Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 7 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.12.2023 r., godz. 9:08 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 54.820 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 17 (521) z dnia 01.09.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Zbliżają się terminy zatwierdzenia i złożenia do właściwego organu sprawozdania finansowego za 2019 r.
Do 30 września 2020 r. należy zatwierdzić sprawozdanie za 2019 r. Z treści art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości wynika, że sporządzenie rocznego sprawozdania (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Minimalny okres przechowywania sprawozdań finansowych
Minimalny czas przechowywania sprawozdań finansowych określa art. 74 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Według tego przepisu, zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają przechowywaniu przez okres co (...)
str. 6
2.
Zasady archiwizacji sprawozdań finansowych sporządzonych w formie papierowej
Jesteśmy spółką z o.o. prowadzącą działalność gospodarczą. Od 2019 r. zmieniły się przepisy dotyczące okresu przechowywania sprawozdań finansowych. Czy sporządzone i zatwierdzone sprawozdania finansowe za (...)
str. 7
3.
Forma i termin przechowywania sprawozdań finansowych sporządzonych w postaci elektronicznej
Jak przechowuje się roczne sprawozdania finansowe sporządzone elektronicznie? Czy trzeba je również wydrukować? Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe sporządzone elektronicznie należy przechowywać na elektronicznych nośnikach danych (...)
str. 8
1.
Kryteria zaliczenia nieruchomości do inwestycji
Przez inwestycje rozumie się aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie (...)
str. 10
2.
Konto służące do ujęcia w księgach rachunkowych nieruchomości inwestycyjnych
Ewidencja księgowa nieruchomości inwestycyjnej odbywa się na koncie 04 "Inwestycje w nieruchomości i prawa". Jest to konto bilansowe, aktywne. W ciężar konta 04 (po stronie (...)
str. 10
3.
Nieruchomości inwestycyjne wyceniane według zasad stosowanych dla środków trwałych
Jeżeli jednostka wycenia nieruchomości zaliczane do inwestycji według zasad stosowanych dla środków trwałych, to jest zobowiązana, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, wycenić te nieruchomości (...)
str. 11
4.
Nieruchomości inwestycyjne wyceniane według wartości rynkowej
Wycena nieruchomości zaliczonych do inwestycji w cenie rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej polega na zaktualizowaniu na każdy dzień bilansowy ich wartości do aktualnej ceny, (...)
str. 12
5.
Przykładowa lista kontrolna pomocna przy ujęciu nieruchomości inwestycyjnych w księgach - checklista
Jak już wspominaliśmy, nieruchomości zaliczane do inwestycji mogą być wyceniane według zasad stosowanych do środków trwałych lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej. (...)
str. 14
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Zasady ewidencji księgowej dofinansowania do wypoczynku wypłacanego ze środków ZFŚS
Stosownie do art. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070), dalej zwanej (...)
str. 16
2.
Formy dofinansowania do wypoczynku wypłacanego ze środków ZFŚS na przykładach liczbowych
2.1. Dofinansowanie do wypoczynku pracownika i członków jego rodziny Opodatkowanie i oskładkowanie dofinansowania do wypoczynku pracownika i członków jego rodziny Dofinansowanie do letniego wypoczynku otrzymane (...)
str. 17
2.1.
Dofinansowanie do wypoczynku pracownika i członków jego rodziny
Opodatkowanie i oskładkowanie dofinansowania do wypoczynku pracownika i członków jego rodziny Dofinansowanie do letniego wypoczynku otrzymane przez pracownika ze środków ZFŚS powoduje powstanie u tego (...)
str. 17
2.2.
Dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku małoletnich dzieci pracowników
Opodatkowanie i oskładkowanie dopłat do wypoczynku dzieci pracowników Pracownicy mogą również otrzymywać dopłaty do wypoczynku małoletnich dzieci. Wartość tego rodzaju dopłat jest w całości zwolniona (...)
str. 20
1.
Zdarzenia losowe i bilansowa kwalifikacja ich skutków
Zdarzenia losowe to przypadkowe zdarzenia, które występują nagle i niezależnie od woli jednostki. Zdarzenia te powodują szkody w składnikach majątku jednostki. Często spowodowane są siłami (...)
str. 22
2.
Ujęcie skutków zdarzeń losowych dotyczących składników majątku na przykładach liczbowych
Zdarzenia losowe dotyczące materiałów i towarów W wyniku zdarzeń losowych aktywa obrotowe jednostki (np. materiały i towary) mogą ulec zniszczeniu. Wyksięgowania ich wartości z ewidencji (...)
str. 23
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego i jego wartość końcowa
Spółka ustaliła okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego na 10 lat, ale w momencie przyjęcia do użytkowania przewiduje jego sprzedaż po okresie 5 lat. Czy w (...)
str. 29
2.
Ewidencja księgowa zakupu gruntu zaliczonego do środków trwałych
Jak wprowadzić do ksiąg rachunkowych zakup gruntu, który będzie środkiem trwałym jednostki? Grunt nabyty na własność, przeznaczony na potrzeby jednostki, ujmuje się w ewidencji bilansowej (...)
str. 30
3.
Elektroniczny system sygnalizacji włamania i napadu stanowiący samodzielny środek trwały
W siedzibie oraz warsztacie naszej jednostki zainstalowaliśmy system sygnalizacji włamania i napadu. Instalacja alarmowa nie jest zamontowana na trwałe w budynkach (okablowanie wykonano na tynku (...)
str. 33
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Zasady zwrotu kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu w celach służbowych do jazd lokalnych
Zasady ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu pracownikowi kosztów używania prywatnych pojazdów w celach służbowych do jazd lokalnych określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca (...)
str. 34
2.
Przykład umowy dotyczącej zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu w celach służbowych
UMOWA używania osobowego samochodu pracownika do celów służbowych (w jazdach lokalnych) Zawarta 1 czerwca 2020 r. pomiędzy "ABC" spółką z o.o., ul. Jasna 5, 01-234 (...)
str. 35
3.
Zasady opodatkowania i oskładkowania miesięcznego ryczałtu w jazdach lokalnych
Kwoty wypłacane pracownikowi z tytułu zwrotu kosztów używania prywatnych samochodów osobowych w celach służbowych w jazdach lokalnych stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy w rozumieniu (...)
str. 36
4.
Bilansowe rozliczenie miesięcznego ryczałtu samochodowego na przykładzie liczbowym
Zwrot pracownikowi poniesionych przez niego kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych w formie ryczałtu odbywa się na podstawie przedstawionego przez pracownika comiesięcznego pisemnego oświadczenia (...)
str. 37
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Koszty wymiany wodomierzy w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym zajmującym się m.in. działalnością związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków. Mamy otrzymać dotację celową z gminy na (...)
str. 40
2.
Klasyfikacja opłat za wydanie decyzji o warunkach zabudowy
W jakim dziale, rozdziale i paragrafie klasyfikacji budżetowej ujmuje się wpływy z opłat za wydanie decyzji o warunkach zabudowy? Wpływy z opłat za wydanie decyzji (...)
str. 41
3.
Refundacja kosztów szkolenia w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Prowadzimy działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i umową z powiatowym urzędem pracy otrzymaliśmy środki (...)
str. 42
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Objaśnienia podatkowe w zakresie korzystania z preferencji w podatku od nieruchomości
Warunki uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Aktualności/Ostrzeżenia i wyjaśnienia podatkowe zamieściło "Objaśnienia podatkowe z dnia 21 (...)
str. 45
2.
Powstanie przychodu bilansowego w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości
W ustawie o rachunkowości brak jest regulacji odnoszących się wprost do rozliczenia zwolnienia z podatku od nieruchomości (za część roku), w związku z sytuacją spowodowaną (...)
str. 47
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VII.
Aktualizacja wartości pożyczki wycenianej w skorygowanej cenie nabycia według KSR nr 4
Nasza spółka z o.o. w 2017 r. udzieliła innej spółce pożyczki. Zgodnie z umową pożyczka jest spłacana w równych ratach przez pięć lat. W 2020 (...)
str. 49
1.
Zasady wyceny udzielonych pożyczek długoterminowych
W myśl art. 28 ust. 1 pkt 7 i 7a ustawy o rachunkowości, długoterminowe pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty lub według skorygowanej ceny (...)
str. 49
2.
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość udzielonej pożyczki
Szczegółowe zasady ustalania i ujmowania w księgach rachunkowych oraz wykazywania w sprawozdaniu finansowym odpisów aktualizujących wartość bilansową aktywów jednostki, spowodowanych częściową lub całkowitą utratą zdolności (...)
str. 50
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jakie koszty zalicza się do kosztów sprzedaży?
Jesteśmy jednostką produkcyjną. Koszty podstawowej działalności operacyjnej księgujemy na kontach zespołu 4 i 5. Które koszty powinniśmy kwalifikować do kosztów sprzedaży oraz na jakim koncie (...)
str. 53
2.
Kiedy przekształcenie retrospektywne danych porównawczych jest praktycznie niewykonalne?
Jednostka, która dokonuje korekty istotnych błędów popełnionych w poprzednich latach obrotowych, przekształca retrospektywnie dane porównawcze sprawozdania finansowego, chyba że jest to praktycznie niewykonalne. W jakich (...)
str. 53
3.
Czy nakłady poniesione na ulepszenie środka trwałego można zaliczyć do kosztów bieżącej działalności?
Nasza spółka poniosła wydatki na ulepszenie środa trwałego (instalacja klimatyzacji w samochodzie). W jakiej sytuacji wydatki te możemy zaliczyć do kosztów bieżącej działalności? Nakłady poniesione (...)
str. 54
IX.
Z listów Czytelników
1.
Wykorzystanie bonu turystycznego w księgach rachunkowych firmy świadczącej usługi turystyki
Jesteśmy przedsiębiorcą turystycznym. Jak powinniśmy ujmować w księgach rachunkowych płatności dokonywane za pomocą bonów turystycznych? Za pomocą bonu turystycznego przedsiębiorca turystyczny może rozliczyć należność z (...)
str. 55
2.
Nagrody przekazywane uczestnikom konkursów przez agencję reklamową
Nasza agencja reklamowa przygotowała na zlecenie jednostki "X" akcję promocyjną, w ramach której wykonaliśmy plakaty z hasłami reklamowymi oraz przeprowadziliśmy konkursy, których uczestnicy otrzymali nagrody (...)
str. 56
3.
Ujęcie w księgach rachunkowych sumy komandytowej wpłaconej przez komandytariusza
Komandytariusz zdecydował się na wpłatę sumy komandytowej, która jest wyższa niż wpłacony wcześniej wkład do spółki. W jaki sposób należy zaewidencjonować w księgach rachunkowych jednostki (...)
str. 58
4.
Zakup wierzytelności w księgach rachunkowych nabywcy
Jednostka zakupiła, w ramach działalności gospodarczej, wierzytelność po cenie nabycia niższej od jej wartości nominalnej. Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa zakupu wierzytelności? Zakup wierzytelności ujmuje (...)
str. 59
5.
Konwersja pożyczki otrzymanej od udziałowca na dopłaty wnoszone w celu pokrycia straty
W 2018 r. wspólnicy spółki z o.o. udzielili spółce nieoprocentowanej pożyczki, której okres spłaty wynosił 24 miesiące. W lipcu 2020 r. wspólnicy postanowili przekwalifikować tę (...)
str. 60
6.
Przedmiot leasingu finansowego w ewidencji środków trwałych
Czy przedmiot leasingu finansowego trzeba wprowadzić do ewidencji środków trwałych i nadać mu numer inwentarzowy? Jeśli dla celów bilansowych zawarta umowa leasingu stanowi leasing finansowy (...)
str. 62
7.
Podział spółki z o.o. przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Spółka z o.o. "A" wydzieliła zorganizowaną część przedsiębiorstwa i przekazała ją w drodze podziału do innej, już istniejącej spółki "B" tych samych właścicieli. Czy na (...)
str. 63
8.
Przekazanie towarów z własnego sklepu na potrzeby remontu
Jesteśmy spółką z o.o. zajmującą się sprzedażą detaliczną towarów (materiały budowlane). Ewidencję zapasów towarów prowadzimy wartościowo według cen sprzedaży brutto. Obecnie przeprowadzamy remont w jednym (...)
str. 65
9.
Jednorazowe odpisy amortyzacyjne od środków trwałych o niskiej wartości
Czy spółka z o.o. może przyjąć dla celów bilansowych kwotę poniżej 10.000 zł, jako granicę do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego? Przepisy ustawy o rachunkowości umożliwiają (...)
str. 66
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.