Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 26 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 r., godz. 13:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 57.374 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWA WERSJA bezpłatnej aplikacji dla księgowych ASYSTENT GOFIN Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Kolejne odpowiedzi Min. Fin. w kwestii ujęcia w księgach skutków skorzystania z rozwiązań tarczy antykryzysowej
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 zamieściło kolejne odpowiedzi na pytania dotyczące ewidencji w księgach rachunkowych zdarzeń (...)
str. 4
2.
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. upływa 30 czerwca 2020 r.
W myśl art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia (...)
str. 6
3.
Przesunięcie terminów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych przez organizacje pożytku publicznego
NOWE ROZPORZĄDZENIE W Dzienniku Ustaw z 22 maja 2020 r. pod poz. 906 opublikowano rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 18 maja (...)
str. 7
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Ujęcie w księgach rachunkowych darowizn przekazanych na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19
Darowizny na walkę z COVID-19 w świetle ustaw o podatku dochodowym W art. 52n updof i art. 38g updop określone zostały zasady odliczania darowizn przekazywanych (...)
str. 8
2.
Koszty składek ZUS płaconych przez pracodawcę od wynagrodzeń przestojowych pracowników produkcyjnych
W związku z epidemią COVID-19 produkcja wyrobów gotowych w naszym zakładzie została wstrzymana. Pracownikom produkcyjnym wypłacamy wynagrodzenie przestojowe, które zaliczamy do pozostałych kosztów operacyjnych (niewykorzystane (...)
str. 11
3.
Dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP w ramach tarczy antykryzysowej w jednostce stosującej MSR
Nasza spółka stosuje MSR. W kwietniu 2020 r. otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu dofinansowania ze środków FGŚP do wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem (...)
str. 12
1.
Funkcjonowanie konta 24 "Pozostałe rozrachunki"
Na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki" ewidencjonuje się rozrachunki, których nie ujmuje się na pozostałych kontach zespołu 2, takich jak konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami", 21 (...)
str. 12
2.
Przykładowy wykaz kont syntetycznych i analitycznych tworzonych w ramach pozostałych rozrachunków
Z art. 16 ust. 1 ustawy o rachunkowości wynika, że konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzi się (...)
str. 13
3.
Ewidencja wybranych operacji gospodarczych dotyczących pozostałych rozrachunków
Rozrachunki z tytułu leasingu finansowego w księgach korzystającego Zawarliśmy umowę leasingu finansowego dla celów bilansowych i operacyjnego dla celów podatkowych. Na jakich kontach rozrachunkowych powinniśmy (...)
str. 16
C.
RACHUNKOWOŚĆ W RZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Ulga w zakresie podatku od nieruchomości wynikająca z tarczy antykryzysowej
Jesteśmy spółką z o.o. Zgodnie z uchwałą rady miasta otrzymaliśmy pomoc w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości za okres od kwietnia do czerwca 2020 (...)
str. 20
1.
Warunki uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości, przysługującego w związku z COVID-19
Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych (...)
str. 20
2.
Ujęcie w księgach skutków zwolnienia z podatku od nieruchomości na przykładach liczbowych
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 zamieściło m.in. odpowiedź na pytanie dotyczące ewidencji w księgach rachunkowych skutków (...)
str. 21
1.
Zasady wnoszenia dopłat w spółce z o.o. określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych
Wnoszenie dopłat do kapitału zakładowego w spółce z o.o. szczegółowo regulują przepisy art. 177-179 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.). Wynika z nich, że dopłaty do kapitału (...)
str. 25
2.
Skutki podatkowe wniesienia i zwrotu dopłat dla wspólników i spółki z o.o.
Wniesienie i zwrot dopłat, przeprowadzone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, zarówno po stronie wspólnika wnoszącego dopłaty, jak i spółki z o.o. otrzymującej dopłaty, jest (...)
str. 25
3.
Wniesienie dopłat i ich zwrot w księgach udziałowca
Udziałowiec wnoszący dopłaty do spółki z o.o. odnosi je w księgach w ciężar kosztów finansowych. Z kolei zwrot dopłat ujmuje jako przychód finansowy. Zwracamy uwagę, (...)
str. 26
4.
Rozliczenie otrzymanych dopłat w księgach spółki z o.o.
Ewidencja księgowa otrzymania dopłat przez spółkę z o.o. powinna przebiegać zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 36 ust. 2e ustawy o rachunkowości. W świetle tego (...)
str. 27
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego nabytego za złotówkę
Jednostka zakupiła za 1 zł środek trwały, którego wartość rynkowa wynosi 20.000 zł. Drugi, taki sam środek trwały jednostka otrzymała tego samego dnia za darmo. (...)
str. 31
2.
Wydatki na oprogramowanie przeznaczone do świadczenia usług własnych oraz wielokrotnej sprzedaży
Zakupiliśmy aplikację mobilną o znacznej wartości, wykonaną na nasze indywidualne zamówienie w celu świadczenia usług przy jej wykorzystaniu oraz odsprzedaży klientom. Na jej zakup otrzymaliśmy (...)
str. 33
3.
Refundacja kosztów poniesionych na adaptację salonu sprzedaży
Nasza firma ma obowiązek wprowadzenia nowego standardu wystroju salonu sprzedaży samochodów. Czy poniesione w zawiązku z tym nakłady na adaptację salonu zwiększą wartość początkową środka (...)
str. 35
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Charakterystyka dowodu magazynowego "MM - Przesunięcie międzymagazynowe"
Dowód "MM - Przesunięcie międzymagazynowe" służy do udokumentowania operacji przesunięcia towarów lub materiałów pomiędzy własnymi sklepami/magazynami. Dokument ten może stanowić dowód księgowy będący podstawą zapisu (...)
str. 37
2.
Zastosowanie dowodu MM w praktyce dla udokumentowania przemieszczania zapasów wewnątrz jednostki
Ewidencja księgowa przesunięcia towarów lub materiałów z jednego sklepu/magazynu do drugiego w trakcie jednego okresu sprawozdawczego (miesiąca, roku) polega na dokonaniu odpowiednich zapisów na kontach (...)
str. 37
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Zakup przyłbic i kombinezonów dla pracowników i wolontariuszy domu pomocy społecznej
W jakim paragrafie wydatków ująć zakup przyłbic i kombinezonów dla pracowników i wolontariuszy domu pomocy społecznej - 421, 423, czy 302? Wydatki na zakup przyłbic (...)
str. 40
2.
Przyznane odszkodowanie i koszty naprawy uszkodzonej przepompowni w księgach zakładu budżetowego
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. W wyniku uszkodzenia naszej przepompowni ścieków wystąpiliśmy do ubezpieczyciela sprawcy uszkodzenia o wypłatę odszkodowania. Przepompownia jest całkowicie umorzona. Po otrzymaniu odszkodowania (...)
str. 42
3.
Organ zatwierdzający roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury
Kto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury (gminnej biblioteki publicznej)? Roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury zatwierdza organ wykonawczy jednostki (...)
str. 44
4.
Koszty pogrzebu osoby bezdomnej w księgach ośrodka pomocy społecznej
Ośrodek pomocy społecznej (jednostka budżetowa) otrzymał od firmy pogrzebowej fakturę za sprawienie pogrzebu osoby bezdomnej. Jak w księgach ośrodka ująć takie koszty? Otrzymaną od firmy (...)
str. 44
G.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Wycena aktywów z tytułu praw do użytkowania według modelu kosztu
Podstawowym modelem wyceny aktywów z tytułu praw do użytkowania jest model kosztu. Przewiduje on wycenę składnika aktywów w wartości początkowej, która podlega zmniejszeniu o skumulowane (...)
str. 46
2.
Wycena aktywów według modelu wartości godziwej oraz modelu wartości przeszacowanej
Obok modelu kosztu MSSF 16 przewiduje również inne modele wyceny dla aktywów z tytułu praw do użytkowania w specyficznych okolicznościach. Są to: model wartości godziwej (...)
str. 48
3.
Wycena bieżąca i bilansowa zobowiązań z tytułu leasingu
Zobowiązanie z tytułu leasingu wprowadzane jest na moment początkowego ujęcia jako suma zdyskontowanych płatności leasingowych. W kolejnych okresach (miesiącach, kwartałach i latach) jednostka powinna naliczać (...)
str. 50
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy spółka cywilna ma obowiązek przekazania rocznego sprawozdania do Szefa KAS?
Nasza spółka cywilna prowadzi od 2019 r. księgi rachunkowe. Wspólnicy spółki są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy sprawozdanie finansowe za 2019 r. powinniśmy (...)
str. 54
2.
Jak zaksięgować wydatki na zorganizowanie posiedzenia rady nadzorczej?
W naszej spółce z o.o. odbędzie się posiedzenie rady nadzorczej. Jak zaksięgować koszty związane ze zorganizowaniem takiego spotkania, takie jak wydatki na zakup kawy, herbaty, (...)
str. 54
3.
W ciężar jakich kosztów rodzajowych odnieść obowiązkowe wpłaty na PFRON?
Jesteśmy jednostką prowadzącą ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 4. Czy obowiązkowe wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powinniśmy ujmować na koncie "Podatki (...)
str. 55
4.
Kiedy zaksięgować przychód bilansowy z tytułu otrzymania dywidendy?
Zgromadzenie wspólników spółki z o.o., w której posiadamy udziały, podjęło na początku czerwca 2020 r. uchwałę o przeznaczeniu części zysku za 2019 r. na wypłatę (...)
str. 55
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Wątpliwości związane z rozliczaniem w księgach rachunkowych kredytu wypłacanego w transzach
Firma zaciągnęła kredyt na bieżącą działalność. Kwota kredytu wpływa na rachunek firmy w transzach, co miesiąc. Pierwszy wpływ został przez bank pomniejszony o prowizję za (...)
str. 56
2.
Wydatki poniesione na zakup wody mineralnej dla pracowników
Zamierzamy kupić wodę mineralną dla pracowników naszej jednostki. Na jakim koncie zespołu 4 należy zaksięgować wydatki dotyczące takiego zakupu? Koszty dotyczące zakupu wody mineralnej dla (...)
str. 58
3.
Wydanie towarów z magazynu w celu przystosowania do sprzedaży, uznanego za przerób handlowy
Firma zajmuje się sprzedażą rur. Przed sprzedażą są one wydawane z magazynu w celu oczyszczenia i badania. Czynności te wykonuje firma zewnętrzna. Następnie rury ponownie (...)
str. 59
4.
Ujęcie w księgach rachunkowych zwrotu VAT na rachunek bankowy
Jak zaksięgować kwotę podatku VAT podlegającego zwrotowi na rachunek bankowy, wynikającą z deklaracji VAT-7? W księgach rachunkowych należy dokonać odpowiednich przeksięgowań VAT należnego i VAT (...)
str. 61
5.
Przelew środków pieniężnych od kontrahenta tytułem zaliczki na poczet dostawy i jego anulowanie
Klient wpłacił przelewem zaliczkę na poczet przyszłej dostawy (na podstawie zawartej umowy). Na wyciągu bankowym widoczny jest wpływ zaliczki, a w następnej operacji przelew ten (...)
str. 62
6.
Prezentacja w bilansie zaliczki na poczet zysku w spółce komandytowej
Spółka z o.o. spółka komandytowa w trakcie 2019 r., zgodnie z uchwałą wypłacała komplementariuszowi i komandytariuszom zaliczki na poczet zysku. Zaliczki te były księgowane na (...)
str. 63
7.
Rozliczenie sprzedaży towarów przez komornika w księgach rachunkowych dłużnika
Komornik zajął należące do naszej jednostki towary, a następnie sprzedał je w związku z zaległością w zapłacie podatku od nieruchomości. Jak zaksięgować taką sprzedaż? Komornik, (...)
str. 64
8.
Podpisywanie sprawozdań finansowych przy zmianie członków zarządu
W spółce z o.o. mamy dwóch członków zarządu. Z końcem miesiąca jeden z nich odchodzi. Czy przy reprezentacji łącznej jaką nasza spółka posiada w KRS, (...)
str. 65
9.
Najem lokalu rozliczany w księgach rachunkowych jako leasing operacyjny
Nasza jednostka zawarła umowę najmu lokalu na 3 lata. Czy umowę tę, dla celów ujęcia w księgach rachunkowych, traktować jako najem, czy jako leasing operacyjny? (...)
str. 66
10.
Skutki bilansowe sprzedaży udziałów spółki przez jednego ze wspólników innej spółce z o.o.
Jakie obowiązki i księgowania wystąpią, jeśli jeden z dwóch wspólników spółki z o.o. sprzeda swoje udziały innej spółce z o.o.? Po transakcji sprzedaży udziałów nasza (...)
str. 68
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.