Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Obowiązkowy KSeF od 2026 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl zamieszczono komunikat z dnia 26 kwietnia 2024 r., w którym poinformowano o przesunięciu terminu wprowadzenia obowiązkowego KSeF. Zaproponowane zostały (...)
str. 4
II.
Odpowiedź na interpelację w sprawie obniżenia stawki VAT na energię elektryczną
Pismem z dnia 23 marca 2024 r. złożona została do Ministra Finansów interpelacja nr 2362 dotycząca planów obniżenia stawki VAT na energię elektryczną do 8%. (...)
str. 6
III.
Plany zredukowania stawki VAT na transport pasażerski
W interpelacjach nr 2209 oraz 2217 zwrócono się do Ministra Finansów z zapytaniem dotyczącym skutków planowanego obniżenia do 0% stawki VAT na usługi publicznego transportu (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
IV.
Opłaty manipulacyjne związane ze wznowieniem umowy a prawo do odliczenia podatku VAT
Jesteśmy firmą transportową, zarejestrowaną jako czynny podatnik VAT. Nie zapłaciliśmy w terminie raty leasingu operacyjnego za ciągnik siodłowy. W związku z tym firma leasingowa zerwała (...)
str. 7
V.
Darowizna przedsiębiorstwa - skutki w VAT
W artykule wyjaśniamy jakie skutki w VAT powoduje przekazanie przedsiębiorstwa w formie darowizny na podstawie aktu notarialnego członkowi najbliższej rodziny (np. dziecku lub rodzeństwu) czy (...)
str. 9
1.
Darowizna w postaci przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu VAT
Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zatem darowizna (...)
str. 9
2.
Czy konieczna jest korekta podatku naliczonego przez obdarowanego?
Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 1-8 ustawy o VAT, dotyczy podatku naliczonego od zakupów związanych jednocześnie z czynnościami, w związku (...)
str. 12
3.
Obowiązek sporządzenia spisu z natury
W sytuacji zaprzestania prowadzenia działalności przez osobę fizyczną lub rozwiązania spółki cywilnej podatnik zobowiązany jest do sporządzenia spisu z natury na dzień zaprzestania wykonywania czynności (...)
str. 13
1.
Ogólne zasady zwrotu podatku na rachunek VAT
W myśl art. 87 ust. 6a ustawy o VAT na wniosek podatnika, zawarty w złożonej deklaracji podatkowej, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku (...)
str. 14
2.
Odmowa wypłaty środków pieniężnych
Po otrzymaniu środków pieniężnych, np. z tytułu zwrotu VAT na rachunek VAT podatnik może je wykorzystać m.in. na zapłatę kwoty odpowiadającej VAT z faktur otrzymanych (...)
str. 14
3.
Przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na wniosek syndyka masy upadłości - opinia rzecznika TSUE
W praktyce naczelnicy urzędów skarbowych w przypadku posiadania przez podatnika zaległości z tytułu podatków i należności, o których mowa w art. 62b ust. 2 pkt (...)
str. 15
1.
Funkcjonowanie nadleśnictw - uregulowania prawne
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe działa na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2024 r. poz. 530 ze (...)
str. 16
2.
Prawidłowe opodatkowanie wybranych czynności świadczonych przez nadleśnictwa
Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług wykonywane przez podmiot działający w charakterze podatnika. Podatnikami w myśl art. 15 (...)
str. 16
3.
Ograniczenia w odliczaniu VAT poprzez prewspółczynnik
Zdarza się, że czynni zarejestrowani podatnicy VAT nabywają towary i usługi wykorzystywane zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, (...)
str. 19
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Zwolnienie z opodatkowania usług szkoleniowych
Nasza firma świadczy usługi szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) m.in. na rzecz pracowników szkół. Czy w tym zakresie korzystają one ze zwolnienia (...)
str. 20
2.
Odpłatne przekazanie świadczenia pracownikom firmy
Spółka nabywa abonamenty na usługi kateringowe, z których korzystają pracownicy. Pracownik pokrywa tylko część ceny za nabyty przez pracodawcę abonament, a pozostała kwota finansowana jest (...)
str. 21
3.
Korygowanie błędnych danych nabywcy w pliku JPK_VAT
W jaki sposób skorygować w JPK_VAT błędne dane nabywcy towarów? Jeżeli w JPK_VAT z deklaracją za dany okres występują jakiekolwiek błędne dane (w części deklaracyjnej (...)
str. 21
C.
KASY REJESTRUJĄCE
IX.
Ujęcie na paragonie opłaty za opakowania z tworzyw sztucznych - wyjaśnienia organu podatkowego
Z początkiem 2024 r. - zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie (...)
str. 23
1.
Jakie oznaczenia literowe należy stosować na paragonach?
Prowadzę sprzedaż towarów opodatkowanych stawką VAT w wysokości 23% oraz 8%. Czy mam obowiązek zaprogramować w kasie wszystkie wymienione w przepisie § 6 ust. 1 (...)
str. 25
2.
Świadczenie usług kosmetycznych
Od sierpnia br. planuję rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kosmetycznych. Sprzedaż tę będę ewidencjonował w kasie fiskalnej. Do jakiego oznaczenia literowego mam przypisać (...)
str. 26
3.
Dobrowolny napiwek otrzymany przez pracownika restauracji
Prowadzę restaurację. Czasami klienci po złożeniu zamówienia i spożyciu posiłku dobrowolnie wpłacają kelnerom (pracownikom) napiwki przy zastosowaniu różnych form płatności. W jaki sposób otrzymanie takich (...)
str. 26
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Zbiorcze ujęcie paragonów z NIP nabywcy w JPK_VAT
W prowadzonej działalności sprzedaż na rzecz osób prywatnych i firm ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Czy w świetle obowiązujących przepisów paragony z NIP nabywcy stanowiące faktury (...)
str. 28
2.
Rezygnacja z ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej
Świadczymy usługi budowlane na rzecz firm oraz osób prywatnych (które ewidencjonujemy w kasie fiskalnej). Usługi dokumentujemy fakturami a wpłaty dokonywane są za pośrednictwem banku lub (...)
str. 29
3.
Kasa fiskalna przy sprzedaży dokonywanej przez rolnika ryczałtowego
Jestem rolnikiem ryczałtowym korzystającym ze zwolnienia z VAT. Czy dokonując sprzedaży produktów rolnych, tj. zbóż i roślin ozdobnych (kwiatów) pochodzących z mojej działalności rolniczej na (...)
str. 30
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Zmniejszenie podstawy opodatkowania - korygowanie in minus
Podatnik w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3 ustawy o VAT (udzielenie po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, zwrot (...)
str. 31
2.
Rozliczanie faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania - korekta in plus
W przypadku gdy podstawa opodatkowania ulegnie zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania (art. 29a (...)
str. 32
3.
Korygowanie importu towarów
Korygowanie rozliczeń z tytułu importu towarów dokonywane jest w odmienny sposób od tego, który stosowany jest przy nabyciach krajowych bądź wewnątrzwspólnotowych. Jest to związane z (...)
str. 33
4.
Przeliczanie kwot w walucie na fakturach korygujących
Art. 31b ustawy o VAT reguluje zasady stosowania kursu waluty do przeliczania faktur korygujących wystawianych w walucie obcej. W myśl art. 31b ust. 1 w (...)
str. 34
XIII.
Czytelnicy pytają
1.
Zakup od krajowego sprzedawcy towarów sprowadzanych z innego państwa UE
Kupiliśmy od polskiej spółki towar, który został przywieziony z Belgii przez belgijskiego dostawcę. Fakturę otrzymaliśmy od polskiej spółki, która obciążyła nas należnością wraz z podatkiem (...)
str. 35
2.
Opodatkowanie nabycia towarów wraz z kosztami dodatkowymi
Dokonaliśmy zakupu materiałów od unijnego kontrahenta. Dodatkowo zamówiliśmy też usługę montażu tych materiałów w naszej siedzibie. Zagraniczny dostawca wystawił nam dwie faktury: jedna za materiały, (...)
str. 36
E.
PORADY I KOMENTARZE
XIV.
Nowe propozycje zmian w podatku VAT
Jak już wielokrotnie wspominaliśmy na łamach "Poradnika VAT", serwis "Głos podatnika" umożliwia za pomocą udostępnionego formularza zgłaszanie pomysłów mających na celu uproszczenie systemu podatkowego czy (...)
str. 38
1.
Poprawa funkcjonalności wykazu podatników VAT
Szef KAS - na podstawie art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów: w odniesieniu do których naczelnik urzędu (...)
str. 38
2.
Czy jest szansa na likwidację obowiązkowych przeglądów kas fiskalnych?
Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani poddawać kasy rejestrujące obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis kas rejestrujących (obowiązek ten (...)
str. 39
3.
Krajowy System e-Faktur
3.1. Przesunięcie terminu obowiązkowego KSeF Obecnie faktury ustrukturyzowane (e-faktury) za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur są wystawiane na zasadzie dobrowolności. W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, (...)
str. 41
3.1.
Przesunięcie terminu obowiązkowego KSeF
Obecnie faktury ustrukturyzowane (e-faktury) za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur są wystawiane na zasadzie dobrowolności. W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, od 1 lipca 2024 r. (...)
str. 41
3.2.
Dostęp do systemu KSeF za pomocą tokena
Token w Krajowym Systemie e-Faktur (jako ciąg znaków) zapewnia dostęp do tego systemu. Może być on wykorzystywany do uwierzytelniania się użytkownika w KSeF. Zgodnie bowiem (...)
str. 41
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego
Ogólna zasada dotycząca ustalania obowiązku podatkowego w VAT określona została w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. W myśl tej regulacji, obowiązek podatkowy powstaje (...)
str. 43
2.
Obowiązek podatkowy uzależniony od otrzymania zapłaty
W myśl art. 19a ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o VAT, otrzymanie całości lub części zapłaty (lub otrzymanie całości lub części dotacji, subwencji (...)
str. 44
3.
W jakich sytuacjach wystawienie faktury wyznacza moment powstania obowiązku podatkowego?
Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury - o ile fakturę wystawiono terminowo. Dotyczy (...)
str. 45
4.
Otrzymanie zaliczki przed dokonaniem dostawy towarów
Otrzymanie przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi całości lub części zapłaty (przedpłaty, zaliczki, zadatku lub raty) powoduje - zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w (...)
str. 45
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Paragony zawierające NIP nabywcy - regulacje prawne
W świetle obowiązujących przepisów zawartych w ustawie o VAT wystawienie dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej jest (...)
str. 47
2.
Dane na fakturze uproszczonej
Faktury określane jako faktury "uproszczone" to dokumenty wystawiane w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo 100 euro (jeżeli kwota ta (...)
str. 47
3.
Korekta sprzedaży paragonowej z NIP - wzór uproszczonej faktury korygującej
W praktyce gospodarczej często występują sytuacje wymagające korekty sprzedaży, np. w związku z popełnionym błędem czy zwrotem towaru, wpływające na wysokość podstawy opodatkowania i podatku (...)
str. 48
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Obowiązek oznaczania znakami akcyzy cygar i cygaretek
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, (...)
str. 51
1.
Koniec terminu zwolnienia z oznaczania znakami akcyzy cygar i cygaretek
Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy, z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się wyroby akcyzowe, które są: 1) całkowicie niezdatne do użytku; 2) wyprowadzane (...)
str. 53
2.
Nowy wzór znaków akcyzy na cygara i cygaretki
Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1753 ze (...)
str. 54
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Częściowe uregulowanie należności na rzecz małego podatnika a termin odliczenia VAT
W styczniu 2024 r. jako czynny podatnik VAT składający miesięczne deklaracje, dokonałem zakupu towarów od podmiotu posiadającego status małego podatnika rozliczającego VAT metodą kasową i (...)
str. 55
2.
Korekta VAT naliczonego przy zbiorczej fakturze korygującej in minus
W kwietniu 2024 r. spółka (czynny podatnik VAT) otrzymała zbiorczą fakturę korygującą in minus dotyczącą korekty opłat eksploatacyjnych za 2023 r. związanych z wynajmem lokalu. (...)
str. 56
3.
Symbol PKWiU przy refakturowaniu mediów
Czynny podatnik VAT wynajmuje lokal oraz powierzchnię pod paczkomat. Czy przy refakturowaniu energii elektrycznej na inny podmiot, który ma zamontowany sublicznik (lub też nie ma (...)
str. 58
4.
Audyt energetyczny a zwolnienie podmiotowe z VAT
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą i korzystam ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT (z uwagi na niską (...)
str. 60
5.
Zwrot VAT przy braku sprzedaży opodatkowanej
W pliku JPK_V7M za kwiecień 2024 r. wykazałem podatek naliczony od zakupu towarów w wysokości 5.800 zł. Faktury zakupu ujęte w tym rozliczeniu zostały opłacone. (...)
str. 61
6.
Stawka VAT na usługi remontowe w budynku jednorodzinnym
Prowadzę opodatkowaną działalność gospodarczą, w ramach której świadczę usługi remontowe (np. malowanie ścian, montaż płytek, paneli podłogowych, itp.) m.in. w domkach jednorodzinnych (sklasyfikowanych w PKOB (...)
str. 62
7.
Wpływ momentu archiwizacji faktur na prawo do odliczenia VAT
W prowadzonej działalności gospodarczej otrzymujemy faktury zakupu w formie papierowej, jak i elektronicznej. Zamierzamy jednak zmienić sposób archiwizowania faktur papierowych wyłącznie na elektroniczny. Czy w (...)
str. 63
8.
Opłata za brak biletu parkingowego a VAT
Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie zarządzania parkingami. W opracowanym przez nas regulaminie zawarty jest m.in. zapis dotyczący uiszczenia kary umownej za brak ważnego biletu parkingowego (...)
str. 66
9.
Korygowanie faktury wystawionej bez oznaczenia MPP
Spółka wystawiła fakturę na kwotę brutto 30.000 zł, przy czym jedna pozycja w tej fakturze (na kwotę 2.000 zł netto plus VAT 460 zł) dotyczyła (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.