Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej wejdą w życie dopiero w 2021 r.
W Dzienniku Ustaw z 21 lutego 2020 r. pod poz. 288 opublikowano ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania (...)
str. 4
2.
Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa w sprawie sprawozdań finansowych SP ZOZ
W odniesieniu do samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ), jako jednostki niewpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i podatnika podatku dochodowego, mają (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2019 r.
1.
Możliwość sporządzania sprawozdania jednostki mikro lub małej według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości
Jesteśmy spółką z o.o. spełniającą warunki do uznania za jednostkę mikro, wynikające z art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy o rachunkowości. Czy możemy przyjąć (...)
str. 6
2.
Prezentacja w bilansie wybranych należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych
Prezentacja w bilansie nadpłaconych składek ZUS W wyniku korekty dokumentów rozliczeniowych oraz weryfikacji dokonanej przez ZUS została stwierdzona nadpłata składek ZUS, dotycząca lat ubiegłych. Na (...)
str. 9
1.
Dzień bilansowy i termin sporządzenia sprawozdania finansowego
Dniem bilansowym jest dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy, stosując (...)
str. 13
2.
Ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
Z ustawy o rachunkowości wynika, że jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ (...)
str. 14
3.
Przykłady ewidencji księgowej zdarzeń po dniu bilansowym
Przykład Zdarzenia po dniu bilansowym, przed sporządzeniem sprawozdania finansowego W grudniu 2019 r. jednostka sprzedała towary za kwotę: 20.000 zł (plus VAT: 4.600 zł). W (...)
str. 16
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Rozliczanie kosztów zagranicznej podróży służbowej
Pracownik spółki z o.o. odbył podróż służbową do Niemiec. W dniu wyjazdu otrzymał z kasy walutowej zaliczkę. Koszty noclegu zostały opłacone przez spółkę. Z zaliczki (...)
str. 18
2.
Wycena rozchodu waluty obcej z rachunku walutowego z tytułu zapłaty zobowiązania
Spółka posiada rachunek walutowy, za pośrednictwem którego reguluje zobowiązania wobec kontrahentów. Według jakiego kursu wycenia się rozchód waluty z tytułu zapłaty zobowiązań? Do wyceny rozchodu (...)
str. 21
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Prezentacja w bilansie nakładów na ulepszenie środka trwałego
Nasza jednostka poniosła w 2019 r. nakłady na modernizację środka trwałego. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 r. prace nie zostały zakończone. W której pozycji (...)
str. 24
2.
Wymiana wadliwego środka trwałego na nowy w okresie gwarancji
Nabyliśmy środek trwały, który często ulegał awariom. W ramach gwarancji producent wymienił wadliwy środek trwały na nowy. Jak zaksięgować gwarancyjną wymianę środka trwałego? Przepisy ustawy (...)
str. 24
3.
Jednorazowa amortyzacja niskocennego środka trwałego
W grudniu 2019 r. zakupiliśmy niskocenny środek trwały (komputer). Czy możemy go jednorazowo zamortyzować? Przepisy ustawy o rachunkowości przewidują możliwość jednorazowej amortyzacji niskocennych środków trwałych. (...)
str. 26
4.
Koszty podróży służbowych związane z zakupem środka trwałego
W związku z zakupem środka trwałego (maszyny produkcyjnej) nasi pracownicy przebywali w podróżach służbowych. Czy koszty tych podróży poniesione do dnia przyjęcia środka trwałego do (...)
str. 27
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Zobowiązania warunkowe według prawa bilansowego
Ustawa o rachunkowości w art. 3 ust. 1 pkt 28 definiuje zobowiązanie warunkowe jako obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. (...)
str. 29
2.
Zakres zobowiązań warunkowych ujawnianych w informacji dodatkowej
Do ujawniania w informacji dodatkowej do rocznego sprawozdania finansowego kwoty zobowiązań warunkowych, udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, w tym także wekslowych, są zobowiązane jednostki (...)
str. 30
3.
Przykłady prezentacji zobowiązań warunkowych w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego
Zobowiązanie warunkowe z tytułu indosowania weksla obcego można zaprezentować w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego sporządzonego według załącznika nr 1 do ustawy o (...)
str. 31
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Zakup artykułów spożywczych na drobne poczęstunki serwowane kontrahentom zakładu budżetowego
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Czy możemy dokonywać zakupów, takich jak kawa, herbata czy cukier, na drobne poczęstunki spożywane przez naszych kontrahentów na terenie naszego zakładu? (...)
str. 35
1.1.
Zasady dokonywania wydatków przez samorządowy zakład budżetowy
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), samorządowy zakład (...)
str. 35
1.2.
Klasyfikacja wydatków na zakup artykułów spożywczych
Zakupy artykułów spożywczych na drobne poczęstunki serwowane kontrahentom w siedzibie jednostki, w postaci kawy, herbaty czy cukru - naszym zdaniem - wskazane jest ujmować w (...)
str. 35
1.3.
Ujęcie w księgach wydatków na zakup artykułów spożywczych
Wydatki ponoszone na zakup artykułów spożywczych na drobne poczęstunki serwowane kontrahentom przychodzącym do jednostki księguje się w ciężar kosztów działalności operacyjnej, poprzez ujęcie ich na (...)
str. 36
1.4.
Odliczanie VAT z faktury zakupu artykułów spożywczych
W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w takim zakresie, w jakim nabywane towary i usługi (...)
str. 37
2.
Wyksięgowanie rezerwy utworzonej na sfinansowanie inwestycji ze środków własnych zakładu budżetowego
Prowadzimy działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego. W ubiegłym roku utworzyliśmy rezerwę na inwestycje, która była zaplanowana. Zadanie to zostanie zrealizowane w bieżącym roku. Okazało (...)
str. 37
3.
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dochodów budżetowych w rachunku zysków i strat jednostki budżetowej
W 2019 r. dokonaliśmy odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu dochodów budżetowych, które najprawdopodobniej nie zostaną zapłacone. W której pozycji rachunku zysków i strat wykazać (...)
str. 38
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
V.
Składnik majątku nabyty z zamiarem wykorzystywania przez okres krótszy niż rok
W roku ubiegłym zakupiliśmy urządzenie, które spełniało definicję środka trwałego. W momencie zakupu przewidywaliśmy, że urządzenie będziemy użytkować krócej niż rok i jego wartość odnieśliśmy (...)
str. 40
1.
Środki trwałe w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
W świetle art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, przez środek trwały rozumie się składnik aktywów, który spełnia łącznie następujące warunki: a) posiada (...)
str. 40
2.
Rozliczenie składnika majątku nabytego na okres krótszy niż rok według KSR nr 11
Należy zauważyć, iż zasady postępowania w transakcji zakupu składnika majątku nabytego z zamiarem wykorzystywania na własne potrzeby przez okres krótszy niż rok, mimo że fizycznie (...)
str. 42
3.
Obowiązki związane z upływem przewidywanego okresu używania w świetle przepisów ustaw o podatku dochodowym
Jeżeli składnik majątku, którego wartość została odniesiona w ciężar kosztów podatkowych, po upływie roku jest nadal używany przez podatnika na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, to (...)
str. 43
4.
Ewidencja księgowa skutków późniejszego ujęcia składnika majątku na przykładach liczbowych
Przykład I. Założenia: W lutym 2019 r. spółka jawna osób fizycznych, która przyjęła status jednostki małej, zakupiła na potrzeby prowadzonej działalności maszynę produkcyjną o wartości: (...)
str. 44
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Wycena początkowa zobowiązania z tytułu leasingu
Nowy model leasingu dla leasingobiorców przewiduje, że jednostka wprowadza jednocześnie do ksiąg rachunkowych prowadzonych dla potrzeb sprawozdawczości MSSF dwa elementy, tj. składnik aktywów z tytułu (...)
str. 46
2.
Przepływy pieniężne uwzględniane w kalkulacji
Rozpisując przepływy, które będą podlegać dyskontowaniu jednostka gospodarcza powinna uwzględnić: stałe opłaty leasingowe, zasadniczo stałe opłaty leasingowe, zmienne opłaty leasingowe, które zależą od indeksu lub (...)
str. 48
3.
Stopa procentowa wykorzystana w procesie dyskontowania
Stopą wykorzystywaną do dyskontowania nowo zawieranych umów leasingowych powinna być stopa procentowa leasingu, jeżeli można ją łatwo ustalić, a w przypadku jej braku krańcowa stopa (...)
str. 52
4.
Ewidencja księgowa zobowiązania z tytułu leasingu
Regulacje międzynarodowe nie narzucają zasad ewidencji zobowiązania leasingowego. W związku z tym, to po stronie jednostki leży przyjęcie określonych zasad technicznych. Ewidencja może odbywać się (...)
str. 53
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jak rozliczyć w księgach rachunkowych kompletowanie wyrobów z towarami w celu sprzedaży?
Produkujemy wyroby gotowe, które sprzedajemy wraz z towarami, jako komplety. Towar nabyty od naszego kontrahenta dołączamy do wyrobu bez żadnego ulepszenia czy obróbki. Jak powinniśmy (...)
str. 54
2.
Na jakie konto rozrachunkowe odnieść potrącenie komornicze z wynagrodzenia pracownika?
Księguję listę płac i muszę dokonać potrącenia komorniczego. Czy w tym celu powinnam utworzyć konto rozrachunki z komornikiem, czy kwotę potrącenia ująć na koncie przeznaczonym (...)
str. 54
3.
Jak ująć w księgach organizatora przetargu kwotę wadium zwróconą uczestnikowi wraz z odsetkami?
Firma ma obowiązek zwrócić wpłacone wadium wraz z odsetkami, po pomniejszeniu o koszty przelewu. Jak ująć w księgach rachunkowych zwrot wadium? Do ewidencji księgowej rozrachunków (...)
str. 55
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Termin zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki, w sytuacji gdy wydłużono jej pierwszy rok obrotowy
Spółka z o.o. rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku obrotowego, tj. w październiku 2019 r. W akcie notarialnym zawarto postanowienie, że rokiem obrotowym jest rok (...)
str. 56
2.
Kwalifikacja prawna umowy o sporządzenie sprawozdań finansowych zawartej przez biuro rachunkowe
Fundacja zgłosiła się do naszego biura rachunkowego z prośbą o pomoc w sporządzeniu trzech zaległych sprawozdań finansowych (chodzi tylko o sporządzenie sprawozdań, a nie o (...)
str. 57
3.
Warunki uprawniające do zwolnienia ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółka jawna, której wspólnikami są dwie osoby fizyczne, posiada 100% udziałów w spółce z o.o. Wspólnicy spółki jawnej sprawują funkcje zarządcze w spółce z o.o. (...)
str. 58
4.
Częstotliwość sporządzania oraz forma przechowywania zestawień obrotów i sald UWAGA! Zmiana terminów
Jesteśmy jednostką niewielkich rozmiarów. Zestawienie obrotów i sald sporządzamy wyłącznie na koniec roku obrotowego. Czy jest to prawidłowe? Czy zestawienie obrotów i sald trzeba przechowywać (...)
str. 59
5.
Wyjaśnienie i rozliczenie różnic ujawnionych podczas inwentaryzacji towarów za 2019 r.
Roczną inwentaryzację towarów zakończyliśmy 10 stycznia 2020 r. W wyniku spisu z natury ujawnione zostały nadwyżki, których przyczyną były błędy w ewidencji rozchodu towarów. W (...)
str. 60
6.
Prezentacja w bilansie dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej za III i IV kwartał 2019 r.
Spółka z o.o. złożyła wniosek o wypłatę dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej za III i IV kwartał 2019 r. Rekompensata zostanie wypłacona po (...)
str. 62
7.
Koszty związane z wykonaniem części procesu produkcyjnego przez podwykonawcę
Do sprzedaży wprowadziliśmy produkt, który podlega przerobieniu. Przekazujemy materiał własny i kontrahent wykonuje usługę gięcia na tym materiale, po czym sprzedajemy go nabywcy. Jak ująć (...)
str. 63
8.
Organizacja spotkań biznesowych we własnym zakładzie gastronomicznym
Spółka z o.o. prowadzi kilka rodzajów działalności, w tym bar gastronomiczny znajdujący się w budynku zarządu spółki. Zdarza się, że zarząd spółki odbywa spotkania z (...)
str. 64
9.
Konsekwencje prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koło gospodyń wiejskich
Jesteśmy kołem gospodyń wiejskich. W 2019 r. otrzymaliśmy nagrodę w wysokości 1.000 zł za wyroby kulinarne. Czy w 2020 r. możemy prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów (...)
str. 66
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.