Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 marca 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2023 r., godz. 12:04 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 166.333 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 15 (519) z dnia 01.08.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Stanowisko Min. Fin. w kwestii zamknięcia ksiąg, roku obrotowego oraz kontynuacji działalności
Polska Izba Biegłych Rewidentów na stronie internetowej www.pibr.org.pl/pl w zakładce Aktualności przedstawiła wyjaśnienia Ministerstwa Finansów będące odpowiedzią na pismo wystosowane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, (...)
str. 4
2.
Wyjaśnienia PFR dotyczące subwencji finansowej
Polski Fundusz Rozwoju na stronie internetowej https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp-faq.html zamieścił wyjaśnienia dotyczące subwencji finansowej. Poniżej prezentujemy fragmenty niektórych z nich. Na jakie cele może być przeznaczona subwencja (...)
str. 6
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Czym charakteryzuje się zasada współmierności?
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe zobowiązane są do przestrzegania nadrzędnych zasad rachunkowości, w celu wiarygodnego zaprezentowania danych w tych księgach, jak i sprawozdaniu finansowym. Przypominamy, że (...)
str. 9
2.
Przykłady rozliczania w czasie kosztów i przychodów w celu zachowania zasady współmierności
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów Z ustawy o rachunkowości wynika, że jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń (...)
str. 10
1.
W jakiej sytuacji utworzyć odpis aktualizujący wartość należności lub odpisać ją jako nieściągalną?
W naszych księgach figurują nieuregulowane należności. Jedna z nich to należność od firmy postawionej w stan upadłości (z sądu nie otrzymaliśmy w tej kwestii żadnych (...)
str. 15
2.
Czy przedawnione rozrachunki można odpisać z ksiąg na bieżąco?
Posiadamy przedawnione zobowiązania i należności, na które nie utworzyliśmy w poprzednich latach odpisów aktualizujących. W bieżącym roku obrotowym chcemy to uporządkować i pospisywać większość z (...)
str. 18
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Koszty utrzymania zakładowych obiektów socjalnych w ujęciu bilansowym
Spółka z o.o. posiada własny ośrodek wczasowy. Czy koszty utrzymania tego obiektu powinna księgować na kontach zespołu 4 i 5? Koszty utrzymania obiektów socjalnych są (...)
str. 21
2.
Koszty związane z usługami świadczonymi w obiektach socjalnych
Czy koszty usług świadczonych w obiektach socjalnych księguje się na kontach kosztów działalności operacyjnej? Koszty bezpośrednio związane z usługami świadczonymi w obiektach socjalnych odnosi się (...)
str. 23
3.
Sprzedaż obiektu socjalnego i przeznaczenie przychodu z tego tytułu na utrzymanie innych obiektów socjalnych
Spółka z o.o. sprzedała jeden z obiektów socjalnych. Część środków pieniężnych otrzymanych ze sprzedaży chce przeznaczyć na utrzymanie pozostałych obiektów socjalnych, a część na zwiększenie (...)
str. 23
4.
Kwalifikacja podatkowa kosztów utrzymania obiektów socjalnych i  przychodów z ich sprzedaży
Czy w spółce z o.o. koszty utrzymania obiektów socjalnych i przychody z ich sprzedaży uwzględnia się w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym? Koszty utrzymania obiektów socjalnych (...)
str. 25
IV.
Rozliczenie udziałów posiadanych w spółce w likwidacji
Nasza spółka z o.o. ma udziały w innej spółce z o.o., która jest obecnie w trakcie likwidacji. Czy w związku z tym powinniśmy wyksięgować te (...)
str. 26
1.
Trwała utrata wartości aktywów finansowych i dokonanie odpisu aktualizującego ich wartość
Jeżeli na dzień bilansowy wynikająca z ksiąg wartość wycenianego składnika aktywów finansowych jest wyższa od korzyści ekonomicznych, jakie on przyniesie, to dany składnik aktywów utracił (...)
str. 26
2.
Skutki bilansowe otrzymania informacji o zakończeniu procesu likwidacji
Jeśli jednostka (udziałowiec) otrzyma informację o zakończeniu procesu likwidacji spółki z o.o., to powinna wyksięgować z ewidencji bilansowej posiadane udziały. Ewidencja wyksięgowania posiadanych udziałów po (...)
str. 27
3.
Przychody podatkowe z tytułu udziału w zyskach wspólnika będącego podatnikiem CIT
W sytuacji gdy dochodzi do likwidacji spółki i w związku z tym do przekazania jej majątku wspólnikom, powstaje po ich stronie przychód z zysków kapitałowych, (...)
str. 27
4.
Przykłady ujęcia skutków likwidacji spółki z o.o. w księgach jej udziałowca
Przykład Utworzenie odpisu aktualizującego wartość udziałów i jego rozliczenie na dzień zakończenia likwidacji I. Założenia: Spółka z o.o. "X" posiadała w spółce z o.o. "Y" (...)
str. 28
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Zwrot finansującemu po zakończeniu umowy przedmiotu leasingu stanowiącego środek trwały
Nasza spółka użytkowała samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego - podatkowo, a finansowego - bilansowo. Przez okres leasingu samochód ten figurował w ewidencji środków (...)
str. 30
2.
Różnice w amortyzacji bilansowej i podatkowej niskocennych środków trwałych tego samego rodzaju
Spółka z o.o. zakupiła jednorazowo 25 szt. drukarek laserowych tego samego typu, których cena nie przekracza 10.000 zł. W miesiącu zakupu wszystkie drukarki zostały przekazane (...)
str. 31
3.
Nieodpłatne otrzymanie niskocennego składnika majątku trwałego
Otrzymaliśmy nieodpłatnie środek trwały o wartości 5.000 zł, który jest w 100% zamortyzowany. Jak zaksięgować to zdarzenie? Wartość początkową nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego podlegającego amortyzacji (...)
str. 34
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Kwalifikacja nakładów na dodatkowe wyposażenie samochodu dla celów podatku dochodowego
Dodatkowe wyposażenie samochodu o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł W świetle przepisów podatkowych środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, (...)
str. 36
2.
Prawo do odliczenia VAT od dodatkowego wyposażenia samochodu
Generalnie od wydatków na samochody osobowe można odliczać VAT w wysokości 50% kwoty VAT wykazanej w fakturze, dokumencie celnym itp. (por. art. 86a ust. 1 (...)
str. 37
3.
Ulepszenie środka trwałego w świetle prawa bilansowego
Według definicji zawartej w art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przez ulepszenie środka trwałego rozumie się poniesione koszty dotyczące przebudowy, rozbudowy, modernizacji i rekonstrukcji (...)
str. 38
4.
Ujęcie w księgach dodatkowego wyposażenia samochodu z uwzględnieniem przepisów podatkowych
Ewidencję księgową zakupu dodatkowego wyposażenia samochodu osobowego będącego środkiem trwałym jednostki, w przypadku gdy wartość tego wyposażenia nie przekracza kwoty 10.000 zł określonej w polityce (...)
str. 39
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Ujęcie zwolnienia z podatku od nieruchomości w księgach urzędu gminy
Uchwałą rady gminy wprowadzono za część 2020 r. zwolnienie z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców (na podstawie ustawy o COVID-19). Jak ująć takie zwolnienie (...)
str. 42
2.
Koszty bieżącej konserwacji eksponatów muzealnych
Instytucja kultury (muzeum) prowadzi konserwację eksponatów muzealnych zaliczonych do środków trwałych. Czy wydatki poniesione na konserwację środków trwałych zwiększą ich wartość początkową, czy należy odnieść (...)
str. 44
3.
Zwrot zasiłku stałego na rachunek OPS w związku z przyznaniem świadczeniobiorcy emerytury
Jesteśmy ośrodkiem pomocy społecznej. Od stycznia do czerwca 2020 r. wypłacaliśmy wnioskodawcy zasiłek stały. Od maja 2020 r. ZUS przyznał tej osobie emeryturę. W związku (...)
str. 44
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
VI.
Rozliczenie faktury z polskim VAT, wystawionej kontrahentowi z UE
Spółka z o.o. wystawiła kontrahentowi z UE fakturę z polskim VAT. Kurs waluty obcej dla celów podatku dochodowego i bilansowych jest wyższy niż kurs stosowany (...)
str. 46
1.
Wycena transakcji w walucie obcej dla celów VAT
Jak wynika z pytania spółka dokonała sprzedaży kontrahentowi zagranicznemu i wystawiła fakturę w walucie obcej z polskim VAT. W takiej sytuacji należy pamiętać, aby kwota (...)
str. 46
2.
Podatkowa i bilansowa wycena przychodu określonego w walucie obcej
Zasadą jest, że gdy przychód ze sprzedaży towarów lub usług został określony w walucie obcej, to do jego przeliczenia na złote - dla celów podatku (...)
str. 46
3.
Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Dla celów podatkowych różnice kursowe ustala się na podstawie jednej z metod wskazanych w art. 9b ust. 1 updop, tj. na podstawie art. 15a updop (...)
str. 47
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Zmiany założeń jednostki co do wykorzystania składek, skutkujące weryfikacją oczekiwanych przepływów
W trakcie stosowania wytycznych dotyczących umów leasingowych mogą pojawiać się zmiany założeń jednostki co do dalszego wykorzystania składnika skutkujące zmianami w oczekiwanych przepływach bądź zmiany (...)
str. 49
2.
Zmiany rat leasingowych w wyniku zmiany innego czynnika niż referencyjna stopa procentowa
Omawiane w niniejszym punkcie zmiany rat leasingowych mogą wynikać ze: zmian stopy inflacji (np. indeksu wzrostu cen konsumpcyjnych lub zbliżonego wskaźnika), zmian gwarantowanej wartości końcowej, (...)
str. 53
3.
Zmiany w przyszłych płatnościach w związku ze zmianą referencyjnej stopy procentowej
Jeżeli jednostka zawarła umowę leasingu, gdzie płatności uzależnione są od rynkowej stopy procentowej (np. WIBOR), to zmiana stopy referencyjnej powoduje zmiany w przyszłych płatnościach. W (...)
str. 55
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jak rozliczyć umorzenie i zwrot składek ZUS za marzec 2020 r. w związku z COVID-19?
Jednostka opłaciła składki ZUS za marzec 2020 r. w całości. Jak zaksięgować 50% umorzenie tych składek oraz ich zwrot na konto bankowe? Zwolnienie z obowiązku (...)
str. 57
2.
Jak ująć w księgach spółki z o.o. objęcie udziałów w spółce komandytowej w zamian za wkład rzeczowy?
Spółka z o.o. wniosła aportem maszynę produkcyjną do spółki komandytowej w zamian za udziały. Jak w takiej sytuacji powinna przebiegać ewidencja księgowa w spółce z (...)
str. 57
3.
Czy dotację na zakup gruntu można zaliczyć do przychodów w momencie jej otrzymania?
Otrzymaliśmy dotację na sfinansowanie zakupu gruntu. Grunt ten będzie wykorzystywany do naszej działalności gospodarczej - zostanie na nim wybudowana hala magazynowa. Jak ująć w księgach (...)
str. 58
4.
Jak zaksięgować w spółce kapitałowej wydatki na ubezpieczenie OC członka zarządu?
Spółka z o.o. ponosi koszty dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu. Członkowie zarządu nie są pracownikami spółki. W jaki sposób spółka z o.o. powinna ująć (...)
str. 59
IX.
Z listów Czytelników
1.
Warunki dokonania zmiany polityki rachunkowości od początku roku obrotowego - checklista
Jesteśmy firmą produkcyjną, która do tej pory prowadziła ewidencję kosztów podstawowej działalności operacyjnej wyłącznie na kontach zespołu 4. Obecnie chcemy rozpocząć ujmowanie tych kosztów również (...)
str. 60
2.
Odmowa podpisania sprawozdania finansowego przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg
Czy jako osoba prowadząca księgi rachunkowe mogę odmówić podpisania sprawozdania finansowego? Czy może jednak odmowa podpisania sprawozdania finansowego, przewidziana w art. 52 ustawy o rachunkowości, (...)
str. 63
3.
Opłata za dostęp do korzystania z serwisu internetowego
Jednostka wykupiła dostęp do serwisu internetowego (platforma "X"). Umowę zawarto na czas nieokreślony. Płatności za dostęp (abonament) będą dokonywane cyklicznie za okres 12 miesięcy, według (...)
str. 63
4.
Ujęcie w księgach wydatków na utylizację wadliwych wyrobów i przyznanego odszkodowania
Nasza spółka posiada wyroby, które zostały zalane na skutek awarii w naszej jednostce. Część z tych wyrobów nadaje się tylko do utylizacji. Do jakich kosztów (...)
str. 64
5.
Nota księgowa wystawiona tytułem kary umownej, zakwestionowana przez odbiorcę
Wystawiliśmy notę księgową na karę umowną. Jednak kontrahent kwestionuje taką karę. Czy zaksięgować wystawioną notę i na jakie konta? Czy do czasu otrzymania zapłaty można (...)
str. 65
6.
Zakup składnika majątku z zastrzeżeniem prawa własności
Spółka z o.o. zakupiła na raty urządzenie o wartości przekraczającej 10.000 zł. W umowie sprzedaży znajduje się postanowienie, że sprzedawca zastrzega sobie prawo własności przedmiotu (...)
str. 66
7.
Moment ujęcia w księgach kosztów usług obcych na podstawie otrzymanego duplikatu faktury
W kwietniu 2020 r. została wykonana dla naszej jednostki usługa naprawy instalacji elektrycznej. Nie otrzymaliśmy jednak za tę usługę faktury. Duplikat tej faktury dotarł do (...)
str. 68
8.
Utworzenie i rozwiązanie rezerwy na przewidywane koszty związane z likwidacją spółki z o.o.
Spółka z o.o. utworzyła w 2019 r. rezerwę na koszty związane z likwidacją. W 2020 r. poniosła te koszty i w związku z tym otrzymała (...)
str. 69
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.