Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 7 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.12.2023 r., godz. 11:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 54.820 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Rozliczanie kosztów finansowania dłużnego - praktyczne problemy
Zasady ograniczające możliwość zaliczania do kosztów podatkowych odsetek, a także innych opłat związanych z udzielonym podatnikowi finansowaniem, zwanych kosztami finansowania dłużnego, zastąpiły poprzednio obowiązujące przepisy (...)
str. 4
1.1.
Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego - ogólne zasady
Stosownie do art. 15c ust. 1 updop, podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania (...)
str. 4
1.2.
Jak ustalić koszty finansowania stanowiące koszty podatkowe?
Z art. 15c ust. 1 updop wynika, że wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podlega nadwyżka kosztów finansowania dłużnego, przekraczająca limit, który można wyliczyć na podstawie (...)
str. 7
1.3.
Koszty finansowania dłużnego i przychody o charakterze odsetkowym
Stosownie do art. 15c ust. 12 updop, koszty finansowania dłużnego to wszelkiego rodzaju koszty związane z uzyskaniem od innych podmiotów, w tym od podmiotów niepowiązanych, (...)
str. 9
2.
Nieodpłatne świadczenia z tytułu szczepień przeciw grypie będą wolne od podatku dochodowego
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od (...)
str. 11
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Biała lista w przypadku rozliczeń z członkiem zarządu
Spółka z o.o. zawarła z członkiem zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania. Z tego tytułu wypłaca mu wynagrodzenie (kwota przekracza miesięcznie 15.000 zł). Członek zarządu (...)
str. 12
2.
Objęcie i sprzedaż udziałów - skutki podatkowe w firmie
Spółka z o.o. A w 2019 r. objęła udziały w spółce z o.o. B w zamian za wkład niepieniężny w postaci środka trwałego (maszyny produkcyjnej). (...)
str. 13
2.1.
Objęcie udziałów za wkład niepieniężny
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, z tytułu wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego powstaje przychód w wysokości wartości wkładu określonej w statucie (...)
str. 14
2.2.
Sprzedaż udziałów
Przychód ze sprzedaży udziałów również należy zakwalifikować do źródła przychodów - zyski kapitałowe. Mieści się on w art. 7b ust. 1 pkt 3 lit. a (...)
str. 15
2.3.
Stawka CIT dla dochodów z zysków kapitałowych
W 2020 r. na podstawie art. 19 ust. 1 updop stawka CIT wynosi: 1) 19% podstawy opodatkowania, 2) 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych (...)
str. 15
3.
Koszty używania prywatnego samochodu zleceniobiorcy
Spółka z o.o. zawarła umowę zlecenia, w której określono m.in. zasady rozliczania kosztów podróży odbywanych przez zleceniobiorcę na potrzeby spółki. Koszty z tytułu używania samochodu (...)
str. 16
4.
Opłata legalizacyjna urządzeń wodnych jako koszt uzyskania przychodów
Na podstawie art. 190 ustawy - Prawo wodne spółka otrzymała decyzję o zalegalizowaniu urządzenia wodnego. W związku z tym musiała uiścić opłatę legalizacyjną. Czy opłata (...)
str. 17
5.
Wydatki poniesione za podmiot trzeci w kosztach podatnika - wyrok NSA
Przepisy ustawy o CIT nie wykluczają z kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych za innych podmiot, o ile spełniają one przesłanki racjonalności i celowości. Tak wynika (...)
str. 19
6.
Z interpretacji organu podatkowego
6.1.
Zakup odzieży nie na koszt firmy
Wydatki na zakup garniturów czy obuwia, pomimo że są noszone wyłącznie przy wykonywaniu obowiązków zawodowych, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej (...)
str. 21
6.2.
Ewidencja przebiegu pojazdu podpisana elektronicznie
Jeśli podpis składany w sposób elektroniczny (z autoryzacją hasła oraz z wyłączeniem dostępu dla osób nieupoważnionych), w ramach danych wprowadzanych do ewidencji przebiegu pojazdu, umożliwia (...)
str. 22
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Dieta wypłacana pracownikowi, który nie ukończył 26 lat, oddelegowanemu do pracy za granicę
Firma polska, która wykonuje większość usług w Polsce, co kilka miesięcy świadczy również usługi budowlane w Norwegii. W celu realizacji tych usług oddelegowuje pracowników do (...)
str. 24
1.1.
Postanowienia polsko-norweskiej konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
Z pytania wynika, że pracownik wysłany przez polskiego pracodawcę do pracy w Norwegii ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski (tu znajduje się ośrodek jego interesów (...)
str. 24
1.2.
Przychód ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o PIT
Na gruncie polskich przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, co do zasady, każde przysporzenie majątkowe uzyskane przez pracownika od pracodawcy w związku z zawartą (...)
str. 25
1.3.
Kwestia zwolnienia diety od podatku dochodowego
W przypadku oddelegowania pracownika za granicę w celu świadczenia usług, następuje czasowa zmiana stałego miejsca wykonywania pracy określonego w umowie o pracę (na miejsce docelowe (...)
str. 25
2.1.
Zasady dokonywania wpłat
27 października 2020 r. upłynął termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową przez podmioty zatrudniające, które zatrudniały co najmniej: 50 osób (...)
str. 26
2.2.
Konsekwencje na gruncie PIT
Kwoty dopłat rocznych i wpłat powitalnych do pracowniczych planów kapitałowych, przyznawane na zasadach określonych w ustawie o PPK, są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie (...)
str. 27
3.
Wypłata za zakład pracy należności ze stosunku pracy
Komornik rozpoczął egzekucję niewypłaconego wynagrodzenia za pracę. Część zaległego wynagrodzenia pracodawca wpłacił na konto pracownika, a część wyegzekwowaną przez komornika - komornik. Kto w tej (...)
str. 29
3.1.
Komornik płatnikiem
Jeżeli za zakład pracy wypłaty należności ze stosunku pracy dokonuje komornik, to wówczas on staje się płatnikiem. Zasady obliczania przez niego zaliczek na podatek zostały (...)
str. 29
3.2.
Obowiązki wobec urzędu skarbowego
Pobraną zaliczkę na podatek komornik wpłaca na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ją pobrał (art. 42e (...)
str. 30
4.
Stosowanie 50% kosztów do dopłat do wynagrodzenia pracowników instytucji kultury w czasie pandemii - interpretacja organu podatkowego
Do dopłat do wynagrodzenia pracowników samorządowej instytucji kultury, którzy z powodu epidemii koronawirusa nie mogą uczestniczyć w spektaklach, możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów. (...)
str. 31
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Korekta wartości początkowej środka trwałego i odpisów amortyzacyjnych
Spółka z o.o. zakończyła inwestycję polegającą na budowie hali produkcyjnej. W maju 2020 r. została ona oddana do używania i wprowadzona do ewidencji środków trwałych (...)
str. 33
2.
Koszty zwiększające wartość początkową środka trwałego - interpretacje indywidualne organu podatkowego
2.1.
Wydatki związane z pozyskaniem kredytu inwestycyjnego
Wydatki związane z pozyskaniem kredytu bankowego w części, w jakiej kredyt przeznaczony jest na finansowanie inwestycji, zwiększają wartość początkową wytworzonego środka trwałego. Tym samym podlegają (...)
str. 34
2.2.
Naprawa składników majątku przed wprowadzeniem do ewidencji
Jeżeli drogi, place i ogrodzenie nie spełniały kryterium kompletności i zdatności do użytku i z tego powodu nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz (...)
str. 36
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Zryczałtowany podatek dochodowy w 2021 r. w świetle rozwiązań przewidzianych w ustawie nowelizującej
UCHWALONA PRZEZ SEJM Na dzień oddania do druku niniejszego numeru czasopisma ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 37
1.1.
Ograniczenie przypadków wyłączających możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905), (...)
str. 37
1.2.
Podwyższenie kwot limitów warunkujących wybór opodatkowania ryczałtem i opłacania ryczałtu kwartalnie
W art. 6 ust. 4 i 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym określone są limity przychodów, których przekroczenie wyklucza możliwość kontynuowania bądź wyboru opodatkowania ryczałtem (...)
str. 39
1.3.
Zmiana stawek ryczałtu
W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wysokość stawek tego podatku jest zróżnicowana w zależności od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej. Obecnie obowiązujący przepis art. 12 ust. (...)
str. 39
1.4.
Karta podatkowa u małżonków
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli m.in. małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie. Warunek ten zastrzega art. (...)
str. 40
1.5.
Ulgi, zatory płatnicze i ulga na złe długi a COVID-19
Zakresem zmian wprowadzanych na mocy ustawy nowelizującej objęte są także przepisy dotyczące rozwiązań przyjętych z uwagi na trwający stan epidemii koronawirusa, w tym dotyczące odliczenia (...)
str. 41
2.
Jak rozliczyć sprzedaż firmowego samochodu wcześniej wykorzystywanego do celów prywatnych?
Podatnik nabył samochód osobowy, który przez dwa lata używał do celów prywatnych. W 2019 r. uznał go za środek trwały i wykorzystywał na potrzeby działalności (...)
str. 42
2.1.
Uznanie składnika majątku prywatnego za środek trwały
W kontekście problemu opisanego w pytaniu należy zauważyć, że nie ma przeszkód prawnych, by składnik majątku (tu: samochód osobowy) nabyty wcześniej do majątku prywatnego, został (...)
str. 42
2.2.
Rozliczenie sprzedaży na gruncie PIT
W analizowanym przypadku podatnik nabył do majątku prywatnego samochód osobowy. Dwa lata korzystał z niego dla celów osobistych, a następnie w 2019 r. uznał go (...)
str. 43
2.3.
Zapisy w podatkowej księdze
W związku z transakcją zbycia firmowego samochodu osobowego podatnik powinien dokonać odpowiednich zapisów w podatkowej księdze. Z regulacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia (...)
str. 44
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Koszty podatkowe w polskim oddziale spółki zagranicznej
Polski oddział zagranicznej spółki (osoby prawnej) z siedzibą na Litwie jest jej zagranicznym zakładem w rozumieniu ustawy o CIT i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. (...)
str. 45
2.
Płatności za usługi ubezpieczeniowe a podatek u źródła
Czy w związku z nabyciem usługi ubezpieczeniowej od zagranicznego kontrahenta (osoby prawnej) należy potrącić podatek u źródła? Usługi ubezpieczeniowe nie zostały wprost wskazane w katalogu (...)
str. 46
2.1.
Opodatkowanie świadczeń niematerialnych
Na gruncie ustawy o CIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym (tzw. podatkiem u źródła) podlegają dochody nierezydentów (tj. podatników niemających na terytorium RP siedziby ani zarządu), uzyskane (...)
str. 47
2.2.
Spór o podatek od zagranicznych ubezpieczeń
W licznych interpretacjach indywidualnych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stoi na stanowisku, że obowiązek opodatkowania należności wypłacanych z tytułu usług ubezpieczeniowych wynika z tego, że "gwarancja" (...)
str. 47
2.3.
Obowiązki płatnika
Stosownie do art. 26 ust. 1 updop, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat z tytułów wymienionych (...)
str. 49
3.
Udostępnianie miejsc noclegowych zagranicznym pracownikom i zleceniobiorcom - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Wartość nieodpłatnie udostępnionych miejsc noclegowych stanowi u pracownika/zleceniobiorcy niemającego w Polsce miejsca zamieszkania odpowiednio przychód: ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. (...)
str. 50
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Zwolnienia i ulgi w 2021 r. w świetle nowelizacji ustawy o PIT
UCHWALONA PRZEZ SEJM Sejm uchwalił i przekazał do Senatu ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób (...)
str. 52
1.1.
Rozszerzenie ulgi dla młodych
Tzw. ulgę dla młodych, czyli zwolnienie od podatku określone w art. 21 ust. 1 pkt 148 updof wprowadzono do katalogu zwolnień podatkowych w 2019 r., (...)
str. 52
1.2.
Ograniczenie ulgi abolicyjnej
Podatnicy podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 1 updof, podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów osiągniętych zarówno w kraju, jak (...)
str. 53
1.3.
Przedłużenie stosowania preferencyjnych zasad odliczania darowizn na walkę z COVID-19 i wsparcie oświaty
W ramach pakietu działań podjętych i wdrożonych w obszarze bezpośredniej walki z epidemią koronawirusa podatnikom umożliwiono odliczenie od podstawy opodatkowania, na preferencyjnych zasadach, darowizn przekazanych (...)
str. 54
2.
Wydatki uprawniające do skorzystania z ulgi mieszkaniowej
Sprzedaż nieruchomości lub praw majątkowych do nieruchomości, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c updof, powoduje powstanie przychodu w podatku (...)
str. 55
2.1.
Zakup komórki lokatorskiej
W myśl art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a updof, za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, uważa się wydatki poniesione na nabycie budynku (...)
str. 55
2.2.
Nabycie działki siedliskowej
Na podstawie art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c updof, za wydatek poniesiony na własne cele mieszkaniowe uznaje się wydatek poniesiony na nabycie gruntu (...)
str. 56
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Pożyczka od podmiotu powiązanego a obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2019 r.
Spółka jest finansowana pożyczkami od podmiotu powiązanego. Z tego względu za rok 2017 została sporządzona dokumentacja cen transferowych. W latach 2018-2019 spółka nie zaciągnęła nowych (...)
str. 58
1.1.
Aktualizacja dokumentacji cen transferowych w świetle przepisów obowiązujących do końca 2018 r.
Z pytania wynika, że na podstawie przepisów art. 9a updop (w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 r.), spółka była zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej za (...)
str. 58
1.2.
Zmiana przepisów o cenach transferowych od 1 stycznia 2019 r.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. unormowania zawarte w art. 9a updop utraciły moc obowiązującą - na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 23 (...)
str. 59
1.3.
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2019 r.
Od 1 stycznia 2019 r. regulacje dotyczące cen transferowych zostały zawarte w rozdziale 1a ustawy o CIT (art. 11a-11t). Stosownie do tych unormowań, podmioty powiązane (...)
str. 59
2.
Opodatkowanie dofinansowania w spółce działającej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
Spółka z o.o. prowadzi działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia strefowego. Większość przychodów osiąganych z działalności gospodarczej podmiotu jest zwolniona od podatku (...)
str. 61
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Stosowanie 9% stawki CIT przy obliczaniu zaliczek
Spółka z o.o. prowadzi działalność rolniczą, a także uzyskuje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Posiada status małego podatnika. Czy przychody z działalności rolniczej powinna uwzględniać (...)
str. 63
2.
Nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu
Czy skoro prawo wieczystego użytkowania gruntu nie podlega amortyzacji, to wydatek na jego nabycie można w momencie poniesienia ująć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów? Wydatku (...)
str. 63
3.
Kiedy zatrudnienie u kontrahenta powoduje utratę prawa do opodatkowania podatkiem liniowym?
W 2020 r. podatnik opodatkowuje dochody z działalności gospodarczej podatkiem liniowym. Od listopada br. jest zatrudniony na część etatu w firmie, dla której dotychczas świadczył (...)
str. 64
4.
Czy udostępnienie sprzętu do wykonania usługi skutkuje powstaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń?
Podatnikowi prowadzącemu indywidualną działalność gospodarczą kontrahent udostępnił nieodpłatnie laptop i telefon. Ze sprzętów tych podatnik będzie korzystał wyłącznie przy świadczeniu usług zleconych przez tego kontrahenta. (...)
str. 65
X.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - GRUDZIEŃ 2020 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 7.12.2020 r. (poniedziałek) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za listopad 2020 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.