Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 2 czerwca 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 1.06.2023 r., godz. 12:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 152.464 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przychody wolne od podatku - wybrane zagadnienia
Dodatek nr 14
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18
z dnia 20.09.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW
1.
Przychody otrzymane przez podatnika do 26. roku życia
Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki (...)
str. 3
2.
Limitowanie świadczeń z ZFŚS dla pracowników i członków ich rodzin
Jak stosować limit zwolnienia od podatku dotyczący wartości świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS, gdy uzyskują je pracownicy i członkowie ich rodzin? Pracodawca musi sumować świadczenia (...)
str. 5
3.
Dopłata do wypoczynku małoletniego dziecka pracownika
Zakład pracy ze środków ZFŚS dofinansował pracownikowi koszty pobytu jego małoletniego dziecka na obozie letnim, którego organizatorem był podmiot zajmujący się tego rodzaju działalnością. Czy (...)
str. 6
4.
Przychody pracowników wykonujących pracę za granicą
Spółka wysyła pracowników za granicę na podstawie polecenia wyjazdu służbowego celem wykonania usługi. Ustalając zaliczki na podatek od osób fizycznych, pomniejsza przychód pracownika za każdy (...)
str. 6
5.
Nieodpłatne zakwaterowanie pracowników świadczących pracę poza swoim miejscem zamieszkania
Nasi pracownicy świadczą pracę poza swoim miejscem zamieszkania. W związku z czym przyjęliśmy na siebie obowiązek zapewnienia im noclegu. Kierując się stanowiskiem organów podatkowych, ustalamy (...)
str. 7
6.
Zwrot kosztów leczenia pracownikowi przebywającemu w podróży służbowej
W trakcie odbywania podróży służbowej do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej pracownik zachorował. Została mu udzielona pomoc medyczna. Pracodawca zwróci mu udokumentowane koszty leczenia, (...)
str. 8
7.
Ekwiwalent za używanie przez pracowników własnej odzieży roboczej i jej pranie
Starostwo zatrudnia szereg pracowników na stanowiskach, których zajmowanie wymaga posiadania specjalistycznej odzieży roboczej. Pracownicy wykorzystują własną odzież i jest im z tego tytułu wypłacany ekwiwalent (...)
str. 9
8.
Sfinansowanie pracownikowi kursu prawa jazdy w celu powierzenia mu nowych obowiązków
W związku z brakami kadrowymi pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku montera mebli pracodawca sfinansował kurs prawa jazdy kategorii E. Dzięki zdobytym uprawnieniom pracownikowi zostaną powierzone zadania (...)
str. 10
9.
Świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie
Żołnierzowi rezerwy będącemu pracownikiem wypłacono, za okres odbytych ćwiczeń wojskowych, świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie. Czy kwota ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (...)
str. 10
II.
NIERUCHOMOŚCI
1.
Dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości
Na zasadach określonych w art. 30e updof osoby fizyczne (podatnicy) muszą rozliczyć dochody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych, o których mowa w (...)
str. 12
2.
Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu
Na mocy wyroku sądu przedsiębiorstwo wodociągowe musi wypłacić mi wynagrodzenie za służebność przesyłu ustanowioną na jego rzecz w związku z przebiegającą przez moją działkę rurą (...)
str. 14
3.
Przychód z zamiany działki rolnej
Podatnik prowadzi gospodarstwo rolne. W jego skład wchodzi działka rolna, która została nabyta na własność w 2015 r. Podatnik otrzymał propozycję zamiany tej działki na (...)
str. 15
4.
Dochód z najmu piwnicy osiągany przez wspólnotę mieszkaniową
Wspólnota mieszkaniowa wynajmuje jednemu z mieszkańców wspólnoty piwnicę, która stanowi nieruchomość wspólną i nie jest przynależna do lokalu zajmowanego przez tego mieszkańca. Czy dochód z (...)
str. 16
5.
Wykorzystywanie w działalności gospodarczej użyczonego lokalu
Ojciec będący właścicielem lokalu zawarł z synem umowę użyczenia tego lokalu na potrzeby działalności prowadzonej przez syna. Czy z tytułu nieodpłatnie używanego lokalu powstanie przychód (...)
str. 17
6.
Sprzedaż części gospodarstwa rolnego
Spółka z o.o. jest właścicielem nieruchomości gruntowej stanowiącej gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Nieruchomość tę nabyła 11 lat temu. Grunty są (...)
str. 17
III.
ODSZKODOWANIA
1.
Szkoda całkowita w firmowym samochodzie
W wyniku zdarzenia drogowego uszkodzeniu uległ samochód specjalny, tzw. laweta, będący środkiem trwałym. Pojazd nie stanowi samochodu osobowego w rozumieniu ustawy o PIT. Był on (...)
str. 18
2.
Uszkodzenie składnika majątku wycofanego z firmy
Jestem podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2016 r. nabyłem samochód, który ująłem w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i oddałem (...)
str. 19
3.
Dochodzone od pracodawcy na drodze cywilnoprawnej odszkodowanie za wypadek przy pracy
W przypadku gdy pracodawca ponosi odpowiedzialność (na zasadzie winy lub ryzyka) za wypadek przy pracy, w wyniku którego: pracownik wymaga długotrwałego leczenia lub pogorszyły się (...)
str. 20
4.
Jednorazowe odszkodowanie z ZUS dla pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy
Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, może przysługiwać z ZUS jednorazowe odszkodowanie przyznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu (...)
str. 20
5.
Nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę
Sąd przyznał na rzecz byłej pracownicy odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę. Czy wypłacając zasądzone odszkodowanie powinniśmy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy? Odszkodowanie (...)
str. 21
6.
Wydanie świadectwa pracy z opóźnieniem
Byłemu pracownikowi wydaliśmy świadectwo pracy z opóźnieniem, dlatego musimy wypłacić mu odszkodowanie. Czy od wypłaconej kwoty powinniśmy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki ZUS? (...)
str. 22
IV.
WSPARCIE FINANSOWE
1.
Dofinansowanie kosztów prac rozwojowych
Spółka z o.o. otrzymała w 2019 r. dotację z funduszu UE. Została ona przyznana na dofinansowanie prowadzonych przez spółkę prac rozwojowych. W przyszłości prace te (...)
str. 23
2.
Świadczenia otrzymane w związku z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych
Od 1 stycznia 2019 r. ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym (...)
str. 24
3.
Stypendia dla zagranicznych naukowców
Od 2019 r. ze zwolnienia od podatku dochodowego korzystają stypendia, o których mowa w art. 70b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej (...)
str. 25
4.
Zapomogi dla emerytów i rencistów
Emeryci (renciści) będący w trudnej sytuacji życiowej mogą występować o przyznanie zapomogi m.in. do byłego zakładu pracy lub do związków zawodowych. Otrzymanie zapomogi skutkuje u (...)
str. 25
4.1.
Zapomogi losowe
Zapomoga otrzymana przez emeryta (rencistę) stanowi przychód, do którego może mieć zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 26 updof. (...)
str. 25
4.2.
Inne zapomogi
Nie zawsze trudna sytuacja życiowa emeryta (rencisty) musi być wynikiem zaistnienia tzw. zdarzeń losowych. Nie oznacza to jednak, że od każdej innej zapomogi będzie musiał (...)
str. 26
5.
Stypendia stażowe dla uczniów współfinansowane ze środków UE
W myśl art. 21 ust. 1 pkt 137 updof, wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach (...)
str. 27
6.
Zapomoga dla dziecka pracownika
Dziecko pracownika doznało kontuzji i wymaga długotrwałego leczenia oraz rehabilitacji. Pracownik wystąpił z prośbą o pomoc finansową, która została mu przyznana przez pracodawcę w formie (...)
str. 28
V.
INNE PRZYCHODY WOLNE OD PODATKU
1.
Zwrot kosztów podróży zleceniobiorcy
Zleceniobiorca (niebędący przedsiębiorcą) w ramach zawartej umowy zlecenia odbył podróż krajową. Czy wypłacone mu z tego tytułu diety oraz zwrot kosztów noclegu są u niego (...)
str. 29
2.
Odpłatna działalność organizacji pożytku publicznego
Fundacja o statusie organizacji pożytku publicznego prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia. Do tej pory badania w celu wczesnego wykrywania raka fundacja wykonywała nieodpłatnie. Teraz (...)
str. 30
3.
Dochody przedszkola
Podatnik od niedawna prowadzi niepubliczne przedszkole. Czy dochód z tej działalności wydatkowany na cele przedszkola będzie wolny od podatku? Czy za taki cel można uznać (...)
str. 31
4.
Działalność pomocnicza wykonywana poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej
Spółka z o.o. działa w specjalnej strefie ekonomicznej, w której wytwarza wyroby (plastikowe sztućce). Oprócz zakładu umiejscowionego w strefie posiada stary zakład poza strefą (całość (...)
str. 32
5.
Dochód przeznaczony i wydatkowany na PFRON
Działalność samorządowej jednostki organizacyjnej (ośrodka kultury) finansowana jest przez jednostkę samorządu terytorialnego w formie dotacji. Z dotacji samorządowa jednostka pokrywa wszystkie swoje zobowiązania, w tym (...)
str. 34
6.
Wynajem pokoi w ramach agroturystyki
Podatnik jest właścicielem budynku mieszkalnego, usytuowanego na terenie wiejskim. W związku z tym, że jest on położony w atrakcyjnym turystycznie miejscu, podatnik chciałby wynajmować pokoje (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.