Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 30 września 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2023 r., godz. 12:04 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 49.309 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 21 (525) z dnia 01.11.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Preferencje dedykowane spółkom kapitałowym
PROJEKT USTAWY Rząd przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw i przekazał go do Sejmu (druk (...)
str. 4
1.2.
Dla kogo nowe rozwiązania?
Z nowych rozwiązań dotyczących ryczałtu lub specjalnego funduszu inwestycyjnego będzie mogła skorzystać spółka z o.o. albo spółka akcyjna, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej (...)
str. 5
1.3.
Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych
Ogólne informacje Nowe zasady opodatkowania ryczałtem zmieniają sposób ustalania podstawy opodatkowania i termin powstania obowiązku podatkowego oraz zapłaty podatku. Opodatkowanie ryczałtem będzie obejmować okres bezpośrednio (...)
str. 7
1.4.
Specjalny fundusz inwestycyjny
Odpis na specjalny fundusz inwestycyjny jako koszt Podatnicy spełniający wymogi wymienione w pkt 1.2 niniejszego opracowania będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy na (...)
str. 12
2.
Uszczelnienie systemu podatku dochodowego - projektowane zmiany w CIT, PIT i ryczałcie ewidencjonowanym
PROJEKT USTAWY Pod obrady Sejmu RP trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, (...)
str. 14
2.1.
Spółka komandytowa i jawna - podatnikiem CIT
Obecnie spółki komandytowe i jawne nie są podatnikami podatku dochodowego. Opodatkowanie dochodów odbywa się na poziomie ich wspólników. W zależności od statusu wspólnika, występuje PIT (...)
str. 15
2.2.
Spółka nieruchomościowa
W obu ustawach o podatku dochodowym proponuje się wprowadzenie nowego podmiotu o nazwie spółka nieruchomościowa. Będzie to podmiot, inny niż osoba fizyczna, obowiązany na podstawie (...)
str. 17
2.3.
Osiąganie dochodów przez nierezydentów
Z uzasadnienia projektu do ustawy nowelizującej w zakresie zmian w art. 3 updof i updop wynika, że zmiana ma celu dostosowanie krajowych regulacji dotyczących źródeł (...)
str. 19
2.4.
Transakcje kontrolowane i lokalna dokumentacja cen transferowych
W obrębie przepisów dotyczących transakcji kontrolowanych i sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych projektodawca chce ich zaostrzenia, które będzie ukierunkowane na zwalczanie przerzucania dochodów do tzw. (...)
str. 19
2.5.
Nowy obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej
Projekt ustawy nowelizującej w nowym art. 27c updop zakłada nałożenie na duże podmioty, tj. podatników, których przychody w roku podatkowym przekroczyły wyrażoną w złotych kwotę (...)
str. 20
2.6.
Straty w CIT
Kolejną propozycją zgłoszoną w projekcie ustawy nowelizującej jest ograniczenie możliwości rozliczania strat podatkowych. Chodzi tu o przypadki, gdy podatnik wykorzystuje dochody innego podmiotu do odliczenia (...)
str. 22
2.7.
Zagraniczna jednostka kontrolowana
W obecnym brzmieniu przepisy art. 30f ust. 3 pkt 1 updof oraz art. 24a ust. 3 pkt 1 updop stanowią, że zagraniczną jednostką kontrolowaną jest (...)
str. 22
2.8.
Wydanie majątku likwidowanej spółki/spółdzielni
Wydanie majątku w związku z likwidacją spółki lub spółdzielni jednoznacznie będzie oznaczało dla tych podmiotów uzyskanie przychodu podatkowego. Jak wynika z obecnej treści art. 14a (...)
str. 23
2.9.
Podwyższenie limitu przychodów uprawniających do 9% stawki CIT
Prawie dwukrotnemu podwyższeniu (z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro) ma ulec limit przychodów pozwalający na skorzystanie z 9% stawki CIT (art. 19 ust. 1 pkt (...)
str. 23
2.10.
Ograniczenia w dowolności ustalania stawek amortyzacyjnych
Projektowana zmiana dotyczy przepisu regulującego możliwość ustalania przez podatnika indywidualnych stawek amortyzacyjnych m.in. dla używanych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika. (...)
str. 24
2.11.
Ulga abolicyjna
Podatnicy PIT objęci w Polsce nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, którzy zarabiają za granicą, by uniknąć podwójnego opodatkowania z tytułu uzyskanych dochodów, rozliczają podatek dochodowy według jednej (...)
str. 25
2.12.
Przywileje dla marynarzy
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23c updof, wolne od podatku dochodowego, z pewnymi wyjątkami, są dochody marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii (...)
str. 25
2.13.
Przedłużenie zwolnienia z podatku od przychodów z budynków
Projekt zakłada dalsze korzystanie ze zwolnienia z podatku od przychodów z budynków, gdyby po 31 grudnia 2020 r. (koniec terminu obecnie obowiązującego zwolnienia), nadal obowiązywał (...)
str. 26
2.14.
Ryczałt ewidencjonowany
Projekt ustawy nowelizującej nie pominął też ryczałtowców. Proponowana nowelizacja przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych (...)
str. 26
2.15.
Podatek dochodowy a COVID-19
Projekt ustawy nowelizującej w art. 8 zakłada również zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i (...)
str. 27
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Wysokość kosztów podatkowych z tytułu amortyzacji auta częściowo sfinansowanego dotacją
Spółka z o.o. nabyła samochód osobowy (nieelektryczny) o wartości przekraczającej 150.000 zł, którego zakup został częściowo finansowany z dotacji. Jak ustalić wartość odpisów amortyzacyjnych stanowiących (...)
str. 29
2.
Wydatki na zabezpieczenie obiektów socjalnych przed zimą
Spółka z o.o. posiada obiekty socjalne (domki letniskowe nad morzem), które są jej własnością i służą pracownikom spółki. W związku z tym, że sezon letni (...)
str. 30
3.
Przypisywanie kosztów do źródła przychodów
Spółka z o.o. w 2016 r. uzyskała przychód z tytułu sprzedaży udziałów w spółce kapitałowej. Płatność za nie została rozłożona na raty, na lata 2017-2020. (...)
str. 31
4.
Zakup pracownikowi okularów korekcyjnych
Samorządowa osoba prawna zajmuje się m.in. przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy. Pracownik tej jednostki (egzaminator) z uwagi na wykrytą wadę wzroku nabył okulary korekcyjne. (...)
str. 32
5.
Fakturę korygującą przelicza się według kursu waluty przyjętego do przeliczenia faktury pierwotnej - wyrok NSA
To że podatnik może dokonać korekty przychodu na bieżąco, nie oznacza, że powinien przyjąć do przeliczenia korygowanego przychodu kurs waluty bieżący, tj. z dnia roboczego (...)
str. 33
6.
Korzystanie z ulgi na złe długi przy ustalaniu podstawy obliczenia zaliczki na podatek dochodowy - odpowiedź na zapytanie poselskie
Podatnik (wierzyciel) może korzystać z ulgi na złe długi przy ustalaniu podstawy obliczenia zaliczki na CIT, z tym że jeżeli w miesiącu, w którym upłynął (...)
str. 35
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.1.
Przychód podatkowy
Powstanie przychodu Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na (...)
str. 37
1.2.
Składki ZUS
Generalnie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku (...)
str. 39
2.
Ulga dla młodych a 50% koszty uzyskania przychodów
Pracownik naszej firmy nie ukończył jeszcze 26 lat i przysługuje mu ulga dla młodych (nie złożył wniosku o pobór zaliczek bez stosowania tej ulgi). W (...)
str. 40
2.1.
Ogólne zasady stosowania kosztów autorskich
W przypadku gdy pracownik - jako twórca - korzysta z praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i (...)
str. 40
2.2.
Wpływ ulgi na wysokość kosztów podlegających odliczeniu
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof, wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy (...)
str. 41
2.3.
Obliczenie hipotetycznej zaliczki w celu ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika
Od przychodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof, płatnik nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy. Niemniej jednak, w celu (...)
str. 42
3.
Umowa o dzieło zawarta z osobą do 26 roku życia
Prowadzę działalność gospodarczą. Z 23-letnią studentką zawarłem umowę o dzieło. Czy wynagrodzenie z tytułu tej umowy podlega opodatkowaniu, czy jest zwolnione od podatku? Wynagrodzenie z (...)
str. 43
4.
Zapewnienie pracownikom bezpłatnych przejazdów do miejsca zamieszkania - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Zapewnienie bezpłatnych przejazdów taksówkami do miejsca zamieszkania pracownikom kończącym pracę w godzinach nocnych, nie powoduje u nich powstania przychodu. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora (...)
str. 44
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.1.
Ustalenie metody i stawki amortyzacyjnej
Podstawową metodą amortyzacji budynków niemieszkalnych jest metoda liniowa przy zastosowaniu stawki z Wykazu stawek amortyzacyjnych. W odniesieniu do budynków nie ma możliwości stosowania degresywnej i (...)
str. 45
1.2.
Budynki używane lub ulepszone
Jak wynika z art. 22j ust. 1 pkt 4 updof i art. 16j ust. 1 pkt 4 updop, do amortyzacji budynków niemieszkalnych, dla których w (...)
str. 45
1.3.
Stosowanie stawek podwyższonych lub obniżonych
Podwyższenie stawki W niektórych przypadkach budynki używane są w specyficznych warunkach, które powodują ich szybsze zużycie. Z tego powodu ustawodawca przyznał prawo ich szybszej amortyzacji (...)
str. 47
2.
Ograniczenie kosztów z tytułu amortyzacji - interpretacja indywidualna organu podatkowego
W przypadku gdy na wartość początkową środka trwałego składają się m.in. koszty usług niematerialnych wykonanych przez podmiot powiązany, do odpisów amortyzacyjnych będzie miało zastosowanie ograniczenie (...)
str. 49
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek możliwa do końca 2020 r.
Jedną ze zmian w podatku dochodowym wprowadzonych w ramach tarczy antykryzysowej jest możliwość rezygnacji z opłacania zaliczek PIT w uproszczonej formie. Czy nadal można korzystać (...)
str. 51
2.
Relacja z dyżuru telefonicznego
2.1.
Jak ująć w księdze koszty szkolenia pracownika?
Czy koszty szkolenia pracownika z zakresu JPK_VAT należy wykazać w podatkowej księdze w kolumnie 12? Koszty szkolenia można zakwalifikować jako pozostałe wydatki podlegające wpisaniu w (...)
str. 52
2.2.
Przychód ze sprzedaży na raty
Aby zwiększyć sprzedaż podatnik zamierza umożliwić dokonywanie zakupów na raty. Czy wpłynie to na zasady ustalania i ewidencjonowania przychodu w podatkowej księdze? Wprowadzenie możliwości dokonywania (...)
str. 53
2.3.
Wybór ryczałtu po wznowieniu zawieszonej działalności
W trakcie 2020 r. upływa dwuletni okres, na który zawiesiłem prowadzenie działalności gospodarczej. Czy podejmując działalność w tym roku, mogę wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów (...)
str. 54
2.4.
Różnice kursowe u ryczałtowca
Podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wystawia faktury sprzedaży i otrzymuje płatności w walucie obcej. Należności wpływają na jego rachunek bankowy prowadzony w walucie polskiej, (...)
str. 54
2.5.
Zawiadomienie o utracie prawa do karty podatkowej
Przedsiębiorca opłaca kartę podatkową. Zamierza rozpocząć również inną działalność, wobec czego utraci prawo do dalszego opłacania podatku w tej formie. Czy dla naczelnika urzędu skarbowego (...)
str. 55
3.
Czy przystąpienie do spółki osobowej wyklucza opłacanie karty podatkowej z działalności prowadzonej samodzielnie?
Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, mogą opłacać z tego tytułu zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Możliwość stosowania tej formy opodatkowania dotyczy podatników, którzy (...)
str. 56
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Problem z podatkiem u źródła w przypadku najmu urządzeń biurowych
Spółka z o.o. przekazuje spółce mającej siedzibę za granicą czynsz z tytułu najmu urządzeń biurowych (np. komputerów). Wynajęte urządzenia wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby biurowe (...)
str. 58
2.
Dochody uzyskane w 2020 r. w Wielkiej Brytanii
Polski obywatel w 2004 r. opuścił na stałe Polskę i zamieszkał w Wielkiej Brytanii. Natomiast cała jego najbliższa rodzina (żona i dzieci) pozostała w kraju. (...)
str. 59
2.1.
Zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania
Od 1 stycznia 2020 r., w związku z wejściem w życie postanowień Konwencji MLI, nastąpiła zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania, którą przewiduje konwencja między Rzecząpospolitą (...)
str. 60
2.2.
Obowiązek podatkowy
Ustalenie rezydencji podatkowej osoby fizycznej stanowi podstawę dla określenia zakresu obowiązku podatkowego, który wynika z ustawy o PIT. Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na (...)
str. 60
2.3.
Ustalenie miejsce zamieszkania
Na podstawie art. 3 ust. 1a updof, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która: posiada na terytorium Polski centrum (...)
str. 61
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Ulga dla młodych przy dochodach z pracy za granicą i w Polsce
We wrześniu 2020 r. zatrudniliśmy osobę, która nie ma ukończonych 26 lat. Wcześniej osiągała dochody z pracy za granicą (w Norwegii). Czy zagraniczne przychody wchodzą (...)
str. 63
1.1.
Warunki stosowania zwolnienia od podatku
Ulga dla młodych dotyczy podatników, którzy nie ukończyli 26 roku życia. W jej ramach wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody tych osób (...)
str. 63
1.2.
Znaczenie metody unikania podwójnego opodatkowania
Prawo do korzystania z ulgi dla młodych nie jest uzależnione od miejsca położenia źródła przychodów. Oznacza to, że ma ona zastosowanie zarówno do objętych tą (...)
str. 64
2.
Wygrana w konkursie
Urząd marszałkowski zorganizował konkurs z dziedziny kultury. Jednym z jego zwycięzców okazał się podatnik będący przedsiębiorcą. Przy czym udział tej osoby w konkursie nie miał (...)
str. 65
3.
Odszkodowanie za utracone zarobki otrzymane z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku bez PIT - interpretacja organu podatkowego
Odszkodowanie wypłacone poszkodowanemu z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku komunikacyjnego, tytułem utraconego dochodu w związku z długotrwałą rekonwalescencją, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego. Tak wynika (...)
str. 66
4.
Zaprowadzenie ewidencji na potrzeby rozliczenia ulgi IP Box - wyrok WSA
Dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegający opodatkowaniu 5% stawką podatku wykazuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym dochód ten osiągnięto. Zatem (...)
str. 67
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Stosowanie preferencyjnej stawki CIT - odpowiedź na zapytanie poselskie
W myśl art. 19 ust. 1 pkt 2 updop, podatnicy CIT mogą stosować 9% stawkę podatku w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków (...)
str. 69
1.1.
Ustalanie przychodów na potrzeby stosowania 9% stawki CIT
Podsekretarz Stanu odpowiedział na pytanie, czy do limitu przychodu zawartego w art. 19 ust. 1 pkt 2 updop wliczane są także dywidendy zwolnione z opodatkowania (...)
str. 69
1.2.
Przepisy wyłączające stosowanie preferencyjnej stawki
Kolejne pytania dotyczyły stosowania przepisów art. 19 ust. 1a pkt 1 i 3 updop. Z przepisów tych wynika, że podatnik, który został utworzony: w wyniku (...)
str. 70
1.3.
Obliczanie zaliczki na podatek
W zapytaniu poselskim padło też pytanie o możliwość powrotu w trakcie roku podatkowego do stosowania 9% stawki przy obliczaniu zaliczki, w sytuacji kiedy w trakcie (...)
str. 70
2.
Przychód z prywatnego najmu a działalność gospodarcza
Jestem wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną i z tego tytułu opłacam podatek liniowy. Poza tym zamierzam w ramach prywatnego najmu wynajmować składniki majątku należące do (...)
str. 71
3.
Odliczanie strat na etapie ustalania zaliczek na podatek - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Podatnik może - przy uwzględnieniu maksymalnej dopuszczalnej wysokości odliczenia i wystąpieniu dochodu pozwalającego na dokonanie tego odliczenia - odliczyć poniesioną w ubiegłych latach stratę już (...)
str. 72
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Rezygnacja z targów wskutek zagrożenia epidemicznego
Spółka z o.o. poniosła koszty związane z wynajęciem stoiska na targach branżowych. Ze względu na zagrożenie epidemiczne zrezygnowała z udziału w tym wydarzeniu. Czy może (...)
str. 73
2.
Wydatki na posiłek z potencjalnym klientem
Pracownik spółki spotkał się w restauracji z potencjalnym klientem. W trakcie spotkania spożyto obiad, omówiono, jak wygląda zakres usług świadczonych przez spółkę, a także wysłuchano (...)
str. 73
3.
Koszt zakupu termometru
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej spółka zaczęła zatrudniać zleceniobiorców. W celu sprawdzania czy nie mają podwyższonej temperatury ciała w związku z COVID-19 dokonano zakupu termometru. (...)
str. 74
4.
Kwota zmniejszająca podatek gdy firmowy dochód przekroczy pierwszy próg podatkowy
Dochody podatnika z działalności gospodarczej przekroczyły w październiku 2020 r. 85.528 zł. Czy przy obliczaniu zaliczki na podatek za ten miesiąc oraz za kolejne miesiące (...)
str. 74
5.
Zaliczenie do kosztów nieterminowej wpłaty drugiej raty odpisów na ZFŚS
Pracodawca tworzący ZFŚS, w październiku 2020 r. wpłacił na wyodrębniony rachunek Funduszu drugą część równowartości dokonanych odpisów na ten Fundusz. Czy skoro wpłata ta została (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.