Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 8 grudnia 2022 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.12.2022 r., godz. 11:58 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 178.286 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 17 (497) z dnia 01.09.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
TEMAT NUMERU
1.
Opodatkowanie dochodów uzyskanych z praw własności intelektualnej - objaśnienia podatkowe
Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczące preferencyjnego opodatkowania 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z kwalifikowanych praw własności (...)
str. 4
1.1.
Podmioty objęte preferencją
Prawo do opodatkowania 5% stawką podatkową dochodów uzyskanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (zwane dalej preferencją IP Box) mają wszyscy podatnicy PIT i CIT uzyskujący (...)
str. 4
1.2.
Kwalifikowane prawa własności intelektualnej
W wydanych objaśnieniach Ministerstwo Finansów wskazało, że kwalifikowane IP to prawo spełniające łącznie następujące warunki: zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej (...)
str. 5
1.3.
Zasady ustalania podstawy opodatkowania
Podstawę opodatkowania dla celów preferencji IP Box stanowi suma kwalifikowanych dochodów osiągniętych w roku podatkowym ze wszystkich kwalifikowanych IP. Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego IP (...)
str. 9
1.4.
Ewidencja zdarzeń gospodarczych
Podatnicy, którzy zdecydują się na skorzystanie z preferencji IP Box, mają obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji dla wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem dochodów z kwalifikowanych (...)
str. 11
1.5.
Korzystanie z preferencji w praktyce
W celu skorzystania z preferencji IP Box należy: zweryfikować prace związane z działalnością badawczo-rozwojową, które prowadzą do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanych IP, wyodrębnić kwalifikowane (...)
str. 11
2.
"Biała lista" podatników VAT ważna przy ustalaniu w 2020 r. przychodów i kosztów uzyskania przychodów
W celu uszczelniania systemu podatku od towarów i usług poprzez ograniczanie ryzyka związanego z uczestnictwem w procederze zmierzającym do wyłudzenia VAT, na mocy przepisów ustawy (...)
str. 13
3.
Kto jest podatnikiem podatku od przychodów z budynków wybudowanych na cudzym gruncie? - stanowisko Ministerstwa Finansów
Stosownie do art. 30g ust. 1 updof i art. 24b ust. 1 updop, podatek dochodowy od przychodów z budynków jest płacony od środka trwałego będącego (...)
str. 14
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Nowe przepisy o ograniczaniu zatorów płatniczych
Na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (druk sejmowy nr (...)
str. 15
2.
Dostosowanie przepisów podatkowych do znowelizowanych przepisów o zarządzie sukcesyjnym
W Dz. U. z 2019 r. pod poz. 1495 opublikowano ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń (...)
str. 17
3.
Skutki mechanizmu podzielonej płatności na gruncie przepisów o podatku dochodowym
Na podpis Prezydenta RP oczekuje ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (...)
str. 19
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Samochód używany w firmie - wybrane problemy
1.1.
Auto menedżera
Prezes spółki z o.o. pełni swą funkcję na podstawie kontraktu menedżerskiego. Do załatwiania spraw służbowych wykorzystuje swój samochód osobowy. Aby wykazać ilość kilometrów przejechanych na (...)
str. 20
1.2.
VAT od rat leasingowych
Czy w świetle nowych przepisów w ustawie o CIT nieodliczony VAT od rat leasingowych za samochód osobowy można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, (...)
str. 21
1.3.
Pojazd wynajęty przez pracownika
Spółka z o.o. wykorzystuje leasingowany samochód osobowy, będący środkiem trwałym w firmie. Pracownik jeżdżący tym samochodem zgłosił szkodę w aucie i oddał go do naprawy. (...)
str. 21
2.
Relacja z dyżuru telefonicznego - CIT
2.1.
Faktura zapłacona przez osobę trzecią
Z uwagi na chwilowy brak środków w spółce z o.o., jej wspólnik pokrył z własnych pieniędzy zobowiązanie spółki wynikające z faktury wystawionej przez placówkę handlową. (...)
str. 22
2.2.
Opłata wstępna
Spółka z o.o. podpisała umowę leasingu operacyjnego. Na jej podstawie zobowiązana jest do uiszczenia wstępnej opłaty leasingowej. Opłata ta ma samoistny charakter. Jej poniesienie warunkuje (...)
str. 23
2.3.
Odsetki od lokat bankowych
Wspólnota mieszkaniowa ulokowała środki pieniężne na lokatach bankowych. Czy odsetki od tych lokat korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych? Odsetki od lokat (...)
str. 24
2.4.
Próbki otrzymane i przekazane nieodpłatnie
Spółka otrzymuje nieodpłatnie od producenta próbki jego wyrobów, które ma obowiązek również nieodpłatnie przekazać na cele promocyjne swoim klientom, zgodnie z warunkami producenta. Czy w (...)
str. 25
2.5.
Likwidacja przestarzałych towarów
Spółka posiada w magazynie towary, które utraciły swoją aktualność, stały się przestarzałe. Próby ich sprzedaży nawet po obniżonej cenie nie przyniosły rezultatu. Zarząd spółki postanowił (...)
str. 25
3.
PCC od umowy spółki a koszty uzyskania przychodów
Planujemy zawiązać spółkę cywilną, której wspólnikami będą osoby fizyczne. Czy zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych (od zawarcia umowy spółki) będzie stanowił u wspólników koszt uzyskania (...)
str. 26
4.
Wniesienie pozwu przez wierzyciela nie jest przesłanką uprawdopodobniającą nieściągalność wierzytelności - wyrok NSA
Jedną z przesłanek, na podstawie której dochodzi do uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności, jest kwestionowanie takiej wierzytelności przez dłużnika na drodze powództwa sądowego. Przesłanka ta jest spełniona, (...)
str. 28
5.
Wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego nie są kosztem podatkowym - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Poniesione przez spółkę wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 sierpnia (...)
str. 29
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Obowiązki płatnika w razie wypłaty wynagrodzenia za pracę oraz zasiłku chorobowego pracownikowi do 26 roku życia
Pracownik do 26 roku życia w sierpniu 2019 r. złożył pracodawcy stosowne oświadczenie w zakresie przychodów wolnych od podatku. Za miesiąc ten przysługuje mu wynagrodzenie (...)
str. 30
2.
Stosowanie kosztów uzyskania przychodów zatrudnionym osobom przebywającym na urlopie bezpłatnym
Zakład pracy jako płatnik jest obowiązany obliczać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskały od niego przychody ze stosunku pracy i (...)
str. 32
3.
Kwota zmniejszająca podatek u pracownika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą
Pracodawca jest obowiązany obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od niego przychody ze stosunku pracy. Zaliczkę na (...)
str. 33
4.
Polisa OC dla menedżera sfinansowana przez spółkę - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Gdy na dzień zapłaty składki ubezpieczeniowej nie jest znany krąg osób objętych ochroną od odpowiedzialności cywilnej, to u menedżera nie powstanie przychód z tytułu zapłaty (...)
str. 35
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Czy system monitoringu zamontowany w budynku może stanowić odrębny środek trwały?
Spółka z o.o. zamontowała system monitoringu w oddanej już do używania hali produkcyjnej. System ten stanowi kompleksowy zespół urządzeń wraz z okablowaniem, zdatny do użytku (...)
str. 37
2.
Zakup mieszkań w celu zakwaterowania pracowników
Spółka jawna (wspólnikami są osoby fizyczne) prowadzi działalność produkcyjną związaną z przetwórstwem tworzyw sztucznych. W związku z trudnością w pozyskaniu wysoko kwalifikowanej kadry, zmuszona jest (...)
str. 38
2.1.
Ogólne zasady potrącania kosztów
Zasadą jest, że wydatki mogą zostać uznane za koszty podatkowe, jeśli zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów oraz nie (...)
str. 38
2.2.
Lokal mieszkalny jako środek trwały podlegający amortyzacji
Jak wynika z objaśnień do grupy 1 (Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego) Klasyfikacji Środków (...)
str. 39
2.3.
Ustalenie wartości początkowej
Stosownie do art. 22g ust. 3 updof, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, którą: powiększa się o koszty związane z zakupem naliczone do (...)
str. 39
3.
Koszt opracowania koncepcji modernizacji i rozbudowy środków trwałych
Spółka komunalna zleciła opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni, w tym dotyczącej gospodarki osadowej i bieżącej eksploatacji. Celem opracowania było określenie kierunku działań związanych z (...)
str. 40
4.
Wprowadzenie do firmy składników majątku zakupionych wcześniej do użytku prywatnego
Zamierzam w 2019 r. rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług informatycznych. Na potrzeby tej działalności chciałbym wykorzystywać samochód osobowy oraz laptop zakupione przeze mnie (...)
str. 41
5.
Określenie wysokości odpisu amortyzacyjnego od środka trwałego używanego sezonowo
Podatnik PIT zakupił środek trwały wykorzystywany sezonowo przez 5 miesięcy w roku. W pierwszym i drugim roku używania dokonywał miesięcznych odpisów amortyzacyjnych poprzez podzielenie amortyzacji (...)
str. 42
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Ujmowanie operacji kosztowych w podatkowej księdze
Szczegółowe zasady prowadzenia podatkowej księgi reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. (...)
str. 44
1.1.
Usługa dowozu towaru
Podatnik prowadzi restaurację. Dania sprzedawane są również na wynos. Dotychczas klienci sami je odbierali, ale podatnik zamierza wprowadzić usługę dowozu dań do klientów. W tym (...)
str. 44
1.2.
Koszty działalności prowadzonej w mieszkaniu
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w swoim mieszkaniu. Na działalność wykorzystuje jeden pokój, ale służą jej również pewne części wspólne, czyli kuchnia, korytarz, toaleta. Czy do (...)
str. 45
1.3.
Ubezpieczenie firmowego budynku
W sierpniu 2019 r. wykupiłem polisę z tytułu ubezpieczenia firmowego budynku na okres od sierpnia 2019 r. do lipca 2020 r. Kiedy wydatek ten uwzględnić (...)
str. 46
1.4.
Dokumentowanie kosztów mediów
Od niedawna prowadzę działalność gospodarczą. Aby ograniczyć koszty działalności, zdecydowałem o jej prowadzeniu w swoim mieszkaniu. Na potrzeby firmowe korzystam z telefonu stacjonarnego, który jest (...)
str. 46
2.
Środek trwały nabyty za gotówkę przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej
Podatnik wprowadził do majątku firmy urządzenie, które nabył przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Wartość początkowa urządzenia przekracza 15.000 zł. Odpisy amortyzacyjne w całości zalicza do kosztów (...)
str. 47
2.1.
Wyłączenie z kosztów płatności z pominięciem rachunku płatniczego
Jak wynika z art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292), płatności związane z (...)
str. 47
2.2.
Ograniczenie odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt podatkowy
Należy dodać, że omówione przepisy o wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów lub o korekcie rozliczonych kosztów mają odpowiednie zastosowanie m.in. w przypadku nabycia lub wytworzenia (...)
str. 48
3.
Usługi świadczone dla jednego podmiotu
Podatnik zamierza w trakcie roku podatkowego rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. W jej ramach będzie świadczył usługi przewozowe na rzecz jednego kontrahenta, przy wykorzystaniu jego samochodów (...)
str. 49
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Zwolnienie z PIT dla osób do 26 roku życia nie obejmuje cudzoziemców zatrudnionych na zleceniu
Czy młodzi nierezydenci (do 26 roku życia) zatrudnieni na umowy zlecenia mogą korzystać ze zwolnienia od podatku, które obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r.? Młodzi (...)
str. 51
2.
Certyfikat rezydencji w formie elektronicznej - problemy praktyczne
Certyfikat rezydencji jest dokumentem, dzięki któremu możliwe jest ustalenie czy od należności z tytułów wymienionych w art. 29 ust. 1 i art. 30a ust. 1 (...)
str. 52
2.1.
Certyfikat dokumentem urzędowym
Certyfikat rezydencji podatkowej to zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub miejscu siedziby podatnika, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa odpowiednio miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika (...)
str. 52
2.2.
Dla małych płatności wystarczy kopia certyfikatu
Od 1 stycznia 2019 r. płatnicy podatku dochodowego mogą posługiwać się kopiami certyfikatów rezydencji przy wypłacie należności na rzecz nierezydentów, jednak dotyczy to tylko wypłat (...)
str. 52
2.3.
Pobranie certyfikatu ze strony internetowej kontrahenta
Przepisy ustaw o podatku dochodowym nie zawierają szczegółowych regulacji dotyczących formy certyfikatów rezydencji. W praktyce wydawane są certyfikaty rezydencji w formie papierowej i elektronicznej. Jak (...)
str. 53
3.
Zatrudnienie cudzoziemców do sezonowej pracy przy zbiorach
Sadownik zatrudnia na podstawie umów o pomocy przy zbiorach rezydentów Ukrainy. Nie wykonują oni usług w Polsce za pomocą zakładu lub stałej placówki. Czy sadownik (...)
str. 54
4.
Nabycie usług informatycznych od zagranicznego kontrahenta bez podatku u źródła - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Należności wypłacane zagranicznej firmie IT za usługi informatyczne zainstalowania na urządzeniach oprogramowania dostarczonego przez licencjodawcę, integrację (wdrożenie) tego oprogramowania oraz utrzymanie systemu i jego sprawność (...)
str. 56
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Zakwaterowanie pracowników za częściową odpłatnością
Spółka z o.o. zatrudniła pracowników, których miejsce zamieszkania położone jest w innym województwie niż ustalone miejsce pracy tych osób. Firma planuje wynająć i udostępnić tym (...)
str. 57
2.
Czy wyposażenie kuchni w stałą zabudowę i sprzęt AGD daje prawo do zwolnienia od podatku?
Podatnik sprzedał mieszkanie przed upływem terminu zwalniającego z obowiązku rozliczenia podatku dochodowego od takiej transakcji. Czy będzie mógł uniknąć zapłaty podatku, jeżeli uzyskany przychód wydatkuje (...)
str. 58
3.
Zbycie mieszkania przejętego po rozwodzie przez jednego z małżonków bez skutków w PIT - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Odpłatne zbycie mieszkania, które jeden z małżonków przejął po rozwodzie na wyłączną własność w wyniku podziału majątku dorobkowego, nie jest źródłem przychodu, jeśli na dzień (...)
str. 59
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.podatki.gov.pl opublikowało wyjaśnienia dotyczące oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 (...)
str. 61
2.
Rozliczenie straty za 2017 r.
Spółka z o.o. w 2019 r. osiąga dochody z zysków kapitałowych i ponosi straty z innych źródeł przychodów. Czy spółka w 2019 r. może obniżyć (...)
str. 63
3.
Obowiązek stosowania w trakcie roku 19% stawki podatku zamiast stawki 9%
Spółka z o.o. posiada w 2019 r. status małego podatnika i opłaca podatek według stawki 9%. Jej przychody uzyskane od początku 2019 r. przekroczą we (...)
str. 64
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Korekta przychodów z tytułu udzielonych rabatów
Spółka z o.o. ma umowy z kontrahentami mówiące o rabacie przyznawanym im za zakup towarów o określonej wartości. Zgodnie z umową rabat przyznawany jest z (...)
str. 65
2.
Wypłata w trakcie roku zaliczki na poczet zysku
Spółka z o.o. jest wspólnikiem spółki komandytowej i otrzymuje od niej w trakcie roku obrotowego zaliczki na poczet zysku. Czy otrzymane zaliczki powinny być w (...)
str. 65
3.
Sprzedaż części gospodarstwa rolnego zwolniona od CIT
Spółka z o.o. jest właścicielem nieruchomości gruntowej stanowiącej gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Nieruchomość tę nabyła 11 lat temu. Grunty są (...)
str. 66
4.
Wystawienie faktury pro forma nie wpływa na datę powstania firmowego przychodu
Podatnik w sierpniu 2019 r. wystawił fakturę pro forma. We wrześniu br. dojdzie do realizacji transakcji. Wówczas wystawi właściwą fakturę i otrzyma zapłatę. Kiedy należy (...)
str. 67
5.
Odliczenie składek opłaconych przez przedsiębiorcę na własne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
Prowadzę działalność gospodarczą, z której dochody opodatkowuję według skali podatkowej. Czy składki opłacone na własne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne muszę odliczać odpowiednio od dochodu (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.