magazynowe zawierające numer indeksu, nazwę materiału i jego ilość. Czy takie postępowanie jest prawidłowe? Nie (...)
str. 54
4.
Kto jest odpowiedzialny za opracowanie polityki rachunkowości?
Jesteśmy spółką jawną utworzoną w sierpniu 2020 r. Powierzyliśmy prowadzenie ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu. Kto w takiej sytuacji odpowiedzialny jest za opracowanie polityki rachunkowości jednostki? (...)
str. 55
VII.
Z listów Czytelników
1.
Skutki bilansowe korekty odpisów na ZFŚS z powodu COVID-19
Nasza jednostka ustalała wyższy odpis na ZFŚS oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym niż określa to ustawa o ZFŚS. Z powodu COVID-19 musimy skorygować dokonany (...)
str. 56
2.
Koszty poniesione na sfinansowanie pracownikom testów na koronawirusa
Nasza jednostka sfinansowała pracownikom testy na koronawirusa. Jak zaksięgować wydatki poniesione na nabycie testów? Czy możemy zaliczyć je do kosztów podatkowych? Dla celów bilansowych wydatki (...)
str. 57
3.
Lista kontrolna zapisów związanych z wpłatami otrzymanymi za pośrednictwem systemu PayU - checklista
Nasza spółka sprzedaje usługi i towary. Zapłata za sprzedaż realizowana jest z góry za pośrednictwem systemu PayU, przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru. Jak powinniśmy (...)
str. 59
4.
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym przy przejściu z ksiąg podatkowych na księgi rachunkowe
W 2020 r. firma zobowiązana była do przejścia z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na pełną księgowość. Czy w bilansie i rachunku zysków i strat (...)
str. 60
5.
Jak ująć w księgach wspólnika wpłatę środków dokonaną na pokrycie straty spółki komandytowej?
Spółka z o.o. jako komplementariusz spółki komandytowej dokonała wpłaty środków pieniężnych na pokrycie straty poniesionej przez spółkę komandytową za 2019 r. Jak zaksięgować przelew tych (...)
str. 61
6.
Podpisanie sprawozdania finansowego sporządzonego po uwzględnieniu korekt przy zmianie prezesa zarządu
Spółdzielnia jest w trakcie badania sprawozdania finansowego za 2019 r. W tym czasie rada nadzorcza powołała nowego prezesa zarządu. Poprzedni prezes nie został jeszcze wykreślony (...)
str. 62
7.
Zmniejszenia i zwiększenia przychodów niezafakturowane przed zamknięciem ksiąg za rok obrotowy
Spółka należąca do grupy spółek powiązanych według harmonogramu określonego przez spółkę nadrzędną będzie musiała do 15 stycznia 2021 r. zakończyć księgowania za 2020 r. Do (...)
str. 63
8.
Sprzedaż egzemplarzy oprogramowania przed ukończeniem procesu jego tworzenia
Nasza firma zajmuje się wytwarzaniem oprogramowania komputerowego. Do czasu kompletnego wykonania produktu wszystkie koszty są aktywowane. Po rozpoczęciu sprzedaży masowej produktu koszty te są stopniowo (...)
str. 65
9.
Wspólne księgi rachunkowe dla różnych odmian działalności prowadzonych przez osobę fizyczną
Jako osoba fizyczna, na podstawie wpisu do CEIDG prowadzę hurtownię materiałów budowlanych. Jestem czynnym podatnikiem VAT oraz prowadzę księgi rachunkowe. Zakupiłem grunty rolne, sklasyfikowane jako (...)
str. 66
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.