Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2023 r., godz. 8:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 15 (519) z dnia 01.08.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ułatwienia w zakresie podatku dochodowego w okresie epidemii
Niektóre przepisy dotyczące podatku dochodowego zostały dostosowane do wyzwań związanych z obroną polskich przedsiębiorstw przed negatywnymi skutkami COVID-19. W okresie epidemii wprowadzono tymczasowe rozwiązania, które (...)
str. 4
1.1.
Zwolnienia od podatku dla przedsiębiorców i rolników
Rodzaj ułatwienia (podstawa prawna) Korzystający Jak korzystać? Zwolnienie od podatku świadczenia postojowego (art. 52m pkt 1 updof) Osoby fizyczne: - prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, - (...)
str. 4
1.2.
Zwolnienia podatkowe świadczeń otrzymywanych przez osoby fizyczne
Rodzaj ułatwienia (podstawa prawna) Korzystający Jak korzystać? Zwiększenie niektórych limitów zwolnień podatkowych (art. 52l updof) Podatnicy PIT otrzymujący: - zapomogi inne niż wymienione w art. (...)
str. 5
1.3.
Wyłączenia z przychodu
Rodzaj ułatwienia (podstawa prawna) Korzystający Jak korzystać? Nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o PIT oraz przepisów o CIT przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku (...)
str. 6
1.4.
Rozliczanie darowizn na specjalnych zasadach
Rodzaj ułatwienia (podstawa prawna) Korzystający Jak korzystać? Odliczanie darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 (art. 52n updof, art. 38g updop i art. 57b ustawy o zryczałtowanym podatku (...)
str. 7
1.5.
Koszty uzyskania przychodu
Rodzaj ułatwienia (podstawa prawna) Korzystający Jak korzystać? Zaliczenia kar umownych i odszkodowań do kosztów uzyskania przychodów (art. 52zb updof i art. 38t updop) Podatnicy: - (...)
str. 9
1.6.
Zatory płatnicze
Rodzaj ułatwienia (podstawa prawna) Korzystający Jak korzystać? Zwolnienie dłużników z obowiązku stosowania przepisów dotyczących tzw. zatorów płatniczych (art. 52q updof, art. 38i updop i art. (...)
str. 10
1.7.
Odliczenie straty podatkowej
Rodzaj ułatwienia (podstawa prawna) Korzystający Jak korzystać? Możliwość wstecznego rozliczania straty podatkowej poniesionej z powodu COVID-19 (art. 52k updof i art. 38f updop) Podatnicy: - (...)
str. 11
1.8.
Inne ułatwienia
Rodzaj ułatwienia (podstawa prawna) Korzystający Jak korzystać? Rezygnacja z uproszczonych zaliczek na podatek (art. 52r updof i art. 38j updop) Podatnicy: - CIT, - PIT (...)
str. 12
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Moment korekty kosztów o nieopłacone składki ZUS
Na zasadach przewidzianych w art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o COVID-19 (Dz. U. poz. 374 ze zm.), płatnik składek miał prawo (...)
str. 16
2.
"Luksusowych" wydatków nie zaliczymy do kosztów podatkowych
W Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 19 z 2018 r., w artykule pt. "Problematyczne koszty reklamy i reprezentacji" opisaliśmy m.in. problem spółki, która produkuje specjalistyczną aparaturę (...)
str. 18
3.
Dopłaty wnoszone do spółki a przychód podatkowy
Jesteśmy spółką z o.o., której jedynym udziałowcem jest gmina. Przedmiotem naszej działalności jest sport i rekreacja służąca poprawie kondycji fizycznej. W akcie założycielskim zapisano, że (...)
str. 19
4.
Wynajęcie lokalu poza działalnością gospodarczą - skutki podatkowe u najemcy
Osoba fizyczna jest przedsiębiorcą, czynnym podatnikiem VAT. Jej rachunek bankowy widnieje w wykazie. Jednocześnie osoba ta posiada w majątku osobistym (niezwiązanym z prowadzoną działalnością) lokal (...)
str. 21
5.
Wykluczenie z kosztów nieuregulowanych zobowiązań
Spółka z o.o. otrzymała w 2018 r. fakturę za energię elektryczną. W listopadzie 2018 r. minął termin jej płatności. Spółka nie uregulowała zobowiązania i złożyła (...)
str. 22
6.
Data uzyskania przychodu ze sprzedaży poprzez internetową platformę handlową
Firma dokonuje sprzedaży towarów poprzez platformę handlową Allegro. Klient wpłaca należność za towar na rachunek platformy, a firma otrzymuje informację o dacie dokonania tej wpłaty. (...)
str. 24
7.
Kiedy składać zawiadomienie ZAW-NR - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Nie trzeba każdorazowo zawiadamiać organu podatkowego o przekazaniu należności na rachunek płatniczy spoza białej listy. Nie można jednak złożyć ogólnego zawiadomienia, gdyż powinno ono dotyczyć (...)
str. 25
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Terminy dla płatników wpłacających do urzędu skarbowego zaliczki na podatek i zryczałtowany podatek dochodowy
Pobrane zaliczki na podatek oraz zryczałtowany podatek dochodowy płatnicy będący m.in. zakładami pracy i zleceniodawcami przekazują na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia (...)
str. 27
2.
Ulga dla młodych w przypadku pracownika, któremu przysługują 50% koszty autorskie
Pracownik naszej firmy, otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie, na które składa się honorarium autorskie oraz wynagrodzenie za inne czynności wykonywane w ramach umowy o pracę. Z (...)
str. 28
2.1.
Ogólne zasady stosowania ulgi
W 2020 r. przychody ze stosunku pracy (stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy) oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 (...)
str. 28
2.2.
Obowiązki pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
Co do zasady, pracodawca jest obowiązany jako płatnik pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy pracownika, obliczone zgodnie z zasadami określonymi w art. 32 (...)
str. 29
3.
Opodatkowanie zasiłku macierzyńskiego
Pracownica przed porodem pobierała zasiłek chorobowy. 1 lipca 2020 r. urodziła dziecko i obecnie otrzymuje zasiłek macierzyński wypłacany przez zakład pracy. Jak obliczyć zaliczkę na (...)
str. 31
4.
Pobór zaliczki na podatek od nieodpłatnych świadczeń sfinansowanych przez pracodawcę - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Sfinansowanie pracownikowi przez pracodawcę w całości lub w części biletów miesięcznych stanowi nieodpłatne świadczenie, a co za tym idzie przychód pracownika. Płatnik, który nie ma (...)
str. 33
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Instalacja fotowoltaiczna - ulepszenie budynku, czy odrębny środek trwały?
Czy zamontowana na dachu budynku instalacja fotowoltaiczna powiększa wartość początkową danego budynku i jest amortyzowana według zasad przewidzianych dla tego budynku, czy może stanowić odrębny (...)
str. 35
2.
Remont i modernizacja budynku realizowane w tym samym czasie
W budynku, który stanowi nasz środek trwały przeprowadzono w tym samym czasie prace remontowe polegające na naprawie dachu (uszczelniono dach i położono na nim nową (...)
str. 37
3.
Nasadzenia drzew w zamian za drzewa usunięte w związku z inwestycją
Spółka z o.o. planuje budowę magazynu. W celu przygotowania terenu pod tę inwestycję będzie musiała usunąć kilka drzew. Złożyła więc stosowny wniosek do wójta. W (...)
str. 38
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Wypłata zasiłku chorobowego - ujęcie w podatkowej księdze
Z uwagi na stan zatrudnienia w firmie podatnika jest on obowiązany do wypłacania m.in. zasiłków chorobowych. Jak ich wypłata wpływa na rozliczenie podatku dochodowego przez (...)
str. 40
1.1.
Zasiłek u pracownika
Na gruncie przepisów o podatku dochodowym, zasiłek chorobowy wypłacany przez zakład pracy nie jest u pracownika przychodem ze stosunku pracy, lecz należy go kwalifikować do (...)
str. 40
1.2.
Koszt podatkowy pracodawcy
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, niewymienione w art. 23 updof. Tak wynika z art. (...)
str. 41
1.3.
Zapisy w księdze
Zasiłki chorobowe wypłacane przez zakład pracy będące kosztami uzyskania przychodów podlegają wpisaniu do ewidencji księgowej, w tym do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W rozporządzeniu (...)
str. 41
2.
Konsekwencje używania na potrzeby spółki cywilnej prywatnych samochodów osobowych wspólników
Spółka cywilna ma charakter szczególny, stanowi bowiem umowę pomiędzy wspólnikami, którzy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony w (...)
str. 42
2.1.
Używanie samochodu a przychód
Jeden ze wspólników spółki cywilnej używa prywatnego samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki. Czy w związku z tym w spółce powinien (...)
str. 42
2.2.
Rozliczanie kosztów używania
Czy wydatki związane z używaniem wyłącznie przez wspólnika prywatnego samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę cywilną (np. koszty zakupu paliwa, napraw i (...)
str. 43
2.3.
Dokumentowanie wydatków
Jak dokumentować i wykazać w podatkowej księdze spółki cywilnej koszty podatkowe dotyczące używania przez wspólnika jego prywatnego samochodu osobowego na potrzeby spółki cywilnej? Brak jest (...)
str. 43
3.
Refakturowanie kosztów przez przedsiębiorców opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Podatnik prowadzi indywidualną działalność gospodarczą i stosuje opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jakie skutki podatkowe może spowodować u niego refakturowanie kosztów usług? W naszej ocenie, (...)
str. 44
3.1.
Refakturowanie jako tytuł ustalenia przychodu
Określając skutki refakturowania kosztów usług na gruncie przepisów o podatku dochodowym, należy mieć na uwadze, że czynność refakturowania sprowadza się do odsprzedaży kosztów usług zakupionych (...)
str. 45
3.2.
Moment powstania przychodu z refakturowania
W ustawie o PIT brak jest szczególnych uregulowań, odnoszących się do momentu powstania przychodu z tytułu refakturowania kosztów na ich faktycznego odbiorcę. Uwzględniając jednak fakt, (...)
str. 46
3.3.
Określenie skutków u ryczałtowców
Regulacje zawarte w art. 14 updof uwzględnia się również przy określaniu przychodów z działalności gospodarczej podlegających opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Stanowi o tym art. (...)
str. 46
4.
Ustalanie różnic kursowych w działalności prowadzonej indywidualnie oraz w formie spółki - interpretacja organu podatkowego
Wybór rachunkowej metody ustalania różnic kursowych w ramach działalności prowadzonej w formie spółki komandytowej nie pozbawia podatnika, będącego wspólnikiem tej spółki, prawa do ustalania różnic (...)
str. 47
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Przedłużenie ważności certyfikatów rezydencji w związku z COVID-19
Certyfikat rezydencji podatkowej to zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub miejscu siedziby podatnika, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa odpowiednio miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika (...)
str. 48
1.1.
Ogólne zasady ustalania ważności certyfikatu rezydencji
W przypadku certyfikatu rezydencji zawierającego konkretny okres ważności, możliwe jest stosowanie postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przez wskazany w nim okres ważności. Natomiast w (...)
str. 48
1.2.
Ważność certyfikatu w okresie epidemii
Płatnicy, którzy w trakcie epidemii wypłacają należności zagranicznym kontrahentom, często z powodu COVID-19 nie są w stanie uzyskać od podatników oryginałów certyfikatów. Wobec tego ustawą (...)
str. 49
2.
Zastosowanie przez płatnika zwolnienia z poboru podatku u źródła do wypłacanej dywidendy
Żeby skorzystać ze zwolnienia z zapłaty podatku u źródła przy wypłacie dywidendy, trzeba przeprowadzić weryfikację warunków umożliwiających skorzystanie z tego zwolnienia, zachowując przy tym należytą (...)
str. 49
2.1.
Zwolnienie od podatku wypłacanych dywidend
Podatek dochodowy od przychodów z dywidend wynosi 19% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 1 updop). Spółka wypłacająca dywidendę jest płatnikiem zryczałtowanego podatku od niej. Płatnik (...)
str. 50
2.2.
Obowiązki płatnika w zakresie weryfikacji spełnienia warunków do zastosowania zwolnienia
Według organów podatkowych płatnik w ramach "należytej staranności", o której mowa w art. 26 ust. 1 updop, poza weryfikacją przesłanek zwolnienia podatkowego określonych art. 22 (...)
str. 51
2.3.
Odroczenie terminu stosowania nowych zasad w zakresie poboru podatku u źródła
Stosowanie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. nadal jest problematyczne. Wprawdzie Ministerstwo Finansów opublikowało ponad rok temu na stronie internetowej www.gov.pl projekt objaśnień podatkowych (...)
str. 52
3.
Wynagrodzenie cudzoziemca z tytułu wykonywania powtarzających się świadczeń na rzecz spółki
Wspólnik spółki z o.o. będący rezydentem podatkowym Ukrainy, zgodnie z postanowieniami umowy, został zobowiązany do świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki. Będzie otrzymywał z tego tytułu (...)
str. 53
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Odliczanie wydatków na leki w ramach ulgi rehabilitacyjnej
Podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, ma możliwość obniżenia dochodu o wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z (...)
str. 54
1.1.
Co należy uznać za lek?
Z uwagi na to, że pojęcie leku nie zostało zdefiniowane na potrzeby ulgi rehabilitacyjnej, organy podatkowe wyjaśniają jego znaczenie, odwołując się do definicji: leku aptecznego, (...)
str. 54
1.2.
Związek leków z niepełnosprawnością
W niektórych przypadkach dla uznania wydatków wymienionych w art. 26 ust. 7a updof za wydatki na cele rehabilitacyjne uprawniające do ulgi podatkowej, musi być spełniony (...)
str. 55
1.3.
Udowodnienie konieczności stosowania leku
Z treści art. 26 ust. 7a pkt 12 updof wynika, że wydatki na leki można odliczać w ramach ulgi rehabilitacyjnej pod warunkiem, że lekarz specjalista (...)
str. 56
1.4.
Zalecenia lekarza specjalisty
Ulga rehabilitacyjna dotyczy wydatków na leki, których stosowanie zalecił lekarz specjalista. Ustawa o PIT nie określa jednak znaczenia wyrażenia "lekarz specjalista". Organy podatkowe wyjaśniając, kogo (...)
str. 56
1.5.
Dokumentowanie zakupu
Wysokość wydatków na cele ulgi rehabilitacyjnej, co do zasady, ustala się na podstawie dowodów ich poniesienia. Dotyczy to również wydatków na leki stosowane przez osoby (...)
str. 57
1.6.
Ustalanie wysokości odliczenia
Ustalając kwotę wydatków na leki za dany miesiąc, do której znajdzie zastosowanie ulga rehabilitacyjna, należy pamiętać, że sumę tych wydatków (wraz z VAT) za dany (...)
str. 58
2.
Stosowanie zwiększonego limitu zwolnienia od PIT dla świadczeń dofinansowanych z ZFŚS - interpretacja organu podatkowego
Podwyższonym limitem zwolnienia od PIT, w wysokości 2.000 zł, objęte są świadczenia dofinansowywane pracownikom ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za cały 2020 r. Nie (...)
str. 58
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją RP zwolnienia z CIT
W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym (...)
str. 60
2.
Ceny transferowe - ustalenie limitu dla celów dokumentacji podatkowej
Przedsiębiorstwo zagraniczne prowadzi działalność poprzez oddział położony w Polsce. Czy przy obliczaniu limitów w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych za 2019 r. dla (...)
str. 60
3.
Zwolnienie fundacji z obowiązku wpłacania zaliczek na CIT
Fundacja zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali użytkowych. Całość zysków z tytułu jej prowadzenia będzie przeznaczać na działalność statutową. Fundacja spełnia warunki uzasadniające (...)
str. 61
4.
Spółka z o.o. powstała z przekształcenia zakładu budżetowego może rozliczyć jego stratę - wyrok NSA
Spółka z o.o. powstała na skutek likwidacji samorządowego zakładu budżetowego może przy ustalaniu dochodu za dany rok podatkowy uwzględnić stratę tego zakładu budżetowego. Tak wynika (...)
str. 62
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej
Spółka z o.o. planuje przystąpić jako wspólnik do nowo utworzonej spółki komandytowej. Tytułem wkładu do tej spółki zamierza wnieść zorganizowaną część przedsiębiorstwa, która jest wydzielona (...)
str. 64
2.
Zwolnienie z długu - kwalifikacja do źródła przychodu
Spółka z o.o. otrzymała od udziałowca (osoby fizycznej) pożyczkę płatną w ratach miesięcznych wraz z odsetkami wynikającymi z umowy. W związku z COVID-19 spółka znalazła (...)
str. 64
3.
Odszkodowanie za uszkodzony firmowy samochód przekazane warsztatowi samochodowemu
Firmowy samochód osobowy, objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC, został uszkodzony w wypadku drogowym. Przysługujące podatnikowi z tego tytułu odszkodowanie ubezpieczyciel przekazał warsztatowi samochodowemu, który wykonał naprawę (...)
str. 65
4.
Rozliczanie wydatków na zakup składników majątku o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł
Podatnik nabył kilka różnych składników majątku o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. Wszystkie z nich spełniają warunki do uznania za środek trwały. Czy w takiej sytuacji (...)
str. 66
5.
Obniżenie zaliczki na podatek ustalonej według 17% i 32% stawki o kwotę zmniejszającą podatek
Dochód pracownika w sierpniu 2020 r. przekroczy pierwszy próg podatkowy. Zaliczka na podatek za ten miesiąc wyniesie 17% i 32%. Czy kwotę zmniejszającą podatek odejmuje (...)
str. 66
6.
Opodatkowanie ekwiwalentu za używanie własnych narzędzi przez zleceniobiorcę
W umowie zlecenia strony zawarły zapis, że zleceniodawca wypłaci zleceniobiorcy ekwiwalent pieniężny z tytułu używania przez niego przy wykonywaniu zlecenia własnych narzędzi. Czy od kwoty (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.